Sahibkarliq fəALİYYƏTİ


İnnovasiyanın ümumi iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə5/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

336. İnnovasiyanın ümumi iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur?

A)) bütün variantlar

B) rentabillik indeksi

C) rentabillik norması

D) ödəmə müddəti

E) inteqral səmərə337. İnnovasiya prosesinin ugurlu şərti hansıdır?

A)) ümumilikdə innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

B) innovasiyanın yayılma dərəcəsi

C) innovasiya layihələrinin müqayisə edilməsi

D) innovasiyanın rentabellik əmsalı

E) innovasiyanın rentabellik indeksi338. Bu gün kiçik sahibkarlığın əsas problemi nədən ibarətdir?

A)) AD bəndi

B) istehsal miqyasının geniş olması

C) istehsal gücünün geniş olması

D) maliyyə resurslarının yetərli səviyyədə olmaması

E) maddi-texniki resursların kifayət qədər olmaması339. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq formalarının inkişafı əsasən hansı sferalarda baş verir?

A)) mülki obyektlərin inşa edilməsində

B) hava yollarında

C) dəmir yol nəqliyyatında

D) karbohidragen ehtiyatları sahəsində

E) informasiya sferasında340. Sahibkar üçün qiymət hansı əsas funksiyanı yerinə yetirir ?

A)) BD bəndi

B) tələbatın həcminin artırılması

C) qısa müddətli rentabelliyin təmin edilməsi

D) uzun müddətli rentabelliyin təmin edilməsi

E) tələbatın həcminin məhdudlaşması341. Sahibkarın rəqabətlə bağlı məqsədi

A)) AB bəndi

B) rəqabətdə sabitliyin qorunması

C) bazarda liderliyi ələ keçirmək

D) satış həcminin artım sürətinə nail olmaq

E) bütün variantlar342. Sahibkarın mənfəətlə bağlı məqsədi

A)) investisiyaların mənfəətlik normasına nail olmaq

B) bazarda xüsusi çəkini qorumaq

C) bazar payını artırmaq

D) fəaliyyət ömrünün uzadılması

E) satışın həcminin artırılması343.Sahibkarın qiymətqoyma siyasətinə təsir edən amil?

A)) bütün variantlar

B) rəqiblər

C) satış kanalları

D) məsrəflər

E) istehlakçılar344. Qiymətin növlərinə şamil edilmir

A)) dempinq qiymətləri

B) azad qiymətlər

C) dövlətin tənzimlədiyi qiymətlər

D) dövlət qiymətləri

E) bütün variantlar345. Dövlətin azad qiymətlərə təsir forması

A)) AB bəndi

B) qiymət diskriminasiyasının qadağan edilməsi

C) dempinq qiymətlərin qadağan edilməsi

D) inhisar qiymətlərin funksiyası

E) sərbəst bazar qiymətlərinin dondurulması346. Subyektlərinə görə rəqabətin növünə şamil edilmir

A)) təkmil

B) fərdi

C) qrup


D) müəssisələrarası

E) dövlətlərarası347. Funksional istiqamətinə görə rəqabətin növünü ifadə etmir ?

A)) qeyri-təkmil

B) xalis

C) ərazi


D) sahədaxili

E) sahələrarası348. Metodlarına görə qiymətin növü hansıdır?

A)) bütün variantlar

B) qeyri-qiymət

C) vicdanlı

D) vicdansız

E) qiymət349. Dövlət siyasətinin dəyişməsi nəticəsində itkilərə səbəb olma hansı riskdir?

A)) siyasi

B) iqtisadi

C) istehsal

D) maliyyə

E) texniki350. Hansı bənd istehsal riskidir?

A)) bütün bəndlər

B) bazar konyukturasının dəyişməsi

C) rəqabətin güclənməsi

D) nəzərdə tutulmamış xərclərin əmələ gəlməsi riski

E) təsərrüfat müqavilələrinin icra olunması riski351.Dünya təcrübəsində kreditin növlərinə aiddir?

1) sələm

2) istehsal

3) istehlak

4) sosial

5) mübadilə

6) dövlət

A)) ( 1; 3; 6 )

B) (2; 4; 6 )

C) ( 1; 2; 4 )

D) ( 3; 4; 5 )

E) ( 4; 5; 6 )352. Hüquqi fiziki şəxslərə bank kreditinin verilməsi hansı prinsipə əsaslanır?

A) )qaytarılmaya

B) girova

C) sövdələşməyə

D) zəmanətə

E) sənədlərin doğru tərtibinə353. Kreditləşmə metodlarının məzmununu ifadə edir

A)) kreditlərin verilməsi və silinməsi üsullarının toplusu başa düşülür

B) kreditlərin verilməsi və debitor borcların alınması üsullarının toplusu başa düşülür

C) depotiztlərin alınması və kreditlərin verilməsi üsullarının toplusu başa düşülür

D) kreditlərin verilməsi və alınması üsullarının toplusu başa düşülür

E) bütün variantlar354. Riskə məruz qalma dərəcəsinə görə kreditin təsnifatını ifadə etmir

A)) təmin olunmuş

B) təmin olunmamış

C) qeyri-standart

D) şübhəli

E) ümidsiz355. Kreditləşmə metodunu göstərin

A)) dövriyyə üzrə

B) plan üzrə

C) hesabat üzrə

D) dövran üzrə

E) norma üzrə356. Bank kreditini xarakterizə edən əlamətləri göstərin

A)) bütün variantlar

B) borcların kateqoriyaları

C) məqsədli təyinat

D) faiz tariflərinin növləri

E) təminatın mövcudluğu357. Sahibakar tərəfindən alınan malların realizasiyası və xidmətlərin göstərilməsi prosesində baş verən riski göstərin

A)) kommersiya riski

B) investisiya riski

C) istehsal riski

D) bazar riski

E) maliyyə riski358. Risk nə zaman bölüşdürülür ?

A)) layihənin maliyyə planının və müqavilə sənədlərinin işlənib hazırlanması zamanı

B) layihənin istehsal planının və müqavilə sənədlərinin işlənib hazırlanması zamanı

C) layihənin proqnoz planının və kommersiya sənədlərinin işlənib hazırlanması zamanı

D) layihənin strateji planının və rentabellik üzrə sənədlərin işlənib hazırlanması zamanı

E) layihənin operativ planının və maliyyə sənədlərinin işlənib hazırlanması zamanı359. Sahibkar üçün qiymətin funksiyası hansıdır?

A)) tələbat həcminin artırılması

B) qısa müddətli rentabelliyin təmin edilməsi

C) tələbat həcminin azaldılması

D) məhsulun qiymətinin artırılması

E) məhsulun qiymətinin azaldılması360. Sahibkarın qiymətqoyma siyasətinə təsir etməyən amil hansıdır?

A)) dövlətin sosial siyasəti

B) dövlətin iqtisadi siyasəti

C) xərclər

D) rəqiblər

E) satış kanalları361. Mənfəətdən vergi ödəyicisinə aid deyil?

A)) müstəqil balansa malik və hüquqi şəxs olan Mərkəzi Bank

B) müstəqil balansa malik və hüquqi şəxs olan müəssisələr

C) təsərrüfat hesabı olmayan, lakin təsərrüfat fəaliyyətindən gəlir götürən təşkilatlar

D) kommunikasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri – hökümət təşkilatlar

E) kommersiya bankları və sığorta təşkilatları362. Bu xərclərdən biri məhsulun maya dəyərinə daxil edilir

A)) sosial sığortaya ayırmalar

B) maddi yardım

C) işin illik yekunlarına görə mükafatlar

D) uşaq tərbiyə edən qadınlara verilən əlavə məzuniyyətlərin haqqı

E) bütün variantlar363. Məhsul istehsalına 200 man. Sərf edilib, istehsal olunan məhsulun satışından gələn ümumi 225 manat təşkil edib.Onda mənfəət norması neçə faiz olar?

A)) Mn = 25%364. Maya dəyəri 75 min. Man. Mənfəət norması 30% olarsa mənfəət və məhsulun qiyməti neçə olar?

A)) Mn = 22,5 min.man

Q = 97,5 min.man

365. Məhsul vahidinin qiyməti 80 man. Məhsul vahidinə dəyişən xərclər 70 man. Ümumi sabit xərclər 12000 man. olarsa ziyansızlıq norması neçə olar?

A)) Zn = 1200 ədəd366. Sahubkarlıqda etiket qaydalarına aid etmək olmaz ?

A)) tükənməz səbrə malik tələblər

B) danışıq tərzinə tələblər

C) işgüzar əlaqələrin qurulması qaydaları

D) təqdimetmə və tanışlıq qaydaları

E) xarici görünüşə, geyim stilinə tələblər367. Sorğular və qrup intervülərinin köməyi ilə müəyyən edilən tələbata əsaslanan qiymətqoyma üsulu hansıdır?

A)) müştərilərin rəyinə əsaslanan qiymətqoyma

B) qiymət liderliyi üsulu

C) hörmətliyi qiymətlər üsulu

D) qiymət xərcləri üsulu

E) paket qiymətqoyma üsulu368. Firma öz məhsul və xidmətlərinin keyfiyyət və etibarlılığını nəzərə çatdırmaq taktikasını güdən qiymət üsulu hansıdır?

A)) hörmətli qiymət üsulu

B) qiymət liderliyi üsulu

C) bazara daxil olmaq üsulu

D) qiyməy xətləri üsulu

E) müştərilərin rəyinə əsaslanan üsul369. Çeşid qrupunun bütün əmtəələr üçün eyni qiymətdən istifadə edilməsinə əsaslanan qiymət qoyma üsulu hansıdır?

A)) qiymət xətləri üsulu

B) yuvarlaqlaşdırılmayan qiymətlər üsulu

C) xərclərə əsaslanan qiymətlər üsulu

D) paket qiymətqoyma üsulu

E) qiymət liderliyi üsulu370. Baza qiymətinin məzmununu ifadə edir?

A)) məhsul və xidmətlərin bazarda satıldığı qiymətdir

B) məhsul və xidmətlərin firma istəyi qiymətə satıldığı qiymətdir

C) məhsul və xidmətlərin ərz qiymətidir

D) məhsul və xidmətlərin topdansatış qiymətidir

E) məhsul və xidmətlərin mənfəət normasına əsaslanan qiymətdir371. Lizinqin bu növü qısa müddətə bir neçə lizinq istifadəçisinə verilməsini nəzərdə tutur

A)) operativ lizinq

B) qaytarılan lizinq

C) tam ödəmə ilə lizinq

D) əlavə öhdəliklərlə olan lizinq

E) xalis lizinq372. Lizinqin bu növündə lizinq verən yalnız avadanlıqları verir, qalan işləri lizinq alan tərəf edir?

A)) xalis lizinq

B) qismən ödəmə ilə lizinq

C) kredit lizinqi

D) servis lizinqi

E) maliyyə lizinqi373. Françayzerin müstəsna hüquqlarına aid edilmir?

A)) piramida formalı satış

B) firma stili

C) patent hüququ

D) əmtəə nişanı

E) ideya hüququ374. Françayzerin əsas məqsədi nədir?

A)) satışın həcmini artırmaq

B) satış kanallarını seçmək

C) marketinq tədqiqatları aparmaq

D) potensial istehlakçıları seçmək

E) yeni texnologiyaları istehsala tətbiq etmək375. Hansı bənd françayzinqin nöqsanına şamil edilir?

A)) françayzerin maraqlarının gözlənilməsi

B) xammal göndərilməsində təminata malik olmaq

C) peşakarların xidməti üçün vəsaitlərə qənaət etməsi

D) məsləhətləşmələr və xidmətlər üçün maliyyə vəsaitlərinə qənaət etməsi

E) öz fəaliyyətinə daha az risklə başlamaq376. Sahibkarlıq fəaliyyətinin innovasiyalı xarakterinə aid edilmir?

1) istehsal amilləri

2) əmtəənin özü

3) istehsal prossesində iştirak edən insanların özü

4) fəaliyyət növləri üzrə məsləhətçilər

5) rəqiblər

6) istehlakçılar


  1. ) ( 4; 5; 6 )

  2. ( 1; 3; 4;)

  3. ( 1; 2; 6 )

  4. ( 2; 4; 5 )

  5. ( 1; 2; 3 )

377. Əmtəənin həyat dövrü mərhələsini əks etdirmir?

A)) məhsulun kommersiyası

B) məhsulun bazara yeridilməsi

C) doyma


D) məhsul artımı

E) tənəzzül378. Sahibkarın innovasiya fəaliyyətinin əsas istiqamətinə şamil edilmir?

A) axtarılması ) kapitalın dövriyyə müddətinin artırılması

B) mənfəət istifadə olunmasının daha rasional formasının

C) kapitalın dövriyyə müddətinin azaldılması

D) yeni sistemli reklam işinin təşkili

E) əmtəənin qablaşdırılmasının yaxşılaşdırılması379. Bazar öncə sahibkar hansı nöqteyi nəzərdən maraqlandırır?

A)) A, B, C, D variantları

B) bazarda məhsulun ətrafında yaranmış situasiya

C) əmtəənin tədarükünü artırmaq yolu ilə öz bazar payını artırmaq

D) bazarda tələbatı hiss edilən yeni əmtəələrin istehsalına başlamaq perspektivləri

E) istehsal etdiyi məhsulun bazarda vəziyyəti380. Bunlardan biri əməkdaşlığın əsas istiqaməti deyil?

A)) istehlak sferasında

B) istehsal sferasında

C) ticarət sferasında

D) maliyyə sferasında

E) əmtəə mübadiləsi sferasında381. Kiçik müəssisələrin vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan güzəştlərdən istifadə etmək imkanı yoxdur?

A)) sürətli innovasiyadan istifadə etmək

B) sürətli amortizasiyadan istifadə etmək

C) vergilərin ödənilməsində möhlət

D) vergilərdən azad olma

E) vergi dərəcələrinin aşağı salınması382. Kiçik müəssisələrin yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində mövcud problemə aid edilmir?

A)) infomasiya təminatı

B) sahibkarlıq fəaliyyətinin sosial müdafiyəsi

C) kiçik sahibkarlığın səmərəli şəkildə yaradılması

D) kadr problemi

E) maliyyə resurslarının kifayət qədər olmaması383. Sahibkarlığın təşkilati-hüquqi forması hansıdır?

A)) kooperativlər

B) maliyyə sənaye qrupları

C) sindiktlar

D) kortellər

E) konsorsiumlar384. Kiçik sahibkarlığın dövlət dəstəyi istiqamətləri hansıdır?

A)) bütün bəndlər

B) kiçik sahibkarlıqda təhlükəsizlik

C) investisiya dəstəyi

D) yeni iş yerlərinin yaradılması

E) kadr təminatı385. Lizinq müqaviləsinin əsas şərti deyil

A)) ödəmə müddətində razılaşma üzrə şərtlər

B) avadanlığın icarəyə çatdırılması üzrə şərtlər

C) avadanlığın ehtiyat hissələrinin təchizatı üzrə şərtlər

D) avadanlığın quraşdırılması üzrə şərtlər

E) avadanlığın sınağı üzrə şərtlər386. Lizinq sazişinin əsas üstünlüyü deyil

A)) maliyyə lizinqi alan müqavilənin sonuna kimi icarə haqqını ödəməkdə davam edir

B) lizinq ödənişləri lizinq alanın xərclərinə aiddir və vergi goyulan mənfəətini azaldır

C) ödəniş stavkaları müəyyənləşdirilmiş və sürüşkən ola bilər

D) lizinq ödənişləri avadanlıq müəssisədə qurulduqdan sonra edilir

E) lizinq müddəti kredit müddətindən çox ola bilər387. Françayzinqin istiqamətinə aid olmayan bənd hansıdır?

A)) konsultativ françayzinq

B) biznes-format françayzinqi

C) əmtəə françayzinqi

D) servis françayzinqi

E) istehsal françayzinqi388. Əmtəə hansı xassəyə malik deyil?

A)) istehlak dəyərinə malik deyil

B) əmək əhsuludur

C) satış üçün nəzərdə tutulur

D) mübadilə üçün nəzərdə tutulur

E) istehlak dəyərinə malikdir389. Kiçik müəssisələrin sosial-iqtisadi mahiyyətini təşkil edir

A)) bazarda tələb və təklifin dəyişməsinə tez reaksiya verir, çevikdir

B) məşğul olan işçilər sayı kifayət qədərdir

C) dövriyyətin həcmi çoxdur

D) kiçik müəssisələrin aktivlərinin dəyəri yüksəkdir

E) pərakəndə satış ticarətdə satışın həcmi çox yüksəkdir390. İnfrastrukturların yaradılması kiçik sahibkarlıq subyektlərinə hansı xidməti göstərə bilər?

1) sığorta

2) konsaltinq

3) audit


4) mühasibat

5) maliyyə

6) faktorinq

A)) ( 1; 2; 5 )

B) ( 2; 4; 6 )

C) ( 1; 2; 4 )

D) ( 3; 4; 5 )

E) ( 2; 3; 6 )391. Hansı bənd kommersiya bankının vəzifə və funksiyasına aid edilmir?

A)) likvidliyi olmayan müştərilərə kredit vermək

B) faktorinqə vasitəçilik etmək

C) lizinq fəaliyyətini həyata keçirmək

D) valyuta alıb-datmaq

E) müştərilərə bank xidməti göstərmək392. Nağdısız hesablama formasında ödəniş tələbi kimi ən çox yayılan hansı bəndlərdir?

1) akkreditiv

2) tapçırıq

3) göstəriş

4) çek

5) inkassa6) istiqraz

A)) ( 1; 2; 4 )

B) ( 1; 3; 5 )

C) ( 2; 5; 6 )

D) ( 3; 4; 5 )

E) ( 2; 3; 5 )393. Qiymətli kağızlar bazarının əhəmiyyətini ifadə etmir?

A)) dövlət büdcəsində olan profisitin aradan qaldırılmasına təsir göstərir

B) inflyasiya tempinin dəyişməsinə təsir göstərir

C) kapitalın müxtəlif sahələrə axınını təmin etməklə sahələrin fəaliyyətini tənzimləyir

D) bazar üçün sərbəst vəsaitlərin investisiyaya cəlb edilməsini təşkil edir

E) əhalinin istehsalın idarə edilməsi işində iştirak etməsini təmin edir394. Əgər firmaların innovasiya fəaliyyəti məhsulun və texnologiyanın dəyişdirilməsinə deyil iqtisadi nəticəyə yönəldilərsə nə baş verə bilər?

A)) bu zaman vaxtı əldən verməklə nəticədə bazar mövqelərini itirə bilərlər

B) bu zaman iqtisadi nəticəyə yiyələnib daha zövgəuyğun məhsullar istehsal edə bilərlər

C) bu zaman firmalar maliyyə vəziyyətinin dayanıqlığını təmin etməklə böhran vəziyyətinə düşməzlər

D) bu zaman alınmış mənfəət hesabına məqsədəyönlü strategiyalar həyata keçirilə bilər

E) bütün variantlar395. Əməliyyatlararası boşdayanmaların maksimum ixtisar edilməsini nəzərdə tutan istehsal prosesinin təşkili prinsipi hansıdır?

A)) fasiləsizlik prinsipi

B) ahəngdarlıq

C) düzxətlilik prinsipi

D) mütənasiblik prinsipi

E) paralellik prinsipi396. Hansı bənd istehsal amilidir

A)) əmək

B) rəqabət

C) innovasiya

D) investisiya

E) istehsal xərcləri397. Müəssisənin dövlət qeydiyyatından ötürü hansı sənədi təqdim etmir

A)) müəssisənin nizamnamə kapitalının həcmi

B) müəssisənin nizamnaməsi

C) qeydiyyat haqqında təsisçinin ərizəsi (yaxud təsisçilərin ərizəsi)

D) dövlət rüsumununödənilməsi haqqında sənəd

E) müəssisənin yaradılması haqqında qərar398. Sahibkarlıq fəaliyyətinin növünə şamil edilməyən bənd hansıdır

A)) investisiya

B) kommersiya

C) vasitəcilik

D) maliyyə

E) məsləhətçi399. Y.Şumpeter hansı bəndi sosial və siyasi inqilabların qeyri-iradi törədicisi adlandırır

A)) innovasiya

B) rəqabət

C) inhisar

D) investisiya

E) kredit400. Bank mənfəəti necə yaranır açıq test

A)) bank mənfəəti bankın depozitə götürdüyü pula görə verdiyi faizlə kreditə görə aldığı faizin fərqi formasında yaranır401. Sahibkarlığın iqtisadi fəaliyyət kimi yaranma tarixi hansı əsrdən başlanır?

A)) Orta əsrdə başlanır;

B) Ibtidai icma dövründən başlanir;

C) Çıldarlıq dövründən başlanır;

D) Feodalizm dövründən başlanır;

E) Kapitalizmdən başlanır.402. Sahibkarlığın ilkin nümayəndələri bunlardan biri deyil:

A)) Sənətçilər;

B) Sənətkarlar;

C) Tacirlər;

D) Ticarətçilər;

E) Xeyriyyəçi misyonerlər.403. Səhm kapitalı əsasında ilk səhmdar cəmiyyət hansı sahədə və neçənci ildə yaranıb?

A)) Beynəlxalq ticarətdə - 1554 cü il;

B) Dünya bazarında – 1550 ci il;

C) Fermer təsərrüfatında – 1549 cu il;

D) Fond birjasında – 1557 – ci il;

E) Sənayedə - 5560 – cı il.404. Ilk səhmdar bank neçənci ildə və hansı ölkədə yaranmışdır?

A)) 1694 – cü il – İngiltərədə;

B) 1697 – ci il – Fransada;

C) 1699 – cu il – ABŞ da;

D) 1700 – cu il – Çində;

E) 1702 – ci il – İtaliyada.405. Sahibkar anlayışını iqtisad elminə kim və nə vaxt gətirmişdir?

A)) 1725 – ci il – Riçard Kantilyon ;

B) 1727 – ci il – Jozef Şumpeter;

C) 1728 – ci il – Adam Smit;

D) 1730 – cü il Jan Batist Şey;

E) 1734 – cü il – Andre Marşal.406. Əmtəələri istehsalçıdan alaraq özünün daimi müştərilərinə satan vasitəçi necə adlanır

A)) distribüter

B) agent

C) diler


D) broker

E) cobber407. Aşağıdakılardan hansı istehsal amillərinə aid edilmir:

A)) Rəqabət;

B) Əmək ehtiyatları;

C) Kapital;

D) Torpaq;

E) Birliklər (informasiya).408. Əmtəələrin kifayət qədər səmərəli reklamını həyata keçirən və məhsulun möhkəm satış kanallarını yaradan vasitəçi

A)) kommivoyajer

B) ticarət makleri

C) prinsipal

D) satış üzrə agent

E) ticarət makleri409. Fransız iqtisadçısı Andre Marşal tərəfindən istehsalın üç klassik amilinə əlavə edilən 4 – cü amil hansıdır?

A)) Təşkilatçılıq qabiliyyəti;

B) Kapital;

C) Əmək;


D) Torpaq;

E) Istehsal vasitələri.410. Sahibkarlıq funksiyaları hansılardır?

A)) Ümumiqtisad, sosial.

B) Təklif, istehsal;

C) Qiymət, gəlirlər;

D) Dəyər, ümumiqtisad;

E) Tələb, istehlak;411. Fransız iqtisadçısı J.B.Seyin sahibkarlıqın inkişafı üçün lazım olan istehsalın 3 klassik amili hansıdır?

A)) Torpaq, kapital, əmək;

B) Muzdlu işçi, xammal, enerji;

C) Maliyyə, innovasiya, material;

D) Kapital, istehsal vasitələri, material;

E) Təşkil, kapital, işçi qüvvəsi.412. Hansı bəndə maliyyə sahəsində tərəfdaşlıq formaları göstərilmişdir

A)) faktorinq, kommersiya transferti

B) kooperasiya, diler

C) françayzinq, patent

D) kommersiya üçbucağı və distribüter

E) barter, audit413. Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi nədir?

A)) konkret tələbatı ödəmək üçün əmtəə (xidmət) istehsal etmək, mənfəət əldə etmək.

B) yeni istehsal metodunu yaratmaq;

C) yeni satış bazarını yaratmaq;

D) yeni idarəetmə metodu yaratmaq;

E) şəxsi tələbatı ödəmək;414. Aşağıdakılardan kimlər müəssisənin təsisçiləri ola bilməz:

A)) dövlət əmlakını idarə etməyə vəkil edilməyən dövlət orqanları;

B) hüquqi şəxslər;

C) fiziki şəxslər;

D) xarici ölkələrin vətəndaşları;

E) vətəndaşlığı olmayan şəxslər;415. Hansı bənd MMC – in üstünlüklərinə aid deyil?

A)) iştirakçılar bütün əmlakları ilə cəmiyyətin öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşıyır.

B) çoxlu vəsait cəlb etmək imkanları;

C) bir şəxs tərəfindən də yaradıla bilməsi;

D) bir neçə şəxs tərəfindən yaradıla bilməsi;

E) iştiakçıların cəmiyyətin öhdəlikləri üçün məhdud məsuliyyət daşımaları;416. Bu bəndlərdən hansı Amerika iqtisadçısı Yozef Şumpeterin sahibkarlıqda istehsal amillərinin yeni kombinasiyalarına aid deyil?

A)) maliyyə vəsaitlərinin səmərəli yerləşdirilməsi.

B) yeni istehsal metodunun tapilması;

C) yeni əmtəənin yaradılması;

D) fəaliyyətin yeni təşkil prinsipinin yerləşdirilməsi;

E) yeni satış bazarının tapılması;417. Səhmlərin əsas növlərinə aid deyil

A)) təqdim etməyə səhm

B) adi səhm

C) adlı səhm

D) imtiyazlı səhm

E) nominal dəyərsiz səhm418. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında AR – nın qanunu neçənci ildə qəbul edilib.

A)) 15 dekabr 1992 - ci il.

B) 18 dekabr 1992 - ci il;

C) 25 dekabr 1995 - ci il;

D) 15 dekabr 1994 - cü il;

E) 15 dekabr 1991 - ci il;419. AR – ı ərazisində kimlər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.

A)) mülkiyyət formasından asılı olan hüquqi şəxslər;

B) hər bir xarici vətəndaş;

C) xarici hüquqi iəöslər;

D) fəaliyyət qabiliyyəti olan respublikanın hər bir vətəndaiı;

E) Vətəndaşlığı olmayan şəxslər.420. Kimlərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağandır?

A)) Sahibkarlıq fəaliyyətina nəzarət edən dövlət orqanlarında çalışan vəzifəli şəxslər;

B) Vergi ödənişlərində imtiyazı olan fiziki şəxslər;

C) Vergilərin növünə imtiyaz verməyə səlahiyyəti olmayan hüquqi şəxslər;

D) Müəssisənin nizamnamə kapitalını formalaşdıran təsisçilər;

E) Müəssənin idarə etmə orqanlarında çalışan işçilər.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə