Societatea comercialăYüklə 57,72 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü57,72 Kb.
#24726
növüReferat

ROMÂNIA


JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN


Nr. 337/ 22 .01 .2016


REFERAT DE APROBARE


al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””
Calea Dorobanţilor, nr. 104, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj


Biblioteca Judeţenă “Octavian Goga” Cluj, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, este o bibliotecă modernă, care beneficiază de un edificiu special construit pentru o bibliotecă publică. Investiţia pentru construcţia sediului a fost susţinută integral de către Consiliul Judeţean Cluj, nefiind însă integral finalizată. În prezent biblioteca are trei puncte de servicii destinate publicului situate în cartierele mari ale municipiului, oferind celor peste 400.000 locuitori ai municipiului Cluj-Napoca şi celor peste 700.000 locuitori ai judeţului Cluj, servicii şi facilităţi moderne, adaptate nevoilor actuale de informare, lectură şi loisir.
Sediul central al bibliotecii, inaugurat în anul 2002, este situat în Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanţilor nr. 104. În această clădire modernă funcţioneză mai multe secţii deschise clujenilor iubitori sau doritori de carte - secţia pentru copii, situată la parterul clădirii în aripa de est; secţia de împrumut pentru adulţi, situată pe trei etaje, doi, trei şi patru, aripa de est; secţia de artă, aflată la etajul cinci, aripa de est; sala de referinţe, situată la parter, aripa de vest; American corner, dezvoltat printr-un parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, aflat la etajul unu, aripa de vest; sălile de lectură şi informare, situate la etajele, doi, trei şi patru, aripa de vest şi sala media, aflată la etajul şapte.
Această instituţie se individualizează în contextul cultural clujean printr-o atitudine dinamică, proactivă şi receptivă la nou. Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii se diversifică şi se specializează funcţie de cerinţele utilizatorilor impunând remodelarea, refuncţionalizarea spaţiilor interioare, dotarea lor corespunzătoare, şi adaptarea în consecinţă a tuturor instalaţiilor. În acest context devine necesară utilizarea la maxim a clădiri prin valorificarea tuturor suprafețelor utile (parte din ele rămase nefinalizate și parte din ele extinderi noi).Astfel, lucrările propuse prin proiect sunt următoarele:

 • Parter: amenajări interioare S=60 mp - Birou de informarţii şi înscriere, Ludotecă, Cafeterie de 34 de locuri, Windfang parter sud cu închidere dublă, Reabilitarea rampei pentru persoanele cu dizabilităţi;

 • Etaj I: 294,05 mp - Sală Polivalentă, Foayer, Garderobă, Scară evacuare + windfang;

 • Etaj II: 69,45 mp - Sală consiliu de administraţie, Garderobă, Oficiu;

 • Etaj IV: amenajări interioare S= 37,37 mp - Depozit carte veche, Birou, Sas,

 • Etaj V: amenajare, închidere terasă Centru Cultural de Dezvoltare Profesională S=79,05

 • Etaj VI-VII: amenajări interioare în suprafaţă de 111,15 mp - Lucrări de finalizare finisare amfiteatru existent: 89 locuri, Lucrări de finalizare finisare balcon amfiteatru existent: 22 locuri, Recompartimentări etaj VII pentru separare funcţională


Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (fără TVA):

 • valoare totală: 3 551 832 lei 783 032 euro

 • din care C +M: 2 939 652 lei 648 072 euro

Valoarea investiţiei (cu TVA):

 • valoare totală: 4 262 198 lei 939 638 euro

 • din care C+M: 3 527 583 lei 777 686 euro

1 Euro = 4,536 lei – curs BNR din data de 18.01.2016

Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

Finanţarea investiţiei: alocaţii bugetare şi alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, fiiind întocmit în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii a fost avizat în Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Judeţean Cluj prin avizul nr.5 din 15.01.2016.
Astfel, s-a întocmit şi se propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, în conformitate cu prevederile articolului 97, alineatul 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, prin intermediul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, persoana de contact fiind domnul Claudiu-Daniel Salanţă, Arhitect-șef.
Pe aceste considerente propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului Judeţean.

PREŞEDINTE

MARIUS MÎNZAT


Arhitect-șef;

Claudiu-Daniel SALANŢĂ

Intocmit:

ing. Smaranda Crişan /1ex.

ROMÂNIA


JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 337/ 22 .01 .2016


RAPORT


al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA”

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Referatul de aprobare propus de către Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj - domnul Marius MÎNZAT, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, constatând că acesta îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate şi propune, în acest sens, adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.
ARHITECT ŞEF

Claudiu Daniel SALANŢĂ

ROMÂNIA


JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

Nr. 337/ 22 .01 .2016


RAPORT

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA”Direcţia Dezvoltare si Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Referatul de aprobare propus de către Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj - domnul Marius MÎNZAT, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, constatând că acesta îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate şi propune, în acest sens, adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.

DIRECTOR EXECUTIV

Mariana RAŢIU
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE,

RESURSE UMANE

Nr. 337/ 22 .01 .2016


RAPORT

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA”
Direcţia Generală, Buget Finanţe, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Referatul de aprobare propus de către Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj - domnul Marius MÎNZAT, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, constatând că acesta îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate şi propune, în acest sens, adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.


DIRECTOR GENERAL

Dorina MAIER
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ


Nr. 337/ 22 .01.2016


RAPORT

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA”
În conformitate cu prevederile art. 44 coroborate cu prevederile art. 98 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Juridică, în calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, a analizat Referatul de aprobare propus de către Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj - domnul Marius MÎNZAT, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA””, constatând că acesta îndeplineşte cerinţele de legalitate şi propune, în acest sens, adoptarea acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj.

DIRECTOR EXECUTIV

Ştefan ILIESCU
ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A

NR. ............ din .....................privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ «OCTAVIAN GOGA»” - Calea Dorobanţilor, nr. 104, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Centrul Cultural şi de Dezvoltare Profesională la Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga»”, propus de către domnul Marius MÎNZAT - Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnico- Economice a Consiliului Judeţean Cluj nr.1 din data de 15.01.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Centrul Cultural şi de Dezvoltare Profesională la Biblioteca Judeţeană «Octavian Goga»”,

În conformitate cu prevederile:

 • art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr.24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:


Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ «OCTAVIAN GOGA»”, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, Direcţia Generală Buget–Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget–Finanţe, Resurse Umane, Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj precum şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREŞEDINTE, Contrasemnează:

MARIUS MÎNZAT SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona

ROMÂNIA


JUDEŢUL CLUJ Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN la Hotărârea nr. ...............

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii:

“CENTRUL CULTURAL ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ «OCTAVIAN GOGA»”,

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104,

Beneficiar: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA,

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104,
Amplasament: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 104, Judeţul Cluj
PROIECTANT: S.C. TRIARH S.R.L., str. Unirii 3/49, Cluj – Napoca


 1. Indicatori tehnici:

 • Parter: amenajări interioare S=60 mp - Birou de informarţii şi înscriere, Ludotecă, Cafeterie de 34 de locuri, Windfang parter sud cu închidere dublă, Reabilitarea rampei pentru persoanele cu dizabilităţi;

 • Etaj I: 294,05 mp - Sală Polivalentă, Foayer, Garderobă, Scară evacuare + windfang;

 • Etaj II: 69,45 mp - Sală consiliu de administraţie, Garderobă, Oficiu;

 • Etaj IV: amenajări interioare S= 37,37 mp - Depozit carte veche, Birou, Sas,

 • Etaj V: amenajare, închidere terasă Centru Cultural de Dezvoltare Profesională S=79,05

 • Etaj VI-VII: amenajări interioare în suprafaţă de 111,15 mp - Lucrări de finalizare finisare amfiteatru existent: 89 locuri, Lucrări de finalizare finisare balcon amfiteatru existent: 22 locuri, Recompartimentări etaj VII pentru separare funcţională
 1. Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (fără TVA):

 • valoare totală: 3 551 832 lei 783 032 euro

 • din care C +M: 2 939 652 lei 648 072 euro

Valoarea investiţiei (cu TVA):

 • valoare totală: 4 262 198 lei 939 638 euro

 • din care C+M: 3 527 583 lei 777 686 euro

1 Euro = 4,536 lei – curs BNR din data de 18.01.2016

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor
3. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni
4. Finanţarea investiţiei: alocaţii bugetare şi alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.


PREŞEDINTE, Contrasemnează:

MARIUS MÎNZAT SECRETAR AL JUDEŢULUI,Gaci SimonaYüklə 57,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə