Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə4/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

19.4 ITT 19.1 uyarınca geçici teminat belirtilmiş ise, geçici teminat, ihaleyi kazanamayan isteklilerin geçici teminatları, ihaleyi kazanan isteklinin ITT 37 uyarınca kati teminat vermesinden hemen sonra iade edilecektir.
19.5 İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, ihaleyi kazanan istekli, Sözleşmeyi imzaladıktan ve gerekli kati teminatı verdikten hemen sonra iade edilecektir.
19.6 Aşağıdaki hallerde geçici teminat gelir kaydedilir:
(a) İstekli'nin, Teklif Mektubu'nda belirtilen Teklif geçerlilik süresi içinde Teklifini geri çekmesi veya
(b) ihaleyi kazanan isteklinin:
(i) ITT 36 uyarınca Sözleşmeyi imzalamaması veya
(ii) ITT 37 uyarınca kati teminat vermemesi.
19.7 Bir JVCA’nın geçici teminatı teklifi sunan JVCA adına düzenlenmiş olacaktır.

20. Teklif Formatı ve İmzalanması

20.1 İsteklinin ITT 11'de belirtildiği şekilde teklifi oluşturan belgeleri tek orijinal nüsha halinde hazırlayacak ve "ORİJİNAL" şeklinde açıkça işaretleyecektir. Ayrıca, İstekli, TDS’de belirtilen sayıda teklif sureti verecek ve “SURET” şeklinde açıkça işaretleyecektir. Orijinaller ve suretler arasında farklılık olması durumunda orijinal geçerli olacaktır.

20.2 Teklifin orijinali ve tüm suretleri, daktilo veya silinmez mürekkeple yazılmış olacak ve istekli adına imzaya yetkili bir kişi tarafından imzalanacaktır. Bu yetki, TDS’de belirtildiği şekilde yazılı bir teyitten oluşacak ve Teklife eklenecektir. Yetki sahibi her bir kişinin ismi ve konumu, imzanın altına daktilo ile yazılmalı veya basılmalıdır. Teklifin suret sayısı, TDS'de belirtilecektir.

20.3 JVCA tarafından sunulan teklif, aşağıdaki gereksinimlere uyacaktır:
(a) ITT 4.1 (a)’da aksi istenmediği sürece, tüm tarafları yasal olarak bağlayacak şekilde imzalanacaktır ve
(b) JVCA adına yasal olarak imzaya yetkili kişilerce imzalanmış bir vekaletnameden oluşan ITT 4.1 (b)’de belirtilen Temsilci Yetkisini içerecektir.
20.4 Her türlü tadilat, ekleme, çıkarma veya üzerini çizme, Teklifi imzalayan kişi tarafından imzalandığı veya paraflandığı takdirde geçerli olacaktır.
D. Tekliflerin Sunumu ve Açılışı

21. Tekliflerin Sunumu, Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi

21.1 İstekliler, Tekliflerini posta yoluyla veya elden verebilirler. TDS’de belirtilmiş ise, isteklilerin, Tekliflerini elektronik ortamda gönderme seçeneği olacaktır. Teklif sunma, mühürleme ve işaretleme usulü şu şekildedir:

(a) Posta yoluyla veya elden Teklif veren İstekliler Teklifin orijinali ve suretlerini ayrı zarflara koyacaklardır. ITT 13 uyarınca müsaade edildiği takdirde alternatif teklifler ve suretleri, ayrı zarflara konulacaktır. Zarflar “ORİJİNAL”, “ALTERNATİF”, “ORİJİNAL SURET" ve "ALTERNATİF SURET" şeklinde usulünce işaretlenecektir. Bu zarflar, daha sonra tek bir paket içine konulacaktır. Prosedürün devamı, ITT 21.2 ve 21.3’e uygun olacaktır.

(b) Tekliflerini elektronik ortamda sunan İstekliler, TDS’de belirtilen elektronik Teklif sunum prosedürlerini izleyeceklerdir.
21.2 İç ve dış zarflar:
(a) İsteklinin adı ve adresini içerecektir;
(b) ITT 22.1 uyarınca İşveren’e ithaf edilecektir;
(c) ITT 1.1 uyarınca işbu İhale sürecinin özel tanımını içerecektir; ve
(d) Teklif açılış saati ve tarihinden önce açılmamasına dair bir uyarı taşıyacaktır
21.3 Zarflar ve paketler, gerektiği şekilde kapatılmadığı ve işaretlenmediği takdirde, İşveren, Teklifin yanlış verilmesinden veya erken açılmasından sorumlu olmayacaktır.

22. Son Teklif Verme Tarihi

22.1 Teklifler, TDS'de belirtilen adreste ve belirtilen tarih ve saate kadar İşveren’in eline geçmelidir.
22.2 İşveren, kendi inisiyatifine dayanarak, ITT 8 uyarınca İhale Belgesi’ni tadil ederek son Teklif verme tarihini uzatabilir. Bu durumda, İşveren ve isteklilerin son Teklif verme tarihine ilişkin hak ve yükümlülükleri, uzatılan son Teklif verme tarihine tabi olacaktır.

23. Geciken Teklifler

23.1 İşveren, ITT 22 uyarınca son Teklif verme tarihinden sonra gelen herhangi bir Teklifi değerlendirmeyecektir. Son Teklif verme tarihinden sonra İşveren’e gelen her türlü Teklif, gecikmiş, reddedilmiş ilan edilerek, açılmadan istekliye iade edilecektir.

24. Tekliflerin Çekilmesi, Yenilenmesi ve Değiştirilmesi

24.1 İstekli, yetkili bir temsilcisi tarafından usulüne uygun imzalanmış yazılı bir bildirim göndererek, sunulan teklifini geri çekebilir, yenileyebilir veya değiştirebilir ve ITT 20.2 uyarınca yetki belgesinin bir suretini ekler (yalnız, geri çekme bildirimleri suret gerektirmez). Teklife ilişkin yenileme veya değişiklikle birlikte yazılı bildirim gönderilmelidir. Tüm yazılı bildirimler:(a) ITT 20 ve ITT 21 uyarınca hazırlanacak ve sunulacaktır (yalnız, geri çekme bildirimi suret gerektirmez) ve ayrıca, ilgili zarflar, “Geri Çekme”, “Yenileme”, “Değişiklik” şeklinde açıkça işaretlenecektir ve

(b) ITT 22 uyarınca son Teklif verme tarihinden önce İşveren’in eline geçecektir.


24.2 ITT 24.1 uyarınca geri çekilmesi talep edilen teklifler, isteklilere açılmadan iade edilecektir.
24.3 Hiçbir Teklif, son Teklif verme tarihi ile isteklinin Teklif Mektubu'nda belirtilen Teklif geçerlilik süresinin veya uzatılan sürenin bitimi arasındaki süre zarfında geri çekilemez,yenilenemez veya değiştirilemez.


25. Teklif Açılışı

25.1 İşveren, isteklilerin atanmış temsilcileri ve katılanlar huzurunda ve TDS'de belirtilen adres, tarih ve saatte Teklif açılışını gerçekleştirecektir. ITT 21.1 uyarınca elektronik ortamdan Teklif sunumuna izin verilmiş ise, gereken her türlü özel elektronik Teklif açılış usulü TDS’de belirtildiği şekilde olacaktır.
25.2 Öncelikle, “Geri Çekme" olarak işaretlenmiş zarflar açılacak, sesli okunacak ve ilgili Teklife tekabül eden zarf açılmayarak, istekliye iade edilecektir. İlgili geri çekme bildiriminde, geri çekmeye ilişkin geçerli bir yetki olmadığı ve Teklif açılışında sesli okunmadığı sürece hiçbir Teklif geri çekilişine müsaade edilmeyecektir. Sonrasında “Yenileme" olarak işaretlenmiş zarflar açılacak, sesli okunacak ve ilgili Teklifle değiştirilecek ve eski Teklif açılmayarak, istekliye iade edilecektir. İlgili yenileme bildiriminde, yenilemeye ilişkin geçerli bir yetki olmadığı ve Teklif açılışında sesli okunmadığı sürece hiçbir Teklif yenilemeye müsaade edilmeyecektir. “Değişiklik” olarak işaretlenmiş zarflar açılacak ve ilgili Teklifle birlikte sesli okunacaktır. İlgili değişiklik bildiriminde, değişikliğe ilişkin geçerli bir yetki olmadığı ve Teklif açılışında sesli okunmadığı sürece hiçbir Teklif değişikliğine müsaade edilmeyecektir. Yalnızca Teklif açılışında açılan ve okunan Teklifler değerlendirmeye alınacaktır.

25.3 İşveren, diğer tüm zarfları tek seferde açacak ve şunları sesli okuyacaktır: İsteklinin adı, İstekli’nin Teklif Bedel(ler)i, her türü indirim ve uygulama yöntemi, geçici teminatın olup olmadığı ve İşveren’in uygun göreceği diğer her türlü detay. Yalnızca Teklif açılışında okunan indirimler ve alternatif Teklifler değerlendirmeye alınacaktır. ITT 23.1 uyarınca geciken teklifler haricinde Teklif açılışında hiçbir Teklif reddedilmeyecektir.

25.4 İşveren, Teklif açılışında Alıcı bir tutanak hazırlayacak ve bu tutanakta asgari olarak şunlar bulunacaktır: İsteklinin adı ve geri çekme, yenileme veya değişiklik olup olmadığı; varsa parti başı Teklif Bedeli, her türlü indirim ve alternatif teklif; ve Geçici teminat olup olmadığı. İsteklilerin mevcut temsilcilerinden tutanağı imzalamaları istenecektir. İsteklinin tutanak üzerinde imzasının olmaması, tutanağın içeriğini ve hükmünü geçersiz kılmaz. Tutanağın bir kopyası, zamanında teklif veren tüm isteklilere dağıtılacak ve elektronik Teklif sunumuna izin verilmiş ise internet üzerinde yayınlanacaktır.

E. Tekliflerin İncelenmesi

26. Gizlilik

26.1 Tekliflerin değerlendirmesine ilişkin bilgiler, İhale kararına ilişkin bilgi isteklilere veya tüm diğer isteklilere iletilene kadar, süreçle resmi ilgisi bulunmayan veya diğer şahıslara ifşa edilmeyecektir.
26.2 Bir isteklinin Tekliflerin veya İhale kararının resmi değerlendirmesi esnasında İşveren’i uygunsuz bir biçimde etkileme teşebbüsü, Teklifinin reddine yol açabilir.
26.3 ITT 26.1’e bakılmaksızın, Teklif açılışından İhale kararına kadar geçen sürede, istekli, İşveren ile İhale sürecine ilişkin herhangi bir konuda iletişim kurmak isterse, bunu yazılı olarak yapacaktır.27. Tekliflerin Açıklanması

27.1 Tekliflerin ve isteklilerin yeterliliklerini inceleme, değerlendirme ve karşılaştırmasına ve yardımcı olmak amacıyla, İşveren, kendi inisiyatifine dayanarak, herhangi bir istekliden, makul bir yanıt süresi vererek Teklifine açıklık getirmesini isteyebilir. İşveren tarafından yapılan bir talebe yanıt olarak yapılmayan Teklife ilişkin hiçbir açıklama değerlendirmeye alınmayacaktır. İşveren’in açıklık talebi ve yanıt yazılı olacaktır. ITT 29 uyarınca Tekliflerin değerlendirmesinde İşveren tarafından tespit edilen aritmetik hataların düzeltilmesi dışında, teklif bedelleri veya içeriğinde hiçbir değişiklik istenmeyecek, teklif edilmeyecek veya müsaade edilmeyecektir.

27.2 İstekli, İşveren’in açıklama talebinde belirtilen tarih ve saate kadar Teklifine açıklama getirmezse, Teklifi reddedilebilir.

28. Uyumluluğun Tespiti

28.1 İşveren’in Teklifin uyumluluğuna ilişkin tespiti, ITT 11’de açıklandığı gibi Teklifin içeriğine dayanacaktır.
28.2 Esasen uyumlu bir Teklif, önemli sapma, rezervasyon veya eksik olmadan İhale Belgesi’nin gereklerini karşılayan bir tekliftir.
(a) “Sapma”, İhale Belgesi’nde belirtilen gereksinimlerden sapmayı ifade eder;
(b) "Rezervasyon" sınırlayıcı koşullar belirlenmesini ya da İhale Belgesi’nde belirtilen gereksinimlerin tamamen kabulünden sakınmayı ifade eder; ve
(c) "Eksiklik" İhale Belgesi’nde geçen bilgi veya belgelerin tamamı veya bir kısmının sunulmamasını ifade eder.

28.3 Önemli sapma, rezervasyon veya eksiklik,
(a) kabul edildiği takdirde:
(i) Bölüm VI’da belirtilen Gereksinimlerin kapsam, kalite veya performansını önemli şekilde etkileyebilecek veya

(ii) İhale Belgesi ile tutarsız bir şekilde, önerilen Sözleşme uyarınca İşveren’in haklarını veya isteklinin yükümlülüklerini önemli bir şekilde etkileyebilecek veya

(b) düzeltildiği takdirde, esasen uyumlu Teklif sunan isteklilerin rekabetçi pozisyonunu adil olmayan bir biçimde etkileyebilecek unsuru ifade eder.


28.4 İşveren, Bölüm VI’daki tüm gereksinimlerin önemli sapma, rezervasyon veya eksiklik olmadan karşılandığını teyit etmek için Teklifin teknik hususlarını inceleyecektir.
28.5 Teklif, İhale Belgesi’nin gereklerini esasen karşılamıyorsa, İşveren tarafından reddedilecektir ve sonradan önemli sapma, rezervasyon veya eksikliğin düzeltilmesiyle uyumlu sayılamaz.
28.6 Teklifin esasen uyumlu olması kaydıyla, İşveren, Teklif içindeki önemli sapma, rezervasyon veya eksiklik teşkil etmeyen her türlü ölçülebilir uyumsuzluktan feragat edebilir.
F. Teklif Değerlendirmesi ve Karşılaştırması

29. Tekliflerin Değerlendirmesi

29.1 İşveren, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtilen kriterleri ve metotları kullanacaktır. Başka hiçbir değerlendirme kriteri veya metoduna yer verilmeyecektir.29. Aritmetik Hataların Düzeltilmesi

29.2 Teklifin esasen uyumlu olması kaydıyla, İşveren, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtildiği şekilde, aritmetik hataları düzeltecektir.
29.3 İstekli, hataların düzeltilmesini kabul etmezse, Teklifi, uyumsuz sayılacak Geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

30. Tek Para Birimine Dönüşüm

30.1 Değerlendirme ve karşılaştırma amacıyla, Teklifin para birim(ler)i, Bölüm III Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtildiği gibi tek para birimine dönüştürülecektir.

31. Teklif Düzeltmeleri

31.1 Değerlendirme ve karşılaştırma amacıyla, İşveren, Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerini kullanarak Teklif fiyatlarını düzeltecektir.
31.2 İşveren'in fikrine göre, en düşük Değerlendirilmiş Teklif Bedeli’ni oluşturan Teklif, ciddi bir şekilde dengesiz ise ya da ön maliyetleri fazla ise ya da İşveren’in tahminlerinin önemli oranda aşağısındaysa, İşveren, istekliden, Keşif Özeti’ndeki herhangi ya da tüm kalemler için detaylı fiyat analizleri vermesini, bu fiyatların, önerilen yöntem ve takvimle tutarlılığını göstermesini isteyebilir. Fiyat analizlerinin değerlendirmesinden sonra, tahmini Sözleşme ödemeleri takvimini dikkate alarak, İşveren, kati teminat tutarının, masrafları istekli tarafından karşılanmak üzere, ihaleyi kazanan isteklinin temerrüdü halinde, İşveren’i mali zarardan koruyacak seviyeye kadar artırılmasını isteyebilir.32. İsteklinin Yeterliliği

32.1 İşveren, en düşük değerlendirilmiş ve esasen uyumlu Teklifi sunmuş olduğu için seçilen isteklinin Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtilen yeterlilik kriterlerini karşıladığını, ikna olacak şekilde belirleyecektir.
32.2 Tespit, ITT 16 uyarınca istekli niteliklerinin istekli tarafından sunulan belgesel kanıtının incelemesine dayanacaktır.
32.3 İhalenin istekliye verilmesinde ön koşul, olumlu tespittir. Olumsuz tespit, Teklifin elenmesine yol açar ve bu durumda, İşveren, isteklinin yükümlüklerini yeterli bir biçimde yerine getirebilme niteliklerine dair benzer bir tespit yapmak için bir sonraki en düşük değerlendirilmiş teklife geçecektir.
32.4 Teklifte belirtilen üreticilerin ve taşeronların en düşük değerlendirilmiş istekli tarafından, Gereksinimlerde tanımlanmış önemli kalemler için kullanılacak kabiliyetleri, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde tanımlanan kriter ve metotlar uyarınca kabul edilebilirlik açısından değerlendirilecektir. İştirakleri, ihtiyaç olduğunda taraflar arasında bir niyet mektubu ile teyit edilecektir. Bir üretici veya taşeronun kabul edilebilir olmadığı tespit edildiği takdirde, Teklif, reddedilmeyecek, ancak isteklinin, Teklif bedelinde değişiklik olmadan kabul edilebilir bir üretici veya taşeron göstermesi istenecektir.


33. Alıcının Herhangi Bir Teklifi Kabul Etme ve Tüm Teklifleri Reddetme Hakkı

33.1 İşveren, herhangi bir Teklifi kabul etme ve İhale sürecini iptal ederek, isteklilere karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin ihale kararı öncesinde herhangi bir zamanda tüm isteklileri reddetme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, sunulan tüm Teklifler ve özellikle geçici teminatlar, derhal isteklilere iade edilecektir.


G. İhale Kararı

34. Karar Kriterleri

34.1 İşveren, İhaleyi en düşük değerlendirilmiş teklif olarak değerlendirilen ve İhale Belgesi ile esasen uyumlu bulunan Teklifi sunan istekliye, isteklinin Sözleşme’yi yeterli bir şekilde yürütebilecek yeterliliğe sahip olduğunun tespit edilmesi kaydıyla verecektir.

35. Kararın Bildirimi

35.1 Teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce, İşveren, ihaleyi kazanan istekliye yazılı olarak Teklifinin kabul edildiğini bildirecektir.
35.2 Resmi sözleşme hazırlanana ve akdedilene kadar, kararın bildirimi bağlayıcı bir Sözleşme teşkil edecektir.
35.3 Aynı zamanda, İşveren, İhalenin sonucunu tüm diğer isteklilere bildirecek ve İhale sonucunu, parti numaraları ve aşağıdaki bilgilerle birlikte Banka’nın internet sitesinde yayınlayacaktır: (i) Teklif veren her bir isteklinin adı, (ii) Teklif açılışında okunan Teklif bedelleri, (iii) değerlendirilen her bir Teklifin ismi ve değerlendirilmiş fiyatlar; (iv) Teklifi reddedilen isteklilerin isimleri ve (v) kazanan isteklinin adı ve teklif ettiği bedel ve verilen sözleşmenin süresi ve kapsam özeti. Kararın yayınlanmasından sonra, başarısız istekliler, İşveren’den yazılı olarak, Teklif’lerinin seçilmeme nedenlerini açıklamasını yazılı olarak isteyebilirler. İşveren, ihale kararının Yayınından sonra, bu bilgiyi isteyen başarısız istekliye yazılı olarak derhal yanıt verecektir.


36. Sözleşmenin İmzalanması

36.1 Bildirimden hemen sonra, İşveren, kazanan istekliye Sözleşme Anlaşması’nı gönderecektir.
36.2 Sözleşme Anlaşması’nı aldıktan yirmi sekiz (28) gün sonra, kazanan istekli, sözleşmeyi imzalayacak, tarih atacak ve İşveren’e iade edecektir.
36.3 Kazanan isteklinin imzalanmış Sözleşme Anlaşması’nı ve ITT 37 uyarınca Kati Teminatı vermesi üzerine, İşveren, ITT 19 uyarınca geçici teminatı kaldıracaktır.

37. Kati Teminat

37.1 Karar bildirimini aldıktan sonra yirmi sekiz (28) gün içinde, kazanan istekli, Bölüm IX Sözleşme Formları, Özel Sözleşme Şartları Eki’nde gösterilen Kati Teminat Formu’nu veya İşveren’in kabul edeceği başka bir formu kullanarak, ITT 31.3 uyarınca sözleşme şartlarına uygun kati teminatı İşveren’e verecektir. Kazanan istekli tarafından verilen kati teminat senet şeklinde ise, kazanan istekli tarafından belirlenecek ve İşveren tarafından kabul edilecek bir finans veya sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş olacaktır. Senedi veren yabancı kuruluşun, İşveren'in ülkesinde muhabir finans kurumu olması gerekmektedir.

37.2 Kazanan isteklinin yukarıda belirtilen Kati Teminatı vermemesi veya Sözleşmeyi imzalamaması, kararın iptali ve Geçici teminatın irat kaydedilmesi için yeterli neden teşkil edecektir. Bu durumda, İşveren, İhale’yi, teklifi esasen olumlu bulunan ve Sözleşme’yi yerine getirmek için yeterli bulunan bir sonraki en düşük değerlendirilmiş teklifi sunan istekliye verebilir.
Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə