Standard Tender Documents


Bölüm II: Teklif Bilgi NotuYüklə 0,89 Mb.
səhifə5/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Bölüm II: Teklif Bilgi Notu
Bölüm II, Teklif Bilgi Notu, Bölüm I, İstekli Talimatları hakkında özel bilgi sağlar ve İşveren tarafından her bir satın alma için hazırlanmalıdır.
İşveren, Teklif Bilgi Notu’nda, İşveren’in koşullarına özgü bilgi ve gereksinimleri, satın alma işlemini, teklif bedellerine ilişkin geçerli kuralları ve tekliflere uygulanacak teklif değerlendirme kriterlerini belirtmelidir. Bölüm II’nin hazırlanmasında, aşağıdaki hususlar kontrol edilecektir:
(a) Bölüm I hükümlerini belirten ve tamamlayan bilgiler dahil edilmelidir.

(b) Varsa, Bölüm I hükümlerinde, özel satın alma koşullarının gerektirdiği değişiklik ve/veya ilaveler dahil edilmelidir.
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları, Bölüm I, İstekli Talimatları’nda (ITT) verilen referans numaraları olarak yorumlanacaktır. Bu bölümde "ÖRNEK" başlıklı hükümler, opsiyoneldir, revize edilebilir, ekleme yapılabilir ve İşveren’in inisiyatifine göre nihai ihale belgesine konulabilir.
A. Giriş
1. İhalenin Kapsamı
1.1 İşveren: [İşveren’in adını yazınız]
1.1 İhale sürecinin adı: [ismi eksiksiz yazınız]]
İhale sürecinin tanım numarası: [tanım numarasını yazınız]
İhale belgesi düzenlenen sözleşmelerin sayısı ve tanımı: [sözleşmelerin sayısını yazınız]
2. Fon Kaynağı
2.1 Borçlu: [Borçlu’nun adını yazınız]
2.1 Projenin adı: [Projenin adını yazınız]
4. Uygun İstekliler
4.8 ÖRNEK:
Ön yeterlilikten sonra ortak girişim, konsorsiyum veya birlik (JVCA) oluşturulması ya da ön yeterlilik kazanan JVCA’daki her türlü değişiklik, son teklif verme tarihinden önce İşveren’in yazılı onayına tabi olacaktır. Söz konusu onay (i) ortaklardan birinin JVCA’dan çekilmesi ve kalan ortakların, yeterlilik kriterlerini karşılamaması;

(ii) ortakların katılım seviyesinin veya JVCA’nın yapısının önemli bir biçimde değişmesi;

(iii) yeni JVCA’nın yeterli bulunmaması; (iv) İşveren'in fikrine göre, rekabette önemli bir azalma meydana gelmesi veya (v) son teklif verme tarihinden önceki 28 gün içinde İsteklinin ön yeterlilik statüsündeki değişiklik talebinin İşveren’e verilmesi halinde, reddedilebilir.
İşveren, ön yeterlilik kazanmış İsteklilerin listesindeki değişikliği ,teklif açılışından önce bildirecektir.
B. İhale Belgesi
7. İhale Belgesinin Açıklaması, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı
7.1 Yalnız açıklama amacıyla İşveren’in adresi aşağıdaki gibidir:
İlgili: [varsa, kişinin tam ismini yazınız]

Sokak Adresi: [sokak adresini ve numarasını yazınız]

Kat/Oda Numarası: [varsa, kat ve oda numarasını yazınız]

Şehir: [şehir veya ilçe adını yazınız]

Posta Kodu: [varsa, posta (ZIP) kodunu yazınız]

Ülke : [ülke adını yazınız]

Faks numarası: [telefon numarasını ülke ve şehir koduyla birlikte yazınız]

Elektronik posta adresi: [varsa, e-posta adresini yazınız]


Son açıklama talep tarihi normalde, son Teklif verme tarihinden en geç 28 gün öncesi olarak belirlenir.
Açıklama talepleri, son Teklif verme tarihinden en geç [gün sayısı giriniz] önce İşveren’in eline geçmelidir.
7.4 İhale öncesi toplantısı ve saha ziyareti, normalde son teklif verme tarihinden en az 28 gün önce gerçekleşir ve yukarıda ITT 7.1’de belirtilen son açıklama talep tarihi ile çakışır.
İhale Öncesi Toplantısı ["yapılacaktır" veya "yapılmayacaktır"].

İhale öncesi Toplantı yapılacak ise, aşağıdaki tarih, zaman ve yerde yapılacaktır:

Tarih: [varsa, tarih giriniz]

Saat: [varsa, saat giriniz]

Yer: [varsa, yer giriniz]

İşveren tarafından saha ziyareti ["düzenlenecektir" veya "düzenlenmeyecektir"].

Saha Ziyareti düzenlenmiş ise, aşağıdaki tarih, zaman ve yerde yapılacaktır:

Tarih: [varsa, tarih giriniz]

Saat: [varsa, saat giriniz]

Yer: [varsa, yer giriniz]


C. Tekliflerin Hazırlanması
10. Teklifin Dili
10.1 Devlet faaliyetlerinde,18 tüm yayınlanmış ihale ilanları dahil, ihale belgeleri Banka’nın çalışma dillerinden birinde hazırlanacaktır.
"Devlet faaliyetleri" Bankanın bir alıcı üye ülkesine sağlanan veya bu ülkece garanti edilen Bankaca finanse edilen kamu sektörü faaliyetlerini ifade eder. Açık rekabet, ekonomi ve verimlilik açısından, Banka, ihale belgelerinin İngilizce dilinde hazırlanmasını isteyebilir ve ihale belgelerinde geçerli dil olarak belirtilir. Ayrıca, yerel firmaların teklif vermelerine olanak vermek için ihale belgeleri yerel dilde de hazırlanabilir.
Tali Devlet faaliyetlerinde, yerel firmaların teklif vermelerine olanak vermek için tüm yayınlanmış ihale ilanları dahil olmak üzere, ihale belgeleri yerel dilde veya diğer ticari olarak kabul görmüş dilde hazırlanabilir ve ihale belgelerinde geçerli dil olarak belirtilir.
"Tali Devlet faaliyetleri" Bankanın bir alıcı üye ülkesine sağlanan veya bu ülkece garanti edilenler dışında, Bankaca finanse edilen kamu sektörü faaliyetlerini ifade eder. Tüm satın alma ve sözleşme belgeleri, ayrıca İngilizce hazırlanacak ve düzenlenecektir. Banka, söz konusu İngilizce belgelere bakarak, ihalenin kararlaştırılan usullere uygun yürütülüp yürütülmediğini belirleyecektir.
Teklif dili: [dili yazınız]
11. Teklifi Oluşturan Belgeler
11.1 Teklif aşağıdaki belgelerden oluşacaktır:
(a) Teklif Mektubu ve Teklif Eki;
(b) Bölüm IV/ Teklif Formları uyarınca doldurulmuş Fiyat Çizelgesi/Keşif Özeti;
(h) İşverenler genellikle, isteklilerden, isteklinin İşlerin karmaşıklığını anlayıp anlamadığını ve Sözleşme’yi yeterli bir biçimde yürütme kabiliyetine sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılmak üzere ek bilgi sunmalarını isterler. Bu ek bilgiler şunları içerebilir:
- inşaat düzenlemelerinin tanımı ve yöntem beyannameleri;
- isteklinin İşlerin yapımı için kullanmayı önerdiği ekipman ve personel;
- önerilen taşeronlar;
- diğer bilgiler
Ek bilgi Teklifin bir kısmını oluşturuyorsa, isteklinin İşleri yöntem beyannamesi, ekipman vb. gibi verilen bilgilere göre yapma kabiliyetine sahip olmaması, isteklinin değişiklik talebinde bulunmasına yol açabilir. İşverenler, bu nedenle, Teklif ile ilgili niyetlerini ve ek bilgi statüsünü açıklığa kavuşturmak isteyebilirler ve bilginin isteklinin Teklifinin eki veya parçası olup olmadığını belirtebilirler.
ÖRNEK:
Doldurulmuş Ek Bilgi Çizelgesi
Ek Bilgi Çizelgesi, Teklife eşlik eder, ancak bir parçasını teşkil etmez ve isteklinin Sözleşme’yi yerine getirebilme kabiliyetini gösterecek yeterli detayda sunulur. Ek Bilgi Çizelgesi, Bölüm IV Teklif Formları’nda verilen formları kullanarak sunulur ve aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Ek 1 – Hazırlık Programı
i) Saha organizasyonu ve Yöntem beyanı;
ii) Mobilizasyon ve İnşaat Programları;
iii) Yüklenici Ekipmanı; ve

iv) Yüklenici Personeli.


b) Ek 2 – Mali Bilgiler

i) Mali Kaynaklar; ve

ii) Kati ve Avans Teminat Mektubu’nu verecek bankanın adı ve adresi.
c) Ek 3 – Diğer Bilgiler

i) Önerilen Taşeronların Listesi;

ii) Mevcut taahhütler/devam eden işler; ve

iii) Sözleşme kapsamında gerekli olan sigortalara ilişkin olarak sigortacı(lar)ın isim(ler)i ve adres(ler)i ile temel koşullar.


13. Alternatif Teklifler
13.1 Alternatif Tekliflere ["müsaade edilecektir" veya "edilmeyecektir"].
13.2 Tamamlamaya ilişkin alternatif süreler teklif sunulması halinde, İşveren farklı süreleri değerlendirme yöntemini Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nde belirtecektir.
Alternatif tamamlama sürelerine ["müsaade edilecektir" veya "edilmeyecektir"].
Alternatif tamamlama sürelerine izin verildiği takdirde, değerlendirme yöntemi, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri'nde belirtildiği gibi olacaktır.
13.3 İşveren, alternatif tekliflere, özellikle, teknik/tasarım alternatiflerine izin vermek isterse, İşveren, Sözleşme’nin tabi olduğu kanun uyarınca, alternatif tasarımın onayı ile ilgili hususları dikkate alacaktır. Alternatif tasarıma ilişkin inşaat izninin yerel mercilerce reddedilme veya geciktirilme, dolayısıyla, alternatif tasarıma dayanarak ihalenin verilmesi halinde sözleşmenin icrasının engellenmesi ve önemli zaman ve maliyet aşımlarının meydana gelmesi ihtimali vardır.
ITT 13.3’te listelenen bilgilere ek olarak, İstekli, sözleşmenin tabi olduğu kanun uyarınca Alternatif Teknik çözümlerin onaylarını almak için gerekli süreyi hesaba katarak, İsteklinin İşleri Tamamlama Süresi içinde yapabileceğini gösteren tahmini zaman çizelgesini ibraz etmelidir.
13.4 İşveren, Yüklenici’nin Kalıcı İşlerin herhangi bir bölümünü tasarlamasına izin verdiği takdirde, İşveren, Sözleşme’nin, bu konuda uygun bir hüküm içermesini ve aşağıdaki hususların belirtilmesini sağlamalıdır:
Kalıcı İşlerin Yüklenici tarafından tasarlanabilecek kısımları;
Yüklenici tarafından tasarlanabilecek Kalıcı İşlere ilişkin İşveren’in gereksinimleri;
İşveren tarafından Yüklenici'nin tasarımının onayı ile ilgili aşağıdaki gibi prosedürler:
- varsa, İşveren tarafından alınabilecek izinler;
- Sözleşme’nin tabi olduğu kanun uyarınca İşveren tarafından ihtiyaç duyulabilecek, Yüklenici tarafından İşveren onayına sunulacak belgeler; ve
- Varsa, tasarım onayına iştirak eden üçüncü şahıslar ve sözleşme taraflarının ilgili sorumlulukları
İşlerin aşağıdaki bölümleri için alternatif teknik çözümlere müsaade edilecektir: [İşlerin kısımlarını belirtiniz]
Alternatif teknik çözümlere izin verildiği takdirde, değerlendirme yöntemi, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri'nde belirtildiği gibi olacaktır.
14. Teklif Bedelleri ve İndirimler
14.2 & 14.5 Fiyat düzeltmesi, 18 ayı aşan tamamlama süreleri öngören sözleşmeler için zorunludur. Deneyimli bir yüklenicinin, 18 ayı aşan bir dönemde fiyat artışını öngörmesi ve/veya bununla ilgili riskten kaçınmak için uygun önlemleri almayı taahhüt etmesi imkansız olmasa bile güçtür. Bu yüzden,18 ayı aşan tamamlama süresine sahip işlerde fiyat artış düzenlemeleri olmaması, İsteklilerden için, “kumar” niteliğinde fiyatlar alınmasına yol açabilir. Bu durum, isteklinin oranlarının İşlerin icrası için yetersiz olabileceği düşüncesiyle, ihalenin verilmesinden sonraki dönem için önemli muhtemel durumları ve/veya tazminat taleplerini içeren rekabetçi olmayan teklif bedellerine yol açabilir.
İstekli tarafından verilen fiyatlar: ["Sözleşme Şartları uyarınca Sözleşme’nin icrası esnasında düzeltmeye tabi olacaktır" veya "Sözleşme süresince sabit olacaktır"]
15. Teklif Para Birimi
Seçenek A - Teklif para birimi ve ödeme para birimi, tek para birimi olacaktır.
15.1 Seçenek A için ÖRNEK:
İstekli tarafından verilen fiyatlar tamamen [teklif para birimini belirtiniz] cinsinden olacaktır. Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler, Teklif para biriminde yapılacaktır.
15.2 Sözleşme Bedeli, Sözleşme’nin icrası esnasında düzeltmeye tabi ise, Teklif Eki’nde belirtilen döviz endeksinin Sözleşme Bedeli’nin ödeneceği para birimi ile ilgili olmadığı durumlarda, her bir endeks, Sözleşme’ye uygun olarak ilgili para birimine çevrilecektir.
Seçenek B – Teklifin para birimi, yerel para birimidir ve ödemeler birden fazla para biriminde yapılacaktır.
15.1 Seçenek B için ÖRNEK:
İstekli tarafından verilen fiyatlar tamamen Yerel Para Birimi cinsinden olacaktır.
İşveren’in ülkesi dışından temin edilen, İşlere dair girdiler için başka bir para biriminde harcama (“Döviz gereksinimi” olarak anılacaktır) yapacağını düşünen İstekli, tahmini döviz ihtiyacını (geçici tutarlar hariç), Teklif Eki’nde, belirtilen şekilde ve detayda belirtecektir.
Döviz gereksinimleri, [ Döviz gereksiniminin İstekli tarafından teklif edilebileceği para birimini veya birimlerini belirtiniz] cinsinden verilebilir.
15.2 İstekli tarafından yukarıda ITT 15.1’de belirtilen yerel para birimi karşılığının ve oran(lar)ın bulunmasında kullanılacak döviz kurları, İşveren'in ülkesinin merkez bankası tarafından, son teklif verme tarihinden yirmi sekiz (28) gün öncesine rastlayan tarihte benzer işlemler için belirtilen satış kurları olacaktır. Bu oranlar, Teklif Eki’nde İstekli tarafından listelenecek ve kazanan İsteklinin, Sözleşme kapsamındaki Döviz gereksinimi hesaplamada kullanılacaktır. İstekli, başka döviz kurları kullandığı takdirde, ITT 30 hükmü, teklif değerlendirmesinde geçerli olacaktır. Bununla beraber, Sözleşme kapsamındaki ödemeler, teklifte belirtilen döviz kurlarını kullanarak hesaplanacaktır.
15.3 İstekliden, Döviz ve Yerel para gereksinimlerini açıklık getirmesi, fiyatlara dahil edilen ve Teklif Eki’nde gösterilen meblağların, makul ve ITT 15.1 gereklerini karşılar nitelikte olduğunu ispatlaması İşveren tarafından istenebilir ve bu durumda İstekli tarafından döviz gereksiniminin detaylı bir dökümü sunulur.
15.4 Sözleşme Bedeli, Sözleşme’nin icrası esnasında düzeltmeye tabi ise, Teklif Eki’nde belirtilen döviz endeksinin Sözleşme Bedeli’nin ödeneceği para birimi veya birimleri ile ilgili olmadığı durumlarda, her bir endeks, Sözleşme’ye uygun olarak ilgili para birimine çevrilecektir.
16. İsteklinin Niteliklerini Belirleyen Belgeler
16.2 ÖRNEK:
Aşağıdaki kalemler için Üretici Yetkisi istenecektir: [İşveren’in Üretici Yetkisi formu istediği tesis ve teçhizat kalemlerini yazınız]
16.4 ÖRNEK:
İsteklilerin, asgari yeterlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla ana şirketlerinin deneyim ve kabiliyetlerini öne sürmelerine müsaade edilmeyecektir.
İşveren, İsteklinin deneyim ve yeterliliğini kendi ehliyetine göre değerlendirecektir.
İşveren’in, yeterlilik kriterlerini karşılamak için isteklilerin ana şirketlerinin deneyim ve kabiliyetini öne sürmesine izin vermek istemesi halinde, bu konuda net bir açıklama ihale belgelerinde yapılmalıdır. İhale belgelerinde, isteklilerin ana şirket garantisinin İşveren tarafından kabulüne ilişkin asgari gereksinimler belirtilecektir. Ana şirket garantisinin başlıca amacı, sözleşmenin yeterli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır, yani yüklenicinin ana şirketi, gerekli kaynakları sağlayacak ve iştiraki ile birlikte bu yükümlülüğün karşılanmasını tamamen taahhüt edecektir.
16.4 ÖRNEK:
Bir istekli, asgari yeterlilik gereksinimlerini karşılamak için ana şirketinin deneyim ve kabiliyetinden faydalanmak istiyorsa, istekli, teklifi ile birlikte, ana şirketinden bir gayrikabilirücu garanti sunacaktır. Ana şirket garantisinin formatı, teklif sunumundan önce İşveren tarafından onaylanacaktır ve asgari olarak şunları belirtecektir:
• ana şirket garantisinin taraflarının isimleri ile İşverenin, isteklinin ve garantörün ismi;
• garanti sağlanan Sözleşmenin adı;
• Sözleşme kapsamındaki işin veya teslimatın tamamlanmasına ilişkin süre ile tutarlı olmak üzere, garanti süresi;
• Sözleşme’nin tabi olduğu kanun ile aynı olmak üzere garantinin tabi olduğu kanun ve
• Sözleşme kapsamında isteklinin sorumluluk sınırından daha az olmamak kaydıyla, garanti kapsamında Garantörün kümülatif sorumluluk sınırı
Uygun ana şirket garantisinin verilmemesi, teklifin reddine yol açabilir.
18. Tekliflerin Geçerlilik Süresi
18.1 İşveren tarafından uygun görülen gün sayısını yazınız. Süre, tekliflerin değerlendirme ve karşılaştırmasının tamamlanması, Banka tarafından değerlendirme raporunun incelenmesi (gerekli ise), tüm gerekli onayların alınması ve kararın bildirimi için yeterli olmalıdır. Normalde, geçerlilik süresi, 90 gün olmalıdır. Büyük ve karmaşık sözleşmelerde, geçerlilik süresi daha uzun olabilir. Uzatma ihtiyacından kaçınmak için gerçekçi bir süre belirtilmelidir.
Teklif geçerlilik süresi [uygun görülen gün sayısını yazınız] gün olacaktır.
19. Geçici Teminat
19.1 İşveren tarafından uygun görülen tutarı yazınız. Tutar, sabit bir tutar olarak belirtilecektir. Geçici teminat normalde, İşlerin tahmini bedelinin yüzde 2-5 aralığında olur.
Geçici teminat ["istenecektir" veya "istenmeyecektir"].
Geçici teminat istenirse, geçici teminatın tutarı ve para birimi [tutar ve para birimi belirtiniz] olacaktır.
19.7 İş sözleşmelerinde JVCA istekliler, nadiren mevcut banka hesapları ve kredi geçmişi olan uzun vadeli kuruluşlar olarak faaliyet gösterirler. JVCA istekliler, çoğu zaman belli bir sözleşmenin ifası amacıyla kurulurlar ve özellikle Teklif Daveti öncesinde ön yeterlilik sürecinin uygulanmadığı durumlarda, son teklif verme tarihinden önce JVCA adına uygun bir geçici teminat almakta zorluklar yaşayabilirler. İşveren, bu nedenle, geçici teminatın tüm JVCA adına düzenlenmesi kaydıyla, JVCA isteklilerin, JVCA’nın bir ortağı adına geçici teminat sunmalarına izin vermeyi düşünebilir.
ÖRNEK:
Bir JVCA’nın geçici teminatı, Geçici Teminatta, tüm JVCA ortaklarının isimlerinin belirtilmesi ve teminatın JVCA adına sunulduğunun belirtilmesi kaydıyla, JVCA’nın bir ortağı adına verilebilir.
İhale Belgesi’nde istenen uygun geçici teminatın verilmemesi Teklifin reddine yol açabilir.
20. Teklif Formatı ve İmzalanması
20.1 Orijinal Teklife ek olarak, kopya sayısı [gerekli kopya sayısını yazınız] olacaktır.
20.2 İstekli adına imza yetkisinin yazılı teyidi, imza atan kişi(ler)in, teklifi imzalama yetkisine sahip oldukları, dolayısıyla, teklifin, İstekli üzerinde bağlayıcı olduğunu belirten, Noter tarafından usulünce düzenlenmiş bir vekaletnameden oluşacaktır.
21. Tekliflerin Sunumu, Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi
21.1 Herhangi bir elektronik ihale uygulamasını kullanmak isteyen İşverenler, Banka’nın ön olurunu alacaktır. İşveren, Banka’nın ilgili yazılım uygulamasının bağımsız denetimi için ayarlama yapabilmesine olanak verecek yeterli zaman sağlayacaktır. Yukarıdaki paragrafların ifadeleri, Banka’nın denetiminin sonucuna bağlı olarak her durumda Banka ile kararlaştırılacaktır.
İsteklilerin, tekliflerini elektronik ortamda gönderme seçeneği olmayacaktır.
D. Tekliflerin Sunumu ve Açılışı
22. Son Teklif Verme Tarihi
22.1 Yalnız teklif verme amacıyla İşveren’in adresi aşağıdaki gibidir:

İlgili: [varsa, kişinin tam ismini yazınız]

Sokak Adresi: [sokak adresini ve numarasını yazınız]

Kat/Oda Numarası: [varsa, kat ve oda numarasını yazınız]

Şehir: [şehir veya ilçe adını yazınız]

Posta Kodu: [varsa, posta (ZIP) kodunu yazınız]

Ülke : [ülke adını yazınız]
Son Teklif verme tarihi:

Tarih: [Tarih yazınız]

Saat: [saat yazınız]
25. Teklif Açılışı
25.1 Teklif açılışı aşağıdaki adreste gerçekleşecektir:

Sokak Adresi: [sokak adresini ve numarasını yazınız]

Kat/Oda Numarası: [varsa, kat ve oda numarasını yazınız]

Şehir: [şehir veya ilçe adını yazınız]

Posta Kodu: [varsa, posta (ZIP) kodunu yazınız]
Ülke : [ülke adını yazınız]
Teklif açılış tarihi, yukarıda ITT 22.1’de belirtilen Teklif verme tarihi ile aynı olacaktır. Teklif açılışı için belirtilen saat, en son teklif teslimi için belirtilen saatle aynı veya hemen sonrası olmalıdır.
Tarih: [Tarih yazınız]

Saat: [saat yazınız]


Bölüm III: Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri
Kutu içindeki kılavuz notlar ve eğik yazı karakterinde yazılmış hükümler, hazırlayanın uyması gereken talimat ve direktifleri içeren örnek hükümlerdir. Metnin bir parçası değildirler ve nihai ihale belgesine dahil edilmemelidirler. Bu Bölümde verilen referans numaraları, Bölüm I, İstekli Talimatları’nda verilen referans numaraları olarak yorumlanacaktır. Bu bölümde "ÖRNEK" başlıklı hükümler, opsiyoneldir ve Alıcı’nın inisiyatifine göre nihai ihale belgesine konulabilir.
Bu Bölüm, İşveren’in Teklifleri değerlendirmek ve yeterli İsteklileri belirlemek için kullanacağı tüm kriterleri içerir. ITT 29.1 ve ITT 32,1 uyarınca, başka hiçbir faktör, yöntem veya kriter kullanılmayacaktır. İstekli, Bölüm IV Teklif Formları’nda verilen formlarda istenen tüm bilgileri verecektir.
Değerlendirme Kriterleri ve Metodu
13 Alternatif Teklifler
13.1 Alternatif Teknik Teklifler
İşveren, Yüklenici’nin Kalıcı İşlerin herhangi bir bölümünü tasarlamasına izin verdiği takdirde, İşveren, ITT 13.4’e bakarak TDS’de kutu içinde verilen tavsiye ve talimatları dikkate almalıdır.
İşveren’in, alternatif teklif tasarım önerilerini uygulamada iki seçeneği vardır:
a) her birini kendi özelliklerine göre değerlendirmek; veya
b) en düşük değerlendirilmiş esasen uyumlu teklifi verdiği belirlenen İstekli’yi bulmak.
Teknik alternatifler kabul edilirken, (b) seçeneği uygulandığında aşağıdaki hüküm kullanılacaktır.
ÖRNEK:
İhale belgeleri uyarınca alternatifler önermek isteyen İstekliler, ihale belgeleri, Kısım 2, Bölüm VI, İşveren Gereksinimleri’ni öncelikle fiyatlandırmalı ve çizimler, tasarım hesaplamaları, Teknik Şartnameler, fiyat dökümü ve diğer ilgili detaylar gibi İşveren tarafından alternatif değerlendirmenin eksiksiz yapılması için gerekli her türlü bilgiyi vermelidirler. Yalnızca, varsa, en düşük değerlendirilen uyumlu İsteklinin teknik alternatifleri İşveren tarafından değerlendirilecektir.
Teknik alternatifler kabul edilirken, (a) seçeneği uygulandığında aşağıdaki hüküm kullanılacaktır.
ÖRNEK:
İhale belgeleri uyarınca teknik alternatifler önermek isteyen İstekliler, ihale belgeleri, Kısım 2, Bölüm VI, İşveren Gereksinimleri’ni öncelikle fiyatlandırmalı ve çizimler, tasarım hesaplamaları, Teknik Şartnameler, fiyat dökümü ve diğer ilgili detaylar gibi İşveren tarafından alternatif değerlendirmenin eksiksiz yapılması için gerekli her türlü bilgiyi vermelidirler. İşveren’in Yüklenici tarafından tasarımına izin verdiği İşlere ilişkin İşveren gereksinimlerine uyan teknik alternatifler, İşveren tarafından kendi özelliklerine göre değerlendirilecektir.
13.2 Alternatif Tamamlama Süresi
ÖRNEK:
Alternatif Tamamlama Süresine ["müsaade edilecektir" veya "edilmeyecektir"].
Alternatif Tamamlama Sürelerine ilişkin değerlendirme metodu, ITT 31.1’e dayanarak belirtilecektir.
Alternatif Tamamlama Sürelerine müsaade edilmediğinde aşağıdaki hüküm kullanılacaktır.

Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə