Sinteza avizelorYüklə 78,11 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü78,11 Kb.
#32706

SINTEZA AVIZELOR

la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea

Regulamentului de formare a preţurilor la vînzarea produselor social importante”Nr/cr

Denumirea instituţiei

Articolul,

punctul,

aliniatul

Obiecţii şi propuneri

Rezultatul examinării

MotivaţieInspecţia Financiară
Susţine integral fără obiecţii şi propuneri

Ministerul Finaţelor

Anexa 1, pct.1

pct.3


pct. 6
pct.7

pct.8

Anexa la Regulament

Pct.15


- de substituit sintagma „mecanism (în continuare Regulament)” cu cuvîntul „Regulament”

- în definiţia „preţ de achiziţie” de substituit sintagma „de schimb valutar oficial” cu sintagma „oficial al leului moldovenesc”, conform Legii privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

- în definiţia „procesare” de substituit cuvîntul „mărfurilor” cu „produselor” şi de completat textul după cuvîntul „marcare” cu sintagma „etc.”

- în definiţia „rabat comercial (discount)” de exclus cuvîntul „anterior”


- în definiţia „unitate comercială (distribuitor)” de substituit cuvîntul „mărfurilor” cu „produselor”

- de completat textul după sintagma „mărimea adaosului comercial” cu cuvîntul „cumulativ”

- de exclus

- de exclus cuvintele „conform prevederilor Codului fiscal şi instrucţiunilor contabile în domeniu”

- de completat la sfîrşit textul cu sintagma „şi maturi” pentru a asigura o echitate între beneficiarii produselor.


Se acceptă
Se acceptă

Se acceptă

Nu se acceptă

Se acceptă


Se acceptă
Se acceptă

Nu se acceptă


Cuvîntul “anterior” are un rol vădit, practica denotă că părţile pot convine asupra acordării rabatului comercial şi după livrarea produselor, urmare acestui fapt cîştigă profit comerciantul, însă reducerea de preţ nu afectează pozitiv consumatorul, deoarece preţul se formează odată cu livrarea produselor.


S-a făcut referinţă concretă la cadrul legislativ / normativ urmare recomandărilor grupului de lucru pentru reforma regulatorie.
Produsele nealimentare a fost excluse din lista vizată prin prisma practicii internaţionale şi mediul concurenţial pe piaţa produselor nealimentare.Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Text
Anexa nr.1, pct.3

Anexa la Regulament
Anexa nr.2 pct.3

pct.4

- de denumit actul normativ în următoarea redacție „Regulamentul de formare a preţurilor de vânzare la produsele social importante”.

- noţiunea de „rentabilitate” este una ce aduce mai multă confuzie, decît claritate. Astfel, nu este clară necesitatea redării categoriei economice în cauză atît în sens relativ, cît şi în sens absolut. Redarea în cauză nu aduce plusvaloare înţelegerii conceptului explicat, mai ales că în textul hotărîrii nu se utilizează această bifurcare într-un mod separat. Mai mult ca atît, raportarea veniturilor la cheltuielile efectiv suportate (formula prezentată de calcul a rentabilităţii relative) este una ce ar putea denatura sensul limitării ce se propune de a fi aplicat.

Astfel, raportarea veniturilor la costurile de producere (numite în proiect cheltuieli efectiv suportate la fabricarea produselor) formează o valoare absolută, care nu este clar cum se corelează cu limitarea a 10 la sută din totalul cumulativ al cheltuielilor activităţii operaţionale stabilite conform Standardelor de Contabilitate, prevăzute în pct.4 al proiectului prezentat. Ca urmare, în cazul în care s-a urmărit stabilirea unui procent aplicat din totalul cumulativ al cheltuielilor operaţionale, nu urmează să se facă referinţă la normativele de rentabilitate. Or, în cazul în care normativele de rentabilitate urmează să fie determinate prin formula menţionată (10% din totalul cumulativ al cheltuielilor operaţionale), acest fapt urmează a fi indicat în mod expres.

- în noţiunea de preţ de achiziţie, considerăm oportun de a exclude sintagma “(cu excepţia TVA)”. Limitarea adaosului comercial la mărimea de 20% din preţul producătorului străin fără a lua în calcul suma TVA achitată la import lipseşte importatorul de oricare profit, deoarece, la comercializarea ulterioară a mărfurilor importate pe teritoriul ţării acesta este obligat să calculeze 20% TVA, sumă care este egală cu adaosul comercial la care acesta are dreptul.

- de completat cu noțiunea „preţ de vânzare” (preţ de vânzare – preţul final al unei unităţi de produs sau al unei cantităţi din produs, incluzând TVA şi toate celelalte taxe) din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010.

de completat cu noțiunea „adaos comercial procentual”, care de fapt şi se foloseşte pe cuprinsul proiectului.

- de definit noțiunea de „normativ de rentabilitate”, care este menționată în pct.4 din Anexa nr.1 al proiectului.

- de completat cu codurile poziţiilor tarifare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29.12.2007 (similar modului în care acesta era indicat în redacţia anterioară a Hotărîrii) pentru a exclude eventualele tratări diferite a mărfurilor ce cad sub incidenţa Hotărîrii.

- de exclus sintagma „(în special produsele alimentare)” și sintagma „Prezenta Hotărîre de Guvern”.

- de exclus sintagma „Amendamente la HG nr. 1209/2007” (sau de înlocuit cu Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”).
- definiţiile utilizate în proiect să fie corelate cu aceleaşi definiţii din alte acte normative, ca exemplu cu cele din Hotărârea Guvernului nr. 603 din 02 iulie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi para farmaceutice”.

- pe tot parcursul textului de a substitui sintagma „la sută” cu sintagma „%”.

- proiectul de hotărîre nu conţine norme despre modul în care urmează a fi reglementat preţul produselor social importante, care au fost, spre exemplu ambalate. În cazul dat, nu este clar dacă reglementarea urmează să vizeze costul de achiziţie a bunului social important (în cazul dat, ar putea să se producă situaţia în care costurile efective să fie superioare preţului reglementat), sau valoarea bunului achiziţionat plus costurile directe (spre exemplu).

- de completat Regulamentul cu un punct suplimentar care ar prevedea expres autoritatea publică abilitată cu dreptul și obligația să efectueze controlul asupra disciplinei prețurilor și tarifelor reglementate de stat.

Reieșind din cadrul legal existent această instituție trebuie să fie Inspecția Financiară.


Se acceptă

Se acceptă

Nu se acceptă

Nu se acceptă


Nu se acceptă

Se acceptă

Se acceptă

Se acceptă


Se acceptă
Nu se acceptă

Nu se acceptăNoţiunea de „rentabilitate” şi normele de reglementare a rentabilităţii au fost excluse din proiect din motivul imposibilităţii de aplicare a normelor vizate în practică şi adresării agenţilor economici producători ai PSI, precum şi demersului Camerei Americane de Comerţ.

Noţiunea de „preţ de vînzare” nu se utilizează pe parcursul textului.

Acelaşi comentariu.

Normele vizînd rentabilitatea au fost excluse.

Prin prisma practicii internaţionale şi reieşind din considerentele, că Nomenclatorul existent al mărfurilor se utilizează doar pentru declararea mărfurilor din import, iar pe piaţa internă acesta nu se utilizează considerăm inoportună propunerea dată.

Propunerea este confuză, la moment proiectul dat prevede expres formarea preţurilor la vînzarea PSI ambalate în cadrul unităţilor comerciale.
Aceasta este prevăzut în textul Hotărîrii (pct.4).
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Anexa nr.1 pct.3


Anexa nr.2

- de revizuit definiţia dată rentabilităţii în mărime relativă, de calculat aceasta ca raport dintre rezultatul aferent cifrei de afaceri şi costurile totale aferente vînzărilor

- pe viitor de definitivat clar categoria de PSI, de efectuat un studiu al pieţei produselor din lista PSI, care ar confirma necesitatea intervenţiei statului prin reglementarea preţurilor şi de definitivat clar pătura socială vizată de acest Regulament

- de păstrat denumirea veche a HG nr.547/1995, deoarece proiectul dat face referinţă la o serie de alte preţuri şi tarife (Anexa nr.2), nu numai la PSI
- de completat cu pct.7 Tarifele la poliţele de asigurare Obligatorie de răspundere Civilă Auto şi cartea verde şi cu pct.8 Tarifele pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor cu transportul auto

Nu se acceptă


Nu se acceptăNormele de rentabilitate au fost excluse.

Denumirea anexei nr. 2 este adusă în concordanţă cu prevederile Legii nr. 231/2010 (vezi Nota informativă).


Vezi comentariile precedente.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Susține cu completarea ”Listei produselor social importante” cu carne de pui, ținînd cont de faptul, că carnea de pui este un produs strict necesar în alimentație.


Nu se acceptă.

Pe piaţa cărnii de pasare activează mulţi operatori, preţul este stabil şi se formează în dependenţă de cererea şi oferta pe piaţă la produsul respectiv.Biroul Naţional de Statistică
Fără obiecţii şi propuneri

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Fără obiecţii şi propuneri

Consiliul Concurenţei
Susţine proiectul cu completarea notei informative cu date statistice care ar impune reglementarea preţurilor.

Ministerul Afacerilor Interne
Fără obiecţii şi propuneri

Ministerul Sănătăţii
Din lista PSI se propune de exclus 4 poziţii de produse – unt, smîntînă, conserve din legume pentru copii, şi zahăr considerate nesănătoase pentru alimentaţie.
Se propune completarea listei cu poziţia „Sare iodată”.
Se propune substituirea poziţiei „Amestecuri lactate pentru sugari” cu „Formule de început şi formule de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici”.

Se propune substituirea în notă a sintagmei „ameliorator (împotriva bolii cartofului)” cu „acidifianţi pentru prevenirea bolii întinderii”.Se acceptă parţial.

Nu se acceptă.

Se acceptă.


Se exclud doar conservele cu menţinerea untului, smîntînii şi zahărului la solicitarea populaţiei (doleanţele parvenite de la cetăţeni).
În primul rînd din considerentele poziţiei autorului de a îngusta lista dată şi reieşind din informaţia Politicii Antimonopol a CSI, precum că în RM preţul la sarea de bucătărie este cel mai mic, astfel este inoportun de a reglementa preţul la comercializarea sării.

Este de notat, că urmare discuţiei suplimentare cu experţii de la Centrul Naţional de Sănătate Publică, s-a convenit asupra excluderii poziţiei vizate din lista PSI întru promovarea alimentaţiei sugarilor cu lapte matern.

Primăria mun. Chişinău
Susţine proiectul cu unele completări.

Se propune stipularea concretă a organului cu drept de control asupra modului de formare a preţurilor la PSI.


Se acceptă.Confederația Națională a

Sindicatelor
Aviz pozitiv

Centrul Naţional Anticorupţie
Aviz pozitiv, nu conţine reglementări care pot favoriza acte de corupţie.

Ministerul Justiţiei
Proiectul HG

De revizuit textul HG deoarece este mai îngust ca conţinutul acestuia.

Clauza de emitere se expune din aliniat.

Pct. 1 se va formula într-un singur aliniat.

În pct. 2 de inclus prevederea că Guvernul aprobă lista PSI conform Legii nr. 231/2010.
Conţinutul pct. 5 este inutil.
Pct. 3 se va enunţa la finalul dispozitivului proiectului HG.

Anexa nr. 1

Se propune de exclus pct. 4 care se referă la exportul produselor.

De completat nota informativă cu criteriile de întocmire a listei PSI.

De indicat complet numărul actelor legislative.

„Nota” urmează a fi integrată în textul Regulamentului.

Anexa nr.2 de exclus.


Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă.

Nu se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă.


Se acceptă.
Se acceptă.

Nu se acceptă.

Se acceptă.

Legea nr. 231/2010 prevede politica statului în domeniul comerţului, care include de asemenea şi stabilirea mecanismului de formare a preţurilor la PSI. Astfel, prin Hotărîrea respectivă Guvernul aprobă Regulamentul (mecanismul) de formare a preţurilor la PSI, iar în anexa acestuia se prezintă lista PSI.

Pct. 5 a fost inclus la propunerea Ministerului Finanţelor, prin norma dată se face o precizare în vederea corectitudinii evidenţei contabile a preţurilor pentru produsele plasate pe piaţă la momentul intrării în vigoare a prezentei Hotărîri.

Această remarcă nu este obligatorie. „Nota” vine să precizeze lista, de aceea este binevenită prezenţa ei alăturată listei.

Moldcoop
Susține cu unele propuneri.

Excluderea din lista PSI a sintagmei „amestecuri de grăsimi”.

În textul Regulamentului de introdus sintagma „cu excepția pîinii de orice greutate”.

Indicarea separată a poziției „Pîine” și „Colaci de pînă la 600 grame”. Delimitarea


Se acceptă


Nu se acceptă

Se acceptă


Caracteristicile pîînii care cad sub incidența

Hotărîrii date se prezintă în notă la lista PSI, acestea se referă la materia primă și la ingrediente, și nu la greutatea produsului.
Cofederația Națională a Patronatului
Consideră abordare inproprie economiei de piață.

Nu se acceptă


Nota informativă conține argumente și motive privind necesitatea reglementării vizate.

E de notat, că proiectul dat a fost perfectat urmare conlucrării cu agenții economici.Yüklə 78,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə