Sahih İlmihalYüklə 4,89 Mb.
səhifə99/99
tarix16.11.2017
ölçüsü4,89 Mb.
#31882
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   99
Cabir Bin Abdullah; en çok rivayette bulunan sahabilerden biridir. Mescidi Nebi’de ilim halkası var idi. Hicri 78 yılında vefat etti. Bkz.: el Burhan(2/591) el Mahsul(2/113) Şerhul Kevkeb(2/53)

2241 Buhari(6/120) Müslim(s.1087) Tirmizi(1086) Nesai(6/65) Ebu Davud(2048) İbni Mace(1860) Tuhfetul Arus(s.182 no;462) Elbani Adabuz Zifaf(s.100)

2242 Mecmuul Fetava(32/90)

2243 Zadul Mead(3/149)

2244 Advaul Beyan(III, 422.)

2245 Hadisi, Tirmizi(1085) rivayet etmiş olup hasen olduğunu belirtmiştir

2246 Abdurrazzak(6/162) Siyrati İbni Hişam(4/321) Buhari(6/134,139) Müslim(s.1038) İbni Mace(1877) Ebu Davud(2121) Nesai(6/82)

2247 Neylul Evtar(6/128-129)

2248 İbni Kudame Muğni(VI, 487)

2249 Müslim(nikah 9) Ebu Davud(nikah 24) Nesai(nikah 31) Ahmed(1/219) Tirmizi(nikah 18) İbni Mace(nikah 11)

2250 Zadul Mead(5/96)

2251 Muğni(VI, 493)

2252 Mecmuul Fetava(32/39)

2253 sahihtir. İbni Ebi Şeybe(3/462) Abdurrazzak(6/158) İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.74 no; 63) Tuhfetul Arus(s.331)

2254 Tirmizi(nikah 14) İbni Mace(nikah 15) Ebu Davud(nikah 19)

2255 Ayrıca bk. Muğni, VI, 449.

2256 Buharî, Nikah 27; Nesaî(6/98)

2257 Muvatta, Nikah 34, (6, 538-539)

2258 Buharî, Nikâh: 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekâle: 9, Fedâilu'l-Kur'ân: 21, 22, Libas: 49; Müslim, Nikâh: 76, (1425) Muvatta(2, 526) Ebû Dâvud(2111) Tirmizî(1114) Nesâi(6, 113)

2259 Nesâî, Nikâh: 63, (2, 114) sahihtir.

2260 Müslim, Nikâh: 78, (1426); Ebû Dâvud (2105); Nesâî(6,116, 117)

2261 Buhârî, Nikâh: 68, Büyû: 108, Cihad: 74; Müslim, Nikâh: 78, (1365) Ebû Dâvud(2054); Tirmizî(1115) Nesâî(6, 114);

2262 Muvatta, Nikâh: 10, (2, 527)

2263 Muvatta, Talâk: 45, (2, 573)

2264 Muvatta, Nikâh: 12, (2, 525)

2265 Buhârî, Nikâh: 52, Şurût: 6; Müslim Nikah: 63, (1418) Ebû Dâvud(2139) Tirmizî(1127); Nesâi(6, 92, 93)

2266 Hadisi Ahmed(3/418) Nesai(nikah 72) ve Tirmizi(nikah 6)rivayet etmiş olup Tirmizi hasen olduğunu belirtmiştir.

2267 Neyl(VI, 200)

2268 Ahmed(1/191) İbn Hibban, Sahih’inde rivayet etmiştir

2269 Hadisi Buhari (nikah 86) ve Müslim(1026) rivayet etmiştir

2270 Hadisi Buharî(bedulhalk 7) Müslim(nikah 20) Ebu Davud(nikah 39)

2271 Buhari(cumua 11)

2272 Mecmuul Fetava(33/260-261.)

2273 Zadul Mead V, 188-189

2274 bk. İbn Kesir, Tefsir, II, 406

2275 İbni Abdilberr el İstiab(4/1788) İbni Hacer el İsabe(4/229) İbni Sa’d(8/319) İbnül Esir Üsdül Gabe(7/19) Halebi İnsanul Uyun(1/149) Tergib(3/53) sahih kaydıyla Hakim, Taberani ve Bezzar’dan naklen. İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(65) İbnül Cevzi Telkihu Fuhum(s.158)

2276 Amr Bin As r.a.’den merfuan sahih isnad ile; Hakim(2/207,4/193) Beyhaki(7/294) Bezzar(6/340) Nesai Sünenül Kübra(5/354) Deylemi(7723) Mecmauz Zevaid(4/309) İbni Hazm Muhalla(10/334)

2277 İbni Kesir(1/483)

2278 Ebu Davud(talak 17) Darimi(talak 6) ve Tirmizi(talak 14) İbn Hibban, Sahih’inde hasen olduğunu belirtmiştir

2279 İbnu’l-Kayyım, Zadu’l-Meâd, V, 594-595

2280 İbni Kesir(1/509)

2281 İbni Kesir(5/479)

2282 Zadul Mead(5/507)

2283Mecmuul Fetava(34/27-28)

2284 Buhârî(Talâk,2) Müslim(1471) Muvatta(2/576) Ebu Dâvud(2179-2185) Tirmizî(1175) Nesâî(6/137-141)

2285 Tirmizî(1191)

2286 Buhârî, Talâk 11.

2287 Buhârî, Talak 11

2288 Buhârî, Talak 11

2289 Ahmed(1/265)

2290 Ahmed(1/265)

2291 Ebu Davud(talak 10)

2292 Müslim, Nikâh, 22. İbni Mace nikah 44

2293 Buhârî, megazi 38 Müslim(1407) Muvatta(nikah 41)

2294 Ebû Dâvûd, Nikâh, 14

2295 Buharî(Libas,6) Müslim(1433) Muvatta(2/531) Ebu Davud(2309) Tirmizî(1118) Nesâî(6/146)

2296 Buhârî, Talak 28,  Şehâdât 21, Tefsir, Nur 3; Ebu Davud(2254,2255,2256) Tirmizî(3178)

2297 Buhârî, Salat: 18, Tirmizî(690) Nesâî(6/166)

2298 Buhârî, Talak: 21; Muvatta Talak: 19, (2/557).

2299 Muvatta, Talak 17, (2, 556).

2300 Muvatta, Nikah 9, (2, 526)

2301 Muvatta, Talak 52, (2, 575)

2302 Ebu Davud(2131, 2132)

2303 Buharî, Talak 20

2304 Abdurrazzak(6/191) İbni Ebi Şeybe(3/401-402) Taberani(2/21) Taberani Evsat(2/166) Gunyetut Talibin(s.144) Elbani Adabuz Zifaf(s.23) Mecmauz Zevaid(4/292) bkz.:İbni Mace(1918)

2305 Ebu Said el Hudri r.a.den; Bezzar; Busayri İthaf(3788) şahidleri vardır. Ebu Hureyre ra.’den; Bkz.: Müslim(nikah 123) Elbani Adabuz Zifaf(s.71) Tuhfetul Arus(256) Ebu Davud(1/339) Esma Binti Yezid r.a.’dan; Ahmed(6/456) Tergib(4/281)

2306 Ahmed(6/72) Ebu Davud(267) Nesai(1/151) Nesai İşratun Nisa(s.123 no;236) Neylul Evtar(1/300) bkz. Elbani Adabuz Zifaf(terc.: s.31)

2307 Darimi(1/254) Ebu Davud(264) Tirmizi(136) Ahmed(1/230) Beyhaki(1/316) İbni Mace(650) Nesai İşratun Nisa(s.116-122 no;216-235) Elbani Adabuz Zifaf(terc.: s.30)

2308 Muvatta(2/594) Nesai İşratun Nisa(s.110 no;207) Ebu Davud(1/238) Tahavi Müşkilül Asar(2/371) Ahmed(3/33,51)

2309 Ahmed(3/51) Ebu Davud(2171) İbni Ebi Asım es Sunne(359,361,368) Taberani Müsnedi Şamiyyin(2853) Durul Mensur(1/277) Tuhfetul Ahyar(3/617) sahihtir.

2310 İmam Şafii İhtilaful Hadis(s.101) Malik(şa’r 2) Buhari(8/62) Müslim(s.1679) Ebu Davud(4167) Tirmizi(2781)

2311 Nesai(8/145) Buhari(6/58) Müslim(3/1678) Ahmed(1/434,443) Ebu Davud(tereccül,5) Darimi(2650) Tirmizi(edep 33) İbni Mace(nikah 52)

2312 Bkz.: Zehebi Kebair(s.96) Tergib(4/340)

2313 Kurtubi(7/230) Elmalılı(5/3506)

2314 Şirazi Mezahib(3/170)

2315 Malik(libas 6) Mişkat(4375) İbni Sa'd(8/71-72) Beyhaki(2/235) İbni Habib Gayetun Nihaye(s.213)

2316 Zemahşeri Keşşaf(2/9)

2317 Suyuti İklil(192)

2318 Alusi Ruhul Meani(18/146) Bkz.: Fethul Bari(10/106) Cessas(7/172) Kurtubi(7/229) Fethul Beyan(7/274) Elbani Hicab(41) Ferra Meanil Kur'an(2/342) İbni Kesir(3/283)

2319 sahihtir; Beyhaki(7/82) İbni Hacer el İsabe(7/9) Camiüs Sağir(4092,9180) Elbani sahihul Cami(1/3330) Feyzul Kadir(3/493) Tuhfetul Ahvezi(4/307) Muhlis El Aşir(214/2) Hatib Tarih(3/358) Dürrü Mensur(5/197,6/602) İbnu Katan Kitabun Nazar(s.177) Harbi Garibul Hadis(5/185) Ebu Nuaym(8/376) Elbani Sahiha(632) Kunuzul Hakaik(7996) Nesai(2/104) ibni Mes'ud r.a.'den benzeri rivayet edildi.

2320 Nesai Sünenül Kübra(5/396) İbni Adiy el Kamil(2/408) isnadı hasendir.

2321 Malik(Libas,7) Müslim(3/1680) Buhari(fiten,6) Tirmizi(2149) Ahmed(2/355) Deylemi(3783) Tac(4/333) Fethul Kebir(7286) Beyhaki(2/234) Şuabul İman(7801) Zübeydi ithaf(6/152) Kenz(45013) İbni Hibban (16/500) Suyuti Tenvirul Havalik Şerhu Muvattai Malik(3/103) Kayravani Muhtasarı Müdevvene(s.210) Taberani Evsat(2/224) Darimi(isti'zan,15) İbni Teymiye Mecmu(4/402) İbnu Katan Kitabun Nazar(s177) İbni Habib Gayet ve Nihaye(s.213)

2322 Beyhaki(2/234) Hakim(4/187) Zehebi Telhis(4/187) Ebu Davud(2/385) Ahmed(5/205) İbni Sa'd(8/184)

2323 İbni Ebi Şeybe(3/409)

2324 Müslim(salat,143) Ahmed(4/400) Hakim(2/396) Ebu Davud(4173) Tirmizi(2786) Nesai(8/153) Darimi(2649) Deylemi(6133) Beyhaki(3/133) İbni Asakir(4/199)

2325 İbni Ebi Şeybe(3/410)

2326 hasendir. Tirmizi(1167) Taberani(25/38) İbni Ebi Asım Ahadu vel Mesani(6/209) İbni Hayyat Tabakat(1/331) İbni Hacer el İsabe(8/130) Ali Nasıf Et Tac(3/597) Camius Sağir(8132) Cem'ül Fevaid(5789) İbni Kesir Tefsir(3/297) İbni Esir Nihaye(2/247) Keşful Hafa(2/406) isnadında Musa Bin Ubeyde vardır ki, İbni Sa’d onu süka saymış, Yahya Bin Main; “Onda beis yok, Salih birisi, lakin Abdullah Bin Dinar’dan münker hadisler rivayet etti” demiştir. Yakub Bin Şeybe de; “saduk, hadiste zayıf” dedi. Çoğunluk onu hadiste zayıf saydı. Bkz.: İbni Sa’d(1/408) Tarihu İbni Main Bi Rivayetid Devri(3/60,247) Mizanul İtidal(6/551)

2327 Buhari(libas,61) Ebu Davud(4098) Tirmizi(2784) İbni Mace(nikah,22) Ahmed(1/254,330) Camius Sagir(7265) Darimi(2652) Tayalisi(s.349) Taberani(11/252) Tergib(2/104) Mecma(8/103) Taberani Evsat(4/212) Nevevi Minhac(14/164) Abdurrezzak(4/319) İbni Ebi Şeybe(5/319)

2328 Ahmed(6/173) Beyhaki Şuab(7774) Ebu Ya'la(12/460) Maksadu Ali(179) Mecmauz Zevaid(1/277) Taberani(23/314) Hakim(4/321) İbni Mace(3750) Ebu Davud(4010) İshak Bin Rahuye(3/915) Nuaym Bin Hammad Fiten(2/620) Hatib Muvaddah(1/357) Abdurrezzak(1/294)

2329 Misbahuz Zücace(4/90) Ebu Davud(4029) Nesai Kübra(5/460) İbni Ebi Şeybe(5/205) Ma’mer Cami(11/80) Ahmed(2/139) Ebu Yala(10/62) Müsnedi İbnil Ca’d(1/315) Beyhaki Şuab(6227) Dolabi Zürriyeti Tahire(s95) Tergib(3/19) Nevafihul Atire(2291) Mecma(5/141) İbni Mace(3606) Hasendir.

2330 Ahmed Zühd(29) İbni Mace(4118) Taberani(1/246) Hakim(1/9) Beyhaki Şuab(6173,6470,8135,8136) Ebu Davud(4161) Camius Sagir(1/106) Serahsi Kitabul Kesb(s.95) Deylemi(2200) Kudai(6/2) Elbani Sahiha(341) Tahavi Müşkil(1/478) Humeydi(357) İbni Esir Nihaye(1/110) Zemahşeri Faik(1/90)

2331 sahihtir. Tirmizi(1173) Deylemi(6713) Tac(3/596) Kenz(45158) Taberani(10/132) Mecmauz Zevaid(4/314) Keşful Hafa(2705) Beyhaki Şuab(7819) Mişkat(3109) Nasbur Raye (1/298) İbni Hibban(Mevariduz Zaman(s103) İbni Huzeyme(3/93) Iraki Muğni(1572) Elbani Sahihul Cami(6/14) Tergib Ve Terhib(2/269) Nevafih(1855) İbnu Katan Kitabun Nazar(s137)

2332 El Harbi Ahkamulleti Tuhalif(s.114)

2333 İbni Habib Gayetun Nihaye(s.216) İbnu Katan Kitabun Nazar(s.139) Ahmed Bin Hanbel Ahkamun Nisa(s.30) İbni Abdilberr Temhid(6/365)

2334 Malik(Kasrus Salat,61) Buhari(1/99, 2/59) Müslim(Salat,102) Ahmed(5/332) Nesai(8/243) İbni Mace(1416) Cem'ül Fevaid(1719) Gunye(s.115)

2335 Gunyetut Talibin(s.115)

2336 Taberani(25/168) Ahmed(5/85) İbni Sa'd(8/144) Hakim(4/39) El İsabe(6/442) Kenz(45104)

2337 Bkz.:Sabuni Revaiul Beyan(2/178) Cessas Ahkamul Kur'an(3/393) Alusi(18/146) Tarhut Tesrib(8/21)

2338 Advâu’l-Beyân, VI, 186-187.

2339 VIII, 198

2340 Taberani(22/154) Müsnedi Şamiyyin(3402) Mecmauz Zevaid(6/256) Deylemi(3532) Suyuti Dürrül Mensur(5/71) Metalibu Aliye(1809) Kenzul Ummal(13009) İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.65) Heytemi ez Zevacir(2/425) sahihtir. Erkek erkeğe ilişki de aynı derecede büyük günahlardandır. İbni Ebi Nüceyh, tefsirinde Amr Bin Dinar’dan şöyle nakleder; “bir erkek üzerine atlayan her erkek Lut kavmiyle beraber haşrolur.”(İbnül Kayyım Ravzatul Muhibbin(s.395) İbn Teymiyye fetvalarında (XV, 321) şunları söylemektedir: “Buna göre sihâk yapan kadın (lezbiyen kadın) zinakardır

2341 s.129-130

2342 Ebu Davud(2149) Tirmizi(2777) Ahmed(5/353) Cem'ül Fevaid(4353) Tac(3/618) İbni Kesir(3/292) Mesaid Bin Kasım Ahkamul Avret(s.80) Darimi(rikak,3) Beyhaki(7/90) Hakim(3/123) Deylemi(8312)

2343 Ahmed(5/264) Hakim(4/314) Deylemi(6872) Tergib(3/34) Mecma(8/63) Hakim Tirmizi(1/124) Camiul Kebir(1/402) Taberani(8/247) Münavi İthafatus Seniyye(28) Keşful Hafa(2863) İbni Kesir(3/293) Ebu Nuaym(6/101) Heytemi Zevacir(2/423) sahihtir.

2344 İgasetul Lehfan (1/242, 248, 264, 265)

2345 Buhari(savm 67) Müslim(1340)

2346 Buhari(taksirus salat 4) Müslim(1339) Muvatta(istizan 37) Ebu Dâvud(1723-1725) Tirmizî(1170)

2347 el Minhac IX, 103.

2348 Mealimus Sünen II, 276- 277

2349 Mecmu VIII, 249

2350 Müslim(hac 1341) Tirmizi(2165) Nesai(3898) Ahmed(1/18,26) Hakim(1/114) Beyhaki Şuab(5454) Zeylai Nasbur Raye(4/249)

2351 Müslim(selam 22) Tirmizi(2779) Beyhaki Şuab(5444) Buhari(9/290)

2352 VI, 120

2353 Buhari(nikah 11/1) Müslim(selam 20) Tirmizi(1171) Darimi(2645) Ahmed(4/149) İbnu Katan Kitabun Nazar(s198) Beyhaki(7/90) Beyhaki Şuab(5437) Deylemi(1551) Nesai İşretün Nisa(338) Fethul Bari(9/330) İbni Cevzi Zadul Mesir(6/34)

2354 Fethul Bari IX, 331

2355 Neylul Evtar VI, 122

2356 Mecmuul Fetava X, 5

2357 Mecmuul Fetava X, 13.

2358 sahihtir. Taberani(20/212) Camius Sagir(7216) Elbani Sahiha(226) Sahihul Cami(5045) Beyhaki Şuab(5455) Ru'yani Müsned(2/323) Tergib(3/66) Deylemi(7859) İbni Sünni(43/b) İbni Ebi Şeybe(3/419) Ebu Nuaym Tıbb(2/33) Fethul Kebir(9665) Mecma(4/326)

2359 Buhari(6243) Müslim(kader 5/20) Ebu Davud(2153) Bezzar(1550) İbn Sa'd(7/77) Kudai(67) Ebu Ya'la(9/5364) Şerhus Sünne(75) Beyhaki Şuab(7060) Busıri İthaf(3696) Mecma(6/256) Maksadu Ali(840) Ahmed(1/412) Taberani(10/192) Ebu Nuaym Hilye(2/98) Tahavi Müşkil(3/298) Nasbur Raye(4/248) Telhisu Habir(3/225) Beyhaki(10/186) Dürrül Mensur(5/41) Camius Sagir(5751) Kenz(13055) Fethul Bari(11/26) Metalibu Aliye(1529) İrvaul Galil(8/37) Yemeni Nevafihul Atire(841)

2360 Fetava I, 85

2361 Advaul Beyan VI, 602-603

2362 İbni Cevzi Telbisu İblis(324)

2363 İbni Ebi Şeybe(3/453)

2364 İbni Ebi Şeybe(3/416, 449)

2365 İbni Ebi Şeybe(3/448)

2366 İbni Ebi Şeybe(3/415)

2367 Fetavayı Hindiyye(12/170) İsmail Çetin Ehli Sünnetin Nazarı(549,733)

2368 Mufassal Medeni Ahlak(666)

2369 İbni Kesir(11/5863) İbni Cevzi Zadül Mesir(6/418)

2370 İbni Kesir(11/5875)Fahreddin Razi Tefsiri Kebir(17/49)

2371 İbni Ebi Şeybe(3/417) Kurtubi(12/233) İbni Cevzi Zadül Mesir(6/418)

2372 Faruk Beşer Fetvalarla Çağdaş Hayat(179)


Yüklə 4,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   99
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə