Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə8/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Seçenek B – Teklifin para birimi, yerel para birimidir ve ödemeler birden fazla para biriminde yapılacaktır.

Ödeme Para Birimi/Birimleri 14.15
Ödeme Para Birimlerinin Özeti
[İşlerin (veya Keşif Özeti’nin) farklı kesimlerinin önemli farklı yabancı ve yerel para gereksinimleri olacak ise, ayrı tablolar gerekebilir. Yüklenici, İşlerin her bir Kısmının isimlerini yazacaktır.]


Ödeme para biriminin ismi

A

Para Birimi Meblağı

B

Döviz kuru (Birim yabancı paraya karşılık gelen yerel para)

C

Yerel para karşılığı C = A x B

D

Net Teklif Bedeli (NTP) Yüzdesi 100 x C NTP

Yerel para:
1.00Yabancı para 1

Yabancı para 2

Net Teklif Bedeli


100.00

Yerel para biriminde ifade edilmiş geçici tutarlar

[İşveren tarafından girilecektir]
[İşveren tarafından girilecektir]
TEKLİF BEDELİ
Sigorta ibraz süreleri:

18.1

[Sigorta ve poliçe kanıtlarını ibraz süresini giriniz. Süre 14 gün ila 28 gün arasında olabilir.]
a. sigorta kanıtı.

gün

b. ilgili poliçeler

günİşveren rizikolarının sigortasında maksimum tenzili muafiyet tutarı

18.2(d)

[maksimum tenzili muafiyet tutarını giriniz]

Minimum üçüncü şahıs sigortası tutarı

18.3

[Üçüncü şahıs sigortası tutarını giriniz]

DAB şöyle olacaktır:

20.2

Ya: _____ tek üye/hakem

Veya: _____ üç üyeden oluşan DAB

DAB'yi oluşturanlar

20.2

Ya: Tek Üye VEYA: Üç Üye

Atamayı yapacak olan (kararlaştırılmamış ise)

20.3

[Atamayı yapan kurum veya memurun adını yazınız]

Tahkim kuralları

20.6(a)

[Uluslararası Ticaret Odası ve UNCITRAL’den farklı ise tahkim kurallarını belirtiniz]
İşlerin Farklı Bölümleri varsa,Bölümlerin TanımıTanım (Alt Madde 1.1.5.6.)

Tamamlama Süresi (Alt Madde 1.1.3.3.)

Gecikme Tazminatı (Alt Madde 8.7.)Fiyat Çizelgeleri / Keşif Özeti
Keşif Özeti’nin hazırlanmasına ilişkin bu notlar, İşveren veya ihale belgelerini hazırlayan kişi için bilgi olarak verilmiştir. Nihai belgelere dahil edilmemelidir.
Hedefler
Keşif Özeti’nin Hedefleri şunlardır:
(a) isteklilerin etkin ve doğru teklifler hazırlayabilmeleri için yapılacak iş miktarları hakkında yeterli bilgi vermek ve
(b) sözleşme yapıldığında, yapılan işlerin periyodik değerlendirmesinde kullanmak üzere fiyatlı keşif özeti vermek.
Bu hedeflere ulaşmak için, farklı iş maddeleri arasında veya farklı yerlerde ya da farklı koşullarda yürütülerek, farklı maliyet hususlarına yol açan aynı türden işler arasında ayrım yapabilmek için işler yeterli detayda Keşif Özeti ile sunulmalıdır. Bu gereksinimlerle uyumlu bir şekilde, Keşif Özeti şablonu ve içeriği mümkün olduğunca basit ve kısa olmalıdır.
İçerik
Keşif Özeti, normalde aşağıdaki bölümlere ayrılmalıdır:
(a) Giriş;

(b) İş kalemleri (bölümler halinde gruplandırılmış);

(c) Günlük Çalışma Programı (gerekirse);

(d) Geçici Miktarlar ve Tutarlar ve

(d) Özet
Giriş
Giriş, birim fiyatların kapsayıcılığını belirtmeli ve Keşif Özeti’nin hazırlanmasında benimsenen ve işlerin herhangi bir bölümünün ölçümünde kullanılacak ölçüm yöntemlerini belirtmelidir.
Konu üzerinde birçok ulusal standart referans kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuz, İngiltere İnşaat Mühendisleri Enstitüsü'nün Standart Ölçüm Yöntemidir.
Kaya
Hafriyat, sondaj veya çakma işleri söz konusu olduğunda, kayanın kapsamlı bir tanımı (sözleşme yönetiminde, tartışmalı bir başlıktır), Teknik Şartnamede verilmemiş ise, giriş kısmında verilmeli ve bu tanım, ölçüm ve ödemede kullanılmalıdır. )
İş kalemleri
Keşif Özeti’ndeki kalemler, nitelik, konum, erişim, zamanlama veya diğer özel karakteristikler nedeniyle farklı inşaat yöntemlerine veya işlerin fazlara ayrılmasına ya da maliyet hususlarına yol açabilecek farklı iş bölümleri arasında ayrım yapmak için bölümler halinde gruplandırılmalıdır. İşlerin tüm bölümlerinde ortak olan genel kalemler, Keşif Özeti’nde ayrı bir bölüm olarak gruplandırılabilir. Bir fiyat düzeltme formülü kümesi kullanıldığında, bunlar Keşif Özeti’ndeki uygun kısımlarla bağlantılı olmalıdır.
Fiyatlandırma
Keşif Özeti'ndeki fiyatlandırma, belgenin geri kalanındaki fiyatlandırma ve para birimi hükümleriyle tutarlı olmalıdır (örn., İstekli Talimatları, Teklif Verileri ve Sözleşme Şartları). Keşif Özeti hazırlanırken iki genel yöntem vardır. Birincisinde, oranlar ve fiyatlar, teklifin ortak para birimi cinsinden yazılır (Teklif Verileri’nde belirtilen) ve istekliler, yerel ve yabancı paralara ilişkin orantısal gereksinimlerini ayrıca belirtirler. İkincisinde, oranlar ve fiyatlar, her bir kalem için, yerel ve yabancı para bileşenlerine ayrılır. Birinci yöntem idari olarak daha uygundur ve iş sözleşmelerinde daha fazla kullanılır.
Miktarlar
Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece miktarlar, çizimlerden net olarak hesaplanmalıdır ve kabarma, çekme veya atık için pay bırakılmamalıdır. Gerektiğinde miktarlar yukarı veya aşağı yuvarlanmalı ve yapay doğruluktan kaçınılmalıdır.
Ölçüm Birimleri
İşveren’in ülkesinde diğer ulusal birimler zorunlu olmadığı sürece, metrik sistemin kullanılması tavsiye edilir.
Zemin ve kazı kotları
Başlangıç yüzeyi orijinal yüzeyle aynı olmayan kazı, delme veya çakma işlerinde her kalemin tanımı içinde başlangıç yüzeyi tanımlanmalıdır. Kazılmış yüzey nihai yüzeyle aynı olmayan kazı, delme veya çakma işlerinde her kalemin tanımı içinde kazılmış yüzey tanımlanmalıdır. Çalışma derinlikleri, başlangıç yüzeyinden, tanımlanan kazılmış yüzeye kadar ölçülmelidir.
Günlük Çalışma Programı
Keşif Özeti’ne dahil edilmiş kalemler haricinde öngörülemeyen iş olasılığı nispeten yüksek ise, Günlük Çalışma Programı konulmalıdır. İşveren tarafından, isteklilerin teklif ettikleri oranların gerçekliğini kontrol etmek için, Günlük Çalışma Programı normalde şunlardan oluşmalıdır:
(a) temel günlük çalışma oranlarının veya fiyatlarının istekli tarafından girileceği çeşitli işçilik, malzeme ve inşaat teçhizatı sınıflarının listesi ile, yüklenicinin yapılan iş için günlük bazda ödeme alacağı koşulların beyanı; ve
(b) işçilik, malzeme ve tesise ilişkin, yüklenici karı, genel giderleri, kontrol ve diğer giderleri temsil eden her temel çalışma günü alt toplamı karşılığında istekli tarafından girilecek yüzde.
"Günlük Çalışma Programı", kesin tanımların ve Keşif Özeti’ndeki yaklaşık miktarların, öngörülemeyen işleri kapsayamadığı durumlar için Sözleşmede yer alır. Tercih edilen alternatif, Sözleşme Şartları’na uygun olarak ek çalışmanın değerini belirlemektir. Günlük Çalışma Programı, istekliler arasında rekabetçiliği engelleme gibi bir dezavantaja sahiptir ve bu yüzden istekliler, bazı veya tüm kalemlere ilişkin oranları şişirebilirler. Günlük Çalışma Programı, ihale belgelerine dahil edildiğinde, en fazla kullanılma ihtimali bulunan kalemlerin karşısına nominal tutarlar yazılması ve Günlük Çalışma oranları Çizelgesi’nin rekabetçi hale getirilmesi için eklenen tutarların toplamının, Teklif Özeti’ne taşınması tercih edilir.
Söz konusu rekabetçi Günlük Çalışmaya ayrılan toplam tutar normalde tahmini temel Sözleşme Bedeli’nin yüzde üçü ila beşi (3-5) arasındadır ve Mühendis’in direktifi ve inisiyatifi altında harcama yapılacak muhtemel durumlar için Geçici Tutar olarak değerlendirilir. Miktar üzerinde bir kısıtlama olmamakla beraber, önerilen birim oran, sipariş edilen iş miktarları ne olursa olsun, sabit olmalıdır.
Geçici Miktarlar ve Tutarlar
Miktar aşım beklentisi yüksek olan herhangi özel bir kalem veya iş sınıfında miktar olasılığına ilişkin karşılık, söz konusu iş kalemi veya sınıfı için Keşif Özeti’nde “Geçici Miktarlar” veya "Geçici Kalemler" girilerek ayrılmalıdır ve söz konusu iş kalemi veya sınıfı için, normalde ihtiyaç olması beklenen işi aşacak biçimde miktar artışı yapılmamalıdır. Yukarıda kapsanmadığı ölçüde, fiziksel muhtemel durumlar (miktar aşımları) için genel bir karşılık, Keşif Özeti’ne “Geçici Tutar” ekleyerek ayrılabilir. Benzer şekilde, olası fiyat artışları için muhtemel durum karşılığı Keşif Özeti’nde “Geçici Tutar” olarak ayrılmalıdır. Geçici Tutarlara ayrılan meblağ, olası artışların gerçekçi bir tahminine dayanmalıdır. Bu Geçici Tutarların kullanımı çok yakından izlenmelidir ve Geçici Tutarların toplam değeri tahmini temel Sözleşme Bedeli’nin yüzde on beşini (15) aştığında, temel Sözleşme Bedeli’ni yüzde on beşine (15) eşit bir tutar Geçici Tutarlar kapsamında harcandığında, bu Tutarların denetimi yapılmalıdır.
Atanan bir taşeron tarafından (referans Madde 59 veya Kısım I) yürütülecek ihtisas işleri veya temin edilecek özel mallara ilişkin tahmini maliyet, Keşif Özeti'nde, kısa bir tanımla birlikte özel Geçici Tutar olarak belirtilmelidir. Uzmanı seçmek için İşveren tarafından normalde ayrı bir ihale usulü uygulanır ve uzman, baş veya ana yükleniciye taşeron olarak tayin edilir. Kazanan istekli tarafından baş yüklenici olarak sağlanacak her türlü tesis, kolaylık ve devamlılık vs. konusunda, uzman veya taşeron kullanımı için ana istekliler (veya ana yükleniciler) arasında rekabet unsuru sağlamak amacıyla, her bir ilgili Geçici Tutar, Geçici Tutarın fiili harcaması üzerinden ödenecek (ana istekli tarafından teklif edilecek) bir yüzde belirterek, Keşif Özeti’nde bir kalem olarak izlenmelidir.
Özet
Özet, Keşif Özeti’nin nakli yekun yapılan ayrı parçalarını, günlük çalışma, fiziksel (miktarsal) olasılıklar ve varsa fiyat olasılıklarına (fiyat artış düzeltmesi) ilişkin Geçici Tutarları tablo şeklinde göstermelidir.
GEÇİCİ TEMİNAT ÖRNEĞİ
Tüm eğik metinler, formun hazırlanması için verilmiş olup, nihai üründen çıkarılacaktır.
________________________ [Banka’nın Adı ve Düzenleyen Şube veya Ofisin Adres]

Lehtar: _________________________[İşveren’in Adı ve Adresi]

Tarih: _______________________

GEÇİCİ TEMİNAT No: ___________________________

___________________________ [İstekli’nin adı] (aşağıda "İstekli" olarak anılacaktır) ______________ Nolu Teklif Daveti (“IFT”) uyarınca ___________________ [sözleşmenin adı] ifasına ilişkin ____________________ tarihli Teklifini (aşağıda “Teklif” olarak anılacaktır) tarafınıza sunmuş olduğu bildirildi.

Ayrıca, şartlarınız uyarınca, Tekliflerle birlikte bir geçici teminat sunulması gerektiğini biliyoruz.

İstekli’nin talebi üzerine, biz, ________________ [düzenleyen Banka’nın adı] İstekli’nin aşağıdaki sebeplerden ötürü Teklif koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirten yazılı açıklamanızla birlikte ilk talebinizde _______________ (rakam ile) ( ________________) (yazı ile) toplam tutara kadar her türlü meblağı veya meblağları tarafınıza ödemeyi gayrikabilirücu taahhüt ediyoruz:


(a) İstekli'nin, Teklif Mektubu'nda belirtilen Teklif geçerlilik süresi içinde teklifini geri çekmesi; veya
(b) İşveren tarafından Teklif geçerlilik dönemi içinde Teklifinin kabul edildiği bildirildiği halde, İstekli’nin (i) gerektiği halde Sözleşme Formu’nu akdetmemesi veya reddetmesi ya da (ii) İhale Belgesi uyarınca kati teminatı vermemesi veya vermeyi reddetmesi.
İşbu teminat, (a) İstekli’nin ihaleyi kazanması halinde, İstekli tarafından imzalanmış sözleşmenin ve İstekli’nin talimatı uyarınca tarafınıza düzenlenmiş teminat mektubunun suretleri elimize geçtiğinde ve (b) İstekli’nin ihaleyi kazanması halinde, (i) İstekli’ye ihaleyi kazanan İstekli’nin adını bildiren bildirimin kopyasını almamız veya (ii) İstekli’nin Teklifinin süresinin sona ermesinden yirmi sekiz gün sonrası arasında hangisi önce ise o tarihte sona erecektir.

Sonuç olarak, işbu teminat kapsamındaki her türlü ödeme talebi, söz konusu tarihte veya öncesinde ofisimize ulaşmalıdır.


İşbu teminat, ICC 758 Nolu Yayın, Yeknesak Vadesiz Teminat Kuralları’na tabidir.

[imza(lar)]

Temsil ettiği kurum: [düzenleyen bankanın adı]


EK BİLGİ ÇİZELGESİ
İşbu Ek Bilgi Çizelgesi’nin, Teklifimizle birlikte verilmesi gerektiğini, ancak Teklifin bir parçasını oluşturmadığını beyan ederiz. Bu belgede verilen her türlü bilgi, Sözleşme uyarınca düzeltmeye tabi olacaktır. Ek Bilgi Çizelgesi, aşağıdaki bilgilerden oluşur:
a) Ek 1 – Hazırlık Programı
i) Saha organizasyonu ve Yöntem beyanı;

ii) Mobilizasyon ve İnşaat Programları;

iii) Yüklenici Ekipmanı; ve

iv) Yüklenici Personeli.


b) Ek 2 – İsteklilerin Yeterlilikleri
Seçenek I – Ön Yeterlilik Olmaksızın İsteklilerin Yeterlilikleri

Seçenek II – Ön Yeterlilik Sonrası İsteklilerin Yeterlilikleri


c) Ek 3 – Diğer Bilgiler
i) Önerilen Taşeronların Listesi;

ii) Sözleşme kapsamında gerekli olan sigortalara ilişkin olarak sigortacı(lar)ın isim(ler)i ve adres(ler)i ile temel koşullar; ve

iii) Kati ve Avans Teminat Mektubu’nu verecek bankanın adı ve adresi.

EK 1 – HAZIRLIK PROGRAMI
SAHA ORGANİZASYONU VE YÖNTEM BEYANI

İstekli, İstekli’nin İşlerin icrası için benimsemek istediği düzenlemelerin ve yöntemlerin genel bir tanımını verecektir. İstekli’nin düzenleme ve yöntem beyannamesi, İşlerin İhale Belgeleri'ne uygun olarak tatmin edici bir biçimde icra edebilme yeterliliğine sahip olduğunu gösterecektir.


MOBİLİZASYON VE İNŞAAT PROGRAMLARI
İstekli, İstekli’nin İşleri yapmayı planladığı düzeni gösteren bilgi ve/veya programı, Sözleşme’nin icrasının her bir aşamasının tahmini zamanlaması ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki bilgilerle birlikte verecektir:
a) Yüklenici’nin Tesis ve Teçhizatı’nın mobilizasyonu;

b) tahmini inşaat oranları, başlangıç ve bitirmeye ilişkin tahmini zamanlamaları içermek üzere, her bir kilit inşaat faaliyetinin icrası;

c) kilit malzemeler, malzemelerin tahmini taşıma mesafeleriyle ilgili detaylar;

d) İsteklinin ilgili veya uygun göreceği diğer bilgiler.


YÜKLENİCİ EKİPMANI
İstekli, Bölüm III’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) listelenen tüm ekipman kalemleri için gereksinimleri karşılama kabiliyetine sahip olduğunu açıkça gösteren yeterli bilgiyi sağlayacaktır. Listelenen her bir ekipman kalemi veya İstekli tarafından önerilen alternatif ekipman için ayrı bir Form hazırlanacaktır. İstekli, aşağıda istenen bilgileri, mümkün olduğu ölçüde sağlayacaktır. Yıldız (*) ile işaretlenmiş alanlar değerlendirme için kullanılacaktır.


Ekipman Türü*

Ekipman Bilgileri

Üreticinin adı

Model ve güç derecesi

Kapasite*

Üretim yılı*

Mevcut Durumu

Mevcut lokasyonu

Mevcut taahhütlerin detayları

Kaynak

Ekipman kaynağını belirtiniz

[ ] Kendisinin [ ] Kiralık [ ] Leasing [ ] Özel imalat


Sadece İstekli’nin sahip olmadığı ekipman için aşağıdaki bilgiler verilecektir.
Sahibi

Sahibinin Adı

Sahibinin Adresi

Telefon

İrtibat ismi ve unvanı

Faks

Teleks

Anlaşmalar

Projeye özgü kiralama/leasing /üretim anlaşmalarının detaylarıYÜKLENİCİ PERSONELİ

Önerilen Personel
İstekliler, Bölüm 3’te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) listelenen her bir pozisyon için belirtilen gereksinimleri karşılayan uygun nitelikli personelin isimlerini vereceklerdir. Deneyime ilişkin veriler, her aday için aşağıdaki Formu kullanarak verilmelidir.


1.

Unvan
İsim

2.

Unvan
İsim

3.

Unvan
İsim

4.

Unvan
İsim

5.

Unvan
İsim

6.

Unvan
İsim

vb.

Unvan
İsimÖnerilen Personelin Özgeçmişi
İstekli, Yüklenici Personeli çizelgesinde listelenen her personel için aşağıda istenen bilgilerin tümünü verecektir. Yıldız (*) ile işaretlenmiş alanlar değerlendirme için kullanılacaktır.


Pozisyonu*

Personel bilgileri

Adı*

Doğum tarihi
Mesleki nitelikleri:

Mevcut işvereni

İşverenin adı
İşverenin adresi
Telefon

İrtibat (müdür/ personel)
Faks

E-posta
Unvanı

Mevcut işverende çalışma süresi

Mesleki deneyimi ters kronolojik sıralamayla özetleyiniz. Proje ile ilgili teknik ve idari deneyimi belirtiniz.
‘den/dan*

‘e/a*

Şirket, Proje, Pozisyon ve ilgili Teknik ve İdari Deneyim*


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə