Согласно историческим описаниям, когда-то в Авлабаре – центре старого Тифлиса, откуда, начинается его история, стояла албанская церковь посвящённая и монастырь ХоджаванкYüklə 362,79 Kb.
səhifə4/4
tarix16.06.2018
ölçüsü362,79 Kb.
1   2   3   4

Qaynaqça

 1. A comment by M. A. (07/12/2009) : Eneolithic and horse Domestication. A study by A.K. Outram, N.A.Stear, R. Bendrey, S. Olsen, A. Kasparov, V. Zaibert, N. Thorpe, R.P. Evershed ("Science" 323, 2009, pp. 1332-1335). (http://www.continuitas.org/news.html).

 2. Ağasıoğlu F. Azər xalqı. Seçmə yazılar. Bakı, Çaşıoğlu, 2000. 320 s.

 3. Ali Kafkasyalı. İran Türk Edebiyyatı Antolojisi, I c. Atatürk Universitesi Basımevi, Erzurum, 2002. 474 s.

 4. Azərbaycan etnoqrafiyası, I c, “Şərq-Qərb”, Bakı, 2007.

 5. Azərbaycan etnoqrafiyası, III c, “Şərq-Qərb”, Bakı, 2007.

 6. Çataloluk O. Son genetik araştırmalar işığında türkler // Dünya mimarlık ve Sanatda Türkler Uluslararası Sempozyumu. 27-28 Kasım 2013. YTÜ Yıldız Kampüsü (http://www.mimsatu.yildiz.edu.tr/ abstracts.html).

 7. Cəfərov H. F. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində. Bakı, 2000. 187 s.

 8. Cəfərov H. F. Xocalı arxeoloji abidələr kompleksi: I qrup kurqanlar // Azərbaycan arxeologiyası, cild: 19, say: 1, 2016, s. 46-56.

 9. Emel Esin. Orta Asyadan Osmanlıya Türk sanatında ikonoqrafik moyifler. Kabalcı Yayınevi, 2003.

 10. Ergin M. Dede Korkut Kitabı. Ankara, 1964.

 11. Haak W., Lazaridis İ., Patterson N., Rohland N. and so on. Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe // BioRxiv, Posted February 10, 2015.

 12. Heradot. Tarix (Doqquz kitabda).

 13. Həsənov Z. Çar skiflər (Çar skiflərin və qədim oğuzların etno-dil eyniləşdirilməsi(. Bakı, «Əbilov, Zeynalov və oğulları» nəşriyyatı, 2005. 480 s.

 14. Hüseynova M. Xovsuz xalçalara məxsus naxışların quruluşu (Dərs vəsaiti). «Şərq-Qərb» nəşriyyatı, Bakı, 2015, 306 s.

 15. İain Mathieson, et al. Eight thousand years of natural selection in Europe, 2015 (http://www.biorxiv.org/content/early/2015/10/10/016477?%3 Fcollection=).

 16. İain Mathieson, et al. The genetic structure of the world's first farmers // BioRxiv, June 16, 2016.

 17. İain Mathieson, et al. The Genomic History of Southeastern Europe. 2017.

 18. İbn Fazlan Seyahatnamesi (hazırlayan Ramazan Şeşen). İstanbul, 1975.

 19. Kalankaytuklu M. Alban tarixi."Elm", B.,1993.

 20. Kitabi Dədə Qorqud. Bakı, Yazıçı, 1988. 255 s.

 21. Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. B.: Öndər nəşriyyatı, 2004, 376 s.

 22. «Koroğlu». B., Gənclik, 1982.

 23. «Koroğlu». Paris nüsxəsi. Bakı, “Ş ərq-Q ərb”, 2005, 224 səh

 24. Quliyev F. E. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni. Bakı, «Elm», 2008. 300 səh.

 25. Məsudi. Mürlüc -üz-Zəhəb, Qahirə, H. 1377, I c.

 26. Morten E. Allentoft et al. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature.  2015. Vol. 522, p. 167–172.

 27. Muxtarov N. Bədəlova İ. Şəki Сıdırdüzü nekropolu // Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Saleh Mustafa oğlu Qazıyevin anadan olmasının100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın materialları. Bakı, 1994, s. 35-36.

 28. Nadirov R. Alovdan yaranmışlar və dünya türk atçılığı.(Monoqrafiya) Bakı, ADNA, 2013. 268 s.

 29. Ocir-Goryaeva M. Pferdegeschirr aus Chosheutovo. Skythischer Tierstil an der Unteren Wolga. (Archaeologie in Eurasien; Bd. 19). Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 2005. – 184 s.Oğuz Y. Qədim Azəbaycan və Anadolu türkləri."Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" NPB., B., 2002.

 30. Ögel B. Türk mitolojisi, II cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 610 s.

 31. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı, «Azərnəşr», 1992. 72 səh.

 32. Rəşidəddin F. Oğuznamə.Tərtibçi İ.M.Osmanlı. B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2003, 108 s.

 33. Roux J. P. Orta Asya’da kutsal bitkiler ve hayvanlar. İstanbul: Kabalcı yayınevi, 2005, 440 s.

 34. Rüstəmov C., Muradova F. Daşsalahlı kurqanları // Azərbaycan Arxeologiyası. Cild: 17. Sayı: 1, 2014, s. 25-37.

 35. Tanrıverdi Ə. “Dədə Qorqud kitabı”nda at kultu”. Bakı, “Nurlan”, 2012, 143 səh.

 36. Təkləli M. Rus dilində türk sözləri. B., Nurlar, 2006. 272 s.

 37. Yengi Ögə, Tuncay B. Kür-Araz mədəniyyəti və türk damğaları : Damğadan yazıya keçid (https://bextiyartuncay.wordpress.com/2013 /12/28/kur-araz-m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti-v%C9%99-turk-damgalari-damgadan-yaziya-kecid/).

 38. Vambery H. Die Primitive Kultur des Türko-Tatarischen Volkes. Leipzik, 1879.Артомонов М.И. Скифо-сибирское искусство зверинего стиля. Сб. Скифской археологиию М.,1974.

 39. Werner J. Pferdekopfzepter der Hallstattzeit aus Predmerice bei Hradec Kralove // Pamatky archeologicne. LII. 2. 1961, p. 45-51.

 40. Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, Наука, 1984, 232 с.

 41. Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1992, 240 с.

 42. Анохин А. В. Материалы по шаманизму у алтайцев, собранные во время путешесевий по Алтаю в 1910-1912 гг., по поручению Русского комитета для изучения Средней и Вос­точной Азии. Л., 1924, 152 с.(Сб. МАЭ АН СССР, т. 4, вып. 2).

 43. Асланов Г.М., Ваидов Р.М., Ионе Г.И. Древний Мингечаур. Баку: Элм, 1959, 191 с.

 44. Ашурбейли Б. Некоторые материалы по искусству Азербайджана XVI века. // Научные труды Института востоковедения — Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1959.

 45. Гуммель Я. И. Некоторые памятники раннебронзовой эпохи Азербайджана. КСИИМК, 1948.

 46. Дашковский П. К. Погребальный обряд Пазырыкской культуры Горнрго Алтая (http://hist.dcn-asu.ru/skif/pub/dash/dash1.html).

 47. Дашковский П. К. Лошадь в религиозно-мифологической системе номадов Горного Алтая // Археология и этнография Алтая. – Вып. 1. – Горно-Алтайск: Горно-алтайский гос. ун-т, 2003, c. 16 – 25.

 48. Дворниченко В. В., Очир-Горяева М.А. Хошеутов-ский комплекс уздечных принадлежностей скиф-ского времени на Нижней Волге // Донские древности. Вып. 5. Азов: Книга, 1997, c. 99 – 116.

 49. Джафаров Г. Ф. Курган эпохи поздней бронзы вблизи Сарычобана // Российская Археология (отдельный оттиск). Москва, 1993, с. 191-208.

 50. Дыренкова Н. П. Получение шаманского дара по возз­ре­нию турецских племен. Сб. МАЭ АН СССР, 1930, т. 9, с. 267-291.

 51. Дыренкова Н. П. Шорский фольклор. Записи, перевод, вступительная статья и примечания Н. П. Дыренковой. М.-Л., Изд-ство АН СССР, 1940, 448 с.

 52. Дыренкова Н. П. Материалы по шаманству у телеутов. – Сб. МАЭ АН СССР, 1949, т. 10, с. 107-190.

 53. Зданович Д. Г., Куприянова Е. В. Лошади и Близнецы: к археологии ритуала Центральной Евразии эпохи бронзы. // Аркаим - Синташта: древнее наследие Южного Урала, ч.1 (сбор. под. ред. Г. Б. Здановича). Челябинск. 2010 г.

 54. Иессен А. А. Из исторического прошлого Мильско-Карабахской степи // МИА, № 125, 1965, s. 10-35.

 55. Ильинская В. А. Культовые жезлы скифского и предскифского времени // Новое в советской археологии. МИА. 1965. № 130, c. 206-210.

 56. Калачаев А. Поездка Тклкнгитая на Алтай. – Живая страна. 1896, вып. 3-4, с. 483, 491-492.

 57. Катанов Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен изданные В.Радловым. Ч. ,Наречие урйанхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переводенные Н.Ф.Катановым. Спб.: Изд-во АН, 1907.

 58. Каруловская Л. Э. Представления алтайцев о вселенной (материалы алтайcкому шаманству). – Сов. этнография, 1935, № 4-5, с. 160-183.

 59. Кирюшин Ю.Ф. Культ коня у народов Казахстана и Западной Сибири в древности // Валихановские чтения. – Кокшетау, 1992, c. 156 – 158.

 60. Ксенофонтов Г. В. Хрестес. Шаманизм и христианство. Иркутск, 1929, 143 с.

 61. Кубарев В. Д. Курган скифского времени в устье реки Тургунды // Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1992, c. 79-91.

 62. Кузьмина Е. Е. Kонь в религии и искусстве саков и скифов // Скифия и Сарматия. Kiev, Naukova dumka, 1977, с. 96 – 119.

 63. Кулаковский А. Е. Материалы для изучения верования якутов. В кн. Кулаковский А. Е. Научные труды. Якутск, 1979, с. 7-101.

 64. Кушнарева К. Х. Поселение эпохи бронзы на холме Узерликтепе. // МИА СССР, № 67, Москва-Ленинград, Изд.во АН Азерб. ССР, 1959.

 65. Лионне Б., Алмамедов К., Буке Л., Курсье А., Джелилов Б., Хусейнов Ф., Лут С., Махарадзе З., Рейнард С. Могильник эпохи энеолита Союг Булаг в Азербайджане // Российская Археология, 2002, № 1, М.

 66. Лосев A.Ф. Проблема символа i realistiçeskoe iskusstvo. M.: İskusstvo, 1976, 367 s.

 67. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., Политиздат, 1991, 525 с.

 68. Махмудов Ф. Р. Культура юго-восточного Азербайджана в эпоху бронзы и раннего железа. Баку, «Нафта-Пресс», 2008, 216 с.

 69. Минибаева З.И. Народная медицина башкир Южного Урала и тюркских народов Сибири: Общее и осо­бен­ное. Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 37 (175). История. Вып. 36.

 70. Михайлов Т. М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVlll в.). Новосибирск, Наука, 1980, 320 с.

 71. Нариманашвили Г. К изучению знаков отличия (Инсигния из Триалети) // Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru.,AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, B., 2005, с. 141-142.

 72. Нариманашвили Г. Новые археологические открытия в Триалети (http://hpj.asj-oa.am/4214/1/2002-3(197).pdf).

 73. Николаев Р. В. Солнечный конь (к вопросу о культе коня у народов Евразии) // Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. Новосибирск: Наука, 1987, c. 154 – 155.

 74. Погребова М. Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. Москва, 1977. 182 с.

 75. Попов В. В., Николаев B. C. Захоранение животных в обрядовой практике саха - якутов XV - XX вв (file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Popov_V_V_Nikolaev_V_S.pdf).

 76. Плетнева С. А. Страницы истории нашей Родины. М., «Наука», 1990. 208 с.

 77. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., изд. Ленинградского уиверситета, 1986, 365 s.

 78. Пчелина Е. Г. Армянские памятники на территории Азербайджанской ССР // Труды Отдела Востока. 2-е изд. Л.: Государственный Эрмитаж, 1940. Т. 3. 500 с.

 79. Рашид ад-Дин. «Огуз-наме». Б., «Элм», 1987.

 80. Реслер Э. А. Иследование степных курганов близь Елисаветполя // Императорская Археологическая Комиссия. № 12, С. Петербург, 1904, с. 49-60.

 81. Сатлаев Ф. А.  Кумандинцы. (Историко-этнографический очерк XlX – первой четверти XX в.) Горно- Алтайское отд-ние Алтайского кн. изд-ства, 1974. 200 с.

 82. Хазанов А. М. Социальная история скифов. М., 1971.

 83. Халилов М. Древние каменные изваяния Южного Кавказа. // журнал : IRS Наследие. 2003. № 8.

 84. Хлопина И. Д. Из мифологии и традиционных верований шорцев. – В кн. Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, Наука, 1978, с. 70-89.

 85. Эрлих В. Р. К проблеме происхождения птицеголовых скипетров предскифского времени // СА. 1990. № 1, c. 247-250.

 86. Эрлих В. Р. "Птицеголовые" скипетры предскифского времени. Новые аргументы к дискуссии // Государственный музей Востока. Материальная культура Востока, вып. 4. М., 2005, с. 151-162.Yüklə 362,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə