Sahibkarliq fəALİYYƏTİ


Sahibkarlıqa kömək Milli fondun vəsaiti hansı mənbələr hesabına formalaşmırYüklə 0,57 Mb.
səhifə6/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

421. Sahibkarlıqa kömək Milli fondun vəsaiti hansı mənbələr hesabına formalaşmır:

A)) beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən dotasiyalar.

B) Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsaitlər;

C) Fondun əldə etdiyi qiymətli kağızlardan daxil olan dividentlər;

D) Xarici hüquqi şəxslər tərəfindən könüllü verilən ianələr;

E) AR – nın dövlət büdcəsinin təxsisatları;422. Sahibkarlıqda kömək Milli fondun əsas vəzifələri hansılardır?

A)) Sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş proqramları maliyyələşdirmək;

B) Fonda vəsaitlər cəlb etmək məqsədi ilə qanun vericiliyə uyğun əqdlər bağlamaq;

C) Sahibkarlıq subyekti üçün idarəetmə kadrlarının hasırlanmasına kömək etmək;

D) Xarici investisiyaları cəlb etmək məqsədilə tədbirlər görmək;

E) Sahibkarlıq subyektinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin formalaşdırılmasına yardım etmək.423. Sahibkarlıqa kömək Milli fondun funksiyaları hansılardır?

A)) Yeni texnologiyaların ixtiraların “nou-hau” ların mənimsənilməsinə kömək etmək;

B) Qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatlar aparmaq;

C) Sərəncamında olan dövlət əmlakından istifadə etmək;

D) Dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə kömək etmək;

E) Sağlam rəqabətin həyata keçirilməsində iştirak etmək.424. Bu bənddən hansı sahibkarın hüquqlarına aiddir?

A)) valyuta əməliyyatları aparmaq;

B) Istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətinə nail olmaq;

C) İşçilərin əmək haqqini qanunverciliklə müəyyən olunmuş qaydada ödəmək;

D) Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergilər ödəmək;

E) Müəlliflik hüququnu qorunmasına əməl etmək.425. Sahibkarın vəzifələri hansılardır?

A)) işə qəbul edilən vətəndaşlarla müqavilələr bağlamaq;

B) işçilərin əməyinin ödənilməsinin formalarını müəyyən etmək;

C) dövlət sossial təminat sistemindən istifadə etmək;

D) Təsərrüfat fəaliyyətini müstəqil həyata keçirmək;

E) Maliyyə fəaliyyətini müstəqil həyata keçirmək.426. Sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatını hansı dövlət orqanı həyata keçirir?

A)) AR – ı Vergilər Nazirliyi.

B) AR – ı Nazirlər kabineti;

C) AR – ı Ədliyyə Nazirliyi;

D) AR – ı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;

E) Dövlət Mərkəzi Bankı;427. Kreditləşmənin əsas şərtlərindən biri bu deyil:

A)) kredit razılaşmalarının qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsi;

B) kredit razılaşmalarının qarşılıqlı münasibətlərinin planlaşdırılması;

C) kreditləşmə prinsiplərinə riayət olunması;

D) kredit sövdələşməsində hər iki tərəfin maraqlarının uyğun gəlməsi;

E) bankın kommersiya maraqlarının təminatı428. “Bir pəncərə” prinsipi üzrə dövlət qeydiyyatından keçmək üçün sahibkar hansı sənədləri təqdim etməlidir?

A)) Müəssənin yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında təsisçinin imzaladığı qərar.

B) Təsisçi tərəfindən imzalanmış müqavilə;

C) Nizamnamə fondunun həcmi barədə sənət;

D) 2 nüsxədən ibarət imzalanmış taqdimat;

E) 2 nüsxədən ibarət təsis müqaviləsi;429. Sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması, idarə olunması və ləgv edilməsi hansı qanunla tənzimlənir?

A)) Müəssələr haqqında AR – nin qanunu 01.07.1994;

B) Səhimdar cəmiyyəti haqqında AR – nin qanunu 12.07.1994;

C) Mülkiyyət haqqinda AR – nin qanunu 09.11.1991;

D) Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında AR - nın qanunu 07. 01. 1993;

E) Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında AR – nın qanunu 15. 12. 1992.430. Dövlət mülkiyyətinə əsaslanan müəssisələrin növləri hansılardır?

A)) Səhimlərin nəzarət paketi dövlət orqanlarına məxsus olan müəssisələr;

B) Səhmlərin nəzarət paketi səhimdarların mülkiyyatində olan müəssisələr;

C) Əmlakı tamamilə kollektiv mülkiyyətdə olan müəssələr;

D) Əmlakı tamimilə dövlət mülkiyyətində olmayan müəssisələr;

E) Əmlakı dövlət – bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələr.431. Bu bənddən hansı qiymətli kağızlar bazarının funksiyasını tam əks etdirir

A)) A, B, C, D birlikdə

B) əhalinin sərbəst pul vəsaitinin toplanması

C) iqtisadiyyatın investisiyalaşdırılması

D) qiymətli kağızların tədavülünün kəsilməzliyinin təmin olunması

E) müəssisənin azad maliyyə vəsaitinin toplanması432. Bələdiyyə müəssəsinin səlahiyyətləri hansı tələblərə uyğun olaraq müəyyənləşdirilib?

A)) Strazburqda yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasının tələblərinə (15. 10. 1985);

B) Strazburqda yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Şurasının tələblərinə (15.10.1985);

C) Strazburqda yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Partiyasının tələblərinə (15.10.1985);

D) Bakıda bələdiyyə assosiyasiyasının yıgıncağının tələblərinə (05.09.1998);

E) Davosda yerli özünüidarəetmə haqqında Avropa Konfransının tələblərinə (25.10.1995).433. Elmi texniki tərəqqinin inkişafı nöqteyi nəzərdən innovasiya fəaliyyətinə aid deyil

A)) mərkəzləşdirilmiş innovasiya

B) radikal innovasiya

C) təkmilləşdirilmiş innovasiya

D) prinsipal innovasiya

E) böyük innovasiya434. Fərdi (ailə) müəssələrin hansı üstün cəhədləri vardır?

A)) Maddi stimula həvəsi yüksəkdir;

B) Biznes miqyası məhdud deyil;

C) Rəqabət qabiliyyəti yüksəkdir;

D) Əmək potensialı genişdir;

E) İnvestisiya imkanları yaxşıdır.435. Fərdi (ailə) müəssələrinin çatişmamazlıqları hansılardir?

A)) İri miqyaslı layihələri həyata keçirmək imkanı zıyif deyil.

B) Bazarın konyukturasına çevik reaksiya verə bilmir;

C) Tələbata uyğun istehsalda diversifikasiya aparmır;

D) İri miqyaslı istehsala nail olmaq üçün perspektivləri zəyifdir;

E) İstehsal etdiyi məhsullara tələbat çox azdır;436. Sahibkarın işgüzar xüsusiyyətlərinə aid olmayan bənd hansıdır?

A)) İstehsal məsrəflərini müəyyən etmək qabiliyyəti;

B) İdeyaların səmərəli reallaşdırılması qabiliyyəti;

C) İdarəetmə qabiliyyəti;

D) Dəyişən iqtisadi və siyasi mühitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti;

E) Qərarları qabul etmək və onlara görə məsuliyyət daşımaq qabiliyyəti.437. Hansı bənd bank kreditlərinin verilmə prinsipinə aiddir?

A)) Qaytarılma, ödənişlilik, müddətlilik, məqsədlilik;

B) Əvəzsiz, məbləğ hədləri, mübadilə, dinamik;

C) Gizlilik, dinamiklik, məbləğ hədləri;

D) Cəlb edicilik, mənfəətlilik;

E) Əsaslandırma, cəlb edicilik.438. Koperativ firmaların əsas məqsədlərindən biri budur:

A)) Daxili və xarici bazarda vasitəçilər həlqəsini aradan götürmək;

B) Haqsız rəqabəti azaltmaq;

C) Azad iqtisadiyyatı sürətləndirmək və ləngitmək;

D) İnhisarçılığı məhdudlaşdırmaq;

E) Ölkə daxili iri miqyaslı layihələri həyata keçirmək.439. Kreditin meydana gəlməsi nə ilə bağlıdır?

A)) tədavüllə;

B) maliyyə ilə;

C) istehsal ilə;

D) investisiya ilə;

E) konsa ilə.440. Kreditləşmənin əsas şərtlərinə hansı aid deyil?

A)) Sahibkarlıq ideyasının seçilməsi;

B) Kredit alanın və verənin maraqlarının uyğun gəlməsi;

C) Girovun və zəmanətin realizə olunması;

D) Kredit alan və verənin öz vəzifələrini yerinə yetirmək imkanları;

E) Bankın kommersiya maraqlarının təminatı.441. Təsərrüfat yoldaşlıqları formaları hansılardır?

A)) Tam ortaqlı və kommandit ortaqlılar;

B) İstehlakçılar və istehsalçılar;

C) Komandirlər və şəriklər;

D) Bir-birinə inanan yoldaşlar;

E) Ortaqlılar və istehsalçılar.442. Azı 2 fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən müqavilə əsasında hansı müəssisələr yaradıla bilər?

A)) Tam ortaqlı;

B) Tam şərikli;

C) Kooperativ;

D) Kommandit ortaqlı;

E) Səhimdar cəmiyyəti.443. Tam ortaqlı müəssisələrdə mənfəət və zərər necə bölünür?

A) ) Nizamnamə fondundakı əmanətlərin xüsusi çəkisinə proporsional.

B) Öz aralarındakı danışıöğa görə proporsional;

C) Əksər səs çoxluğu ilə nizamlama fonduna proporsional;

D) Nizamnamədə əmanətlərin xüsusi çəkisinə proporsional;

E) Təsis müqaviləsinə görə proporsional ;444. Bu bənd kreditin məzmununu ifadə edir:

A)) dəyərin kreditorla borcalan arasında geri qaytarılma əsasında hərəkətidir;

B) kredit münasibətləri zamanı tərəflər müəyyən prinsiplərə riayət etməlidirlər;

C) kreditorla borcalanın maraqlarının üst – üstə düşməsidir;

D) kreditorla borcalanın qarşılıqlı əlaqəsidir;

E) kapitalın dövranının fasiləsiz prosesidir.445. Azı bir payçı və bır şərikli tərəfindən hansı sahibkarlıq müəssisəsi təsis edilə bilər?

A)) Kommandit ortaqlılar;

B) Təsərrüfat cəmiyyətli ortaqlılar;

C) Təsərrüfat kooperativ ortaqlılar ;

D) Birgə ortaqlılar;

E) Mülkiyyət hüquqlu ortaqlılar.446. Kommandit ortaqlı sahibkarlıq müəəssisəsi hansı hüquqi sənəd əsasında yaradılır və fəaliyyət göstərir?

A)) Təsis müqaviləsinə əsasən.

B) Nizamnamə kapitalına əsasən;

C) Hüquqi aktlara əsasən;

D) Bağlanmıs əqdlərə əsasən;

E) Nizamnaməyə əsasən;447. Respublikada kommersiya bankları hansı vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmir

A)) pul yaratmayan maliyyə qurumlarına vasitəçilik edir

B) müştərilərə kassa xidməti göstərir

C) lizinq fəaliyyətini həyata keçirir

D) faktorinq fəaliyyətinə vasitəçilik edir

E) qiymətli kağızlar alqı-satqısı üçün şöbələr təşkil edir448. Hansı cəmiyyətlər açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri adlanır?

A)) Səhmləri kütləvi surətdə satılan;

B) Səhmləri şəhər əhalisinə satılan;

C) Səhmləri iri firmalara satılan;

D) Səhmləri qohumlara satılır;

E) Səhmlə yalnız cəmiyyətin üzvlərinə satılan.449. Hansı cəmiyyətlər qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləri adlanır?

A)) Səhmləri təsisçilər arasında satılan;

B) Səhmləri təsisçi olmayan şəxslərə satılan;

C) Səhmlə kütləvi abunə yazılan və satılan;

D) Səhmləri başqa şirkətlərə satılan;

E) Səhmləri yalnız kiçik müəssisələrə satılan.450. Səhm nədir?

A)) İllik mənfəətdən qoyulmuş kapitala görə divident almaq hüququ verən qiymətli kağızdır;

B) İllik ÜMM – a qoyulmuş kapitala görə mənfəət almaq hüququ verən qiymətli kağızdır;

C) İllik ÜDM – a qoyulmuş kapitala görə divident almaq hüququ verən qiymətli kağızdır;

D) İllik satışdan əldə edilən gəlirdir;

E) İllik ümumi gəlirdən əldə ediləm pul vəsaitdir.451. Kreditləşmə mərhələsinə aid deyil:

A)) məqsədə uyğun layihələrin seçilməsi;

B) konkret layihələrin müzakirəsi;

C) kredit haqqında danışıqların aparılması;

D) kredit sənədlərinin tərtib edilməsi;

E) kreditin istifadə edilməsi və kredit əməliyyatlarına nəzarət.452. Sahibkarın istehlakçıya təsirinin mümkün üsulu hansıdır

A)) aşkar edilmiş istehlakçı marağı

B) aşkar edilməyən istehlakçı marağı

C) aşkar edilməyən sahibkar marağı

D) istehlakçıya sahibkar marağı

E) satanın dərk edilməmiş marağının aşkar edilməsi453. Bunlardan hansı sahibkarlığın formalarına aid deyildir?

A)) Maliyyə - kredit.

B) Kollektiv;

C) Fərdi;

D) İctimai birliklər;

E) Yoldaşlıq;454. Bunlardan hansı səhmlərin növləri deyildir?

A)) Nominal dəyərli səhmlər;

B) Adlı səhmlər;

C) Təqdim edən səhm;

D) İmtiyazlı səhmlər;

E) Adi səhmlər.455. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın növünə aid deyildir?

A)) Təçhizat.

B) Kommersiya;

C) Vasitıçilik;

D) Komsaltinq;

E) İstehsal;456. Adətən səhmlərdə aşağıdakılar əks olunmur?

A)) Buraxilan səhmlərin siyahısı;

B) Səhmin növü və onun nömrəsi;

C) Dividentlərin ödənmə vaxtı;

D) Səhmlərin buraxıldığı tarix;

E) Səhmdar cəmiyyətin və qiymətli kağızın adı.457. İmtiyazlı səhmlərin çatışmamazlığı hansıdır?

A)) Səhmdarların ümumi yığıncağında səs vermək hüququna malik olmaması;

B) Səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququna malik olmaması;

C) SC – in fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olaraq müəyyən edilmiş qaydada gəlir götürməsi;

D) Səhmdar cəmiyyətin illik hesabatları ilə tanış olma imkanlarının məhdud olması;

E) Müəssisənin maliyyə vəsaitindən onun müəyyən hissəsinin qaytarılmasına təminat verməsi.458. Bu bənddən hansı səhmdar cəmiyyətin idarəedilməsinin ali orqanıdır?

A)) Səhmdarların ümumi yığıncağı;

B) Üç səviyyəli idarə etmə orqanı;

C) İki səviyyəlli idarə etmə orqanı;

D) Səhmdarların təsis müqaviləsi;

E) Səhmdarların nizamnaməsi.459. Məhdud məsuliyyətin cəmiyyətin çatışmamazlığı hansıdır?

A)) Cəmiyyətin öhdəliyinə görə nizamnamə fonduna qoyduqları payın muqabilində məsuliyyət daşıması;

B) Mənfəətin bölgüsündə iştirak etməməsi;

C) Payını almaqla cəmiyyətdən çıxması;

D) Qoyulan payların bərabər həcmdə olmaması;

E) Bir hüquqi şəxs tərəfindən yaradılması.460. İnnovasiya prosesinin əsas mərhələlərinə aid deyil

A)) yeni məhsulun texniki iqtisadi göstəriçilərinin təhlili

B) aşkar olunmuş ideyaların seçilməsi və yeni məhsul ideyasının hazırlanması

C) daxil olan ideyaların sistemləşdirilməsi

D) marketinq proqramının hazırlanması

E) yeni məhsulun yaradıması və istehsalata tətbiqi barədə qərar qəbul edilməsi461. Aşağıdakılardan hansı MMC – nin üzvlərinin hüquqlarına aid deyil:

A)) Antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək;

B) Mənfəətin bölgüsündə iştirak etmək;

C) Cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək;

D) Mühasibat sənədləri daxil olmaqla zəruri informasiya əldə etmək;

E) Cəmiyyəti ümumi yığıncağında iştirak etmək.462. Aşağıdakılardan hansı Holding şirkətlərinin üstün cəhətlərinə aid deyil:

A)) Məsuliyyətin böyük olması;

B) Uzun müddətli mövcudluq imkanı;

C) Böyük həcmdə kapitalın daha asan toplanması imkanı;

D) Biznesin səmərəli idarə edilməsi;

E) Mülkiyyət hüququnun sərbəst ötürülə bilməsi.463. Bunlardan hansı Holding şirkətlərinin çatışmamazlıqlarına aid deyil:

A)) Sərbəst ötürülə bilən mülkiyyət hüququnun olması;

B) Ödənilən vergilərin çox yüksək olması;

C) Məsuliyyətin məhdud olması;

D) Kredit almaq imkanlarının azalması;

E) Dövlət tanzimlənməsinin çox yüksək olması.464. Sahibkarlıq sirrinin əhəmiyyəti nədir?

A)) Rəqiblərin müəssisəsinin zəif və güclü cəhətləri barədə informasiya səviyyəsini azaltmaq;

B) Alıcıların müəssisəsinin güclü və zəyif cəhətləri barədə məlumatlıq saviyyəsini azaltmaq;

C) Təchizatçıların müəssisəsinin güclü və zəyif cəhədləri barədə məlumatlıq saviyyəsini azaıtmaq;

D) Vergilərdən yayınmağa imkan verir;

E) Dövlət orqanlarının müəssisəsinin güclü və zayif cəhədləri barədə informasiya saviyyəsini azaltmaq.465.Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın mikro mühitinə aiddir?

A)) Rəqiblər;

B) Hüquqi;

C) İqtisadi;

D) Təşkilati – texniki;

E) Siyasi;466.Aşağıdakilardan hansı sahibkarlığın makro mühit amillərinə aid edilir?

A)) Texnologiya;

B) Tədarükçülər;

C) Müştarilər;

D) Vasitəçilər;

E) Rəqiblər.467. Hansı bənd kreditləşdirmə metoduna şamil edilmir?

A)) aktiv kreditləşmə metodu;

B) qalıq üzrə kreditləşmə metodu;

C) dövriyyə - saldo metodu;

D) dövriyyə üzrə kreditləşmə metodu;

E) AB bəndi468. Borc öhdəliyini təsdiq edən və sahibinə faiz şəkilində gəlir gətirən qiymətli kağız

A)) istiqraz

B) sertifikat

C) imtiyazlı

D) adlı səhm

E) veksel469. Kommersiya bankı üzrə balansın aktivinə aid deyil:

A)) nizamnamə kapitalı;

B) müxbir hesabları;

C) debitorlar;

D) zərər;

E) Mərkəzi bankdakı məcburi ehtiyatlar.470. Kommersiya bankı üzrə balansın passivinə aid deyil:

A)) bankın kassadakı pul vəsaiti;

B) filiallarla hesablaşmalar;

C) kreditorlar;

D) mənfəət;

E) hesablaşma və digər hesablar.471. Kommersiya banklarının əməliyyatları əsasən hansı qrupa ayrılır

A)) passiv, aktiv, komission vasitəcilik

B) əsas, aktiv, passiv

C) əsas, köməkçi, aktiv

D) aktiv, komission vasitəçilik, köməkçi

E) hamısı birlikdə472. Bu bəndlərdən biri riskə məruzqalma dərəcəsinə görə kreditlərin təsnifatına aid edilmir:

A)) standart kreditlər;

B) təmin olunmamış kreditlər;

C) təminatlı kreditlər;

D) qeyri – standart kreditlər;

E) təhlükəli və ümidsiz kreditlər.473. “Müflisləşmə və iflas” haqqında AR –nın qanunu hansı müəssisələrə şamil edilir?

A)) ölkədə fəaliyyət göstərən kreditorlar və büdcə qarşısında öz öhdəliyini yerinə yetirməyən ;

B) ölkədə fəaliyyət göstərən debitorlar və yerli büdcə qarşısında öhdəliyini yerinə yetirməyən;

C) ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən kreditor və debitor borclarını ödəməyən müəssisələrə;

D) AB bəndi;

E) CB bəndi.474. Aşağıdakılardan hansı rəqabətin məhdudlaşdırılmasına aid deyil?

A)) Beynəlxalq;

B) Oliqopoliya;

C) Qarışıq;

D) Azad;

E) Polipoliya ;475. Qiymətli kağızlar sazişi iştirakçıları arasında müqavilələrin birbaşa mübadiləsi bazarına aiddir

A)) svop bazarı

B) opsion bazarı

C) fyuçers bazarı

D) spot bazarı

E) hamısı birlikdə476. İnnovasiya prosesi hansı tədbirlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutmur

A)) idarəetmənin avtoritar metodları və qaydalarının tətbiqi

B) yeni materialların istehsalatçı tətbiqi

C) buraxılan maşının modernləşdirilməsi

D) yeni məhsulun istehsalı üsullarından istifadə edilməsi

E) istehsalın təşkili vasitələri və qaydalarının tətbiqi477. Müflisləşmə nə ilə əlaqədardır?

A)) müəssisənin borcunu ödəyə bilməmək qabiliyyəti ilə əlaqədar;

B) müəssisənin debitorlarının çox olması ilə;

C) müəssisənin kreditolarının çox olması ilə;

D) AB bəndi;

E) AC bəndi.478. Bunlardan hansı sahibkarləğın birbaşa təsir mühitinə aid deyil?

A)) Rəqabətin dərəcəsi;

B) Mal göndərənlər;

C) Əmək potensialı;

D) İstehlakçılar;

E) Dövlət tənzimləmə orqanları.479. Aşağıdakı amillərdən hansı sahibkarlığın dolayı təsir mühitinə aid deyil?

A)) Müəssisənin strukturu;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti;

C) Təbii – coğrafi;

D) Sosial – mədəni;

E) Siyasi vəziyyət.480. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin mənfi olmasını göstərən amil hansıdır?

A)) bütün variantlar.

B) dövriyyə vəsaitlərinin kəsirliyi;

C) kreditlərin alınmasında çətinlik;

D) müəssisənin buraxdığı qiymətli kağızların bazar qiymətinin aşağı düşməsi;

E) əsas təsərrüfat fəaliyyətindən zərərlər;481. Bu amillərdən hansı sahibkarlığın daxili mühitinə aid deyil?

A)) Qiymətlərin quruluşu.

B) Vəzifələr;

C) Texnologiya;

D) Müəssisənin quruluşu;

E) Məqsədlər;482. Aşağıdakılardan hansılar müxtəlif əlamətlər üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin təsnifatına daxil deyil?

A)) Vergilərin təyinatına görə;

B) Qanunçuluğa görə;

C) Mülkiyyətçilərin sayına görə;

D) Ərazilərin əhatəsinə görə;

E) Mülkiyyətin növünə görə.483. Qanunçuluq əlaməti üzrə aşağıdakılardan sahibkarlıq fəaliyyətinə aid deyil?

A)) Birgə fəaliyyət;

B) Qanuni;

C) Qeyri – qanuni;

D) Fırıldaqcı;

E) Yalançı.484. Hansı bənd kommersiya transferti əməliyyatlarına aid deyil

A)) xarici tərəfdaş öz ölkəsində sahibkara lazım olan məhsulun satıcısını tapır və bu məhsulun alınması üçün onunla müqavilə bağlayır

B) tərəfdaşlar qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsini yoxlayırlar

C) xarici tərəfdaş öz bankında yerli tərəfdaşın adına razılaşdırılmış

məbləğdə hesab açır

D) eyni əməliyyatı yerli tərəfdaş öz ölkəsində xarici vətəndaş üçün həyata keçirir

E) sahibkar xarici tərəfdaşın ölkəsində özünə lazım olan məhsulun satıcısını tapır və adına açılmış hesabdan ona pulunu ödəyir

485. Aşağıdakilardan hansılar kollektiv sahibkarlıq növü deyil?

A)) Fərdi müəssisə;

B) Kommandit ortaqlı müəssisə;

С) Səhmdar cəmiyyət;

D) Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət;

E) Tam ortaqlı müəssisə.486. Aşağıdakılardan hansılar korporativ sahibkarlıq növünə aid deyil?

A) ) Yoldaşlar birliyi.

B) Holding şirkətləri;

С) Assosiasiyalar;

D) Müəssisələr birliyi;

E) Birjalar;487. Bunlardan hansı qeyri – qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə aid edilir?

A)) Başqa əmlak gəlirini əldə etmək;

B) Xammal əldə etmək;

С) Muzdlu işçi qüvvəsi əldə etmək;

D) Maliyyə vəsaitləri əldə etmək;

E) Pul vəsaitləri əlda etmək.488. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar sahibkarlıq fəaliyyətinin növü deyil?

A)) İnvestisiya;

B) Əmtəə birjaları;

С) İnformasiya;

D) Lizinq;

E) Məsləhətçilik.489. Yazılanlardan hansı istehsal sahibkarlığın növlərinə aid deyil?

A)) İnformasiya texnologiyası;

B) İnnovasiya;

С) Xidmətlər göstərilməsi;

D) Elmi – texniki;

E) Əmtəə istehsalı.490. Yazılanlardan hansılar maliyyə sahibkarlığına aid deyil?

A)) Əmtəə birjaları;

B) Fond birjaları

С) Sığorta;

D) Auditlər;

E) Bank işi.491. Aşağıdakılardan hansı kommersiya sahibkarlığına aid deyil?

A)) Fond birjaları.

B) Alqı – satqı;

С) Ticarət vasitəçilik;

D) Ticarət;

E) Əmtəə birjaları;492. İqtisadi effektlik necə müəyyən edilir?

A)) nəticə dəyərlərinin xər dəyərlərinə nisbəti ilə;

B) xərc dəyərlərinin nəticə dəyərlərinə nisbəti ilə;

C) istehsal nəticələrini xərclərə nisbəti ilə;

D) satışdan əldə edilən gəlirin işləyənlərin sayına nisbəti ilə;

E) əmtəəlik məhsulun işləyənlərin sayına nisbəti ilə.493. Aşağıdakılardan hansı obyektinə görə istehsal sahibkarlığına aiddir?

A)) Əsas;

B) Yardımçı;

C) Xidm ət edici;

D) Vasitəçi;

E) Məsləhətçi.494. Aşağıdakılardan hansı qeyri – maddi aktivlərə aid deyil?

A)) Ticarətçilər;

B) Əmtəə nişanları;

C) Ticarət markaları;

D) Patentlər;

E) Lisenziyalar.495. Dünyanın ən məşhur əmtəə birjası ilk dəfə hansı şəhərdə və neçənci ildə yaradılıb?

A)) Amsterdam – 1608 – ci il;

B) Florensiya – 1535 – ci il;

C) Qensiya – 1538 – ci il;

D) London – 1625 – ci il;

E) Nyu York – 1618 – ci il.496. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları bu qruplardan hansına aiddir

A)) emitentlər, vasitəcilər, investorlar

B) vasitəcilər holdinq kompaniyası ticarət kanalları

C) investorlar, məsləhətçilər, vasitəçilər

D) məsləhətçilər, emitentlər, vasitəçilər

E) hamısı birlikdə497. Sahibinin bankda qoyduğu müəyyən məbləği təsdiq edən və sahibinə faiz şəklində gəlir ödənilməsini təsdiq edən qiymətli kağız

A)) sertifikat

B) tratta

C) sadə veksel

D) istiqraz

E) A, B, C, D birlikdə498. Bunlardan hansı birjada ticarət sferasında məhsulun göndərilməsi haqqında saziş deyil?

A)) SWOT;

B) Forvard;

C) SPOT;


D) Adi alqı satqı;

E) REEKSPORT.499. Aşağıda qeyd edilən sazişlərdən hansı forvard sazişinə aiddir?

A)) Məhsul hazırda yoxdur, ancaq hökmən göndərilməlidir üzrə sazişdir;

B) Əmtəənin ixrac sazişidir;

C) Əmtəənin itxal sazişidir;

D) Nou-hau tibb informasiyanın verilməsi üzrə sazişdir;

E) Əmtəənin alıcıya çatdırılması üzrə sazişdir.500. Aşağıdakı sazişlərdən hansı real məhsul sazişinin xarakterik xüsusiyətini əks etdirmir?

A)) Saziş birjanın hesablama palatasının iştirakı ilə bağlanır.

B) Məhsulun qiyməti tələb və təklifin təsiri ilə formalaşır;

C) Saziş fakti olan məhsula əsasən bağlanır;D) Bazarın konyukturasına uyğun məhsulun qiyməti müəyyən edilir;

E) Satış hal – hazırda mövcud olan məhsula bağlanır;

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə