Serpantin grubu Serpantin demete benzer ve kıvrımlı lifli yapıdadır. En yaygın kullanılan asbest türü serpantin grubunda yer alan krizotildirYüklə 445 b.
tarix17.08.2018
ölçüsü445 b.
#71785Asbest; Doğada yaygın olarak bulunan ve işlenerek endüstride kullanılabilecek elyaf elde edilen, lif şeklindeki kristalize silikat mineralleri için kullanılan genel bir deyimdir.

 • Asbest; Doğada yaygın olarak bulunan ve işlenerek endüstride kullanılabilecek elyaf elde edilen, lif şeklindeki kristalize silikat mineralleri için kullanılan genel bir deyimdir.

 • Endüstri açısından önemi ısıya, sürtünmeye, asit ve alkali ortama karşı dayanıklı, yüksek gerilme direnci, yalıtkan, ve elastik yapıda özelliğe sahip lifli yapıda olmasıdır. Amyant olarak da bilinen asbestin dünyada 3000’i aşan üründe kullanıldığı bilinmektedir.

 • Asbest, ısı ve ses izolasyonu sağlayan özellikleri nedeniyle, özellikle 19 yüzyılda inşaat malzemesi, su boruları ve elektrikli aletlerde yaygın olarak kullanılan bir maddedir.

 • Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinir.

Doğada bulunan asbest minerali iki ana gruba ayrılmaktadır.

 • Doğada bulunan asbest minerali iki ana gruba ayrılmaktadır.

 • Serpantin grubu

 • Serpantin demete benzer ve kıvrımlı lifli yapıdadır. En yaygın kullanılan asbest türü serpantin grubunda yer alan krizotildir (beyaz asbest) Mg [ (OH)4 Si2 O5]2 .

 • Amfibol grubu

 • Amfibol türü ise düz lif yapıdadır. Amfibol türünde ise 5 tür asbest bulunmaktadır:

 • Krozidolit (mavi asbest) Na2Fe5 [ (OH) Si4 O11]2

 • Amozit (kahverengi asbest) Mg,Fe6 [ (OH) Si4 O11]2

 • Antofilit (Mg,Fe)7 [ (OH) Si4O11]2

 • Tremolit Ca2(Mg,Fe)5[ (OH) Si4O11]2

 • Aktinolit Ca2(Mg,Fe)5[ (OH) Si4O11]2Asbestli toprak çıkarılması ve kullanılması,

 • Asbestli toprak çıkarılması ve kullanılması,

 • Asbestli dokuma endüstrisi (asbestli iplik, elyaf, dokuma yapımı),

 • Asbestli çimento endüstrisi (levha, boru yapımı vb.),

 • Yapı işleri (asbestli levha, boru, yalıtım malzemesi kullanımı, işlenmesi, kesilmesi vb.),

 • İzolasyon (ısı ve ses yalıtım malzemesi, ateşten koruma amacıyla levha, plaka, sargı materyali şeklinde kullanılması),

 • Kâğıt endüstrisi (asbestli kâğıt ve karton yapımı kesimi ve kullanımı),

 • Balata yapımı, işlenmesi (fren ve debriyaj balataları) vb işler.

 • Asbestli conta imalatı ve işlenmesi,

 • Plastik yer karosu (marley) ve yer kaplama malzemesi imalatı,

 • Yıkım ve söküm işleri.Asbestoz (Asbest liflerine maruz kalma sonucu gelişen mesleki akciğer hastalığı)

 • Asbestoz (Asbest liflerine maruz kalma sonucu gelişen mesleki akciğer hastalığı)

 • Akciğer kanseri

 • Akciğer zarı hastalıkları ve kanseri( Mezotelyema)Etki şekli, solunum yollarına girebilen ince tozun içerdiği asbest oranına, toz miktarına ve etkilenme süresine ve kişisel özelliklere bağlıdır.

 • Etki şekli, solunum yollarına girebilen ince tozun içerdiği asbest oranına, toz miktarına ve etkilenme süresine ve kişisel özelliklere bağlıdır.

 • Sigara ve asbest birbirinden bağımsız olarak akciğer kanserine neden olurlar. Ancak sigara ile asbest birlikteliği akciğer kanseri riskini çok yüksek düzeylere çıkarmaktadır.a- Teknik Önlemler

 • a- Teknik Önlemler- İşe giriş muayeneleri

 • - İşe giriş muayeneleri

 • - Aralıklı (periyodik) kontrol muayeneleri

 • - İşten ayrıldıktan sonraki muayeneler

 • - Sağlık eğitimi (Sigara, Maske kullanımı vb.)Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (14/09/1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 • Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (14/09/1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)BİRİNCİ BÖLÜM

 • BİRİNCİ BÖLÜM

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 • Amaç

 • Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

 • Kapsam

 • Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde uygulanır.

 • Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır

 • Dayanak

 • Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştirTanımlar

 • Tanımlar

 • Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 • a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

 • b) Asbest :

 • - Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

 • - Grünerit Asbest (amosit) CAS No 12172-73-5,

 • - Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

 • - Krizotil, CAS No 12001-29-5,

 • - Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

 • - Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6.

 • lifli silikatları ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

 • İKİNCİ BÖLÜM

 • Genel Hükümler

 •  

 • Risk Değerlendirmesi

 • Madde 5 — İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda;

 • a) İşçilerin maruziyetinin düşük seviyede ve nadir olması ve risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 19 uncu ve 20 nci madde hükümleri, aşağıda belirtilen işlerde uygulanmayabilir;1) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde,

 • 1) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde,

 • 2) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,

 • 3) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

 • 4) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde.

 • b) Risk değerlendirmesi yapılırken işçiler veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır. Gerek görüldüğünde ve kullanılan asbestli malzemenin değişmesi halinde risk değerlendirmesi yeniden yapılacaktır.

Bildirim

 • Bildirim

 • Madde 6 — İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren işyerini çalışmaya başlamadan önce Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

 • a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alacaktır:

 • 1) İşyerinin adresi,

 • 2) Kullanılan veya işlenen asbestin türü ve miktarı,

 • 3) Yapılan işler ve kullanılan prosesler,

 • 4) Çalışan işçi sayısı,

 • 5) İşe başlama tarihi ve işin süresi,

 • 6) Çalışanların maruziyetini önlemek için alınan tedbirler.

 • b) İşçiler ve/veya temsilcileri, Bakanlığa yapılan bildirimle ilgili belgeleri görme hakkına sahiptir.

 • c) Çalışma şartlarındaki asbest tozuna maruziyeti önemli ölçüde artıracak her değişiklikte işveren yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.Kullanım Yasağı

 • Kullanım Yasağı

 • Madde 7 — Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3’den az olan, yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır.

 • Asbestin kullanılması ve pazarlanması ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla; asbestin çıkarılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi sırasında işçilerin asbest liflerine maruz kalabileceği işler yasaktır.

 • Ancak, asbest içeren malzemenin yıkımı, sökümü ve ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan asbestli ürünlerin atılması için yapılan işler hariçtir.Limit Değerlerin Aşılmasının Önlenmesi

 • Limit Değerlerin Aşılmasının Önlenmesi

 • Madde 8 — Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen limit değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır:

 • a) Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalar mümkün olan en az sayıda işçi ile yapılacaktır.

 • b) Çalışma sistemi asbest tozu çıkarmayacak şekilde, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanacaktır.c) Asbest içeren çalışmaların yapıldığı yerler ve ekipman, temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılmasına elverişli olacaktır.

 • c) Asbest içeren çalışmaların yapıldığı yerler ve ekipman, temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılmasına elverişli olacaktır.

 • d) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınacak ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanacaktır.

 • e) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenmiş ve sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılacak ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilecektir.

 • Bu hüküm maden işlerinde uygulanmaz.Asbest Ölçümleri

 • Asbest Ölçümleri

 • Madde 9 — Asbest ölçme ve numune alma işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

 • a) Başlangıçta yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen limit değere uygunluğu sağlamak için düzenli olarak çalışma ortamında asbest lifi ölçülecektir.

 • b) Ölçüm için numune alınması, işçilerin asbest veya asbestli malzemeden kaynaklanan toza kişisel maruziyetlerini gösterecek şekilde olacaktır.

 • c) Numune alınırken işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır.

 • d) Numuneler bu konuda eğitilmiş kişiler tarafından alınacaktır. Alınan numunelerin analizi, (f) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış laboratuarlarda yapılacaktır.e) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır.

 • e) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır.

 • f) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1997 tarihinde tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılacaktır.

 • Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır.

 • Sınır Değer

 • Madde 10 — İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır.Sınır Değerin Aşılması

 • Sınır Değerin Aşılması

 • Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde verilen sınır değerin aşılması halinde;

 • a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için gerekli önlemler derhal alınacaktır. İşçilerin korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılmayacaktır.

 • b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında yeniden asbest konsantrasyonu ölçümü yapılacaktır.

 • c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, işçilerin koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz etmeyecek ve her bir işçinin çalışacağı azami süre önceden belirlenecek ve bu süre kesinlikle aşılmayacaktır. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar ve iklim şartları dikkate alınarak ve işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri de alınarak uygun dinlenme araları verilecektir.Yıkım ve Tamir-Bakım İşleri

 • Yıkım ve Tamir-Bakım İşleri

 • Madde 12 — İşveren yıkım veya tamir bakım işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alarak gerekeni yapacaktır. Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

 • Söküm ve Yıkım İşleri

 • Madde 13 — Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınır değeri aşabileceği yıkım, söküm, uzaklaştırma, tamir ve bakım gibi belirli işlerde; işçilerin korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alacaktır:

 • a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu ekipman ile bunları kullanacak işçiler belirlenecektir.

 • b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhası konulacaktır.

 • c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun tesis veya çalışma alanı dışına yayılması önlenecektir.

 • Yukarıda belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak tedbirler hususunda işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır.İş Planı

 • İş Planı

 • Madde 14 — Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir iş planı yapılacaktır.

 • a) İş planında, işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için işyerinde alınacak önlemler belirtilecektir. Bu planda özellikle;

 • 1) Asbest veya asbestli malzemenin uzaklaştırılması işlemleri, bu malzemelerin yerinde kalmasından daha büyük bir risk oluşturmuyorsa, yıkıma başlanmadan önce asbest veya asbestli malzemelerin bina ve tesislerden uzaklaştırılması,

 • 2) Gereken durumlarda, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen kişisel koruyucunun sağlanması,

 • 3) Asbestin yıkım veya uzaklaştırılması işleri tamamlandığında, işyerinde asbeste maruziyet riski kalmadığını belirten bir belge düzenlenmesi,

 • hususları yer alacaktır.

 • b) İşe başlanmadan önce yukarıda belirtilen iş planı Bakanlığa verilecektir.Eğitim

 • Eğitim

 • Madde 15 — İşveren, asbest içeren tozlara maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan bütün işçilere uygun ve yeterli eğitimi sağlamak zorundadır. Bu eğitim;

 • a) Belirli aralıklarla tekrarlanacak ve işçilere maddi bir yük getirmeyecektir.

 • b) İşçilerin kolayca anlayabileceği şekilde yapılacak, korunma ve güvenlik yönünden özellikle aşağıdaki hususlarda işçilerin gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları sağlanacaktır;

 • 1) Asbestin özellikleri ve sigara içmenin olumsuz etkilemesi de dahil asbestin sağlığa etkileri,

 • 2) Asbest içermesi muhtemel malzeme ve ürünlerin türleri,

 • 3) Asbeste maruz kalınabilecek işlemler ve bu maruziyeti en aza indirmek için alınacak koruyucu tedbirlerin önemi,

 • 4) Güvenli çalışma şekli ve yöntemi ile koruyucu ekipman,

 • 5) Uygun solunum sistemi koruyucusu seçimi, bunların koruma şekli ve koruma derecesi ve uygun şekilde kullanılması,

 • 6) Acil durum işlemleri,

 • 7) Dekontaminasyon işlemleri,

 • 8) Atıkların uzaklaştırılması ve

 • 9) Gerekli tıbbi muayeneler.Söküm İşinin Uzmanlarca Yapılması

 • Söküm İşinin Uzmanlarca Yapılması

 • Madde 16 — Asbestin sökümü veya uzaklaştırılması işi, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kişi veya kuruluşlarca yapılacaktır.

İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi

 • İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi

 • Madde 18 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda;

 • a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir:

 • 1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri,

 • 2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler,

 • 3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları,

 • 4) Koruyucu ekipman ve giyim eşyası kullanımına yönelik önlemler,

 • 5) Asbeste maruziyeti en aza indirecek özel önlemler.

 • b) Yukarıda (a) bendinde yer alan önlemlere ek olarak;

 • 1) İşçi ve/veya temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilecek ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 • 2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, işçiler ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilecek, nedenleri bildirilecek, alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Acil bir durumda alınan önlemler bildirilecektir.Sağlık Gözetimi

 • Sağlık Gözetimi

 • Madde 19 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:

 • a) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve Yönetmelik Ek’inde belirtildiği şekilde, özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır.

 • İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır.

 • b) Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, işçinin asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici önlemleri belirleyecek ve önerilerde bulunacaktır.

 • c) İşçilere maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

 • d) İşçi veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.Kayıt Tutulması

 • Kayıt Tutulması

 • Madde 20 — Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:

 • a) İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları tutacaktır. Doktor veya sağlık konusunda yetkili kişiler bu kayıtları inceleyebilirler. İşçiler kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. İşçiler ve/veya temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz genel bilgileri alabilirler.

 • b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen kayıtlar ile bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacaktır.

 • c) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren (b) bendinde belirtilen kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

 • Asbestosis ve Mezotelyoma Kayıtları

 • Madde 21 — Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit edilen veya bu Kuruma bildirilen asbestosis ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar Kurum tarafından tutulur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • Son Hükümler

 • İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

 • Madde 22 — Bu Yönetmelik 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı ve 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 • Uygulama Esasları

 • Madde 23 — Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla yönergeler çıkarabilir.Yürürlük

 • Yürürlük

 • Madde 24 — (Değişik-27/2/2004-25376 R.G.) Bu Yönetmelik 15/4/2006 yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • Yürütme

 • Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.EK – I

 • EK – I

 •  

 • Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen sağlık muayene ve kontrolleri ile ilgili hususlar:

 •  

 • 1. Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir:

 • - asbestosis

 • - mezotelyoma

 • - akciğer kanseri (bronchial carcinoma)

 • - mide-bağırsak kanseri (gastro-intestinal carcinoma)

 • 2. Doktor ve/veya diğer görevli sağlık personeli asbeste maruz kalan işçilerin her birinin maruziyet durumunu ve çalışma şartlarını yakından bilmelidir.3. İşçilerin sağlık muayeneleri iş hekimliğinin prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılacak ve en az aşağıdaki hususları içerecektir:

 • 3. İşçilerin sağlık muayeneleri iş hekimliğinin prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılacak ve en az aşağıdaki hususları içerecektir:

 • - işçinin mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtların tutulması,

 • - her işçi ile görüşme yapılması,

 • - genel klinik muayenesi, özellikle göğüs muayenesi,

 • - solunum fonksiyon testi. (solunan havanın hacmi ve hızı)

 • Doktor ve/veya diğer yetkili sağlık personeli, iş hekimliğindeki gelişmeleri göz önüne alarak sputum sitoloji testleri, göğüs filmi (X-ray), tomodensitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.Risk Değerlendirmesi (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 5 )

   • Risk Değerlendirmesi (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 5 )
   • Bildirim (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 6 )
   • Kullanım Yasağı (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 7 )
   • Limit Değerlerin Aşılmasının Önlenmesi (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 8 )
   • Asbest Ölçümleri (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 9 )


Sınır Değer (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 10 )

   • Sınır Değer (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 10 )
   • Sınır Değerin Aşılması (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 11 )
   • Yıkım ve Tamir-Bakım İşleri (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 12 )
   • Söküm ve Yıkım İşleri (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 13 )
   • İş Planı (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 14 )
   • Eğitim (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 15 )


Söküm İşinin Uzmanlarca Yapılması (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 16 )

   • Söküm İşinin Uzmanlarca Yapılması (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 16 )
   • Genel Önlemler (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 17 )
   • İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 18 )
   • Sağlık Gözetimi (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 19 )
   • Kayıt Tutulması (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 20 )


Eğitim (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 15 )

  • Eğitim (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 15 )
  • Genel Önlemler (Asbestle Çalışmalarda Sağ. ve Güv. Önl. Hak. Yön. Mad. 17 )
  • Ayrıca işyerinde iş güvenliği uzmanı ve yetkililerce hazırlanmış bulunan asbest ile çalışmalarda tüm çalışma ve iş güvenliği talimat ve uyarılara uymak zorundadır
  • Çalışma esnasında verilmiş bulunan kişisel koruyucu malzemenin bakım, temizlik ve önerilen talimatlar doğrultusunda kullanımlarına harfiyen uymak zorundadırlar.
  • İşyerinde çalışanlar ,işyeri hekimince ve yetkililerce planlanmış sağlık kontrollerini işyerinde veya sağlık kuruluşlarında , mutlaka belirtilen zamanda yaptırmalıdırlar.


Genel amacımız asbest ne kadar güvenli kullanılmaya çalışılsa da ,sağlık risklerinin çok fazla olması sebebi ile dünyada bir çok ülkede ve A.B. ülkelerinde olduğu gibi asbesti tamamen yasaklamak olmalıdır.

 • Genel amacımız asbest ne kadar güvenli kullanılmaya çalışılsa da ,sağlık risklerinin çok fazla olması sebebi ile dünyada bir çok ülkede ve A.B. ülkelerinde olduğu gibi asbesti tamamen yasaklamak olmalıdır.

 • Bunun yerine aynı görevi gören daha az zararlı ikame maddeler kullanmalı (Man maided fibres, insan yapımı lifler) ve prosesleri bu maddelere göre yönlendirme genel ülke politikamız olmalıdır.Asbest nedir ?

 • Asbest nedir ?

 • Asbest kaç gruba ayrılır?

 • Beyaz asbest nedir,örnek veriniz.

 • Mavi asbest çeşitleri nelerdir ?

 • Asbestle ilgili riskli işler nelerdir?

 • Asbestin neden olduğu meslek hastalıkları nelerdir ?

 • Asbest vücuda nasıl etki eder ?

 • Asbest ile yapılan çalışmalarda hangi kişisel koruyucu malzemeler kullanılır ?

 • Asbest ile ilgili işlerde iş elbiselerinin özellikleri nasıl olmalıdır ?

 • İşyeri ortamında ölçümler nasıl yapılır ?

 • 8 saatlik TWA değeri nedir ?

 • Asbest ile ilgili TWA değeri nedir ?

 • Asbest ile yapılan çalışmalarda sınır değeri aşılması nedir ?

 • Sınır değeri aşımında neler yapılır ?Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin