Sahih İlmihalYüklə 4,89 Mb.
səhifə91/99
tarix16.11.2017
ölçüsü4,89 Mb.
#31882
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   99
(Kim gusül abdesti alır sonrada cumaya gelir, ona takdir olunan namazı kılar sonra (imam) hutbesini bitirene kadar susar, sonra onunla namaz kılarsa, üç gün fazlalıkla birlikte o Cuma ve bir sonraki Cuma arasındaki (günahları) affolunur.)

Hadiste geçen (ona takdir olunan namazı kılar) maalesef bu tatavvunun insanlar

tarafından terkedilmesi çok yaygındır. Bu ise yukarıda geçen Cuma namazının sevabını kaçıran şeylerdendir.

4- Hiçbir alim, Cuma namazının farz öncesi sünneti oniki veya sekiz rek’at dememiştir. Onların bu fiillerinden bizim bu söylediğimizin murad edildiği ortaya çıkmış oldu. Başarıya ulaştıran Allah’tır. Kitabın aslında naklen: 358,3591023 (3/50) (1172).

1024 Sahihu ebu Davud(990) Sahiha(468)

1025 Buhari(876) Müslim(855)

1026 Nesâî, III, 89; el-Albâni, Sahihu Suneni'n-Nesâî, I, 297, H. no: 1299

1027 Muslim, I, 591, H. no: 865

1028 Ebu Davud(1052) el-Albâni, Sahihu Sunen-i Ebi Davud(928)

1029 Ebu Davud(1067) el-Albâni, el İrva(592) Sahihu Sunen-i Ebi Davud(942)'de sahih olduğunu belirtmektedir.

1030 Futbolun zararları konusunda müstakil bir risale kaleme almaktayım. Allah, bize, bu eseri tamamlamayı nasip etsin.

1031 Es-Seylu’l-Cerrar (1/297)

1032 Es-Seylu’l-Cerrar (1/298)

1033 Buhari(902) Müslim(847)

1034 Buharî(904) Ebu Dâvud(1084) Tirmizî(503).

1035 Buharî, Cum'a 16. (904)

1036 Buharî, Cum'a 21, 22, 24, 25 Ebu Dâvud, Salât 225 Tirmizî(516) Nesâî(3/100, 101).

1037 Buharî, Cum'a 40, 41, Hars 21, Et'ime 17, İsti'zan 16, 39; Müslim(859); Ebu Dâvud(1086) Tirmizî(525).

1038 İbni Ebi Şeybe, Elbani Buhari ve müslim şartlarına göre sahih dedi; Daife(917)

1039 Sahihu İbni Mace(910) Sahiha(2076)

1040 Buharî, Cum'a 30, 27; Müslim(861) Ebu Dâvud(1092) Tirmizî(506) Nesâî(3/109).

1041 Müslim(864) Nesâî(3/102).

1042 Tirmizî(1106) Ebu Dâvud(4841) Sahiha(169)

1043 İhtiyaratu’l-İlmiyye 48. İmam Nevevi de bunun bir bid’at olduğunu söylemiştir. Bkz: Ravdatu’t-Talibin 2/32.

1044 Ecvibetu’n-Nafia (69); Sunen ve’l-Mubtediat (56).

1045 Medhal 2/271; es-Sunen ve’l-Mubtediat 57.

1046 El-Bahru’r-Raik 2/156; Reddu’l-Muhtar 1/606.

1047 El-Bais ala İnkari’l-Bidai ve’l-Havadis 84.

1048 Haşiyetu İbn Abidin 1/759; İslahu’l-Mesacid 48.

1049 Müslim(874) Ebu Dâvud(1104) Tirmizî(515) Nesâî(3/108).

1050 Şerhu’n-Nevevi ala Sahih Müslim 6/162. Ebu Şâme ve Suyuti bu amelin eski bir bid’at olduğunu söyler. El-Bais ala İnkari’l-Bidai ve’l-Havadis 84; el-Emru bi’l-Maruf ve’n-Nehyu ani’l-İbtida 25/b.

- İbn Abidin de bunun kerahiyeti tahrim babından olduğunu belirtir. Haşiye 1/769.

- Cuma günü hutbe esnasında elini kaldıran ilk hatib Ubeydullah b. Ma’merdir.

- Hatibin dua esnasında ellerini kaldırması yasaklığı yalnız hutbeye hastır. Bunu genellemek doğru değildir. Çünkü genelde elleri kaldırmanın meşruiyyeti hususunda bir çok sahih hadis gelmiştir. Bk: Fethu’l-Bari 11/143.- Geçen Ammar hadisi mutlak manada değildir. Çünkü Cuma günü hutbe de yamur duası yapılırken ellerin dua için kaldırılması sünnettir. Buhari de 2/214, 933 gelen hadiste Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Cuma günü hutbedeyken yağmur duası yapmış ve ellerini kaldırmıştır.

1051 Haşiyetu İbn Abidin (1/768).

1052 Tirmizi 5/278, no. 3095; İbn Cerir, Tefsir 1/81. Hadis yolları ve şahidleriyle birlikte hasen derecesindedir.

1053 et-Tahkikatu’l-Ulâ, s. 46

1054 Müslim(867) Sahihu Nesai(1331)

1055 Müslim(867) Nesâî(3/188, 189).

1056 Müslim(876) Nesâî(8/220).

1057 Buharî,Cum'a, 36 Müslim(851) Muvatta(1/103) Ebu Dâvut(1112) Tirmizî(512) Nesâî(3/103, 104)

1058 Müslim(869) Ebu Dâvud(1106).

1059 Sahihtir. Temamul Minneh(s.341)

1060 Ebu Dâvud(1074) İbnu Mâce(1311) Sahihu Ebu Davud(948)

1061 Buhari(849-858) İbn-i Mace (1098) Taberani (1/129-1/269 M. Sağir) Müslim (846/7)

1062 Müslim (561/68-69-562/70-563/71-564/72-73-74-75-565/76) Nesai (707) Buhari (ter. 836-837-838)

1063 Müslim (564/72)

1064 Müslim (567/78)

1065 Müslim (850/10-850/24-25)

1066 Buhari (ter.874-875)İbn-i Hibban (2790) Ebu Davud ( 1118) Nesai (1398) İbn-i Mace (1115) İbn-i Carut (294) İbn-i Huzeyme (1811) Ahmed (4/188)

1067 Ebu Davud (862) Nesai (1111) İbn-i Mace (1429) İbn-i Huzeyme (1319) İ. Münzir (2525 el-Evsat)

1068 Müslim (857/26) Buhari (ter.890)

1069 Buhari (ter. 894)

1070 İbnu’l Münzir (1799 el-Evsat) Beyhaki (3/205)

1071 Buhari (ter. 878)

1072 Müslim (869/47) Darimi (1/365) Hakim (3/393) İ.Münzir (1797-el-Evsat) İ.Ebi Şeybe (2/24/4) Albani (618 el-İrva) Beyhaki (3/208) Ahmed (4/262)

1073 Ebu Davud (1104)

1074Müslim (64/879, 65-66/880)

1075 Ebu Davud (1073) İbn-i Mace (1311-1312) Hakim (1064) Albani (Sahihul Cami 4365)

1076 Buhârî, II, 5; Muslim, I, 602, H. no: 884

1077 İbn Kudame, el-Muğni, III, 253

1078 Buhari(324,351,971) Müslim(890) Ebu Dâvud(1136-1139) Tirmizi(539, 540) Nesâi(3/180, 181) İbni Mace(1308) Humeydi(361) Elbani Sahiha(2/152) Ayni Umdetul Kari(3/302) Fethul Bari(1/459) Ahmed(4/84) Darimi(salat 223)

1079 Taberani Evsat’ta ceyyid isnad ile; Elbani Sahiha(1279)

1080 Buhari(953) Tirmizi(543) Sahihut Tirmizi(447) Fethul Bari(2/447) Sahihu İbni Mace(1421)

1081 Tirmizi(542) Sahihu Süneni İbni Mace(1422)

1082 Buhari(986) aynısını Ebu Hureyre r.a.’den; Sahihu İbni Mace(1301) el İrva(3/104) İbni Ömer r.a.’dan; Ebu Davud(1156)

1083 İbnu'l-Kayyim, Zâdu'l-Meâd, I, 449

1084 İbnu'l-Kayyim, Zâdu'l-Meâd, I, 442

1085 İbnu'l-Kayyim, Zâdu'l-Meâd, I, 442

1086 Sıddîk Hasan Han, el-Mevâizu'l-Hasene, s. 43-44

1087 İbn Kudame, el-Muğni, III, 260

1088 İbnu'l-Kayyim, Zâdu'l-Meâd, I, 441

1089 Ebu Dâvud(1149, 1150) Sahihu Ebu Davud(1018) el İrva(639)

1090 bkz. El İrva(3/115) Mecmauz Zevaid(2/205) Mehamili Salatul Iydeyn(2/121) isnadı ceyyid.

1091 Bu sabit değildir. Bkz.: Temamul Minneh(s.348)

1092 Müslim(891) Muvatta(1/180) Ebu Dâvud(1154) Tirmizi(534) Nesâi(3/183, 184)

1093 Müslim(878) Muvatta(1/111) Ebu Dâvud(1122, 1123) Tirmizi(533) Nesai(3/184).

1094 İbnu'l-Kayyim, Zâdu'l-Meâd, I, 442-444

1095 Buhari(989) Müslim(884) Ebu Dâvud(1159) Tirmizi(537) Nesai(3/193)

1096 Buhârî, II, 5; Muslim, I, 604, H. no: 886

1097 Muslim, I, 604, H. no: 886

1098 İbnu’l-Kayyim, Zâdu’l-Meâd, II, 442.

1099 İbn Hazm, el-Muhalla, V, 120

1100 Fethul Bari(2/475)

1101 İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, II, 476

1102 Ebu Davud(1134); Nesai(3/179) Sahihu Ebu Davud(1004) Sahiha(2021)

1103 Buhari(949) Müslim(892) Nesai(3/195-197)

1104 Buhari(969) Ebu Davud(2438) Tirmizi(757)

1105 Mehamili Salatul Iydeyn’de ve başkaları rivayet ettiler, bkz.: Temamul Minneh(s.354)

1106 Muvatta(20/34) Deylemi(2589) İbni Mace(2923) Nesai(5/162) Ahmed(5/192) İbni Huzeyme(4/173) Hakim(1/619) Ebu Davud(1814) Tirmizi(829) Cem’ül Fevaid(3314) ElBani Sahiha(830) İbni Hibban(9/112) Muhtare(4/66) Misbahu Zücace(3/189) Nesai Kübra(3/354) Beyhaki(5/42) İbni Ebi Şeybe(3/373) Humeydi(2/377) Abd Bin Humeyd(1/116) Taberani(5/228) Beyhaki Şuabul İman(3/446) Tergib(2/120) Darimi(2/53) İbni Hazm Muhalla(7/94) İbni Kudame el Muğni(3/125) İbni Abdil Berr Temhid(17/240) Şeybani Muvatta’(392)

1107 İbniKesir(3/218) Nevevi Ezkar(s.296) İbni İshak Ahbaru Mekke(3/10) Buhari(1/329) İbni Hacer Askalani Tağlikut Talik(2/377) Sübülüs Selam(2/72) İbni Kudame Muğni(2/129) Neylul Evtar(3/384) Cemül Fevaid(3623)

1108 Buhari(iydeyn,12) Malik(20/205) Fethul Bari(2/462) Nevevi Ezkar(s.295) Neylül Evtar(3/384) Cem’ül Fevaid(3621)

1109 Abdurrazzak sahih senetle; Ravzatun Nediyye(1/367) Şerhul Münteka(3/116)

1110 Şerhul Münteka(3/116) Fethul Bari’den

1111 Müslüman beldelerindeki bu tür bayramlar gerçekten çoktur ve sayılmasıda güçtür. Bazı sayımlarda Hindistandaki müslümanların her yıl 144 tane bayramı olduğu ortaya çıkmıştır!!!

1112 Bununla birlikte, toplu icra edilen zikirlere kasıtlı olarak muhalefet etmek de doğru değildir.

1113 Buhari (945) (989) (1364); Müslim (884).

1114 Şerif Cürcani Tarifat(s.83)

1115 Subkî, el-Menhel, Beyrut, 1394, XI,113

1116 Buhâri(1458) Müslim(19); Tirmizi(625) Ebu Dâvud(1584) Nesai(5/55).

1117 Acurri Kitabüş Şeria(s.98) Ebu Ubeyd Emval(919)

1118 Sahihtir. Ahmed(2/355,379,489) Buhari(2/131, 6/49) Nesai (5/39) Şerhus Sünne(5/478) Beyhaki(4/81,7/2) Malik Muvatta(s.256) Şafii El Ümm(2/2) Cem’ül Fevaid(2676) Deylemi(8710)

1119 bu anlamda Cabir r.a. hadisi için bkz.: Sahihut Tergib(740)

1120 Hasendir. İsnadında Musa Bin Ali vardır. O saduktur, bazen hata eder. (Takrib (2/286) Ahmed(/197) Buhari Edebül Müfred(299) Deylemi(6757) İhya(4/101) Mecmauz Zevaid(4/64) Kunuzül Hakayık(8125) Fethul Vehhab(805) Ebu Ya’la(1/345) Teberani Evsat(Mecmaul Bahreyn; s.164) İbni Hibban(1089) Hakim(2/2) Kudai(1315) Şerhus Sünne(2485)

1121 Buhâri, Zekât 3, Tefsir, Âl-i İmrân 14, Berâet 6, Hiyel 3; Müslim(987) Muvatta(2/444) Ebu Dâvud(1658,1659,1660) Nesâi(5/12-14)

1122 Sahitir. Buhari(1403) Müslim (990) Ahmed (5/152, 158) İbni Ebi Şeybe(13/244) Tirmizi(617) Nesai(5/10) İbni Huzeyme(2251) Beyhaki(4/97,10/27) Ebu Nuaym Hilye(7/364)

1123 Buhâri(1399) Müslim(20) Muvatta(1, 269) Tirmizi(2610) Ebu Dâvud(1556) Nesâi(5,14)

1124 İbni Ebi Şeybe ve başkaları sahih senetle; Sahiha(142)

1125 vesk; Kufelilere göre ikiyüz kg.dır. Ukiye ; 128 gr.dır

1126 İsnadı sahihtir. Buhari (2/133,143,147) Müslim (979) İbni Ebi Şeybe (3/117) Ahmed(3/6) Malik(248) Ebu Davud(1558) Tirmizi(627) Nesai (5/36) İbni Mace(1794) İbni Hibban (5/113,117,119) İbni Hüzeyme(2293-94, 2302, 2303) İbnül Carud(340) Dare Kutni(2/129) Cem’ül Fevaid(2695) Tayalisi(2197) Abdürrezzak (7253) Şafii el Ümm (2/3,7/180) Darimi (1/384) Ebu Ya’la (979,1071) Tahavi (2/34) Beyhaki (4/106,120,124,133,7/5) Şeybani Muvatta (325)

1127 Sahihu İbni Mace(1449) El İrva(787)

1128 Avayşe Mevsuatul Fıkh(3/21)

1129 Ahmed Şakir İbni Hazm’ın el Muhalla adlı eserine Ta’lik’inde;(5/304)

1130 Buhari(1121)

1131 Ebu Dâvud(1624); Tirmizi, (678, 679)

1132 Sahihu Süneni Ebu Davud(1391)

1133 Sahihu İbni Mace(1448) el İrva(813)

1134 Ebu Ubeyd el Emval(1113) Şahitleriyle sahihtir. El İrva(815)

1135 Tirmizi(620) Ebu Dâvud(1574) Nesâi(5/37) Sahihu Ebu Davud(1392) Sahihu Tirmizi(506)

1136 Buhâri(1454) Ebu Dâvud(1567) Nesâi(5/18-23).

1137 Buhari(1739) Müslim(1679)

1138 Ahmed ve başkaları sahih isnad ile; El İrva(1459)

1139 Ebu Dâvud(1562) çok zayıftır.

1140 Abdurrazzak(4/84) İbni Ebi Şeybe(3/144) senedi sahihtir.

1141 İbni Zencuye el Emval(3/946) hasen senedle.

1142 Buhâri, Zekât 45, 46 Müslim (982) Muvatta(1/277) Tirmizi(628) Ebu Dâvud(1594, 1595) Nesâi(5/35)

1143 Buhâri, Zekât 66, Şirb 3, Diyet 28, 39; Müslim(1710); Muvatta, Zekât 9; Tirmizi(642,1377) Ebu Davud(3085) Nesâi(5/45) İbnu Mâce(2673-2676)

1144 Muvatta, Zekât 9

1145 Buhâri, Zekât 36, (1499) Şafii, İbni Ebi Şeybe ve başkaları sahih senetle mevsul olarak, bkz.: Fethul Bari(3/362) Ebu Ubeyd Emval(884)

1146 İbni Ebi Şeybe hasen isnad ile; el İrva(784)

1147 İbni Ebi Şeybe hasen isnad ile; el İrva(784)

1148 Ebu Ubeyd(1220) ve Beyhaki sahih senedle; el İrva(785)

1149 Ebu Dâvud(1564) Sahihu Ebu Davud(1383) Sahiha(559)

1150 İsnadı sahihtir. Buhari (2/133,143,147) Müslim (979) İbni Ebi Şeybe (3/117) Ahmed(3/6) Malik(248) Ebu Davud(1558) Tirmizi(627) Nesai (5/36) İbni Mace(1794) İbni Hibban (5/113,117,119) İbni Hüzeyme(2293-94, 2302, 2303) İbnül Carud(340) Dare Kutni(2/129) Cem’ül Fevaid(2695) Tayalisi(2197) Abdürrezzak (7253) Şafii el Ümm (2/3,7/180) Darimi (1/384) Ebu Ya’la (979,1071) Tahavi (2/34) Beyhaki (4/106,120,124,133,7/5) Şeybani Muvatta (325)

1151 Ebu Dâvud(1563) Nesâi(5/38) Tirmizi(637)

1152 Tebyinul Mesalik(2/73)

1153 İbni Mace(1815) Ebu Musa ve Muaz r.a.’dan sahih senedle benzeri; el İrva(3/278,no;801) Sahiha(879)

1154 Sahihu Tirmizi(519) bkz.: el İrva(801)

1155 Müslim(981) Ebu Dâvud(1597) Nesâi(5/42).

1156 Nesâi (5/42) Sahihu İbni Mace(1472) el İrva(799)

1157 Tirmizi(644) Ebu Dâvud(1603) Nesâi(5,109) İbnu Mâce(1819)

1158 Muvatta(2, 703, 704); Ebu Dâvud(3413, 3414)

1159 Tirmizi(629) Sahihu Tirmizi(514) bkz.: Mecmauz Zevaid(3/77) Ebu Ubeyd Emval(s.480-481)

1160 Sahihu İbni Mace(1476) Ebu Ubeyd Emval(1489)

1161 Sahihtir. Tirmizi İlel’de Buhari’den naklen Sufyan Bin Huseyn’in saduk olduğunu söyledi. Buhari(2/144-5) Ebu Davud(1567) Ahmed (1/11-12,2/14,15) İbni Ebi Şeybe (3/12) Tirmizi (621) Darimi (1/381) Hakim (1/392-94) Beyhaki (4/88) İbni Mace 1798) Şafii El Ümm(2/4,7/157) Ebu Ya’la (254/2) İbni Huzeyme (2267) Nesai (5/18-21,27-29) Malik (zekat 11)

1162 bkz.: Şeyh Halil Şerhus Sağir(1/602) Şerhul Kebir(1/439) Kavaninul Fıkhiyye(108)

1163 bkz.: Mühezzeb(1/150 v.d.) Keşşaful Kına(2/227 v.d.) Şerhul Mecmu(5/408 v.d.) el Muğni(2/607)

1164 Tirmizi(623) Ebu Dâvud(1576, 1577, 1578) Nesâi(5, 25, 26). Metnin lafzı Tirmizi'ye aittir. El İrva(795) Sahihu Ebu Davud(1394) Ebu Ubeyd el Emval(992)

1165 Ebu Ubeyd el Emval(1001-1010)

1166 Buhâri, Zekât 33. Buhâri, bu rivayeti senetsiz olarak, bâb başlığında kaydeder. Ebu Ubeyd el Emval(957)

1167 Sahihu İbni Mace(1475) Sahihu Tirmizi(2389)

1168 Buhari, Hiyel 15, Cum'a 29, Zekât 67, HÎbe 17, Eymân 3, Ahkâm 24, 41; Müslim(1832) Ebu Dâvud(2946)

1169 Ebu Dâvud(1588) Cerir Bin Abdullah’dan benzeri; Müslim(989)

1170 Buhâri, Zekât 64, Meğâzi 35, Daavât 19, 33; Müslim(1078) Ebu Dâvud(1590) Nesâi(5/31)

1171 bkz.: Mecmuul Fetava(25/40) Sıddık Hasen Han Ravzatun Nediyye(1/503)

1172 Tirmizi(652) Ebu Dâvud(1634) Nesâi(5/99) İbnu Mâce(1839) Ebu Ubeyd el Emval(1727) sahihtir; el İrva(877)

1173 Buhari(1479) Müslim(1039) Muvatta(2/923) Ebu Dâvud(1631, 1632) Nesai(5/85).

1174 Avayşe Mevsuatul Fıkh(3/109)

1175 Ebu Davud(2945) Sahihu Ebu Davud(2552)

1176 Buhari(7163) Müslim(1045) Nesai(5/103).

1177 Müslim(2313)

1178 bkz.: Buhari(4351) Müslim(1064)

1179 Fethul Bari(3/331-332) Elbani Muhtasarul Buhari(1/348) Ebu Ubeyd Emval(1966)

1180 Müslim(1044) Ebu Davud(1640) Nesai(5/96, 97) İbni Huzeyme(4/72)

1181 bkz.: Sahihu Ebu Davud(1753) Temamul Minneh(s381)

1182 Ebu Ubeyd Emval(1977) Fethul Bari(3/258) isnadı sahih.

1183 Buhâri, Zekât 49, Ahmed İbnu Hanbel(4/221) İbni Huzeyme(2377)

1184 Ebu Ubeyd Emval(1980)

1185 Muvatta(1, 268) Ebu Dâvud(1635, 1636); İbnu Mâce(1841)

1186 Buhâri(1491) Müslim(1069)

1187 Buhâri, Lukata 6; Müslim(1070); Ebü Dâvud(1651,1652)

1188 Buhari(3140)

1189 Tirmizi(657) Ebü Dâvud(1650) Nesâi(5/107) Elbani Sahiha(1613)

1190 Buhâri, Zekât 62, Hibe 5; Müslim(1074); Ebu Davud(1655)

1191 Buhari(1466) Müslim(1000)

1192 Şeyhülislam İbni Teymiye İhtiyarat(s.103)

1193 bkz.: Mecmuul Fetava(25/89) Ebu Ubeyd(1230)

1194 bu konuda rivayetler için; Ebu Ubeyd Emval(s.555)

1195 bkz.: Ebu Ubeyd Emval(1234-1237)

1196 Buhari, Zekât 14; Müslim, Zekat 78, (1022); Nesâi Zekat 47, (5, 55-56)

1197 Buhâri, Zekât 70, 71, 73, 74, 76, 78; Müslim(984) Muvatta(1/283); Tirmizi(676) Ebu Dâvud(1611,1612,1613,1614,1615) Nesâi(5/47) İbnu Mâce(1926)

1198 Buhâri, Zekât 77

1199 Buhâri, Zekât 72, 73, 75, 76; Müslim(985); Muvatta(1, 284) Tirmizi(673) Ebu Dâvud(1616, 1617, 1618) Nesai(5, 51) İbnu Mâce(1829)

1200 Buhari(1059) Müslim(986)

1201 Sahihu Ebu Davud(1420) Sahihu İbni Mace(1480) el İrva(843)

1202 Bütün türleriyle evliliğe gücü yetmektir. (Cinsel yeterlilik ve maddî imkân gibi).

1203 el-Buhârî, 5065; Müslim, 1400.

1204 el-Buhârî, 2840 ; Müslim, 1153.

1205 Sahîh et-Tergîb, 970.

1206 Sahîh Sünen en-Nesâî, 2097.

1207 el-Buhârî, 3277; Müslim, 1079.

1208 Buhari(1909) Müslim(1081)

1209 birkişi tarafından da olsa görülmesiyle

1210 en az iki kişi tarafından görülmesiyle

1211 Ebu Dâvud(2338) Sahihu Ebu Davud(2050)

1212 Buhari(Savm 13,5,11,Talak 29) Müslim(1080) Ebu Davud(2319,2320,2321) Nesai(4/139, 140)

1213 Ebu Davud(1157) Nesâi (3/180) Sahihu İbni Mace(1340) el İrva(634)

1214 Tirmizi(697) Ebu Dâvud(2324) Sahiha(224)

1215 [Bundan kasıt; Şaban ayının sonunda hilâl görülmedi ise ayın otuz’a tamamlanmasıdır.]

1216 İrva’ul-Galîl, 914.

1217 Müslim(1154)

1218 Bakara, 187.

Yüklə 4,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   99
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə