Sözleşme taraflarYüklə 35,58 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü35,58 Kb.SÖZLEŞME

1.0. TARAFLAR
1.1. İŞVEREN OLARAK :

Kanuni İkametgâh :

Vergi Da. ve Hes. No :

SSK İşyeri Sicil No :

Sözleşmede (İŞVEREN) olarak anılacaktır.

1.2. TAŞERON OLARAK :

Kanuni İkametgah :

TEL :

Vergi Da. ve Hes. No :SSK İşyeri Sicil No :

Sözleşmede (TAŞERON) olarak anılacaktır.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU: ………………………………………..
 1. (Birim fiyat tarif ve analizlerinde belirtilen tüm imalatları kapsar).

Özel Teknik Şartnamesi ya da Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat tariflerine uygun nitelikte işçilikle ve sözleşmede belirtilen iş programına uyularak süresi içerisinde yapılmasıdır.

3.0. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

3.1 1) TAŞERON İşçilik Fiyat Teklifi (İŞVEREN’ce onaylı)

2) Teknik ve İdari Şartnameler

4) Projeler

4)İş Programıbu sözleşmenin ekleridir. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri, gerektiğinde bu sözleşmenin doğal ekleridir.
4.0. YER TESLİMİ, SÜRE VE GECİKME CEZASI

Yer Teslim ve Başlama Tarihi : ..20/02./2008 Bitiş Tarihi : 20/12./2008Toplam Süre (300.) gün İşin teslimi, hiçbir şekilde verilen süreyi aşamaz ve yasalarda tanımlanan mücbir sebep olmadıkça ek süre talep edilemez. Taşeron bu sözleşme kapsamındaki bütün işleri, iş programındaki 20/12/ 2008.) tarihinde bitirmiş ve geçici kabule hazır hale getirmiş olacaktır. Aksi takdirde geciktiği her gün için (500.00 YTL) gecikme cezası kesilecektir.

4.1. İşin gecikmesi veya işin gecikmesine neden olabilecek olumsuz / disiplinsiz her türlü durumda İŞVEREN, TAŞERON’un işini durdurma, başka bir ekip çalıştırma veya sözleşmesini yazılı ve sözlü hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesh etme haklarına sahiptir.

4.2. TAŞERON işin iş programı dahilinde bitirilmesi için gerekli tüm tedbirleri (Usta,işçi ve el takımları takviyesi) alacaktır


5.0. BİRİM FİYATLAR VE YENİ FİYATLAR

5.1. TAŞERON söz konusu işleri ekteki birim fiyat listesinde belirtilen birim fiyatlarla yapmayı kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir şekilde ek ücret talep edemez. Fiyatlar sabittir. Bu fiyatlara işçilik, vergi, sigorta (% 50 tutarı oranında), nakliye, alet edevat montaj, iskele, her türlü yatay ve düşey taşıma, yemek vs. ücret ve genel harcamalar ve karı dâhildir.

5.2. YENİ FİYATLI İŞLERİN FİYAT TESBİTİ: İşin yapılması sırasında çıkabilecek yeni işlerin fiyatları, söz konusu yeni iş başlatılmadan önce taraflar arasında ayrıca tespit edilip onaylanarak sözleşmeye eklenir. İş bittikten sonra yapılacak fiyat tespitleri kabul edilmez. Bu durumda İŞVEREN’in belirleyeceği birim fiyatı taşeron şimdiden kabul etmiş sayılır.

5.3. Sözleşme eki birim fiyat listesindeki miktarlar ön keşiftir. İş bitiminde son ödeme, hazırlanacak kesin keşfe göre düzeltilerek yapılacaktır.

5.4. TAŞERON keşif listesindeki işleri gerekirse % 40 fazlası veya eksiği ile, aynı birim fiyatlar ve süre içinde yapmayı kabul ve taahhüt eder.

5.5. Yapılan işler öncelikle Birim Fiyat Listesinde belirtilen şekilde ölçülür. Eğer ölçüm şekli belirtilmemişse, Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Listesindeki ölçüm esaslarına uyulur.

5.6. ISLAK HACİM DUVARLARINDA MASTAR VE TERAZİSİNDE KABA SIVA YAPILMASI………..:… YTL/M2

DUVAR VE TAVANLARDA MASTAR VE TERAZİSİNDE ALÇI SIVA YAPILMASI………………..: ... YTL/M2

5.7. KDV fiyatlara dâhildir.


6.0. ÖDEMELER, HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLENMESİ VE İŞ PROGRAMI

  1. TAŞERON iş yerini görmüş ve işlerin yapılmasına ilişkin tüm konu ve koşulları inceleyip uygun bulmuştur.

  2. TAŞERON işlerin yapılmasında sözleşme ekindeki iş programına aynen uymayı taahhüt eder. Bu iş programına uyulmuş olması, ödemeler için ön koşuldur.

  3. Ödemeler Taşeron tarafından tamamlanarak İşverene teslim edilen kadar aylık hak edişler şeklinde olacaktır.


7.0. Her hakedişten % (10) oranında teminat kesilecektir. taşeron’un kesilen teminatının geri ödemesi için İŞVEREN’ in kesin hesabının müteahhit firma tarafından onaylanmasını gerekmektedir. müteahhit firmanın , İŞVEREN’in kesin hesabı üzerinde yapmış olduğu düzeltmeler ilgili taşeronun kesin hesabına aynen yansıtılarak gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

7.1 Teminat kesintisinin taşerona geri ödenmesi için işveren tarafından geçici kabulün yapılmış olması şarttır.

7.2 İŞVEREN, TAŞERON’undan avans talebinde bulunması halinde bu avans karşılığında teminat (banka teminat mektubu, tahvil, bono vb.) almak hakkına sahiptir. Verilen avans her hakedişten verilen avans oranında kesilmek suretiyle geri alınır. Ara hakedişlerde kapatılmayan avans bakiyesi son hakedişten kesilerek avans kapatılır.
8.0. GEÇİCİ KABUL - KESİN KABUL - KESİN HAKEDİŞ

Sözleşme konusu işlerin bitirildiği, TAŞERON’un bildirmesi üzerine, İŞVEREN TAŞERON’la birlikte, geçici kabul için inceleme yapar. Yapılan işler kullanılabilecek durumda ise, noksan veya kusurlu işlerin toplam sözleşme tutarının % 5’inden az ise, bunların tamamlanması için bir süre tespit edilir. Bu işler tespit edilen süre içinde tamamlanmazsa İŞVEREN bunları TAŞERON’un hesabına yapar veya yaptırır ve bedelini TAŞERON’un hakedişinden veya teminatından keser. İnşaatın devam süresinde hazırlanan ataşman, metraj, proje ve hesaplara dayalı olarak TAŞERON ve İŞVEREN işin bitiminde karşılıklı olarak kesin hesap ve hakedişi hazırlayıp imzalarlar. Kesin hakedişin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılması şarttır9.0. KULLANILACAK MALZEME VE İMALATLA İLGİLİ KONULAR

9.1. İŞVEREN tarafından talep edilecek her imalat ve uygulama için TAŞERON, gereken adette numune yapacak veya temin edecek ve istenirse test edecektir.

9.2. Şartnamelerde yazılı maddelere uymayan veya genel teknik şartnameye göre belli kalite ve şartlara sahip olmayan uygulamalar ile proje ve teknik şartnamesine uymayan imalat kabul edilmez.

9.3. TAŞERON iş sırasında mevcut tesislerde, inşaatta ve işyerindeki İŞVEREN’e veya diğer TAŞERON’lara ait işlerde zarar ve hasar meydana getirdiği takdirde bunları tazmin edecektir. Zarar ve hasara ait bedeller bir zabıtla tespit edilerek TAŞERON’un müteakip ilk hakedişinden kesilir.

  1. TAŞERON’un iş yerine getirdiği inşaat ve tesisat malzemesi ile makine ve diğer tüm ekipmanlarının korunması sorumluluğu kendisine aittir.

10.0. PROJELER

İŞVEREN Taşeron’a imalatlarla ilgili gerekli her türlü uygulama ve detay projesini verecektir. TAŞERON verilen projelere aynen uymak zorundadır.

11.0. YAPILAN İŞLERİN KONTROLÜ

Yapılan işler, inşaat süresince İŞVEREN’in kontrol teşkilatı, şantiye şefi ve/veya koordinatörü tarafından kontrol edilecektir. TAŞERON kontrolün talimatı ve direktiflerine aynen uymaya mecburdur.12.0 İHALE VE SÖZLEŞME HARÇ VE VERGİ, DİĞER MASRAFLAR VE SOSYAL SİGORTALAR

Bu sözleşmenin gerektirdiği ve tüm vergi, resim, harçlar ve noter masrafları ve taahhüdün yerine getirilmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve noter masrafları, her çeşit Sosyal Sigortalar primleri(%50 oranında), işveren ve işçi hisseleri ile İş Kanunu ve işin gereğince yerine getirilmesi gereken bütün diğer şartlar TAŞERON’a aittir. Taşeron, İŞVEREN talep ettiği takdirde bu şartları yerine getirmeye mecburdur. TAŞERON’un personelinin güvenlik talimatlarına uymaması nedeni ile 1475 sayılı iş kanunu gereği vuku bulabilecek mükellefiyetlerin tamamı TAŞERON’a aittir.13.0. KAZALAR

TAŞERON iş güvenliği ve işçi sağlığı ile yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinin mecbur kıldığı bu işle ilgili her türlü emniyet ve sağlık tedbirlerini almaya mecburdur. İnşaat esnasında meydana gelecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı maddi ve manevi zararlardan doğrudan doğruya TAŞERON sorumludur. İşin teknik idaresi kendisine ait olması ve emniyet tedbirlerinin alınmasının da kendi sorumluluğunda bulunması sebebiyle ceza sorumluğu da kendisine aittir.14.0. TEMİNAT SÜRESİ VE BU SÜRE İÇİNDEKİ BAKIM

Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 360 günlük teminat süresi boyunca, sözleşme konusu işlere ait kullanma hataları dışındaki kusur ve arızaların düzeltilmesi masrafları TAŞERON’a aittir.15.0. HATALI İMALAT

  1. Taşeron ehliyetli ve tecrübeli işçiler kullanarak imalatı plan ve projelere, mukavele ve teknik şartname hükümlerine göre birinci sınıf işçilikle yapacaktır. Yapılan işler plan ve proje, sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uymayacak şekilde yapılmışsa, TAŞERON yapılan işleri tamir ve tadil veya sökerek yeniden yapmaya mecburdur. Bu sökme ve yeniden yapma işi dolayısıyla süre uzatılamaz, bozuk işin ücreti ödenmeyeceği gibi, İŞVEREN’ın bu işten dolayı uğrayacağı zarar ve ziyan TAŞERON’un ilk hakedişinden kesilir.

  2. Ancak teknik olarak düzeltilmesi ve yenilenmesi mümkün olmayan hatalı veya gizli kusurlu imalattan müteahhit firmanın, İŞVEREN’in teminatından kestiği oranda İŞVERENDE TAŞERON teminatından nefaset kesintisi yapılır.


17.0. TAŞERON’UN TAAHHÜDÜNDEN VAZGEÇMESİ, DEVİR VEYA TEMLİK ETMESİ

17.1. TAŞERON, bu sözleşme ile taahhüt ettiği işleri İŞVEREN’in yazılı izini olmadan kısmen veya tamamen başka birine devredemez. Aksi takdirde ayrıca ihtara, protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın İŞVEREN sözleşmeyi feshederek teminatı ……(Müteahhit Firma)…………. gelir kaydetmekte serbesttir.

17.2. TAŞERON sözleşme imzaladıktan sonra veya iş esnasında yasada belirtilen mücbir sebepler olmaksızın işin tamamını veya bir bölümünü yapmaktan vazgeçerse İŞVERENE’ e işin toplam bedeli kadar tazminat ödemeyi kabul eder.

18.0. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilafların halli için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 1. ÖZEL MADDELER

19.1. İşçilere ait yol parası (gidiş/dönüş olarak) TAŞERON'a aittir.

20.0. MUKAVELENİN İMZA TARİHİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu mukavele ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve (2) nüsha olmak üzere imzalanarak20 / 02 / 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN TAŞERON
Yüklə 35,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə