Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel MüdürlüğüYüklə 141,2 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü141,2 Kb.
#98808


T.C

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

ÇORAP ÜRETİM TESİSİ
SANAYİ PROFİLİ

HAZIRLAYAN

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ


Kimya Mühendisi


Mayıs, 1999

I. BÖLÜM
1. EKONOMİK DEĞERLENDİRME
1.1.Yatırımın Konusu
Hazır giyim-konfeksiyon sanayinin önemli parçası olan çorabın üretimidir.
İmalatta kullanılacak hammaddeler; orlon ipliği, lastik, naylon, etiket ve ambalaj kutusudur

1.2 .Pazar Durumu ( üretilecek mallar ve hizmetler )

Tesiste üretilecek çoraplar, öncelikle tesisin bulunduğu yerde ve mücavir iller ile yurt dışına pazarlanacaktır ( ihracat garantili ).

Türkiye’de Örme eşya üretimi, ihracatı, ithalatı ve talebi ile çorap üretimine ait bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir:

Tablo:1- Örme Eşya ÜretimiYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

153

1997

185

1998 (Tahmin)

201

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT.

Tablo:2- Örme Eşya İhracatıYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

131

1997

164

1998 (Tahmin)

180

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT.

Tablo:3- Örme Eşya İthalatıYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

13

1997

14

1998 (Tahmin)

15

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT.

Tablo:4- Örme Eşya TalebiYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

35

1997

35

1998 (Tahmin)

35

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT.

Tablo:5- Çorap ÜretimiYılı

Miktarı (Çift / Yıl)

1995

60 296 220

1996

88 120 768

1997

99 354 469

1998

83 136 360

Kaynak: DİE

1.3. İstihdam Durumu

Tam kapasitede tesiste;Personel Tanımı

Sayısı

İdari Kadro

1

İdari Personel

1

Deneyimli Ustabaşı

1

Planlamacı-Kalite Kontrolcü

1

Usta Makineci

1

Usta Yardımcısı

2

Formacı-Çiftçi

1

Etiket – Ambalajcı

1

Rossocu

1

Çevirmeci

1

Depocu - Meydancı

1

Toplam

12

kişi istihdam edilebilecektir.1.4. Teşvik Tedbirleri
1.4.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulunun 25.04.1999 tarih ve 99/12656 sayılı kararı gereğince; yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 Milyar TL, diğer yörelerde 100 Milyar TL Türk Lirası olması gerekmektedir. Finansal Kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı bu miktarların % 25’i kadardır.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

- Normal ve Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

- Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

- Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları : % 15

- Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir:


 1. Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

 2. Yatırım indirimi

 3. Katma değer vergisi istisnası

 4. Vergi, resim ve harç istisnası

 5. Enerji desteği

 6. Arsa desteği

 1. Fondan kredi tahsisi

 2. İthalde katma değer vergisi ertelemesi

Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır.


- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,
- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,

-Yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgeli yatırımlarla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primi işveren payının Hazinece karşılanması,

- İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması.1.4.2. Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri
Bakanlar Kurulu’nun 05.03.1999 tarih ve 23630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 / 124674 sayılı kararına istinaden Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirlemiştir.
Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç;makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 100 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir:


 1. Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

 2. Yatırım İndirimi

 3. Onaylanan Global Listeler Muhteviyatı Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) Desteği

 4. Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

 5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafından uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda belirtilmiştir.Fon Kaynaklı Krediler
Fon kaynaklı krediler, yalnızca makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi ile hammadde (enerji hariç) alımına yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılabilir. Yurt içinden kullanılmış olarak temin edilecek makine ve teçhizat için Fon’dan kredi tahsisi yapılamaz. Ancak, fazladan döviz çıkışına sebep olmamak ve atıl kapasiteleri kullanıma sunmak amacıyla, daha önce ithal edilmiş üç (3) yaşına kadar olan yabancı menşeli yeni teknoloji içeren makineler için; işletmelerin en az bir yıldır demirbaşlarında kayıtlı olması halinde kullanılmış makinelere Fondan kredi tahsisi yapılabilir.

KOBİ’lere Fon Kaynaklı Krediler aşağıdaki sınırlar dahilinde tahsis edilebilecektir.KOBİ’ lere Verilebilecek Kredi Miktarının Üst Limitleri;
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak ............................. 60 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak .............................. 25 milyar TL.
Diğer Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak ............................... 50 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak................................ 25 milyar TL.
Acil Destek Kapsamındaki İllerde

- Yatırım Kredisi olarak................................ 75 milyar TL,

- İşletme kredisi olarak.................................. 25 milyar TL,
Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları;
- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde................ % 20

- Acil destek kapsamında illerde................... % 20

- Diğer yörelerde, ......................................... % 30
Bu Kredilerin Vadesi;
- Yatırım kredilerin 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 4 yıl,

- İşletme kredilerinde 2 yıldır.


Yatırımlara yukarıda izah edilen kredilerin sağlanabilmesi için;
Krediye konu toplam yatırım için belirlenen öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir:
- Acil Destek Kapsamındaki İllerde................. % 10

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ................. % 20

- Diğer Yörelerde .......................................... % 30

II.BÖLÜM

2. TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.Üretim Teknolojisi

Öncelikle, çeşitli renk ve desen seçimi yapılır. Daha sonra, tam otomatik ve bilgisayar kontrollü çorap örme makinelerine, renk ve desen seçimi yapılan hazır boyanmış muhtelif cins ve kalınlıktaki ipler takılır ve böylece çorap imal edilir. müteakiben burun dikme işlemi gerçekleştirilir. Bundan sonra da çoraplar ütülenir ve piyasaya sunulur.2.2. Kapasitesi
Tesiste yılda 312 işgünü , 3 vardiya halinde çalışılmak suretiyle;

1 otomatik çorap örme makinesi kapasitesi: 30 çift / saat olduğu dikkate alınırsa;

6 makine * 30 çift / saat * 24 saat = 4 320 çift / gün ( 360 düzine / gün )

1 ay = 26 işgünü *4 320 çift/ gün = 112 320 çift / ay ( 9 360 düzine / ay )1 yıl = 12 ay * 112 320 çift / ay = 1 347 840 çift / yıl (112 320 düzine / yıl ) olarak öngörülmüştür.

2.3. Üretim Akış ŞemasıHammadde ( Renkli İpler )Makineye TakmaProgramlamaÖrmeBurun DikmeÜtülemeEtiketlemeAmbalajlamaPaketlemeDepolamaPazara Sevk


2.4. Makine ve Teçhizat Listesi

Makine ve Teçhizatın Cinsi

Adedi

Fiyatı ($)

Tutarı ($)

Tutarı (Milyon TL)

 1. Otomatik Çorap Örme Makinesi

6

28 000

168 000

66 360

 1. Burun Dikme Makinesi

1

12 000

12 000

4 740

 1. Kompresör

1

4 000

4 000

1 580

 1. Etiket Dikme Makinesi

1

1 600

1 600

632

 1. Voltaj Regülâtörü

1

3 200

3 200

1 264

 1. Çorap Ütüsü

20

240

4 800

1 896

Toplam ( KDV Hariç)193 600

76 472

Toplam ( % 15 KDV Dahil )222 640

87 943


2.5. Termin Planı
Maddi şartların uygun olması, özellikle öz sermaye oranının yeterli olmadığı durumlarda kredinin zamanında alınması halinde 12 ay içinde tesisin faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.

2.6.Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

HARCAMALAR

TUTARI ( MİLYON TL)

TUTARI ( $ )

A - Arsa Bedeli ( 150 m² )

300

759

B - Sabit Tesis Yatırımı

107 396

271 889

1- Etüd ve Proje Giderleri

250

633

2- Teknik Yardım ve Lisans Giderleri

-

-

3- Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları

-

-

4- İnşaat Giderleri (Toplam 100 m² Kapalı Alan)

6 923

17 527

5- Makine ve Teçhizat Giderleri Toplamı

a- İthal ( - )b- Yerli ( 193 600 $ )

87 943

222 640

6- Taşıma ve Sigorta Giderleri

765

1 937

7- İthalat ve Gümrükleme Giderleri

-

-

8- Montaj Giderleri

765

1 937

9- Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri

-

-

10- İşletmeye Alma Gideri

500

1 266

11- Genel Giderler

100

253

12- Beklenebilecek Farklar

150

380

13- Yatırım Dönemi Faizleri

10 000

25 316

Sabit Yatırım Tutarı ( Arsa Dahil)

107 696

272 648

C - İşletme Sermayesi

5 385

13 633

Toplam Yatırım Tutarı

113 081

286 281

D – İ.K.D.V

-

-


NOT : 1. Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama döviz kuru 1 $ : 395 000 TL olarak alınmıştır.

2. Yukarıdaki veriler tahmini değerlerdir. Kapasiteye göre değişebilir.III.BÖLÜM


3. MALİ DEĞERLENDİRME

3.1.Yatırımın Teknik Ömrü

Yatırımın teknik ömrü yaklaşık 12.5 yıl olarak öngörülmüştür.
3.2. Projenin Finansmanı

Açıklamalar

Tutarı (TL)

($)

A- FİNANSMAN İHTİYACI 1. Toplam Sabit Yatırım

113 081 000 000

286 281

 1. İşletme Sermayesi

-

-

 1. Yatırım Dönemi KDV

-

-

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI

113 081 000 000

286 281

B- FİNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR ( % 64.63 )- Sermaye

73 081 000 000

185 015

- Fonlar

-

-

 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ

-

-

 1. YABANCI KAYNAKLAR ( % 35.37 )

40 000 000 000

101 266

- Orta ve Uzun Vadeli Kredi

40 000 000 000

101 267

- İşletme Kredisi

-

-

TOPLAM FİNİNSMAN

113 081 000 000

286 281


-Tesisin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde de kurulacağı düşünülerek özkaynak oranı asgari % 20 oranının üzerinde alınmıştır.

- Yatırım kredisinin % 50 faiz oranı ile alınacağı kabul edilmiştir.

3.3. Yıllık Gelir-Gider Tablosu (Tam Kapasitede)
(Milyon TL) ($)

A- Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı

221 832

561 600

B- Yıllık İşletme Giderleri Toplamı

156 575

396 390

1. Hammadde Giderleri

119 555

302 670

2. Yakıt, Su, Elektrik Gideri

2 489

6 300

3. Personel ve İşçilik Giderleri

17 775

45 000

 1. Bakım ve Onarım Giderleri

869

2 200

 1. İşletme Malzemesi Giderleri

-

-

 1. Taşıt Araçları Gideri

-

-

 1. Genel Giderler

593

1 500

 1. Amortismanlar

15 294

38 720

 1. Beklenebilecek Farklar

-

-

 1. Satış Giderleri

-

-

C- Brüt Nakit Akımı (A-B)

65 257

165 208

D- Kesintiler ( % 33 )

21 535

54 519

E- Kullanılabilir Kâr

43 722

110 689


3.4.Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

3.4.1.Yatırımın Kârlılığı

Net Kâr


Yatırımın Karlılığı : --------------------------------------------*100

Toplam Yatırım Tutarı43 722 000 000
: --------------------------------------------*100

113 081 000 000

: 38.66


3.4.2.Sermayenin Kârlılığı

Net Kâr


Sermayenin Karlılığı : --------------------------------------------*100

Özkaynak Miktarı


43 722 000 000
: ---------------------------------------------*100

73 081 000 000
: 59.83
3.4.3.Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım

Yatırımın Geri Dönüş Süresi : ------------------------------------------------

Toplam Fon

113 081 000 000

: -------------------------------------------------


43 722 000 000

: 2.5 Yıl


Yüklə 141,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə