Sözleşmeler (2)Yüklə 243,05 Kb.
səhifə1/4
tarix30.07.2018
ölçüsü243,05 Kb.
#63155
növüYazı
  1   2   3   4

SÖZLEŞMELER (2)

(Taşınmaz satışı vaadi – Arsa payı karşılığı inşaat yapımı)

(Ön ödemeli konut satışı vaadi)
(Noterlik Kanunu ve Yönetmeliği ile yürürlükte bulunan diğer mevzuat, genelge, genel yazılar, Yargıtay kararları esas alınarak ve yürürlükten kaldırılan mevzuat güncellenmiş şekilde hazırlanmıştır.)
D İ Z İ N
I – TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) SATIŞI VAADİ - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMELERİ
1- Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmesinin hukuki yapısı - Düzenleme şeklinde yapılmasının zorunlu olduğu:
2- Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinde dikkate alınacak genel hususlar:
a) Taşınmaz satış yetkisi içeren vekâletname ile satış vaadi sözleşmesi de yapılabileceği

b) Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinde kullanılabilecek kimlikler

c) Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin fotoğraflı olması ve fotoğrafın işlem kâğıdına yapıştırılması gerektiği

ç) Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin taraflardan birinin istemi halinde tapu siciline şerh edileceği

d) Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde hangi hallerde tanık bulundurulması gerektiği:

e) Yabancılara ait taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterlikçe herhangi bir mercie bildirilmeyeceği

f) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükümlerinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde uygulanmayacağı

g) Yapım işleri (arsa payı inşaat) sözleşmelerinde müteahhit yetki belgesi numarasının kullanılması gerektiği
3- Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesine konu olamayacaklar:
a) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu

b) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

c) 3194 sayılı İmar Kanunu

ç) 5543 sayılı İskân Kanunu

d) 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun

e) Tapu siciline yazılmamış olan gayrimenkuller

f) Mülkiyete konu olamayacak, Maliye Hazinesi, vakıflar veya başka gerçek ya da tüzel kişiye ait taşınmazlarda işgalci durumunda bulunan ve sahiplik belgesi ya da tapu tahsis belgesi olmayan kişilerin kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesi yapamayacakları

g) Afet nedeniyle dağıtılan konutların satış vaadinin yapılamayacağı
4- Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilecek durumlar:
a) İştirak (elbirliği mülkiyet) halindeki taşınmazlarda, paydaşlardan birinin veya bir kısmının kendi payları için mirasçı olan veya olmayan bir kişiye yaptıkları satış vaadi sözleşmelerinin geçerli olduğu

b) Tapu tahsis belgesiyle taşınmaz satışı vaadinin yapılabileceği

c) Tapu tahsis belgesi bulunan bir taşınmaz üzerinde yapılacak inşaatta yer alacak bağımsız bölümlerin satış vaadi sözleşmesine konu olabileceği

ç) Karşılıklılık şartı nedeniyle Ülkemizde taşınmaz mal edinmeyen yabancı ülke vatandaşları lehine taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılabileceği

d) Kat mülkiyeti veya kat ittifakı kurulmadan ve ayrı bir taşınmaz niteliği kazanmadan önce de bir bağımsız bölümün satışı vaadinin yapılabileceği

e) Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, belediyece tahsis edilen dairenin satışı vaadinin yapılabileceği
5- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamına giren tarım arazilerinin satış vaatleri:
a) İmar planı kapsamı dışında kalan veya imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda yer alan tarla/bağ/bahçe/zeytinlik vb. tarımsal nitelik taşıyan taşınmazların satış vaatleri

b) Köy yerleşik alan sınırları içerisinde olan tarımsal nitelikli taşınmazların satış vaatlerinin herhangi bir izin ve belge aranmadan yapılacağı

c) Arazi toplulaştırma sahası ilân edilen yerlerde, arazi toplulaştırması işlemleri sonuçlanıncaya kadar arazi toplulaştırmasına konu arazilerin satış vaatlerinin, DSİ ’nin ve proje idaresinin izin vermesi halinde yapılabileceği

II – ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI VAADİ SÖZLEŞMELERİ
1- Ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmeleriyle ilgili genel hükümler:
2- Ön ödemeli konut satışının tanımı, kimler arasında yapılabileceği, yapılış şekli ve konusu:

a) Tanımı

b) Ön ödemeli konut satışının, “tüketici” ile “satıcı” arasında, satıcının sahibi bulunduğu veya bulunacağı konutlar için yapıldığı

c) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin veya arsa sahibinin kendilerine düşecek bağımsız bölümleri bir başkasına satmayı vaat etmelerine ilişkin yüklenici veya arsa sahibi ile üçüncü kişi arasında yapılan satış vaadi sözleşmelerinin 6502 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği

ç) Ön ödemeli konut satışının iki şekilde yapılabileceği

d) Ön ödemeli konut satış işlemine ancak “konut amaçlı taşınmazların” konu olabileceği
3- Ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmesinin yapılma koşulu ve bu sözleşmede bulunması zorunlu bilgiler ile diğer hususlar:
a) Yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmesi yapılamayacağı

b) Sözleşme kurulmadan en az bir gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğu

c) Ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmesinde bulunması zorunlu bilgiler

ç) Konut adedi otuz ve üzerinde olan projelerde teminat sağlanmasının zorunlu olduğu

d) Satışa konu konutun net ve brüt alanlarının ne şekilde belirlenip sözleşmeye yazılacağı

e) Konutun teslim süresi

f) Cayma hakkı ve sözleşmeden dönme

I – TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) SATIŞI VAADİ - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMELERİ
1- Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmesinin hukuki yapısı - Düzenleme şeklinde yapılmasının zorunlu olduğu:
Konuya ilişkin açıklamaya 1979/10 sayılı Genelge’de yer verilmiştir. Bu Genelge’de:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, eser (istisna – 6098 s.TBK md. 470) ve satış vaadi (TBK md 29) sözleşmelerini kapsayan karma bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi ve yüklenici arsa payı karşılığında bina yapımı için anlaşmakta, arsa sahibi taşınmazdaki belli bir payın mülkiyetinin müteahhide geçirilmesini, yüklenici de inşaatı yapmayı kabul etmektedirler.Yasalarımıza göre mal sahibi ile yüklenici arasında yapılacak inşaat sözleşmesi hiçbir şekle bağlı olmamakla beraber; kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuken geçerli ve tarafları bağlayıcı nitelik taşıyabilmesi için düzenleme biçiminde yapılması gerekir.

Bu konuda, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 20.12.1978 gün, 1978/2023 esas, 2443 sayılı kararında “kat karşılığı inşaat sözleşmesi istisna ve satış vaadi sözleşmelerini kapsayan karma bir akit olduğundan geçerliliği gayrimenkul satış vaadi açısından re'sen (düzenleme) tanzim edilmiş noter senedinin varlığını icap ettirmektedir. Noterin imza tasdiki suretiyle yapacağı işlem, akdi geçersiz kılacağı gibi, akde bağlı cezai şartı da geçersiz kılar” denilmektedir.

Bu nedenle, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin Yargıtay kararına uygun olarak düzenleme biçiminde yapılmasını, bu yönde işlem yapmayan noterlerin, hukuki sorumluluk fonundan yararlanamayacaklarının bilinmesini rica ederim." denilmektedir. (1979/10 s. Genelge)
(NOT: 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 TMK’ nın 1009 uncu maddesinde “arsa payı karşılığı inşaat” ibaresinin kullanılmasına karşılık, 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Tapu Sicil Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılan mülga Tapu Sicili Tüzüğü’nün 55’nci maddesinin (c) bendinde “kat karşılığı inşaat hakkı” ibaresinin yer alması nedeniyle uygulamada yeni Tapu Sicil Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesine kadar “kat karşılığı inşaat” ibaresi kullanılmıştır. Mülga Tüzüğün 55’nci maddesinin (c) bendinde yer alan “kat karşılığı inşaat hakkı” ibaresi, yeni Tüzüğün 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “arsa payı karşılığı inşaat hakkı” şeklinde değiştirilmesinden sonra belirtilen sözleşmelerde bu ibare kullanılmaya başlanmıştır.) (2013/81 s. Genel Yazı)


2- Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinde dikkate alınacak genel hususlar:
a) Taşınmaz satış yetkisi içeren vekâletname ile satış vaadi sözleşmesi de yapılabileceği:
1985/85 sayılı Genelge’de;

“Kendisine bir gayrimenkulü satış yetkisi veren vekâletname ile o kişinin bu gayrimenkulü satış vaadinde bulunup bulunmayacağı hususunun öteden beri ihtilaf ve münakaşa konusu olduğu malumlarıdır.

Ancak, Yargıtay’ın son senelerde istikrar kazanan kararlarına göre bir gayrimenkulü satma yetkisini taşıyan vekâletnameye müsteniden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılması mümkün görülmektedir. Hal böyle ise de Birliğimize devamlı surette intikal eden olaylardan dolayı çıkacak veya çıkması muhtemel anlaşmazlıkları önlemek için, bir vekâlete istinaden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yaptırmak isteyen ilgilinin kesin iradesinin öğrenilerek bu hususun vekâletname içinde açık seçik belirtilmesinin yararlı olacağı düşünüldüğünden, noterlerimizin gayrimenkul satışına yetki veren bir vekaletname düzenlenmesi istendiğinde ilgiliden bu hususu açıkça sorarak müspet veya menfi bir şekilde vekâletnamede belirtmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denildiğinden buna göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
b) Taşınmaz satışı vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinde kullanılabilecek kimlikler:
Türk vatandaşı gerçek kişilerin işlemlerinde:

17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Tapu Sicili Tüzüğü Uygulamaları” ile ilgili olarak bölge müdürlüklerine gönderdiği 03.09.2013 tarihli ve 23294678-010-07/66-7059 sayılı duyurusu uyarınca, Türk vatandaşı gerçek kişilerin tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde sadece;

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanları,

- Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara T.B.M.M. tarafından verilen kimlik belgesi,

- Avukat kimlikleri,

kullanılacaktır.


Bunlar dışında kalan resmi kimliklerin, yeterli güvenlik önlemlerini içermediği gerekçesiyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kabul edilmemesi nedeniyle, aksi kararlaştırılmadığı sürece bu işlemlerde kullanılmaması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin işlemlerinde:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının, Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18’inci maddesine dayanarak yaptığı belirleme üzerine, yayımladığı 16.09.2013 tarihli ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgesinde yapılan açıklamalar uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerinde sadece;

- Bu kişilerin tabiiyetinde bulundukları ülkelerin yetkili makamları tarafından usulüne uygun olarak verilmiş yabancı ülke kimlik belgeleri veya pasaport belgeleri,

- 12.04.2013 tarihinden sonra nüfus müdürlüklerince düzenlenen ve değerli kâğıtlar kapsamında olan Mavi Kartlar,

- Vatansızlar için ise yukarıda açıklanan “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi”

kullanılacaktır.

(2016/3 s. Genelge)
c) Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin fotoğraflı olması ve fotoğrafın işlem kâğıdına yapıştırılması gerektiği:

Noterlik işlemlerine fotoğraf yapıştırılmasına ilişkin hükümlere Noterlik Kanununun 80 ve Noterlik Kanunu yönetmeliğinin 93 üncü maddelerinde yer verilmiştir. Bu maddeler hükümlerine göre;

Taşınmaz (gayrimenkul) satışı vaadi sözleşmelerine ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması,

Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması,

zorunludur.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden gönderilen 18.8.1988 tarihli, 30662 ve 14.11.1990 tarihli, 47603 sayılı yazılarla:

Sahteciliklerin engellenebilmesi için, tapuda işlem yapılmasını gerektiren noterlik işlemlerine ait iş kâğıtlar ile diğer işlemlere fotoğrafların sadece tel zımba ile tutturulmak suretiyle eklenmemesi, tel zımba ile tutturulmadan önce mutlaka yapıştırıcı bir madde ile yapıştırılması ve fotoğrafların üzerine de darphaneden sağlanmış madeni noterlik mührünün okunaklı bir şekilde basılması gerektiği” bildirildiğinden, bu yönde işlem yapılması gerekmektedir. (1990/78 s. Gnl.)


ç) Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinin taraflardan birinin istemi halinde tapu siciline şerh edileceği:
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi “Noterlik Kanununun (mülga 3456 s. NK’ nın) 44 üncü maddesinin (B) bendi (1512 s. NK’ nın 60 ıncı maddesinin 3 üncü bendi) mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri  ile (Ek ibare: 5831 - 15.1.2009 / m.1) arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından re'sen terkin olunur.” hükümlerini içerdiğinden, taraflardan birinin istemi üzerine sözü edilen sözleşmeler tapu siciline şerh edilebilir.
d) Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde hangi hallerde tanık bulundurulması gerektiği:
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası “Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan tapu sicil müdürlüğü görevlileri imzalar, tapu sicil müdürü veya görevlendirilen memur onaylar. Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır.” hükmünü içermektedir.

1982/45 sayılı Genelge’de; “gerek bu hükmün varlığı ve gerekse 1512 sayılı Kanunun 87 nci maddesi hükmünü değiştiren bir hüküm bulunmaması nedeniyle; noterliklerde düzenlenecek satış vaadi sözleşmelerinde, ilgililerin okuma yazma imkanına sahip olmadıkları veya okuma yazma bilseler dahi ilgililerin kimliklerinde kuşkuya düşülmesi halinde tanık getirmelerinin noter tarafından istenmesinin zorunlu olduğu, okuma yazma bilenlerin kimliklerinde kuşku duyulmayan hallerde ise tanık aranmasının zorunlu olmadığı düşünülmektedir.” denildiğinden buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

(1982/45 sayılı Genelge)
e) Yabancılara ait taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterlikçe herhangi bir mercie bildirilmeyeceği:
Bir soru üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından aldığı 3.5.1993 tarih ve 53414 sayılı yazıyı TNB’ ye göndermiştir. Bu yazıda:

"…

Bilindiği gibi adı geçen karar hükmüne göre dışarıda yerleşik kişilerin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların iktisabı ve satışı ile ilgili işlemler Genel Müdürlüğünüz ile Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca üçer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlığımıza gönderilmektedir.

Bu nedenle, ayrıca noterler tarafından yapılan satış vaadi sözleşmelerinin müsteşarlığımıza gönderilmesine gerek görülmemektedir." denilmektedir. (1993/45 ve 80 s. Genelgeler)
f) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükümlerinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde uygulanmayacağı:
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce TNB’ ye, valiliklerce de noterliklere gönderilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne ait 29 Ağustos 2014 tarihli ve 310.99-11244 sayılı yazıyla, kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle konut satış sözleşmelerinde, planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri gereğince, bağımsız bölüm alanının, mevcut ise bağımsız bölüme ait eklentilerin brüt alanının, bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların belirlenmesi ve belirtilmesi ile alım/satıma konu bağımsız bölüme ait kat planlarının da sözleşmeye eklenmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine, TNB tarafından adı geçen Genel Müdürlüğe başvurularak, belirtilen hususların noterlerce sözleşmelere re’sen yazılamayacağının ve planların da eklenemeyeceğinin düşünüldüğü bildirilmiştir.
Adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen TNB’ ye gönderilen 15.12.2014 tarihli ve 39860970/310.99/15903- 01519439 sayılı yazıda;

İlgi (b) yazımızda açıklanan konu “Konut Satış Sözleşmeleri” ne ilişkin olup, ilgi (a) yazınızda belirtilen “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” bu konu kapsamı dışındadır denilmektedir.

Buna göre;

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 29 Ağustos 2014 tarihli ve 310.99-11244 sayılı yazısında yer alan bilgilerin yazılması ve planların da eklenmesi gerekmemektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 40’ıncı maddesinde belirtilen ön ödemeli konut satışına ilişkin satış vaadi sözleşmelerinin ise, 27.11.2014 tarihli ve Hukuk – 17969 (119) sayılı genel yazı ekinde bulunan Yönetmelik hükümlerine ve buna göre hazırlanarak NBS ‘ye konulan, zorunlu bilgileri içeren sözleşme örneklerine göre düzenlenmesi icap etmektedir.

(2014/125 s. Genel Yazı)


g) Yapım işleri (arsa payı inşaat) sözleşmelerinde müteahhit yetki belgesi numarasının kullanılması gerektiği:
16 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 12 inci maddelerinin (1) inci fıkraları

(1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.”

(1) Yapı müteahhitliğini üstleneceklerin yetki belgesi numarasının bulunup bulunmadığı ve yasaklılık durumu, ilgili idarece elektronik ortamda kontrol edilir; yetki belgesi numarasının bulunmaması veya yasaklı olması halinde, yapı için yapı ruhsatı düzenlenmez.”

Hükümlerini içerdiğinden, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her gerçek ve tüzel kişinin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerektiğinin işlemlerde dikkate alınması gerekmektedir. (2012/30 s. Genel Yazı)3- Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesine konu olamayacaklar:
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, birçok hukuk işlemi gibi tarafların serbest iradeleri ile oluşan ve taraflarına karşılıklı borçlar yükleyen bir sözleşmedir. Bu nedenle bu sözleşmenin yapılması sırasında da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 26 ve 27 nci maddelerini gözden uzak tutmamak gerekir. Her sözleşmenin kanunların çizdiği sınırlar içinde kalması bir zorunluluktur.

Hal böyle olunca bazı durumlarda gayrimenkul satış vaadi işlemlerinin de yapılması imkânsızlık arz etmektedir. Bu imkânsızlığı özellikle iki bölümde incelemek gerekir.Birinci bölümde, önemli olan husus gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yapılabilmesine rağmen, sözleşmenin yerine getirilmesinin imkânsız olmasıdır. Bu durumda noterler yönünden görevlerini yapmağa engel bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, iştirak durumunda paylı olarak kullanılan gayrimenkullerde, paydaşlardan birisinin kendi payını satmayı vaat etmesi halinde, iştirak durumu çözülene dek sözleşmenin yerine getirilmesi askıya alınmaktadır.

İkinci bölümde ise, kamu düzeni ile getirilmiş bazı yasaklıklar yer almaktadır. Aşağıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca, bu durumlarda taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin yapılmaması gerekir. (1986/85 s. Genelge)
a) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu:
775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası:

Bu Kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren l0 yıl süre içinde:a) Devir ve temlik olunamaz.

b) Rehin, ve diğer ayni haklarla takyidedilemez.

c) Satış va'di sözleşmesine konu teşkil edemez.

d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz.

e) Haczedilemez ve işgal olunamaz.

Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ölüm, emeklilik, görev nakli ve Türkiye Emlak Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve işlemler bu kayıtlara bağlı değildir.” hükmünü içermektedir.

Bu madde hükmüne göre, 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uyarınca belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, maddede belirtilen ayrık durumlar dışında tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre içinde satış vaadi sözleşmesine konu teşkil edilemez.


Bu ayrık durumlardan birisi olarak sayılan görev değişikliği ile ilgili olarak TNB tarafından Adalet Bakanlığına intikal ettirilen bir soruya ilişkin olarak verilen 17 Ocak 1984 gün ve 1309 sayılı yanıtta; “775 sayılı «Gecekondu Kanunu»nün 34 ncü maddesi, tahsis amacına aykırı davranışları önlemek üzere düzenlenmiştir. Maddeye göre; belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren, 10 yıl süre ille satış vadi sözleşmesine konu teşkil edilemezler. Ancak, ölüm, emeklilik, görev nakli ve maddede sayılan diğer hallerde yapılacak satış ve işlemler bu yasaklardan ayrık tutulmuştur. Kanunun amacı, mevcut gecekonduların ıslah ve tasfiyesi ve arsa dağıtımı suretiyle yeni konutlar yaparak yoksul veya dar gelirliyi bulunduğu yerde mesken sahibi yapmak ve mesken ihtiyacını karşılamaktır. Kanun koyucu 34 üncü madde ile tahsis amacına aykırı davranışları önlemek isterken, mesken sahibinin fiili tasarruf hakkını korumak, meskenin herhangi bir sebeple elden çıkmasına mani olmak istemiştir. Görev nakli, ister askerden sonra ister mevcut görevin ifası sırasında tayin suretiyle de olsun memurun, bulunduğu yerden başka bir yere ikametgahını nakil zorunluluğunu doğurur. Bu durumda memur önceki görev yerinde iken 775 sayılı Kanuna göre sahip olduğu meskenini kullanabilme imkânını yitirdiğine göre, görevi başka yere nakledilen memurun bu durumunun, kanunun öngördüğü tahsis amacına aykırı davranış olarak kabule imkan bulunmadığından, tapu ile maliki bulunduğu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını kısıtlamaya da imkân yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Gediz Belediyesinde memur iken askere sevk edilip, asker dönüşü Simav Belediyesine memur olarak atanan kişinin durumunun 775 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde anılan görev nakli olarak kabulü ile 775 sayılı Kanuna göre 'iktisap ettiği gayrimenkulü hakkında taşınmaz satış vadi sözleşmesi yapabileceği düşünülmektedir» denilmektedir.

(1984/7, 1986/85, 1988/15 s. Genelgeler)


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 243,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə