Sariyer er eğİTİm tabur komutanliğIYüklə 41,65 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü41,65 Kb.
#59742

EK-A


TEKNİK ŞARTNAME
017 ALBÜM NUMARALI AMFİBİ 4.TABUR FİBER OPTİK KABLO ALT YAPISI VE BİNA İÇİ DATA TELEFON ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.BİRİNCİ BÖLÜM

1.1KAPSAM:


Bu teknik şartname; 050 ALBÜM NUMARALI BİNA İLE 017 ALBÜM NUMARALI AMFİBİ 4.TABUR BİNASI arası fiber alt yapı kablolama data, telefon ve elektrik tesisatı onarım esaslarını kapsamaktadır. Söz konusu mahaller için şartname içinde server odası ve 4. Tabur binası olarak söz edilecektir.

1.2UYULACAK STANDARTLAR:


Projede belirtilen elektrik tesisatının uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.
STANDARTLAR


 • Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi,

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri

 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği,

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

 • Anma akımı 1KV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri,

 • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,

 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,

 • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,

 • TS EN 61439 Pano Tip Testleri

1.3GENEL HUSUSLAR:


 1. Yüklenici firma sözleşmenin bağıtlanması ve işyeri teslim belgesinin yasal süresi içinde karşılıklı imzalanmasını müteakip işe başlayacaktır.

 2. Yüklenici yapacağı tüm onarım faaliyetleri için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, sözleşme, sözleşme eki onaylı proje, detaylar ve mahal listeleri ile teknik şartnamede belirtilen esaslar ile fen ve sanat kurallarına uymak zorundadır.

 3. Onarım çalışmaları esnasında proje ve teknik şartnameler ile yerinde karşılaşılan durumlar arasında farklılıkların veya çelişkili hususların meydana gelmesi durumunda öncelikle teknik şartname esas alınacaktır. Bununla birlikte, karşılaşılan sorun proje ve teknik şartnamenin öngörüsü dışında ise yüklenici yapı denetim heyetinden alacağı talimat ve fen ve sanat kuralları çerçevesinde imalata devam etmek zorunda olup bu durumdan dolayı ilave ödeme/fiyat farkı vb. talep edemez.

 4. Yüklenici ehli fen sıfatına haiz olup yapacağı tüm imalat adımlarının teknik ve fenne uygun olmasını sağlamak zorundadır. İmalatın kontrol edilmiş / kabul edilmiş olması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

 5. Onarım faaliyetlerinde, işin doğası ve tekniği gereği yapılması zaruri olan ancak proje, detay ve teknik şartnamede bahsi geçmeyen (olası) imalat kalemlerini de iş kapsamında yapmak zorundadır. Bu tür imalat kalemleri için ilave ödeme talebinde bulunulamaz.

 6. Firmaca, her imalat adımından bir diğerine geçişte, Yapı Denetim sorumlularının izni / onayı alınmadan hiçbir imalatın üzeri kapatılmayacaktır.

 7. Muayene ve kabul İşlemleri için Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre yapılacaktır.

 8. Yüklenici Firma çalışmaları sırasında binaya, çevreye ve mevcut imalata verdiği zararı karşılamak ve eski haline getirmekle sorumludur.

 9. Yapılacak tüm işlerde, kullanılan malzemeler TSE/TSEK’li olacak ve gerekli görüldüğü takdirde, kullanılan malzemelerin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için teknik üniversitelerden birine idare tarafından test için gönderilebilecektir. İşin tamamında kullanılacak her türlü malzeme TSE/ISO veya uluslararası standartlara uygun olacak ve bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir. Beğenilmeyen malzemeler inşaat sahasından derhal uzaklaştırılacaktır.

 10. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Çalıştırılan personelin iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Çalışanların hakları ve çalışma şartları yasal mevzuata uygun olacaktır.

 11. Onarım ve imalat sırasında bina çevresinde oluşabilecek inşaat artıklarının temizlenmesi ve idarenin göstereceği yere taşınması, yüklenici firma sorumluluğunda olup her mahal onarımı sonrasında, tüm işin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilecektir.

 12. Çalıştırılan elemanların idare için uygunluğu kontrol edilecektir. Onarıma başlamadan en az 3 (üç) gün önce çalıştırılacak personel hakkında istenen evraklar idareye teslim edilecektir. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, idarenin gerekli gördüğü hallerde artırılacaktır. Çalıştırılan tüm elemanların sigortalı olması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

 13. Yapım esnasında görülecek bütün hatalı işler yükleniciye söktürülecek, tamir ettirilecek veya yenisi ile değiştirilecektir ve bunlar için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.

 14. İşyeri çalışma saatleri hafta içi 08:30 – 17:30, hafta sonu 08:30 – 17:30 arasında olacaktır. Mecburi sebeplerden dolayı ve kritik zamanlarda sözleşme süresi içinde idare tarafından mesai saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 15. Firma taahhüdünde çalışacak işçiler idarece uygulanan gizlilik kurallarına ve askeri bölge kurallarına uyacaktır. Çalıştırılan elemanların idare için uygunluğu kontrol edilecektir. İmalatlarda çalışacak usta ve işçiler idarenin gerekli gördüğü hallerde artırılacaktır. Yüklenici ile idare arasında güvenlik protokolü yapılacaktır.

1.4MALZEME OLURLARI VE KABULÜ:


 1. İş Mahallinde kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

 2. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

 3. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

 4. İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

 5. Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

 6. Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

 7. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistemin Geçici Kabulünü, yüklenici iş bitiminde, İdarece oluşturulacak heyet tarafından geçici ve kesin kabulü yapılacaktır.

 8. Geçici kabul ile ilgili tüm harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.5ÖLÇÜM VE TESTLER:


Yüklenici, işin seyri esnasında, binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde, tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.

1.6KULLANMA - BAKIM TALİMATI:


Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını 1 (bir) asıl 2 (iki) kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.

1.7GARANTİ:


Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek, işin geçici kabulünü müteakip iki (2) yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bila bedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan idarece yüklenici namına yaptırılarak yüklenicinin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

1.8ELEKTRİKSEL İŞARETLEME:


 1. Bu kısımda elektriksel maddeler, ekipmanlar ve tesisatın işaretlenmesini içermektedir. Aşağıda, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, elektriksel işaretleme parçaları için gereken şartlar bulunmaktadır:

  1. Yeraltı elektrik kablo işaretleri

  2. Kablo yolları, kablo ve iletkenler için işaretleme etiketleri

  3. Kullanım talimatı işaretleri

  4. İkaz ve uyarı işaretleri

  5. Ekipman etiket ve işaretleri

 2. Aşağıda belirtilen kısımlara (projesinde mevcut olması durumunda) yukarıdaki etiketleme ve işaretleme yürürlükteki standartlara göre yapılacaktır.

  1. Panolar, elektrik kabinleri ve muhafazaları

  2. Kapalı elektriksel öğeler için geçiş kapı ve panelleri

  3. Şalterler ve tali panolar

  4. Basmalı buton noktaları

  5. Güç transfer ekipmanları

  6. Kontaktörler

  7. Kontrol cihazları

  8. Kesintisiz güç kaynakları (UPS)

  9. Telefon ve bilgi ekipmanları

  10. TV ekipmanları

 3. Ayırıcılar, kesiciler, push-buttonlar, pilot lambalar, motor denetim merkezleri ve etiketlemenin başka yerde gösterildiği panolar ve alarm/sinyal elemanları haricinde güç dağıtımı ve yukarıdaki denetim elemanları için etiketleme kullanılacaktır. Panolar için her kesicinin kontrol ettiği öğelerin açık işaretlemesini ve çerçeveli devre şemaları verilecektir.

 4. Etiketleri gösterilen yerlere ve görülmesi kolay ve ekipmanların işletim veya tamirlerini zorlaştırmayacak noktalara yerleştirilecektir.

1.9EKLER:


Lahika 1: Elektrik projesi

Lahika 2: Mahal listeleri

Lahika 3: Birim Fiyat Poz Tarifleri

Lahika 4: Grup Pursantaj İcmaliLahika 5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi (Verilmeyecektir.)

2.İKİNCİ BÖLÜM

   1. İŞİN TARİFİ:


Bu kısım; 050 ALBÜM NUMARALI BİNA İLE 017 ALBÜM NUMARALI AMFİBİ 4.TABUR BİNASI arasında fiber kablo çekim işi, data, telefon, elektrik işleri, kablo çekilmesi için gerekli dar derin kazı yapılması, ve gerekli mücbir işlerin yapılmasını kapsar. Server binası ile 4. Tabur binası arasında yeni fiber altyapı kablosu çekilecek ve bina içi tesisat yapılacaktır.
   1. KAZI İŞLERİ VE KABLO ÇEKİLMESİ:


 1. Kazı işleri ve rögarların yerleştirilmesi ÖZEL POZ-1 de anlatıldığı gibi yapılacaktır.

 2. Rögarlar projesinde gösterilen yerlere inşa edilecektir. Rögarların içinde su toplamaması için su tahliye kanallarına sahip rögarlar tercih edilecektir. Rögarlar yerleştirilmeden önce altlarına çakıl serilerek drenaj sistemi sağlanacaktır. Rögarlar idare tarafından verilecektir.

 3. Kazı için gerekli kesit projede verilmiştir.

 4. Yapılacak yeni tesisat eski fiber tesisatı ile birleştirilecektir. Projesinde gerekli bilgiler verilmiştir. Yüklenici işe başlamadan önce idarenin görevlendirmiş olduğu sorumlu ile sahayı tekrar etüt edecek ve gerekli diğer sistemlerle ilgili bilgi alacaktır.

 5. Yüklenici kazı yaptığı yerlerde herhangi bir kabloya (orta gerilim, alçak gerilim, zayıf akım, v.s.) ya da altyapı tesisine (kanalizasyon, temiz su, vs.) zarar verdiği taktirde; bunun onarımını bedelsiz olarak en geç bir gün (24 saat) içerisinde tamamlayacaktır.

 6. Yüklenici kazı güzergâhları boyunca gereken bütün güvenlik önlemlerini almakla sorumlu olup, ikaz işaretleri, halatlar, uyarı levhaları, bariyerler vb. elemanlar ile çevre güvenliğini sağlayacaktır. Yüklenici besleme hatlarını çekmek için önce data altyapı projesine uygun olarak, boru altyapısı için kazı işlemlerini gerçekleştirecektir. Kablo muhafaza boruları en az 50cm derinliğinde, 35cm genişliğinde kanala projede gösterildiği gibi gömülecektir. Kablo muhafaza borusu kanal tabanına oturtulacak ve işaret hattı serilecektir. Kablo muhafaza borusu için uygun derinliğe inilemediği yerlerde idare ile görüşülecek idarenin aldığı karar neticesinde işleme devam edilecektir.

 7. Kablo güzergâhında poz tariflerinde belirtilen 04.290/601 numaralı pozlarına uygun olacak şekilde 1 adet iç çapı 100mm koruge muhafaza borusu kullanılacaktır. Kullanılacak borular darbeye ve üzerine gelecek yüke dayanıklı boğumlu tipte olacaktır ve TEDAŞ birim fiyat tarifleri 8.2.2 pozuna uygun olacaktır.

 8. Kablo çekilirken ve döşenirken, burulma, diz verme, kırılma, kuşgözü oluşması, sıyrılma ve aşırı derecede gerilme gibi durumların ortaya çıkmaması için dikkat edilecek, kablo yerde sürüklenmeyecektir. 880-761-M pozuna uygun olacaktır.

 9. Rögarların beton zemine inşa edilmesinde: zeminle aynı kotta olmasına özen gösterilecektir. Toprak zemine inşa edilen rögarlar toprak zeminden en az 10cm yukarıda kalacak şekilde monte edilecektir. Rögara girişi/çıkışı yapılacak olan boruların çapına uygun çapta açılacak olan delikler, rögar yerine konulmadan önce yeri ayarlanarak açılacaktır. Kesinlikle kenarları kırılmış, yan duvarları çatlamış rögar kabul edilmeyecektir. Bunun için gerekli önlemler yüklenici tarafından önceden alınacaktır. Server binası ile 4. Tabur binası arasında çekilecek fiber kablo idare tarafından temin edilecektir.

 10. Borunun asfalt geçişlerinde 04.290/4A pozuna uygun demir boru ile geçiş yapılacaktır. Boru çapı en az 50mm et kalınlığı en az 2mm olacaktır.

 11. Yüklenici kazı yaptığı yerleri tekrar eski haline getirmekle sorumludur. Asfalt kısmında yapılacak kazı beton ile kapatılabilir.
   1. FİBER KABLO SONLANDIRILMASI:


 1. Çekilecek olan 24 kor fiber kablo çift taraflı server binası ve 4.tabur binası içinde 880-725 pozuna uygun olarak 1U fiber optik patch panel ile sonlandırılacaktır.

 2. Telefon ve data için kullanılacak olan media converter cihazları ayrı ayrı olup toplamda 4 adettir.

 3. Fiber için kullanılacak olan single mod (S/M) 10/100Mbps media converter cihazlarının 2 tanesi 050 albüm numaralı binadaki kabinet içerisinde diğer 2 adet ise 4.tabur binası içerisindeki kabinetlerde kullanılacaktır.

 4. Kablo çekimi sırasında kabloya gelecek zarardan yüklenici sorumludur. İşin yapımı sırasında kablo zarar alarak çalışamaz duruma gelmiş ise her türlü onarımını yüklenici yapmak zorundadır.

 5. Fiber kablo yekpare olarak çekilecektir. Kesilmesi ek yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

 6. Kabloların sonlandırılması sonrasında idarece yapılan testler sonucu bir hata söz konusu olur ise yüklenici hatayı ücretsiz olarak onarmakla yükümlüdür.
   1. DATA TELEFON VE ELEKTRİK TESİSATI:


 1. Bu bölümdeki söz konusu işler; 782-502, 782-502-M, 782-505, 782-505-M, 791-311, 791-311-M, 880-563, 880-563-M, 880-971, 782-703, 782-703-M, 782-704, 782-704-M, 880-584, 880-584-M, 880-585, 880-585-M pozlarına uygun olarak yapılacaktır.

 2. Kullanılacak olan 20-21U kabinetler idare tarafından verilecek 880-1204-M pozuna uygun olarak montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

 3. Telefon ve Data için 2 ayrı kabinet kullanılacaktır. Telefon için 24 port data hatları için 48 port patch panel ve gerekli kablo düzenleyici ekipmanlar yüklenici tarafından takılacaktır.

 4. Data ve telefon hatları bina içerisinde sıva üstü PVC kanallar ile projede gösterilen yerlere çekilecektir.

 5. Data ve telefon gruplarının bulunduğu yerlere en az 3 adet sıva üstü UPS prizi tesis edilecektir. UPS prizleri için projede gösterilen nöbetçi asb.odasına sıva üstü elektrik panosu konulacaktır ve enerjisi mevcut elektrik panosundan alınacaktır.

 6. Enerji hatları ile data hatları aynı kanaldan, telefon hatları farklı kanaldan çekilecek ve arasında en az 15cm açıklık olacak ve TEMPEST sistemine uygun olacaktır.

 7. Saha tarafından kabinete çekilen hatlar projesinde gösterildiği gibi etiketlenecek ve tüm hatlar uçtan uca test aleti ile kontrol edilecektir.

 8. Data prizleri oda içlerinde duvarlarda kullanılan parapet kanal üzerine konulacaktır.

 9. Data prizlerinin yanına gelen UPS prizleri kanaldaki kablo taşmalarını engellemek amacıyla kanalın üst kısmına duvara ayrıca bir modül kullanarak monte edilecektir.

 10. Gerekli tüm kablolar yüklenici tarafından temin edilecektir.

 11. Data, Telefon hatları için ETL ve UL standartlarını taşıyan CAT6 data kablosu kullanılacaktır. İdare tarafından temin edilecektir.

 12. Priz ve diğer enerji kabloları için 3x2,5mm2 NHXMH kablo kullanılacaktır. Yüklenici tarafından temin edilecektir.

 13. Nöbetçi asb. odasına yerleştirilecek olan sıva üstü pano besleme kablosu 3x10mm2 NHXMH olacaktır. Yüklenici tarafından temin edilecektir.

 14. Bina içerisinde tesisat yapılırken diğer kablolar zarar görmesi durumunda yüklenici karşılıksız olarak arızaları gidermekle sorumludur.
   1. GALVANİZLİ KABLO TAVA İŞLERİ:


 1. Kablo tava sistemleri işleri poz tarifleri listesindeki 782.100 ve 782.101-M pozlarına uygun olarak yapılacaktır.

 2. Tesisatta kullanılacak kanallar TS 914 standartlarına uygun üretilmiş olup kanalın genişliği en az 100mm yüksekliği en az 40mm ve kalınlığı en az 1,2mm olacaktır.

 3. Her türlü taşıyıcı, konsol, kapak, destek, köşe, dönüş ve birleştirme elemanları (hazır modülleri) gerekli sayıda kullanılacaktır. Bunun ile ilgili ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

 4. Konsol aralıkları hiçbir şekilde 1,2m den fazla olmayacaktır. 1,2m’yi aşan her bağımsız parça için en az iki konsol tesis edilecektir.

 5. Tüm modüllerin bağlantısı çelik civata, somun ve yaylı-tırnaklı rondela ile kolayca yapılacaktır.

 6. Kablo kanalının imalat esnasında kesilmesi gerekirse, kesim makinası kullanılacak ve çapaklar temizlenecek sonra korozyona karşı boya ile boyanacaktır.

 7. Kablo tavası iç tesisatta projesine uygun olarak uygulanacaktır. Çift katlı giden yerlerde üst tavanın altı ile alt tavanın altı arasında en az 15cm mesafe bırakılacaktır.

 8. Kanal imalatı sırasında betonun delinmesi söz konusu olursa idareye danışılacak idarenin onayı ile hareket edilecektir. Betonun delinmesi veya kırılması ile ilgili olarak tüm ekipmanları ve aletleri yüklenici hazır bulunduracaktır (Karot makinası, Darbeli kırıcı vs.).
   1. ALARMLI ISI – NEM ÖLÇER VE FLAŞÖRLÜ SİREN:


 1. Termometre ÖZEL POZ-2 pozuna uygun olarak yapılacaktır.

 2. Display ekran ısı ve nem bilgisini sürekli olarak gösterecektir.

 3. Elektrik odasının ısı ve nem artışını gözlemlenecek ve ayarlanan herhangi bir değerin üzerine çıktığında alarm çalarak uyarı yapacaktır.

 4. Termometre santigrat cinsinde ısı gösterecektir.

 5. Nem ölçer kısmı bağıl nemi RH olarak gösterecektir.

 6. Birimler muhakkak ekranda gösterilecektir.

 7. Led display ekrana sahip olacaktır.

 8. Yüksek ve düşük sıcaklık alarmları verebilecektir.

 9. Alarm anı için serbest kontak çıkışı olacaktır. Alarm durumunda serbest kontak çıkış verecektir.

 10. Üzerinde bulunan tuş takımı sayesinde alarm değeri rahatlıkla ayarlanabilir olmalı ve kullanma kılavuzu içermelidir.

 11. Dijital rakam yüksekliği en az 7cm olmalıdır.

 12. Display ekran kasa ebatları en az; Yükseklik:30cm Genişlik:30cm ve Derinlik:3cm olmalıdır.

 13. Sıcaklık ölçüm aralığı en az -15 ile +99 santigrat derece olmalıdır.

 14. Ayarlanan sıcaklık sınırına ulaşıldığında görsel ve sesli uyarı yapabilir nitelikte olmalıdır.

 15. Termometre kontağına ek olarak bağlanacak olan hem sesli hem ışıklı siren en az 90dB ses üretmelidir. Bu siren için ayrıca para ödenmeyecektir.

 16. Termometre ile uyumlu NTC sensörü ve nem sensörü için ilave para ödenmeyecektir.

 17. Termometre ile uyumlu eğer varsa adaptör ve gibi elemanlara ilave para ödenmeyecektir.

 18. Bahse konu alarmlı termometre ve nem ölçüm sistemi proje kapsamında 1 adet kullanılacak ve çalışır vaziyete getirilecektir.

 19. Sistem; display ekran, ısı ölçüm probu, nem ölçüm probu, flaşörlü siren ve diğer ekipmanlardan oluşmaktadır.

 20. Yüklenici firma ayrıca kurulduğunda çalışacak vaziyette olan 3 adet sistemi idareye teslim edecektir.

 21. Yüklenici toplamda 4 adet sistem için teklif verecektir.
   1. İDARE TARAFINDAN VERİLECEK MALZEMELER:


 1. 24 CORE Fiber optik kablo

 2. 2 adet 20-21U kabinet

 3. 3 adet 24 port poe switch

 4. Fiber - Ethernet media converter

 5. UTP CAT6 kablo

 6. Rögar 55x55x50

 7. Kabinet içi patch cord kablolar.
Yüklə 41,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə