Standard Tender Documents


Yüklenici Tarafından Feshi ve Askıya AlmaYüklə 0,89 Mb.
səhifə12/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

16 Yüklenici Tarafından Feshi ve Askıya Alma
Aşağıdaki Alt Maddeleri ekleyiniz (opsiyonel):

16.2 Yüklenici Tarafından Fesih
(h) Banka’nın, Yüklenici'ye yapılan ödemelerin tamamını veya bir kısmını sağlayan krediyi askıya alması halinde, Yüklenici, Alt Madde 14.7’de [Ödeme] atıfta bulunulan 14 günlük sürenin bitiminde, Ara Ödeme Belgelerine ilişkin ödemeleri almamış ise, Yüklenici, Yüklenici’nin Alt Madde 14.8 [Gecikmiş Ödeme] kapsamındaki finansman giderlerine ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla, (i) yukarıdaki Alt Madde 16.1 uyarınca işi durdurabilir veya iş oranını azaltabilir veya (ii) bir kopyasını Mühendis’e göndermek kaydıyla, İşveren’e bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir ve bu fesih, bildirimde bulunduktan 14 gün sonra geçerlilik kazanır; veya
(i) Mühendis’in, her iki Tarafın Alt Madde 8.1 [İşlerin Başlaması] kapsamında İşlere Başlama koşullarının yerine getirilmesine ilişkin anlaşmasını gösteren talimatının Yüklenici''nin eline geçmemesi.
17 Risk ve Sorumluluk
Aşağıdaki Alt Maddeleri ekleyiniz (opsiyonel):
17.7 İşveren’in Konaklama Yeri/Tesislerinin Kullanımı
Yüklenici, varsa, Şartname’de detayları belirtildiği şekilde, İşveren tarafından sağlanmış konaklama yeri ve tesislerin bakımına ilişkin tüm sorumluluğu, Yüklenici’ye teslim edildikleri tarihten kullanımın sona erdiği tarihe kadar üstlenecektir (devralma veya kullanıma son vermenin, İşlere İlişkin Devralma Belgesi’nde belirtilen tarihten sonra gerçekleştiği hallerde).
Yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin Yüklenici’nin sorumlu olduğu dönem içinde, İşveren’e bağlı olmayan bir nedenden ötürü zarara veya kayba uğraması halinde, Yüklenici, maliyetini kendisi karşılamak kaydıyla, kaybı veya zararı Mühendis’i tatmin edecek şekilde düzeltebilir.
20.5 Dostane Çözüm
Alt maddeyi değiştiriniz (opsiyonel):
Alt Madde 20.4 uyarınca Memnuniyetsizlik Bildirimi verilmesi halinde, her iki Taraf, tahkime başvurmadan önce ihtilafı dostane yollarla çözümlemeye gayret edeceklerdir. Bununla beraber, her iki Taraf aksini kararlaştırmadıkça, Alt Madde 20.4 uyarınca Memnuniyetsizlik Bildirimi veren Taraf, dostane çözüm için herhangi bir girişim yapılmamış olsa bile, Memnuniyetsizlik Bildirimi verilen günden elli altı gün sonra tahkim sürecini başlatma talebinde bulunabilir.
20.6 Tahkim
Alt maddeyi değiştiriniz (opsiyonel):
Alt Madde 20.5 uyarınca dostane yollarla çözümlenemeyen ve DAB’nin (varsa) kararının kesin ve bağlayıcı olmadığı Sözleşme ile ilgili Taraflar arasındaki ihtilaf nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim, aşağıdaki şekilde yürütülecektir:
(a) Sözleşme yabancı yüklenicilerle yapılmış ise, uluslararası tahkim (i) Teklif Eki’nde belirtilen tahkim kurumu tarafından ve söz konusu kurumun tahkim kurallarına göre, veya Teklif Eki’nde belirtilmiş ise (ii) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tahkim kurallarına göre; veya (iii) Teklif Eki’nde tahkim kurumu veya UNCITRAL tahkim kuralları belirtilmemiş ise, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından ICC Tahkim Kurallarına uygun olarak, söz konusu tahkim kurallarına göre atanmış bir veya daha fazla hakem tarafından yürütülecektir.
Tahkim Yeri, Teklif Eki’nde belirtilen tarafsız yer olacaktır ve tahkim, Alt Madde 1.4’te [Kanun ve Dil] belirtilen iletişim dilinde yürütülecektir.
(b) Sözleşme yerli taşeronlarla yapılmışsa, tahkim işlemleri İşveren’in ülkesinin kanunlarına göre yürütülecektir.
Hakemler, Mühendis’in her türlü belge, tespit, talimat, fikir veya değerlemesini ve DAB’nin ihtilafla ilgili her türlü kararına bakma, inceleme ve revize etme konusunda tam yetkiye sahip olacaklardır. Tarafların ve Mühendis’in temsilcilerini tanık olarak çağırmayı ve ihtilafla ilgili herhangi bir konuda hakemleri kanıt sunmayı yasaklayan bir hüküm bulunmayacaktır.
Tarafların hiçbiri, hakemler nezdindeki işlemlerde, daha önceden karar aldırmak için DAB'nin önüne konulmuş kanıtlarla veya argümanlarla ya da Memnuniyetsizlik Bildirimi’nde belirtilmiş memnuniyetsizlik nedenleriyle sınırlı olmayacaklardır. DAB’nin her türlü kararı, tahkimde kanıt olarak kabul edilebilir.
Tahkim, işlerin tamamlanmasından önce veya sonra başlatılabilir. Tarafların, Mühendis ve DAB’nin yükümlülükleri, tahkimin İşlerin yapılması esnasında yürütülmesi sebebiyle değişmeyecektir.
Bölüm IX: PCC Eki – Sözleşme Formları

Bu Bölüm, tamamlandığında sözleşmenin parçasını oluşturacak Sözleşme Formlarını içerir. Sözleşme Anlaşması, Kati Teminat, Avans Teminat Mektubu ve Teminat Kesintisi Garantisi’ne ilişkin formlar, ihtiyaç olduğunda, ihale kararının ardından kazanan istekli tarafından doldurulmalıdır.


KABUL MEKTUBU
[İşveren’in antetli kağıdında]
.......[tarih].......
Kime: [Yüklenici’nin adı ve adresi] ..........
Konu: ............. [Sayılı İhale Kararı Bildirimi ]
İşbu belge ile .............. [sözleşmenin adını ve tanım numarasını yazınız ] ....................... için vermiş olduğunuz, İstekli Talimatları uyarınca düzeltildiği ve değiştirildiği şekliyle …….. [yazı ve rakam ile meblağı ve para birim(ler)ini yazınız] tutarındaki . . . . [tarih yazınız]…. tarihli Teklifinizin tarafımızca kabul edildiğini bildiririz.
Sözleşme Şartları uyarınca 28 gün içinde , İhale Belgeleri, Bölüm IX’da (Sözleşme Formları) bulunan Kati Teminat Örneği’ni kullanarak hazırlanacak [rakam ve yazı ile meblağ ve para birim(ler)ini yazınız] tutarında Kati Teminat vermeniz istenmektedir.

Yetkili İmza: ....................................................................................................................................

İmza Yetkilisinin Adı ve Unvanı: .........................................................................................................................

Kurumun Adı: ...........................................................................................................................................

Ek: Sözleşme Anlaşması

SÖZLEŞME ANLAŞMASI

İŞBU SÖZLEŞME ANLAŞMASI [ay yazınız] [yıl yazınız]’nın [sayı yazınız] gününde düzenlenmiştir.


TARAFLAR
(1) [tüzel kişinin tanımını yazınız, örneğin {İşveren’in Ülkesini yazınız} Hükümeti, [Bakanlık/kurum ismini yazınız] Bakanlığı] veya {İşveren’in Ülkesini yazınız} kanunları uyarınca kurulmuş bir kurum] olan ve merkezi [İşveren’in adresini yazınız] adresinde bulunan [İşveren’in açık unvanını yazınız] (aşağıda "İşveren" olarak anılacaktır),
ile
(2) [Yüklenici’nin ülkesini yazınız] kanunları uyarınca kurulmuş bir şirket olan ve merkezi [Yüklenici’nin adresini yazınız] adresinde bulunan [Yüklenici’nin unvanını yazınız]
İşveren, [işlerin kısa tanımını yazınız] olarak tanımlanan işlerin icrası için teklif davetinde bulunmuş ve Yüklenici tarafından söz konusu işlerin icrası ve tamamlanması ve her türlü kusurun düzeltilmesi için yapılan Teklifi kabul etmiştir ve İşveren, Yüklenici’ye Sözleşme Bedeli’ni veya Sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek diğer tutarları, Sözleşme’de öngörülen süre ve şekillerde ödemeyi kabul etmiştir.
İşveren ve Yüklenici şu şekilde anlaşmaya varmışlardır:
1. İşbu Anlaşmada kullanılan tüm sözcük ve ifadeler, Sözleşme belgelerinde kendilerine atfedilen anlamları taşırlar.
2. Aşağıdaki belgeler, işbu Anlaşma’nın birer parçası sayılacak, Anlaşma’nın bir parçası gibi okunacak ve yorumlanacaktır. İşbu Anlaşma, tüm diğer Sözleşme belgelerinden üstün olacaktır.
(a) Kabul Mektubu

(b) Teklif

(c) [varsa ek numaralarını yazınız] ................ nolu Ekler

(d) Özel Şartlar

(e) Genel Şartlar

(f) Şartname

(g) Çizimler ve

(h) doldurulmuş Çizelgeler.


3. İşbu Anlaşma’da belirtildiği gibi İşveren tarafından Yüklenici’ye yapılacak ödemeler karşılığında, Yüklenici, İşveren’e, İşleri icra etmeyi ve kusurlarını, her açıdan Sözleşme hükümlerine uygun olarak düzeltmeyi taahhüt eder.
4. İşveren, İşlerin icrası, tamamlanması ve kusurların düzeltilmesi karşılığında Yüklenici’ye Sözleşme Bedeli’ni ve Sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek diğer tutarları, Sözleşme’de öngörüldüğü sürelerde ve şekillerde ödemeyi taahhüt eder.
Anlaşma, ..................... [borçlunun ülkesinin adı] ............. kanunlarına uygun olarak, yukarıda belirtilen gün, ay ve yılda akdedilecektir.


İmzalayan:
İşveren adına, aşağıdaki şahıs huzurunda imzalanmıştır:
Şahit:

Adı:

Adres:

Tarih:

İmzalayan:
Yüklenici adına, aşağıdaki şahıs huzurunda imzalanmıştır:
Şahit:

Adı:

Adres:

Tarih:KATİ TEMİNAT
[Banka, ihaleyi kazanan İstekli’nin talebi üzerine, bu formu verilen talimatlara göre dolduracaktır. Eğik yazılmış metinler, işbu vadesiz teminatın nasıl hazırlanacağını anlatır ve nihai belgeden çıkarılmalıdır.]
Tarih: [tarih giriniz (gün, ay ve yıl)]

İhale Referansı: [İhale numarası ve başlığını giriniz]


Banka Şubesi veya Ofisi: [Garantörün açık adını yazınız]
Lehtar: [İşveren’in açık adını yazınız]
KATİ TEMİNAT No: [Kati Teminat numarasını yazınız]
[Yüklenici’nin açık adını yazınız] (aşağıda “Yüklenici" olarak anılacaktır), [İşlerin icrası ve tamamlanması] ve kusurlarının düzeltilmesi için, tarafınızla [sayı giriniz] sayılı, [gün ve ay] [yıl] tarihli bir Sözleşme [“Sözleşme” olarak anılacaktır] yaptığı tarafımıza bildirildi.
Ayrıca, Sözleşme şartları uyarınca, bir Kati Teminat sunulması gerektiğini biliyoruz.
Yüklenici’nin talebi üzerine, Yüklenici’nin Sözleşme’yi ihlal ettiğine dair ilk yazılı talebinizde, herhangi bir itiraz veya tartışma olmaksızın, talebinize veya belirtilen tutara ilişkin ispat, gerekçe veya neden göstermeksizin, [rakam ve yazı ile meblağ(lar1)ı giriniz]’a kadar her türlü meblağ(lar)ı, Sözleşme Bedeli’nin ödendiği para birimleri ve oranlarında ödemeyi gayrikabilirücu olarak taahhüt ediyoruz.
İşbu Teminat en geç [gün] [ay] [yıl]2 tarihinde sona erecek ve her türlü ödeme talebi, bu tarihten önce elimize ulaşmış olmalıdır. İşbu teminat, Alt Madde 20 (a), (ii) alt bendi hariç olmak üzere, ICC 758 Nolu Yayın, Yeknesak Vadesiz Teminat Kuralları’na tabidir.
……… [Banka’nın mührü ve imza(lar)] …….


1 Düzenleyen banka, PCC’de belirtilen meblağ(lar)ı, PCC’de ifade edildiği şekilde, ya Sözleşme’nin para birim(ler)inde ya da İşveren’in kabul edeceği konvertibl bir para biriminde girecektir.
2 Beklenen tamamlama tarihinden yirmi sekiz gün sonrasına rastlayan tarihi yazınız. İşveren, Sözleşme’yi tamamlama süresinin uzatılması halinde, İşveren’in Banka’dan Teminat için uzatma talep etmek zorunda olacağını unutmamalıdır. Söz konusu talep, yazılı olacaktır ve teminatta belirlenen sona erme tarihinden önce yapılmalıdır. İşbu teminat hazırlanırken, İşveren, sondan bir önceki paragrafın sonuna aşağıdaki metni eklemeyi düşünmelidir: “Garantör, Teminat’ın sona erme tarihinden önce Garantöre sunulması kaydıyla İşveren’in yazılı uzatma talebine yanıt olarak, [altı ay] [bir yıl] süreyi geçmemek üzere işbu teminatı bir defaya mahsus uzatmayı kabul eder."]
AVANS TEMİNAT MEKTUBU
[Banka, ihaleyi kazanan İstekli’nin talebi üzerine, bu formu verilen talimatlara göre dolduracaktır] Eğik yazılmış metinler, işbu vadesiz teminatın nasıl hazırlanacağını anlatır ve nihai belgeden çıkarılmalıdır.
Tarih: [tarih giriniz (gün, ay ve yıl)]

İhale Referansı: [İhale numarası ve başlığını giriniz]


Banka Şubesi veya Ofisi: [Garantörün açık adını yazınız]
Lehtar: [İşveren’in açık adını yazınız]
AVANS TEMİNAT MEKTUBU No.: [Avans Teminat Mektubu numarasını giriniz]
………..[Yüklenici’nin adı]………… (aşağıda “Yüklenici" olarak anılacaktır), …… [Sözleşmenin adını ve İşlerin kısa tanımını yazınız] ….. icrası için, tarafınızla …….. [Sözleşme’nin referans numarası] …………. sayılı, …………tarihli …………… bir Sözleşme [“Sözleşme” olarak anılacaktır] yaptığı tarafımıza bildirildi.
Ayrıca, Sözleşme Şartları uyarınca, ......................[para birimi ve rakam1 ve yazıyla meblağ]………. tutarında bir avans ödemenin avans teminat mektubu karşılığında yapılacağını biliyoruz.
Yüklenici’nin talebi üzerine, biz, ………………….. [Banka’nın adı]……….. Yüklenici’nin avans ödemesini [Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve İşlere ilişkin mobilizasyon masrafları] dışında amaçlarla kullanarak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirten yazılı açıklamanızla birlikte ilk talebinizde ……………. [para birimi ve rakam ve yazıyla olarak meblağ] ………………………. Toplam tutara kadar her türlü meblağı veya meblağları tarafınıza ödemeyi gayrikabilirücu taahhüt ediyoruz:
İşbu teminat kapsamında yapılacak her türlü talep ve ödeme için, yukarıda belirtilen avans ödemesinin Sağlayıcı’nın ……………… [Banka’nın adı ve adresi]….. nezdindeki ……………. [Yüklenici’nin hesap numarası]……… nolu hesabına yatırılmış olması gerekir. .
Bu teminatın maksimum tutarı, tarafımıza ibraz edilecek ara ekstreler veya ödeme belgelerinin kopyalarında belirtildiği şekilde, Yüklenici tarafından geri ödenen avans tutarları ile giderek azalacaktır. Bu teminat, en geç, Sözleşme Bedeli’nin yüzde (80) sekseninin ödendiğini belirten ara ödeme belgesinin kopyasının elimize geçtiği tarih ile [ gün belirtiniz ] [ay belirtiniz] [yıl belirtiniz] tarihinden, hangisi daha önce ise, o tarihte sona erecektir. Sonuç olarak, işbu teminat kapsamındaki her türlü ödeme talebi, söz konusu tarihte veya öncesinde ofisimize ulaşmalıdır.

İşbu teminat, Alt Madde 20 (a), (ii) alt bendi hariç olmak üzere, ICC 758 Nolu Yayın, Yeknesak Vadesiz Teminat Kuralları’na tabidir.

……… [Banka’nın mührü ve İmza(lar)] …….
1 Garantör, avans tutarını temsil eden bir tutarı, Sözleşme’de belirtilen avans para birim(ler)inde ya da İşveren’in kabul edeceği konvertibl bir para biriminde girecektir.
2 Tamamlama Süresi için beklenen sona erme tarihini yazınız. İşveren, Sözleşme’yi tamamlama süresinin uzatılması halinde, İşveren’in Banka’dan Teminat için uzatma talep etmek zorunda olacağını unutmamalıdır. Söz konusu talep, yazılı olacaktır ve teminatta belirlenen sona erme tarihinden önce yapılmalıdır. İşbu teminat hazırlanırken, İşveren, sondan bir önceki paragrafın sonuna aşağıdaki metni eklemeyi düşünmelidir: “Garantör, Teminat’ın sona erme tarihinden önce Garantöre sunulması kaydıyla İşveren’in yazılı uzatma talebine yanıt olarak, [ay sayısını yazınız] süreyi geçmemek üzere işbu teminatı bir defaya mahsus uzatmayı kabul eder.]
TEMİNAT KESİNTİSİ GARANTİSİ
[Banka, ihaleyi kazanan İstekli’nin talebi üzerine, bu formu verilen talimatlara göre dolduracaktır] Eğik yazılmış metinler, işbu vadesiz teminatın nasıl hazırlanacağını anlatır ve nihai belgeden çıkarılmalıdır.
Tarih: [tarih giriniz (gün, ay ve yıl)]

İhale Referansı: [İhale numarası ve başlığını giriniz]


Banka Şubesi veya Ofisi: [Garantörün açık adını yazınız]
Lehtar: [İşveren’in açık adını yazınız]
TEMİNAT KESİNTİSİ GARANTİSİ No: ______________________
_______________________[Yüklenici’nin adı] (aşağıda “Yüklenici" olarak anılacaktır), _____________________[sözleşmenin adı ve İşlerin kısa tanımı] icrası için, tarafınızla __________________ [Sözleşme’nin referans numarası] sayılı, _______________ tarihli bir Sözleşme [“Sözleşme” olarak anılacaktır] yaptığı tarafımıza bildirildi.
Ayrıca, Sözleşme koşulları uyarınca, İşlere ilişkin Devralma Belgesi düzenlendiğinde ve Teminat Kesintisi’nin ilk yarısının ödemesi onaylandığında, [Teminat Kesintisi’nin ikinci yarısını yazınız veya Devralma Belgesi düzenlendiğinde Kati Teminat uyarınca garanti edilen tutar Teminat Kesintisi’nin yarısından az ise, Teminat Kesintisi'nin yarısı ve Kati Teminat kapsamında garanti edilen tutar arasındaki fark] ödemesi Teminat Kesintisi Garantisi karşılığında yapılacaktır.
Yüklenici’nin talebi üzerine, biz, ________________ [Banka’nın adı] Yüklenici’nin, avans ödemesini İşlere ilişkin mobilizasyon masrafları dışında amaçlarla kullanarak, Sözleşme koşulları kapsamındaki yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirten yazılı açıklamanızla birlikte ilk talebinizde _______________ [rakam ile meblağ] ( ________________) [yazı ile meblağ]1 toplam tutara kadar her türlü meblağı veya meblağları tarafınıza ödemeyi gayrikabilirücu taahhüt ediyoruz:
İşbu garanti kapsamında yapılacak her türlü talep ve ödeme için, yukarıda belirtilen Teminat Kesintisi'nin ikinci yarısının ödemesinin Sağlayıcı’nın _______________[Banka’nın adı ve adresi nezdindeki _______________ nolu hesabına yatırılmış olması gerekir.
İşbu garanti, en geç, İşveren’in Mühendis tarafından çıkarılan Kati Teminat’ın kopyasını aldığı tarihten 21 gün sonra sona erecektir. Sonuç olarak, işbu teminat kapsamındaki her türlü ödeme talebi, söz konusu tarihte veya öncesinde ofisimize ulaşmalıdır.
İşbu teminat, ICC 758 Nolu Yayın, Yeknesak Vadesiz Teminat Kuralları’na tabidir.

……… [Banka’nın mührü ve imza(lar)] …….1 Garantör, Teminat Kesintisi’nin ikinci yarısının meblağına eşit bir meblağı veya Devralma Belgesi’nin düzenlendiği tarihte Kati Teminat kapsamında garanti edilen meblağın, Teminat Kesintisi’nin yarısından az olması halinde, Teminat Kesintisi'nin yarısı ve Kati Teminat ile garanti edilen tutar arasındaki farka eşit bir meblağı, Sözleşme’de belirtildiği şekilde Teminat Kesintisi’nin ikinci yarısının para birim(ler)inde ya da İşveren tarafından kabul edilebilir konvertibl bir para biriminde girecektir.

Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə