Sahibkarliq fəALİYYƏTİ


Fond birjasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə4/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

257. Fond birjasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A)) Qiymətli kağızların normal tədavülü üçün zəruri şəraiti təmin etmək və onların bazar qiymətlərini müəyyənləşdirmək.

B) Qiymətli kağızların gələcək qiymərlərini müəyyənləşdirmək

C) Qiymətli kağızlar uçot və hesabatını aparmaq.

D) Qiymətli kağızların baza konyukturasını müəyyən etmək

E) Bütün bəndlər düzdür258. Dövlət qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətinə hansı istiqamət üzrə təsir etmir?

A)) Dövlət vergi siyasəti vasitəsilə təsir.

B) Mərkəzi Bankın kredit-pul siyasəti vasitəsilə təsir edir.

C) Mərkəzi bankın səhmlərin alınmasına kreditin məhdudlaşdırılması vasitəsilə təsir edir.

E) Bütün variantlar

259. İstehsal riskinin metodiki əsasının ardıcıl mərhələsini ifadə etməyən variantı göstərin.

A). ) Marketinq tədqiqatlarının təhlili və qiymətləndirilməsi

B) Riskin ehtimallığının ekspert qiymətləndirilməsi

C) Məhsul istehsalına təsir edən amillərin müəyyən edilməsi

D) Amillərin əhəmiyyət dərəcəsi üzrə sistemləşdirilməsi

E) Son nəticəyə hər bir amilin təsiri və itiriləcək mənfəətin ehtimallığı.

260. Azad (təkəmül) rəqabətin əsas əlamətinə aid edilməyən bənd

A)) İstehlakçı uğrunda azad mübarizə aparmaq

B) Pulu bankda depozitə yatırmaq

C) Səhmlər almaq

D) Bazara müstəqil daxil olmaq və cıxmaq

E) Dövlət istiqraz vərəqələrini almaq261. Kiçik bizneslə məşgul olan müəssisələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində kompleks məqsədli sistemi yanaşmasının modeli hansıdır?

A)) Bütün variantlar.

B) Məqsədli tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə biznesin qiymətləndirilməsi.

C) Qiymətləndirmə üçün lazım olan informasiyalar toplusu

D) Beynəlxalq tədbirlərə cavab verən uçot və hesabat sisteminin təşkili

E) Biznes fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodları262. Kiçik biznes infrastruktur elementlərinə bu variantlardan hansı daxil edilmir.

A)) Biznesin təşkilati hüquqi formalar

B) Vergi sistemi və vergi inspeksiyası

C) Gömrük sistemi

D) Kommersiya bankları və kredit sistemi

E) Dövlət və qeyri-dövlət sığorta kompaniyaları263. Əmtəə birjaları bu funksiyalardan birini yerinə yetirmir.

A)) Qiymətlər haqqında məlumatları təhlil edir və qiymətləri müəyyən edirlər

B) Ticarət müqavilələrinin bağlanması üzrə vasitəçi xidmətlər göstərirlər

C) Əmtəə ticarətini qaydaya salırlar və tıcarət mübahisələrini həll edirlər

D) Ticarət əməliyyatlarını tənzimləyirlər

E) Qiymətlərə təsir edən istehsalın vəziyyəti və digər amilləri təhlil edərək yayırlar.264. İstənilən kommersiya işlərinin proqramı bir variantdan başqa digərlərini özündə birləşdirir. Bu variantı göstərin.

A)) Fondların məhsuldar formadan əmtəə formasına keçməsi

B) Əmtəələrin qablaşdırılması və realizə olunması üçün lazımi binaların, anbarların və s. alınması və ya icarəyə götürülməsi.

C) Kommersiya işlərinin planlaşdırılması,tərtibi və tənzimlənməsi üçün tələb olunan informasiyanın alınması

D) Əmtəənin sonralar satılması üçün alınması

E) Alıcılara əmtəənin satılması və mədaxilin əldə olunması.265. Pulun verilmə müdətinə görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür?

A)) Pul və kapital bazarına

B) Qiymətli kağızlar və kredit bazarına

C) Valyuta və kredit bazasına

D) Qiymətli kağızlar və valyuta bazarına

E) Kapital və dövriyyə vəsaitləri bazarına266. Hüquqi şəxsdən müəyyən mülkiyyət alan, özü hüquqi statusuna malik olmayan sahibkarlıq subyekti hansıdır?

A) Filial

B) Şöbə

C) Nümayəndəlik

D) Törəmə müəssisə

E) Qız kompaniyası267. Sahibkarlıq fəaliyyətində marketinq hansı funksiyanı yerinə yetirir.

A)) İstehsal, analitik,satış

B) Maliyyə, istehsal, analitik

C) Kommersiya, maliyyə, satış

D) Bazar, maliyyə, maddi-texniki təhcizat

E) Nəzarət, kommersiya,satış268. Sahibkarlıq fəaliyyətində menecerin funksiyasını əks etdirməyən variant

A)) Analitik

B) Qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi

C) Planlaşdırma

D) Qəbul olunmuş planların reallaşdırılması

E) Nəzarət269. Sahibkarlıqda informasiya hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir.

A)) Bütün variantlar

B) Texnoloji

C) Elmi-texniki

D) Sosial

E) İqtisadi270. Funksional baxımından informasiya hansı əlamətə görə təsnif olunur?

A)) İstifadə olunmasına görə

B) Operativliyə görə

C) Doğruluga görə

D) Sistematikliyə görə

E) İstiqamət məqsədinə görə271. Respublikada kiçik müəssisələrin inkişafını ləngida bilən daxili amili göstərin.

A)) Maliyyə imkanlarının zəif olması

B) Vergi sisteminin ağır olması

C) Satış bazarının məhdudluğu

D) Xammal bazasının inkişaf etməməsi

E) İnzibati manelərin çoxluğu272. Kiçik sahibkarlığa dövlət istiqamətini ifadə etməyən variant.

A)) Operativ və maliyyə riskləri səviyyəsinin dəstəklənməsi

B) İnformasiya təminatı

C) İstehsalat və innovasiya dəstəyi

D) Elmi-metodiki və kadr təminatı

E) Maliyyə-kredit və innovasiya dəstəyi.

273. Azərbaycanın innovasiya sisteminin yaradılmasını və fəaliyyətinin genişləndirilməsini şərtləndirən əsas amil hansıdır?

A)) Elmi-texniki və innovasiya sferasında dövlət siyasətinin aparılması

B) İnnovasiyanın sosial və ekoloji yönümlü olmasının təmin edilməsi

C) İnnovasiya proseslərinin beynəlxalq aspektlərinin tənzimlənməsi

D) İnnovasiya fəaliyyətinin zəruri informasiya ilə dövlət tərəfindən təmin edilməsi

E) Müasir texnologiyaların əsasını təşkil edən innovasiyaya hərtərəfli dəstək verilməsi.

274. Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi və davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması üçün hansı tədbirin görülməsi vacibdir?

A)) Bütün variantlar.

B) Kiçik innovasiya sahibkarlığı üçün xüsusi güzəştli verginin tətbiq olunması

C) İnsan kapitalının formalaşmasına təkan verən təhsil, ixtisas və peşə sahəsində müvafiq siyasətin aparılması

D) Milli rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına yönəldilmış innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq

E) İnnovasiya sferasının davamlı maliyyə təminatının həyata keçirilməsi275. Sahibkarlığa dövlət himayəsinin ümumi əlamətini ifadə etməyən bənd hasıdır?

A)) Operativ və maliyyə risklərinin səviyyələrinin müəyyən olunmasına metodiki kömək edilməsi

B) Xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsində kiçik sahibkarlığa kömək edilməsi

C) Dövlət kontraktlarının alınmasında kiçik biznesə yardım sistemi

D) Maliyyə köməyi proqramı

E) Tədris kurslarının , informasiya nəşrlərinin,metodiki işləmələrin hazırlanması276. Azərbaycanda SC-nin divident siyasətinin qurulmasının ən geniş yayılmış üsulu hansıdır?

A)) Qalıq prinsipi

B) Balans prinsipi

C) Orta kəmiyyət prinsipi

D) Normativ prinsipi

E) Dövriyyə prinsipi277. Azərbaycanın SC-i divident siyasətinin çox az diqqət yetirirlər. Onların fəaliyyətində hansı qaydaya riayət etmək əsas götürülür?

A) ) Ümumiyyətlə minimum divident ödəmək və ya heç ödəməmək.

B) SC-in idarə heyətinin qərarı əsas götürülür

C) Adlı səhm sahiblərinə kiçik səviyyədə divident ödəmək

D) İmtiyazlı səhm sahiblərinə orta səviyyədə divident ödəmək

E) Direktorlar şurasının rəyi əsas götürülür278. Qərb şirkətləri dividentlərin ödənişini əsasən hansı müddətdən bir həyata keçirirlər?

A)) Üç qyda bir dəfə

B) iİki adda bir dəfə

C) Altı ayda bir dəfə

D) Ayda bir dəfə

E) İldə bir dəfə279. Xaric şirkətlərdə divident ödənişləri hansı səviyyədə həyata keçirilir?

A)) Sabit yüksək ödəniş səviyyəsində

B) Sabit və minimum ödəniş səviyyəsində

C) sabit və kiçik ödəniş səviyyəsində

D) Sabit və orta ödəniş səviyyəsində

E) Sabit və aşağı ödəniş səviyyəsində280. Normal şəraitdə dividentlərin aşağı salınması şirkətlərin bazar mövqeyinə necə təsir gostərə bilər . Düzgün variantı göstərin.

A)) Şirkətin bazar mövqeyini sarsıdar

B) Kreditorlarda firmaya qarşı inam nisbətən arta bilər

C) İnvestorlar şirkətə menasibəti yaxşılaşa bilər

D) Səhmdarlarda şirkətin nüfuzu arta bilər

E) Şirkətin bazar imicini artıra bilər281. Bu şirkətlərdən biri “Dollar şirkət üçün, dollar səhmdarlar üçün” divident siyasətini yeridir.

A)) Amerika şirkətlər

B) İngiltərə şirkətləri

C) Fransa şirkətləri

D) Norvec şirkətləri

E) Hollandiya şirkətləri282. variantlardan hansı SC-nin divident siyasətini əks etdirmir

A)) Dividend mütənasibliyini

B) Dividend ödəmələrin

C) Dividendin ölçüsünü

D) Dividendin ödəmə formalarını

E) Dividendin maliyyələşmə mənbələrini283. Dividendlərin ödənilməsi qaydası haqqında qərar hansı idarəetmə orqanı tərəfindən qəbul edilir?

A)) Cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən

B) Müşahidə şurası

C) İdarə heyəti

D) Cəmiyyətin direktoru

E) Direktorlar şurası284. Açıq tipli SC-nin emmisiya siyasətinin elementini əks etdirməyən variantı göstərin

A)) Ayrı-ayrı məqsədlər üçün səhmlərin paralel satışı

B) Dividend siyasəti

C) Müstəqil fəaliyyət kimi səhmin emissiyası

D) Yerləşdirilən qiymətli kağızların ödənilməsi üsulu və müddəti

E) Təşkilati-texnoloji qərarlar285. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin məqsədlərinə uyğun olaraq onun həyata keçirilməsi prinsipini müəyyən etmir

A)) Özəlləşdirmə prosesində əmək kollektivinin ixtisaslaşmasının təmin edilməsi

B) Sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması

C) Özəlləşdirmə prosesində bütün subyektlər ücün bərabər şəraitin yaradılması

D) Özəlləşdirmə prosesində kollektivin üzvlərinin qanunvericilikdə müəyyən olunmuş mənafelərinin qorunması.

E) Özəlləşdirmə prosesində dövlət və ictimai nəzarətin təmin edilməsi286. İqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsində rəqabətin mahiyyəti əsasən bu qüvvə ilə müəyyən edilir?

A)) Bütün variantlar

B) Əvəzedici əmtəə və xidmətlərin yaranma təhlükəsi

C) Bazarda yeni rəqiblərin yaranma təhlükəsi

D) Təchizatçıların ticarət etmək qabiliyyəti

E) Mövcud rəqiblər arasında rəqabət287. Sahə bazarına daxil olmağın bu manesi mövcud deyil.

A)) Əməyə olan təlabat

B) Kapitala olan təlabat

C) İstehsalın səmərəli miqyası

D) Satış kanallarından istifadə imkanları

E) Məhsulun həyat dövrundən səmərə288. Alıcıların məhsul istehlakçılarına və onların ticarət aparmaq qabiliyyətlərinə təsir quvvəsi bu vəziyyətdə (halda) daha yüksək olur.

A)) Bütün variantlar.

B) Alınan məmulat alıcının istehsal etdiyi məmulatın vacib dəstləşdirici hissəsi deyldir.

C) Müxtəlif satıcılar tərəfindən təklif edilən məhsullar nisbətən standartlaşdırılmışdır və istehlakçılar heç bir əlavə xərc çəkmədən öz seçilmələrini dəyişə bilirlər.

D) İstehlakın həcmi sahədəki bütün satışların əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.

E) Bazarı məhsulla təchiz edən sahə nisbətən kiçik firmalardan ibarətdir.289. Sahədə rəqabəti müəyyən edən amil hesab olunmur

A)) Potensial istehlakçılar

B) Alıcılar

C) Movcud rəqiblər

D) Əvəzedici əmtəələr

E) Təchizatçılar.290. Səsvermə hüququna malik olan səhmdarlar özlərinin illik iclaslarında hansı məsələni həll edirlər?

A)) Bütün variantlar

B) Əlavə səhm buraxılışı

C) Digər firmalarla birləşmək və ya onları korporasiyaya daxil etmək

D) Nizamnamədə dəyişikliklər haqqında qərar edilməsi

E) Şirkətin direktorlar şurasının seçilməsi291. Müəyyən dövrə bütün vergi obyektinə hesablanmış və büdcəyə ödənilməli olan verginin məbləğin göstərən variant hansıdır?

A)) Vergi yükü

B) Verginin mənbəyi

C) Vergi subyekti

D) Vergi dərəcəsi

E) Vergi daşıyıcısı292. Vergi sanksiyasını ifadə edən bəndi göstərin:

A)) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi yükünün artırılması

B) Verginin həcminin azaldılması

C) Dövlətin maliyyə resurslarının büdcə gəlirlərinin formalaşdırılmasının reallaşdırılması

D) Subyekti gəlirlərinin bir hissəsinin dövlətin xeyrinə özgəninkiləşdirilməsi

E) Vergi məbləğinin büdcəyə köçürülməsi293. Müasir vergitutma nəzəriyyəsində vergilər xüsusiyyətlərinə görə neçə növə ayrılır?

A)) Üç


B) Altı

C) Səkkiz

D) Yeddi

E) Beş


294. Fiziki şəxslərdən tutulan vergi növü deyil:

A)) Mədən vergisi

B) Əmlak vergisi

C) Gəlir vergisi

D) Torpaq vergisi

E) Bütün variantlar295. Verginin həcminin (məbləğinin) hesablanması və onun büdcəyə köçürülməsini müəyyən edən vaxt vergitutmanın hansı elementinə aiddir?

A)) Vergi dövrü

B) Vergi dərəcəsi

C) Vergi mənbəyi

D) Vergi subyekti

E) Vergi hüququ

296. Verginin bölüşdürücü funksiyasının stimullaşdırıcı təyinatlı alt funksiyası hansıdır?

A)) Bütün variantlar

B) Məqsədli güzəştlər

C) Azaldılma – güzəşti

D) Verginin müəyyən elementinin vergitutmadan geri götürülməsi

E) Vergi krediti

297. Vergiyə cəlb edilən gəlir və əmlak vergitutmanın hansı elementidir?

A)) Vergitutma obyekti

B) Vergitutma bazası

C) Vergi dərəcəsi

D) Vergi subyekti

E) Vergi daşıyıcısı

298. Dövlət tərəfindən vegilərin ödənilməsi öhdəliyi üzərinə qoyulan hüquqi və ya fiziki şəxs vergitutmanın hansı elementinə aiddir?

A)) Vergi subyekti

B) Vergi daşıyıcısı

C) Vergi dərəcəsi

D) Vergitutma bazası

E) Vergi hüququ

299. Verginin bölüşdürücü funksiyasının sosial reallaşdırma mexanizminə aid edilmir:

A)) Məqsədli güzəştlər

B) Standart vergi çıxılmaları

C) Sosial vergi güzəştləri

D) Peşə vergi çıxılmaları

E) Vergitutulmayan gəlirlər300. Verginin bölüşdürücü və tənzimləyici funksiyasının təbiəti mühafizə, təkrar istehsal xarakterli alt funksiyasına aid edilmir?

A)) Əmlak vergisi

B) Torpaq vergisi

C) Faydalı qazıntının emalına vergi

D) Ekoloji vergi

E) Su vergisi301. ”İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi” (1911-ci il) adlı əsərində sahibkarı iqtisadi inkişafın katalizatoru adlandıran görkəmli iqtisadçı.

A)) Y. Şumpeter

B) P. Druker

C) F. Xaryek

D) Jan Batist Sey

E) A. Smit302. Bazar şəraitində xidmətə aiddir

A) bütün variantlar

B) sığorta

C) turizm

D) marketinq tədqiqatlarının aparılması

E) bank işi)303. Y.Şumpeter istehsal amillərinin yeni kompinasiyasını hansı mümkün

növünü göstərmişdir

A)) A,B,C,D variantları

B) yeni istehsal üsulunun yaradılması

C) yeni satış bazarının tapılması

D) yeni xammal mənfəyinin və ya növünün istifadə edilməsi

E) yeni əmtəənin və ya xidmətin yaradılması304. Y. Şumpeter sahibkarlığın inkişafı üçün hansı amilləri vacib sayırdı

A)) AC bəndi

B) tələbatın ödənilməsinin daha ucuz və səmərəli üsulların üzə çıxarılmasını

C) iqtisadi müstəqilliyi

D) təşkilati və təsərrüfat yenilikçiliyi

E) AB bəndi305. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti deyil

A)) əmtəə

B) alıcılar

C) dövlət

D) tərəfdaş

E) muzdlu işci306. Biznesin yerinə yetirdiyi funksiya hansıdır?

A)) bütün variantlar

B) kadrların idarə edilməsi

C) maddi-texniki təchizat

D) marketinq

E) maliyyə və uçot işlərinin aparılması307. Sahibkarlıq fəaliyyətinin xarici mühit amili deyil

A)) məqsəd

B) siyasi

C) iqtisadi

D) rəqabət

E) beynəlxalq308. Firmanın xarici mühitinə hansı element aid edilir ?

A)) bütün variantlar

B) həmkarlar ittifaqı

C) firmanın alıcılar arasında nüfuzu

D) dünya bazarının vəziyyəti

E) işçilərin peşəkarlıq səviyyəsi309. Sahibkarlıq fəaliyyətinin daxili mühitinin əsas elementini ifadə etmir

A)) elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri

B) sahibkarın məqsədi

C) struktur bölmələrin vəzifələri

D) qoyulan vəzifələrin icraçıları ( işçilər)

E) bütün variantlar310. Sahibkarlığın həyata kecirilməsi hansı elementin mövcudluğu şəraitində mümkün ola bilər ?

A)) bütün variantlar

B) sahibkarlıq ideyasına uyğun istehsal

C) sahibkarın özü

D) sahibkarlıq kapitalı

E) sahibkarlıq ideyası311. Sahibkarlıq ideyalarının mənbəyinə şamil olunmur

A)) əmtəə alıcılarının dərk olunan və ödənilən tələbatları

B) əmtəə bazarının strukturu

C) alıcıların dərk olunmamış və ödənilməyən tələbatları

D) elm və texnikanın yeni nailiyyətləri

E) istehsal edilən məhsulun yeni istifadə sahəsinin üzə çıxarılması312. Sahibkarlıq kapitalının mənfəyi ola bilməz

A)) sığorta vəsaitləri

B) sahibkarın xüsusi vəsaitləri

C) investisiya fondlarından alınan vəsaitlər

D) bankdan alınan kreditlər

E) əvvəlki iqtisadi fəaliyyətin maliyyə nəticələri313. Sahibkarlıq kapitalı dedikdə nəzərdə tutulur

A)) bütün variantlar

B) tələb olunan maliyyə vəsaitləri

C) intellektual mülkiyyət

D) təşkilatçılıq bacarıqları

E) tələb olunan maddi vəsaitlər314. Obyektinə görə istehsal sahibkarlığının növü hansıdır?

A)) BC variantı

B) əsas

C) vasitəçi

D) köməkçi

E) kommersiya315. Əsas istehsal kapitalına aid deyil

A) ) istehsal ehtiyatları

B) avadanlıqlar

C) binalar

D) güc maşınları

E) hesablama texnikası316. Dövriyyə istehsal fondlarına daxil deyil

A)) istehsal inventarları

B) xammal

C) əsas və yardımcı materiallar

D) yanacaq

E) yarımfabrikatlar317. Əmtəə birjalarının məqsədi

A)) AB bəndi

B) tələb və təklifin dəyişməsini nəzərə almaqla real bazar qiymətini aşkar etmək

C) ticarət əməliyyatlarını yerinə yetirmək

D) azad rəqabətin idarə edilməsi mexanizmini yaratmaq

E) AC bəndi318. Əmtəə birjaları ola bilər

A)) açıq, qapalı

B) əsas, açıq

C) əsas, köməkçi

D) qapalı, yardımcı

E) əsas, qapalı319. Əmtəə birjaları bu funksiyalarından birini yerinə yetirmir?

A) ticarət müqavilələrinin bağlanması üzrə vasitəci xidmətlər göstərirlər

B)) əmtəə istehsalını qaydaya salırlar və onları tənzimləyirlər

C) əmtəə ticarətini qaydaya salırlar və onları tənzimləyirlər

D) qiymətlər haqqında məlumatlar toplayır və təhsil edirlər

E) ticarət münasibətlərini həll edirlər320. İnnovasiya sahibkarlığını həyata keçirən təşkilati hüquqi formalara aid edilir

A)) bütün variantlar

B) biznes inkubatorları

C) komutant firmalar

D) violent firmalar

E) vençur firmalar321. Orjinal elmi-texniki ideyanı realizə edən,kiçik innovasiya firmalarının səmərəli fəaliyyətini təşkil etmək üçün əlverişli şərait yaradan ixtisaslanmış struktur hansıdır?

A)) biznes inkubator

B) riskli texnologiyalar

C) yüksək səviyyəli texnologiyalar

D) violent firmalar

E) eksplerent firmalar322. Adətən, bazarın məhdud seqmetində fəaliyyət göstərən,reklamların,modaların və digər vasitələrin təsiri ilə tələbləri ödəyən strukturtur

A)) patient firmalar

B) komutant firmalar

C) “nou-hau” firmalar

D) violent firmalar

E) adi firmalar323. “Pioner” firmalar adını almış struktur

A)) eksplerent firmalar

B) ekspert firmalar

C) etalon firmalar

D) mürəkkəb firmalar

E) ekspertiza-diaqnostik firmalar324. Yerli, milli tədbirlərinin təmin olunmasına yönələn struktur

A)) komutant firmalar

B) patient firmalar

C) mürəkkəb texnologiyalı firmalar

D) venaur firmalar

E) köməkçi firmalar325. Bu strukturlardan biri “riskli firmalar” adlanır

A)) vençur firmalar

B) violent firmalar

C) kommersiya inkubator

D) patient firmalar

E) hamısı birlikdə326. “Güclü “ strategiyaya, iri kapitala,yüksək səviyyəli mənimsənilmə texnologiyasına malik olan firma?

A)) violent firmalar

B) biznes inkubatorlar

C) komutant firmalar

D) vençur firmalar

E) maliyyə firmalar327. İnnovasiya layihələri hansı parametr üzrə müqayisə edilir

A)) bütün variantlar

B) innovasiyanın keyfiyyət parametrləri

C) yeni metodların tətbiqi ilə yerinə yetirilən işlərin həcmi

D) tariflərin səviyyəsi

E) zaman amili üzrə328. Səmərənin növünü ifadə etmir ?

A)) potensial

B) maliyyə

C) iqtisadi

D) sosial

E) elmi-texniki329. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələr nəyin əsasında fəaliyyət göstərir ?

A)) nizamnamənin

B) nizamnamə kapitalının

C) kreditin

D) investisiyanın

E) pul vəsaitləri fondunun330. Hansı bənd müəssisənin nizamnaməsində yoxdur

A)) öhdəliklərin növləri

B) idarəetmə və nəzarət orqanları

C) nizamnamə fondu

D) fəaliyyətin məzmunu və məqsədi

E) müəssisənin fəaliyyətinin dayandırılması və ləğvi məsələləri331. Hüquqi şəxsin əlamətlərini ifadə etmir?

A)) özünün amortizasiya fonduna malik olmaq

B) özünün xüsusi balansına malik olmaq

C) bankda hesaba malik olmaq

D) vahid dövlət reyestrində qeydiyyata almaq

E) iqtisadi öhdəliklərin daşıyası olmaq

332. Hüquqi şəxsin dəyişməsi hansı halda baş verir ?

A)) bütün variantlar

B) təsisçilərin tərkibi dəyişdikdə

C) hüquqi şəxsin bir neçə hüquqi şəxsə bölünməsi zamanı

D) öz mülkiyyətindən pay verəcək başqa hüquqi şəxs yaradıldıqda

E) başqa hüquqi şəxslərlə birlikdə333. Maliyyə sahibkarlığının əsas sferası hansıdır ?

A)) AC bəndi

B) dəyərlərin qiymətidir

C) dəyərlərin tədavülüdür

D) dəyərlərin mübadiləsidir

E) BC bəndi

334. Kommersiya sahibkarlığının əsas məzmunu ifadə etmir

A)) material resurslarının alınması əməliyyatları

B) əmtəələrin alınıb-satılması

C) xidmət üzrə əməliyyatlar

D) algı-satqı

E) işlərin təşkilatı

335. Müəssisənin fəaliyyətində riski azaldan əsas metod hesab etmək olmaz

A)) Bazar konyukturunun qiymətləndirilməsində, proqnozlaşdırmanin elmi metodlarından istifadə edilməsi.

B) Risklərin sığortalanması

C) Layihənin işlənib hazırlanması üçün yüksək ixtisaslı və təcrübəli məsləhətçilərin cəlb edilməsi.

D) Layihənin iştirakçıları arasında riskin planlaşdırılması

E) Biznes planın hazırlanması
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə