Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə2/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Notlar:

* GPN, EBRD internet sitesinde, İşveren’in kendi internet sitesinde ve İşverenin ülkesindeki resmi devlet ihale portalında yayınlanacaktır.

** Bu dönem, potansiyel isteklilerin GPN’de ilan edilen işlerin icrasına yönelik niyet beyan edebilmeleri için gereklidir.

*** Özel İhale Uygulamasına ilişkin EBRD internet sitesinde, İşveren’in kendi internet sitesinde ve İşverenin ülkesindeki resmi devlet ihale portalında yayınlanan ilan.**** Süre, isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için 45 günden az olmayacaktır. Bu dönem, büyük ve karmaşık işlerde daha uzun olabilir, örn., 60-120 gün.


Teklif Daveti, potansiyel isteklilerin katılıp katılmayacaklarını belirlemelerine imkan veren bilgiler sağlar.
Teklif Daveti, Genel İhale İlanı'nın Banka'nın ihale sitesinde (www.ebrd.com), İşveren’in kendi ilan sitesinde ve İşveren’in ülkesindeki resmi devlet ilan portalında yayınlanmasından en erken 45 takvim günü sonra yayınlanmalıdır. Mümkün ise, Teklif Daveti, İşveren’in ülkesinde yüksek tirajlı bir gazetede ve resmi gazetelerde ya da ulusal ticari yayınlarda da ayrıca yayınlanmalıdır. İlan, Genel İhale İlanı’na yanıt veren potansiyel yüklenicilere ve potansiyel yabancı yüklenicilerin yerel temsilcilerine, örneğin işveren’in ülkesindeki akredite elçiliklerdeki ticari ataşelere de gönderilmelidir. İşverenler, ihale belgelerini satın alan tüm potansiyel isteklilerin bir kaydını tutmalı ve ilgili taraflara vermelidir. Banka, ayrıca, ilanın Birleşmiş Milletler Kalkınma İşletmesi ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasını sağlayacaktır.
Teklif Daveti ihale belgelerinin bir parçası olmamasına rağmen, Banka'ya inceleme ve olur için sunulacaktır. Teklif Daveti’ndeki bilgiler ihale belgeleri ile tutarlı olmalı ve istenen bilgileri yansıtmalıdır. Standart İhale Belgeleri’nde listelenen temel kalemlerin dışında, Teklif Daveti’nde, önemli teklif değerlendirme kriterleri ve/veya yeterlilik koşulları belirtilmelidir (örneğin, Teklif Daveti düzenlenen işle benzer nitelikte ve karmaşıklıktaki işlerin yapılmasında asgari yerel deneyim şartı).
TEKLİF DAVETİ

... [ ülke ]

... [ proje adı ]

TEKLİF DAVETİ

. [ satın alınacak iş]
İşbu Teklif Daveti, bu projeye ilişkin olarak EBRD internet sitesinde İhale İlanları bölümünde (www.ebrd.com) ...[yayın tarihini belirtiniz] tarihinde yayınlanan Genel İhale İlanı uyarınca yapılmaktadır.
[İşveren] - aşağıda "İşveren" olarak anılacaktır- [Projenin adını yazınız] maliyetini karşılamak için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (“Banka”) alınacak kredinin bir kısmını kullanmak istemektedir.
İşveren, kredi kapsamında finanse edilecek aşağıdaki sözleşme[ler] için yüklenicilerden kapalı teklif davetinde bulunmaktadır.
• .... [ Her sözleşmede, işlerin kısa bir tanımını yazınız. Ebat ve temel miktarları belirtiniz. Yer, tahmini süre belirtiniz ve varsa, eş zamanlı veya ayrı uygulanacak sözleşmeleri belirtiniz. ]
Bir veya daha fazla parti için teklif istenmektedir. Her parti ayrı fiyatlandırılmalıdır. Birden fazla partiye ilişkin tekliflerde indirim önerilebilir ve söz konusu indirimler, tekliflerin karşılaştırılmasında değerlendirilecektir.
İhale birden fazla sözleşme/parti içermiyorsa, yukarıdaki paragrafı çıkarınız.
Yalnızca, önerilen sözleşme(ler) için ön yeterlilik kazanmış firmalar ve ortak girişimlere teklif daveti gönderilir.

İhale sürecinden önce ön yeterlilik sürecinin uygulanması halinde, İhale sadece ön yeterlilik kazanan İsteklilere açık olacaktır.
Banka’dan alınacak kredi ile finanse edilecek sözleşmelerin ihalesi, her ülkeden firmalara açıktır.
Sözleşme için yeterli sayılabilmek için, isteklilerin, aşağıdaki minimum kriterleri karşılamaları gerekir:
[Her türlü özel son değerlendirme şartlarını belirtiniz. Bunlar İstekli Talimatları’nda belirtilen kriterlerle aynı olmalıdır].
İhale sürecinden önce ön yeterlilik süreci olmayacak ise, Teklif Daveti'nde İşveren tarafından uygulanacak asgari son değerlendirme kriterleri belirtilecektir.
İhale belgeleri, aşağıda belirtilen adresten, geri iade edilmemek üzere.... [para birimi ve tutar belirtiniz] veya muadili döviz karşılığında temin edilebilir.
İhale belgeleri için, yalnızca çoğaltma ve kurye ile gönderme masraflarını karşılamak için düşük bir ücret istenmelidir.
[İşveren’e yapılan ödemenin Banka makbuzunun ibrazına ilişkin gereksinimleri ve banka transferi vb. ödeme talimatlarını belirtiniz].
İadesiz ücretin ödeme makbuzunu aldıktan sonra, belgeler, kurye ile derhal gönderilecektir, ancak kayıp veya geç teslimat için sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, istendiği takdirde, iadesiz ücretin ödeme makbuzunun potansiyel istekli tarafından ibrazından sonra, belgeler elektronik ortamda gönderilebilir. Elektronik ve kağıt kopyalar arasında farklılık olması durumunda, kağıt kopya geçerli olacaktır.
Tüm tekliflerle birlikte … [İşveren’in uygun göreceği para birimi ve miktarı belirtiniz. Bu miktar, İstekli Talimatları (ITT), bent 19.1 ile tutarlı olmalıdır] veya döviz karşılığı geçici teminat mektubu verilmelidir.
Geçici teminat istenmiyorsa, yukarıdaki paragrafı çıkarınız..
Teklifler, aşağıdaki adrese tekliflerin, isteklilerin iştirak etmek isteyen temsilcileri önünde açılacağı tarih olan .... [son teklif verme tarih ve saatini belirtiniz] tarihinde veya öncesinde teslim edilmelidir.
Son teklif verme tarihi, Teklif Daveti’nin yayın tarihi ile ihale belgelerinin yayın tarihinden daha geç olanından en az 45 gün sonrası olmalıdır. 60 günlük süre normaldir ve tercih edilir. Daha karmaşık veya büyük sözleşmelerde ve ihale öncesi toplantı veya saha ziyareti gerektiren ihalelerde, daha uzun süre gereklidir.
İhale belgelerini satın alan potansiyel isteklilerin kaydı aşağıdaki adreste incelenebilir.

Potansiyel istekliler, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir, ihale belgelerini inceleyebilir ve temin edebilirler:[ İhalenin adı ]

[ İşveren ]

[ Adresi ]

[ Tel: ]

[ Faks ]
Tarih: _________________

İş Alımına İlişkin İhale Belgesi

Satın Alınacak İş:


Düzenleme tarihi:................
İhale No:.................
İşveren:................
Ülke:...............

İhale Belgesi
İçindekiler
KISIM 1 – İhale Usulleri
AÇIK İHALE SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI iv
Bu Standart İhale Belgeleri’ne dahil edilen İstekli Talimatı, ön yeterlilik içeren veya içermeyen tek aşamalı bir ihale süreci için tasarlanmıştır. Aşağıda ihale sürecinin temel adımlarını gösteren tablo yer almaktadır. iv
KISIM 1 – İhale Usulleri 1
Bölüm I. İstekli Talimatları 0
Bölüm II: Teklif Bilgi Notu 15
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları, Bölüm I, İstekli Talimatları’nda (ITT) verilen referans numaraları olarak yorumlanacaktır. Bu bölümde "ÖRNEK" başlıklı hükümler, opsiyoneldir, revize edilebilir, ekleme yapılabilir ve İşveren’in inisiyatifine göre nihai ihale belgesine konulabilir. 15
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları, Bölüm I, İstekli Talimatları’nda verilen referans numaraları olarak yorumlanacaktır. Bu bölümde "ÖRNEK" başlıklı hükümler, opsiyoneldir ve İşveren’in inisiyatifine göre nihai ihale belgesine konulabilir. 24
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları tabloları, bu Bölümde verilen referans numaraları tabloları olarak yorumlanacaktır. Teklif daveti birden fazla sözleşme için düzenlenmiş ise, yani İşler, “hisse ve paket” bazında ihaleye çıkarılmışsa, İşveren, tüm spesifik sözleşmeler "hisseler", sözleşme "hisse” ve tam "paket" kombinasyonları için uygun kapasite kriterlerini belirtecektir. İstekliler, sözleşme yapabilecekleri sözleşme/”hisse” sayısına ilişkin kapasitelerine göre sınıflandırılacaklardır. 29
Bölüm IV: Teklif Formları 38
Bölüm V: Uygun Ülkeler 81

Bölüm VI: Gereksinimler 83


Bölüm VIII: Özel Sözleşme Şartları (PCC) 83
Bölüm IX: PCC Eki – 95
Sözleşme Formları 95

KISIM 1 – İhale Usulleri

Bölüm I. İstekli Talimatları
Maddeler Tablosu
A. Genel

1. İhalenin Kapsamı 1

2. Fon Kaynağı 1

3. Yasaklı Uygulamalar 1

4. Uygun İstekliler 3

5. Uygun Mal ve Hizmetler 4


B. İhale Belgesinin İçeriği

6. İhale Belgesinin Bölümleri 5

7. İhale Belgesinin Açıklaması, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı 6

8. İhale Belgesinin Tadilatı 7


C. Tekliflerin Hazırlanması

9. Teklif Maliyeti 7

10. Teklifin Dili 7

11. Teklifi Oluşturan Belgeler 7

12. Teklif Mektubu ve Çizelgeler 8

13. Alternatif Teklifler 8

14. Teklif Bedelleri ve İndirimler 9

15. Teklif Para Birimi ve Ödeme 9

16. İsteklinin Niteliklerini Belirleyen Belgeler 9

17. Mal ve Hizmetlerin Uygunluğunu Belirleyen Belgeler 10

18. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 10

19. Geçici Teminat 10

20. Teklif Formatı ve İmzalanması 11
D. Tekliflerin Sunumu ve Açılışı

21. Tekliflerin Sunumu, Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi 12

22. Son Teklif Verme Tarihi 13

23. Geciken Teklifler 13

24. Tekliflerin Çekilmesi, Yenilenmesi ve Değiştirilmesi 13

25. Teklif Açılışı 13


E. Tekliflerin İncelenmesi

26 Gizlilik 14

27. Tekliflerin Açıklanması 15

28. Uyumluluğun Tespiti 15


F. Teklif Değerlendirmesi ve Karşılaştırması

29. Aritmetik Hataların Düzeltilmesi 16

30. Tek Para Birimine Dönüşüm 16

31. Teklif Düzeltmeleri 16

32. İsteklinin Yeterliliği 17

33. İşveren’in Herhangi Bir Teklifi Kabul Etme ve Tüm Teklifleri Reddetme Hakkı 17


G. İhale Kararı

34. Karar Kriterleri 17

35. Kararın Bildirimi 18

36. Sözleşmenin İmzalanması 1837. Kati Teminat 18

Bölüm I: İstekli Talimatları
A. Genel


1. İhalenin Kapsamı

1.1 Bölüm II, Teklif Bilgi Notu’nda (aşağıda "TDS" olarak anılacaktır) adı geçen İşveren, işbu İhale Belgesi’ni, Bölüm VI, Gereksinimler’de belirtilen Mal ve İlgili Hizmetlerin veya İşler ya da Tesis ve Kurulum Hizmetleri’nin temini için düzenlemektedir. İsim, tanım ve parti sayısı TDS’de belirtilmiştir.
1.2 Aksi belirtilmediği sürece, işbu Teklif Belgesinde, tanım ve yorumlar, Bölüm VII, Genel Sözleşme Şartları’nda belirtildiği gibidir.

2. Fon Kaynağı

2.1 TDS’de adı geçen Borçlu veya Alıcı (aşağıda "Borçlu" olarak anılacaktır), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (aşağıda "Banka" olarak anılacaktır), TDS’de adı geçen projenin maliyetini karşılamak için finansman (aşağıda “fonlar" olarak anılacaktır) başvurusunda bulunmuş veya finansman almıştır. Borçlu, fonların bir kısmını, İhale Belgeleri düzenlenen sözleşme(ler) kapsamındaki uygun ödemeleri finanse etmek için kullanacaktır.
2.2 Banka tarafından ödemeler sadece Borçlu’nun talebi üzerine ve Borçlu ve Banka arasındaki finansman anlaşmasının (aşağıda “Kredi Anlaşması” olarak anılacaktır) şart ve koşullarına göre Banka’nın onayı ile yapılacak ve her hususta Kredi Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabi olacaktır. Alıcı dışında hiçbir taraf, Kredi Anlaşması’ndan herhangi bir hak edinmeyecek veya fonlara ilişkin herhangi bir iddiada bulunmayacaktır.

3. Yasaklı Uygulamalar

3.1 Banka, Bankaca finanse edilen sözleşmeler kapsamındaki Borçluların (Banka kredilerinin yararlanıcıları dahil), istekli, sağlayıcı, yüklenici, taşeron, imtiyaz sahibi ve danışmanların söz konusu sözleşmelerin satın alma ve uygulama aşamalarında en yüksek etik standartlara uymalarını istemektedir. Bu politikayı izlerken, Banka:
(a) Aşağıda tanımlanan terimleri, Yasaklı Faaliyetler olarak tanımlar:
(i) “yolsuzluk faaliyetidoğrudan veya dolaylı olarak, başka bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek amacıyla değerli herhangi bir şey teklif etmek, vermek almak veya talep etmektir;
(ii) dolandırıcılık faaliyeti”, yalan beyan dahil olmak üzere, bilerek veya düşünmeden, bir şahsın mali veya diğer menfaatler elde etmesine veya bir yükümlülükten kaçınmasına yol açan veya yol açmayı amaçlayan herhangi bir eylem veya ihmaldir.
(iii) “cebri faaliyet”, bir şahsın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek amacıyla herhangi bir şahsa veya herhangi bir şahsın mülküne doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermek veya zarar verme tehdidinde bulunmaktır; ve
(iv) “muvazaalı faaliyet”, iki veya daha fazla şahıs arasında yapılan, başka bir şahsın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek de dahil olmak üzere, uygunsuz bir amaca ulaşmak için tasarlanmış düzenlemedir.
(b) İhale için önerilen sağlayıcı, yüklenici, imtiyaz sahibi veya danışmanın söz konusu ihaleye yönelik rekabette yasaklanmış faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde karar önerisini reddedecektir;

(c) herhangi bir zamanda, Borçlu’nun temsilcileri veya Banka finansmanının bir yararlanıcısının, sözleşmenin yapılması veya yürütülmesi esnasında, Borçlu, durumu düzeltmek için Bankaca uygun görülen aksiyonu zamanında almadan, yasaklı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mal, iş hizmet veya imtiyazlara ilişkin sözleşme için tahsis edilen Banka finansmanını iptal edecektir;
(d) herhangi bir zamanda, firmanın, Bankaca finanse edilen bir sözleşmenin ihale aşamasında ya da sözleşmenin uygulanması aşamasında yasaklı faaliyete karıştığını tespit ettiği takdirde, firmayı, Bankaca finanse edilen sözleşmelerin ihalesinden süresiz olarak veya belli bir süreyle çıkarabilir;
(e) bir Borçlu’nun ya da firmanın bir adli süreç sonucunda veya başka bir uluslararası kuruluşun icra süreci sonucunda yasaklı faaliyetlere karıştığının tespit edilmesi halinde
(i) söz konusu Borçlu’ya sağlanan finansmanın tamamını veya bir kısmını iptal etme; ve
(ii) söz konusu firmayı süresiz olarak ya da belli bir süreyle Bankaca finanse edilen sözleşmelerin ihalelerinden men etme hakkını saklı tutar; ve
f) Bankaca finanse edilen sözleşmelere, sağlayıcı, yüklenici, imtiyaz sahibi ve danışmanların, sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili hesap ve kayıtlarının Bankaca incelenmesine ve Bankaca atanan denetçilerce denetlenmesine izin veren hükümler koymalarını isteme hakkına sahip olacaktır.
3.2 Ayrıca, istekliler, duruma göre, Bölüm VII ve VIII, Genel ve Özel Sözleşme Şartları'nda belirtilen hükümleri bileceklerdir.

4. Uygun İstekliler

4.1 İstekli, bir gerçek kişi, özel kişi, kamu kuruluşu - İstekli Talimatları'na ("ITT" 4.5 olarak anılacaktır) bağlı olarak – bu kişilerin oluşturdukları bir ortak girişim, konsorsiyum veya birlik (JVCA) olabilir. JVCA söz konusu olduğunda:
(a) TDS’de aksi belirtilmediği sürece, tüm ortaklar müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır; ve
(b) JVCA, JVCA'nın herhangi ve tüm ortakları adına tüm işleri ihale sürecinde ve İhalenin JVCA’ya verilmesi halinde, sözleşme sürecinde yürütme yetkisine sahip olacak bir Temsilci atayacaktır.
4.2 İstekli ve istekliyi teşkil eden tüm taraflar, Bölüm V, Uygun Ülkeler uyarınca uygun bir ülkenin uyruğunda olacaklardır. İstekli, bir ülkenin bir vatandaşı ise ya da söz konusu ülkenin kanun hükümleri uyarınca kurulmuş veya tescil edilmiş ve faaliyet gösteriyor ise, o ülkenin uyruğu taşıyor sayılacaktır. Bu kriter, İlgili Hizmetler dahil Sözleşmenin herhangi bir kısmı için önerilen taşeron veya sağlayıcıların uyruğunun tespiti için de geçerli olacaktır.
4.3 İsteklinin menfaat çatışması olmayacaktır. Menfaat çatışması olduğu tespit edilen tüm istekliler elenecektir. Aşağıdaki hallerde, isteklinin işbu İhale sürecindeki bir veya daha fazla kişiyle menfaat çatışması olduğu varsayılır:


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə