Согласно историческим описаниям, когда-то в Авлабаре – центре старого Тифлиса, откуда, начинается его история, стояла албанская церковь посвящённая и монастырь ХоджаванкYüklə 318,44 Kb.
səhifə4/4
tarix16.06.2018
ölçüsü318,44 Kb.
1   2   3   4

Qaynaqça

 1. Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”da quşlar. “Kitabi-Dədə Qorqud” (məqalələr toplusu). Bakı, elm, 1999, s. 60-66.

 2. Ali Kafkasyalı. İran Türk Edebiyyatı Antolojisi, I c. Atatürk Universitesi Basımevi, Erzurum, 2002. 474 s.

 3. Azərbaycan folkloru antalogiyası, Naxçıvan folkloru, I, Naxçıvan, 2009. 546 s.

 4. Azərbaycan mifoloji mətnləri. Elm, Bakı, 1988. 196 s.

 5. Azərbaycan nağılları. B.,1960, I c.

 6. Azərbaycan nağılları. B.,1961, I c.

 7. Azərbaycan nağılları. B., 1961, II c.

 8. Azərbaycan nağılları. B., 1962, III c.

 9. Azərbaycan nağılları. B., 1963, IV c.

 10. Azərbaycan nağılları. B., 1964, V c.

 11. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, B.: Çıraq,2004 a, 374 s.

 12. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, B.: Çıraq, 2004 b, 374 s.

 13. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, B.: Çıraq, 2004 c, 374 s.

 14. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, B.: Çıraq, 2004 ç, 374 s.

 15. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, B.: Çıraq, 2004 d, 374 s.

 16. Bayat F. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan” dastanı. Bakı, Sabah, 1993. 194 s.

 17. Bayat F. Türk dini – mifoloji sistemində tanrı. Azərbaycan şifahi ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XVll kitab. Bakı, Səda, 2005, s. 70-106.

 18. Bayat F. Türk Mitolojik Sistemi. C. 1. İstanbul, Ötüken, 2007 b, 380 s.

 19. Beydili C. Türk Miföloji Sözlüyü. Yurt Kitap-Yayın, Anka­ra, 2004.

 20. Bəndəroğlu Ə., Paşayev Q. Kərkük folklorunun janrları. Bakı: «Elm», 2003. 320 s.

 21. Bəydili C. Türk Mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. Bak, Mütərcim, 2007. 272 s.

 22. Bilqamıs dastanı. Bakı, Gənclik, 1985. 104 s.

 23. Bünyadova Ş. Orta əsr Azərbaycan ailəsi. Bakı-2012, “Elmnəşriyyatı, 384 s.

 24. Ergin M. Dede Korkut Kitabı. Ankara, 1964.

 25. Ergün P. Bebekleri dünyaya leyleklerin getirdigine dair inancın türk mitolojisindeki kökleri üzerine. Milli folklor, 2011, yıl, 23, sayı 89, s. 133-146.

 26. Əbülqazi Bahadır xan. Şəcərei – Tərakimə (Türkmənlərin soy kitabı). B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002, 145 s.

 27. Hammer. Osmanlı tarihi. Ankara, 1927, I c.

 28. Heradot. Tarix (Doqquz kitabda).

 29. Hüseynova D. Azərbaycan mərasim folklorunda mifik obrazlar (doğum mərasimləri ilə bağlı məqamlar). Bakı, 2012 (http://bsu-edu.org/images/Folklor. pdf).

 30. Hüseynova M. Xovsuz xalçalara məxsus naxışların quruluşu (Dərs vəsaiti). «Şərq-Qərb» nəşriyyatı, Bakı, 2015, 306 s.

 31. Xürrəmqızı A. Azərbaycan mərasim folkloru, Bakı, 2002. 210 s.

 32. Mahmud Kaşgari, Divan-ü Lugat't-Türk, B. Atalay baskısı, TTK, Ankara 1941.

 33. Məlikməmmədin nağılı // Vikimənbə (https://az.wikisource.org/wiki/M %C9%99likm%C9%99mm%C9%99d_na%C4%9F%C4%B1l%C4%B1).

 34. Məmmədov Y. Q., Rəcəbov Ə. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı, 1993.

 35. Oğuz Y. Tuncay B, Türkün gizli tarixi. Bakı: Apostrof, 2009, 549 s.

 36. Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), 1 cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, 644 s.

 37. Ögel B. Türk mitolojisi, II cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 610 s.

 38. Ögəl B. Türk mifologiyası. l c. B.,”MBM”, 2006. 626 s.

 39. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı, «Azərnəşr», 1992. 72 səh.

 40. Rəşidəddin F. Oğuznamə.Tərtibçi İ.M.Osmanlı. B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2003, 108 s.

 41. Röhaym. Macarlarıh ve voğulların mifolojisi. New-York, 1954.

 42. Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları. «Yazıçı», Bakı, 1983. 326 s.

 43. Tantəkin H. Sehirli nağılların onqon və əsatiri surətləri. B., “Şirvannəşr”, 2004.

 44. Təhmasib M. H. Əfsanəvi quşlar. “Vətən uğrunda” jurnalı, 1945, № 5, səh. 93-101.

 45. Təhmasib M. H. Əfsanəvi quşlar // M. Təhmasib. Məqalələr. Tərtib edənlər M. Cəfərli və O. Əliyev. B.: Elm, 2005, s. 7-19.

 46. Tuncay B. Azərbaycanın Eneolit dövrü əhalisinin mifik təsəvvürləri və folklor yaradıcılığı. AMEA Folklor İnsti­tu­tu, "Dədə Qorqud" jurnalı, 2011, № 2, s. 81-93.

 47. Tuncay B. Azərbaycan türklərinin islamaqədərki dili və ədəbiy­yati (şifahi və yazili ədəbi nümunələr əsasında), Bakı, Elm və təhsil, 2015a, 288 səh.

 48. Tuncay B. Xalçalarda mövcud olan sirli aləm. “Cümhuriyyət”, 7 oktyabr, 2015b.

 49. Türk folkloru araştırmaları. İstanbul, 1973, № 173.

 50. Türk Halk Bilimi ve Edebiyat Araştırmaları, Ankara, 2000.

 51. Türk masalları. İstanbul,1971, lkitap, Naki Tezel.

 52. Türk masalları. İstanbul, 1971, ll kitap, Naki Tezel.

 53. Yengi Ögə. Yazımızın başlanğıcı: Gəmiqayadakı türk damğaları və onların anlamı // «Axtarışlar» AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu), Naxçıvan, 2013a, IV (10).

 54. Yengi Ögə. Yazımızın başlanğıcı: Gəmiqayadakı türk damğaları və onların anlamı (IV bölüm). 32 mart 2013b (http://azerbaijani-studies.blogspot.ru/2013/03/).

 55. Yengi Ögə. Xalça naxışlarında yaşayan ulu tariximiz // Azərbaycan xalçaları. Cild 6, № 21, 2016, s. 106-113.

 56. Yengi Ögə, Tuncay B. Kür-Araz mədəniyyəti və türk damğaları : Damğadan yazıya keçid (https://bextiyartuncay.wordpress.com/2013 /12/28/kur-araz-m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti-v%C9%99-turk-damgalari-damgadan-yaziya-kecid/).

 57. Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, Наука, 1984, 232 с.

 58. Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1992, 240 с.

 59. Анохин А. В. Материалы по шаманизму у алтайцев, собранные во время путешесевий по Алтаю в 1910-1912 гг., по поручению Русского комитета для изучения Средней и Вос­точной Азии. Л., 1924, 152 с.(Сб. МАЭ АН СССР, т. 4, вып. 2).

 60. Гейбуллаев Г. А. К Этногенезу азербайджанцев. "Элм", Б., 1991.

 61. Дыренкова Н. П. Получение шаманского дара по возз­ре­нию турецских племен. Сб. МАЭ АН СССР, 1930, т. 9, с. 267-291.

 62. Дыренкова Н. П. Шорский фольклор. Записи, перевод, вступительная статья и примечания Н. П. Дыренковой. М.-Л., Изд-ство АН СССР, 1940, 448 с.

 63. Дыренкова Н. П. Материалы по шаманству у телеутов. – Сб. МАЭ АН СССР, 1949, т. 10, с. 107-190.

 64. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири: Пережитки тотемизма в идеологии Сибирских народов. М.; Л., 1936.

 65. Катанов Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен изданные В.Радловым. Ч. ,Наречие урйанхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переводенные Н.Ф.Катановым. Спб.: Изд-во АН, 1907.

 66. Кригер В. Средневековые кочевники Заволжья (обзор источников) // Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья. Саратов, 1986, с. 114-131.

 67. Кригер В. А. Огузские курганы в междуреья Волги и Эмбы // Новое в средневековой архелолгии Евразии. Самара, Артефакт, 1993, с. 137-144.

 68. Минаева В. Ученые нашли в Сибири драконов, как в аниме «Унесенные призраками» // «Комсомольская правда». 20 апрель, 2017.

 69. Неклюдов С. Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологичес­кой семантики фолъклорного мотива) // Проб­лемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения Д.Зеленина), Л.: Наука, 1979, с. 133-141.

 70. Слепцов А. О. О верованиях якутов Якутской области. – ИЗВСОРГО, 1886, т. 17, № 1-2.

 71. Снесерев Г. П. Религия домусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма. М., Наука, 1969. 336 s.

 72. Хара-Дабан Э. Чингис хан как полководец и его нас­ледие. На стыке континентов и цвилизаций… «Инсан», Москва, 1996, 767 с.Yüklə 318,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə