Стандартлашдырманын нязяри ясасларыYüklə 0,5 Mb.
səhifə3/5
tarix24.06.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#54660
1   2   3   4   5

A) Elmi-tədqiqat B) Simplifikasiya C) Aqreqatlaşdırma

D) Etibarlılıq E) Davamlılıq
207.Bunlardan hansı standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biridir?

A) Dinamiklik B) Bərabərlik C) Metrolojilik D) Avtomatiklik E) Komplektlilik


208.Standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri verilmişdir.Bu hansıdır?

A) Proqressivlik və optimallaşdırma B) Proqresivlik və avtomatlaşdırma

C) Proqressivlik və unifikasiya D) Proqressivlik və aqreqatlaşdırma

E) Proqressivlik və mexanikləşdirmə


209.Standartların növlərinə aid olanı göstərin.

A) Əsasverici B) Əsaslandırıcı C) Əsaslı D) Əsas hesab edilən E) Əsas öarakterli


210.Bunlardan hansı standartların növlərindən biridir?

A) Məhsul, xidmətlər üçün standartlar B) Məhsul, proseslər üçün standartlar

C) Ölçmə vasitələri üçün standartlar D) Ölçmə üsulları üçün standartlar

E) Kompleks standartlar


211.Aşağıda verilənlərdən hansı standartların növlərindən biri hesab edilir?

A) Proseslər üçün standartlar B) Milli standartlar C) Beynəlxalq standartlar

D) Hövzə standartları E) Dövlətlərarası standartlar
212.Standartların növlərindən biri verilmişdir.Bu hansıdır?

A) Nəzarət metodları B) Standartlaşdırma metodları C) Yoxlama metodları

D) Ekspertiza metodları E) Seratifikasiya metodları

213.Bu, standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri hesab edilir.Hansıdır?

A) Komplekslilik B) Davamlılıq C) Uzunömürlülük D) Etibarlılıq

E) Komplektlilik


214.Standartlaşdırmanın əsas prinsipinə aid olanı göstərin.

A) Materialların minimal xüsusi sərfi prinsipi

B) Materialların standartlaşdırılması prinsipi

C) Proseslərin standartlaşdırılması prinsipi

D) Materialların sertifikatlaşdırılması prinsipi

E) Xidmətlərin standartlaşdırılması prinsipi


215.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biridir?

A) Sistemlilik B) Simplifikasiya C) Uzunömürlülk D) Səmərəlilik

E) Davamlılıq
216.Standartlaşdırmanın ən geniş yayılmış və ən effektiv üsulu hansı hesab edilir?

A) Unifikasiya B) Sistemləşdirmə C) Simplifikasiya D) Tipləşdirmə

E) Aqreqatlaşdırma
217.Standartlaşdırmanın az yayılmış, lakin son dərəcə prespektiv üsulu hansıdır?

A) Tipləşdirmə B) Sistemləşdirmə C) Aqreqatlaşdırma D) Unifikasiya

E) Simplifikasiya
218.Eyni funksional təyinatlı məmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı

əvəzolunması üçün tiplərinin, ölçülərinin, markalarının rasional ixtisarı standartlaş-

dırmanın hansı üsuludur?

A) Unifikasiya B) Simplifikasiya C) Aqreqatlaşdırma D) Tipləşdirmə

E) Sistemləşdirmə
219.Əşyanın, hadisənin və anlayışın müəyyən ardıcıllıqla düzülməsi standartlaşdır-

manın hansı üsuluna aiddir?

A) Sistemləşdirmə B) Aqreqatlaşdırma C) Tipləşdirmə D) Simplifikasiya

E) Unifikasiya


220.Ayrıca müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən

standart necə adlanır?

A) Milli standart B) Sahə standartı C) Dövlətlərarası standatt D) Ölkə standartı

E) Dövlət standartı


221.Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı necə işarə olunur?

A) AZS B) AZZ C) AZE D) AZC E) AZR


222.Məhsul üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət

necə adlanır?

A) Standartlaşdırma B) Məhsul standartlaşdırması C) Akkreditləşdirmə

D) Simplifikasiya E) Sertifikatlaşdırma

223.Aşağıda verilənlərdən biri standartlaşdırmanın əsas prinsipini xarakterizə edir.Bu hansıdır?

A) Məmulatların funksional qarşılıqlı əvəzolunması prinsipi

B) Proseslərin standartlaşdırılması prinsipi

C) Məmulatların funksional qarşılıqlı standartlaşdırılması prinsipi

D) Məmulatların qarşılıqlı funksional istismar olunması prinsipi

E) Xidmətlərin qarşılıqlı funksional əvəzolunması prinsipi


224.Standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri hesab ediləni tapın.

A) Üstüntutulma B) Unifikasiya C) Tipləşdirmə D) Sistemləşdirmə

E) Aqreqatlaşdırma
225.1926-cı ildə standartlaşdırma üzrə hansı beynəlxalq təşkilat yaranmışdır?

A) İSA B) İSO C) İSO/BEK D) BEK E) BMT


226.1946-cı ildə standartlaşdırma üzrə hansı beynəlxalq təşkilat yaranmışdır?

A) İSO B) İSA C) İSO/BEK D) BEK E) BMT


227.Standartlaşdırmanın ən sadə, iqtisadi cəhətdən daha sərfəli üsulu hansıdır?

A) Simplifikasiya B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Unifikasiya

E) Aqreqatlaşdırma
228.Qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma obyektlərinin məcmusu necə adlanır?

A) Standartlaşdırma sahəsi B) Elmi-tədqiqat laboratoriyası

C) Akkreditasiya olunmuş laboratoriya D) Elm sahəsi E) Sertifikatlaşdırma sahəsi
229.Şərti vahidlər, işarələr və anlayışların köməyi ilə ifadə olunan standartlaşdırma

obyektlərinin xarakteristikaları necə adlanır?

A) Standart göstəricilər B) Parametr C) İqtisadi göstəricilər

D) Texnoloji göstəricilər E) Texniki göstəricilər


230.Bu standartlardan hansı Dövlət standartlaşdırma sisteminə daxildir?

A) AZS 1.5-96 B) AZS 225-99 C) AZS 222-99 D) ГОСТ 20779-81

E) ГОСТ 20780-81
231.Əsasverici standart hansıdır?

A) AZS 1.0-96 B) ГОСТ 16504-81 C) AZS 101-98 D) AZS 15-98

E) ГОСТ 4754-80
232.Unifikasiya nədir?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartın kateqoriyası

D) Standartlaşdırma obyekti E) Məhsulun keyfiyyət göstəricisi
233.Standartlaşdırmanın üsullarından birinə aid olanı hansıdır?

A) Tipləşdirmə B) Markalaşdırma C) Növləşdirmə D) Utilləşdirmə

E) Qablaşdırma
234.Aşağıda verilənlərdən hansını standartlaşdırmanın üsuluna aid olduğunu

hesab edirsiniz?

A) Simplifikasiya B) Uzlaşma C) Dinamiklik D) Qarşılıqlı əvəzolunma

E) Sertifikasiya


235.Sistemləşdirmənin xalq təsərrüfatnda ən geniş yayılmış növü hansıdır?

A) Sinifləşdirmə B) Tipləşdirmə C) Qablaşdırma D) Nəqletdirm

E) Növləşdirmə
236.Hansı standartlaşdırmanın üsuluna aiddir?

A) Aqreqatlaşdırma B) Qarşılıqlı əvəzolunma C) Akkreditləşdirmə

D) Avtomatlaşdırma E) Mexanikləşdirmə
237.Standartlaşdırmanın üsuluna aid olanı göstərin.

A) Tipləşdirmə B) Kompleksləşdirmə C) Akkreditləşdirmə D) Sertifikatlaşdırma

E) Komplektləşdirmə
238.Aşağıdakılardan hansı sahə standartının abreviaturasıdır?

A) SSAZ B) SAZS C) SAZ D) STŞAZ E) AZSS


239.Standartlaşdırmanın tarixinə əsasən Rusiyanın sənaye istehsalatında standart-

laşdırmanın elementləri ilk dəfə nə vaxt tətbiq edilmişdir?

A) XVI əsrdə B) XVII əsrdə C) XVIII əsrdə D) XIX əsrdə E) XX əsrdə
240.İlk standartlaşdırma üzrə komitə harada yaradılmışdır?

A) Londonda B) Moskvada C) Parisdə D) Nyu-Yorkda E) Berlində


241.İlk standartlaşdırma üzrə komitə neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1901 B) 1926 C) 1946 D) 1950 E) 1996


242.Beynəlxalq Standartlaşdırma Assosiasiyası (İSA) harada yaranıb?

A) Praqada B) Parisdə C) Berlində D) Londonda E) Afinada


243.Hər il qeyd edilən ”Beynəlxalq Standartlaşdırma günü” hansı tarixdir?

A) 14 oktyabr B) 14 sentyabr C) 14 noyabr D) 14 dekabr E) 14 yanvar


244.Standartlaşdırma üzrə MDB dövlətlərarası şurası neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1992 B) 1991 C) 1990 D) 1993 E) 1994


245.Standartlaşdırma üzrə MDB dövlətlərarası şurasının əsas işçi orqanı hansı şəhər- də yerləşir?

A) Minsk B) Sankt-Peterburq C) Kiyev D) Moskva E) Bakı


246.Standartlaşdırma üzrə MDB dövlətlərarası şurasının neçə üzvü var?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 15 E) 20


247.MDB dövlətləri üçün SSRİ dövründən qalan, qüvvədə olan standartlar necə

adlandırılır?

A) Dövlətlərarası standartlar B) Dövlət standartları C) Milli standartlar

D) Beynəlxalq standartlar E) MDB standartları


248.Dövlətlərarası standartlaşdırma üzrə işlərin aparılması qaydalarının ümumi

müddəaları hansı standartlarla müəyyənləşdirilir?

A) ГОСТ 1.0-92 B) ГОСТ 2.0-96 C) ГОСТ 3.0-92 D) ГOCT 1.0-96

E) ГOCT 2.0-96


249.İSO-da texniki fəaliyyətin təşkili, koordinasiyası və planlaşdırılması məsələləri

ilə məşğul olan komitə necə adlanır?

A) PLAKO B) KOPOLKO C) STAKO D) REMKO E) KASKO
250.İSO-da standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənən komitə necə adlanır?

A) STAKO B) PLAKO C) KASKO D) İNFKO E) REMKO


251.İSO-da “Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi” üzrə komitə

necə adlanır?

A) KASKO B) STAKO C) PLAKO D) REMKO E) KOPOLKO
252.İSO-nun “İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi” necə adlanır?

A) DEVKO B) KASKO C) REMKO D) STAKO E) KOPOLKO


253.İSO-da “İstehlakçıların marağını müdafiə edən komitə” necə adlanır?

A) KOPOLKO B) KASKO C) REMKO D) DEVKO E) STAKO


254.İSO-nun “Standart nümunələr üzrə komitəsi” necə adlanır?

A) REMKO B) KASKO C) STAKO D) DEVKO E) PLAKO


255.Beynəlxalq standartlar deyəndə nə başa düşülür?

A) Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standatlar

B) İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul etdikləti standartlar

C) Ayrica dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar

D) Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup dövlətlərin qəbul və istifadə etdikləri

standartlar E) Birinci kateqoriyalı standartlar


256.Beynəlxalq standartlaşdırma neçənci əsrdən etibarən inkişaf etməyə başlamışdır?

A) XX B) XVI C) XVII D) XVIII E) XV


257.İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasınada qəbul etdikləri və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdikləri standartlar necə adlanır?

A) Dövlətlərarası standartlat B) Regional standartlar C) Beynəlxalq standartlar

D) Avropa standartları E) Əməkdaşlıq standartları
258. Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup regional dövlətlərin qəbul və istifadə

etdikləri standartlar necə adlanır?

A) Regional standartlar B) Beynəlxalq standartlar C) Avropa standartları

D) Əməkdaşlıq standartları E) Sahə standartları

259.Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma və

qaydalar necə adlanır?

A) Beynəlxalq standartlar B) Hövzə standartları C) Dünya standartları

D) Regional standartlar E) Avropa standartları


260.Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir?

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2 E) 7


261.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın üsuluna aid deyil?

A) Akkreditləşdirmə B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Aqreqatlaşdırma

E) Unifikasiya
262.Aşağıdakılardan hansı AZS 1.0-96-ya görə standartların növünə aid deyil?

A) Beynəlxalq standartlar B) Məhsul və xidmət standartları

C) Proseslər üçün standartlar D) Nəzarət üsulları standartları

E) Əsasverici standartlar


263.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın üsuluna aiddir?

A) Unifikasiya B) Akkreditləşdirmə C) Mexahikləşdirmə D) Avtomatlaşdırma

E) Xüsusiləşdirmə
264.STAKO nədir?

A) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə B) Plan komitəsi

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

E) Standart nümunələr üzrə komitə
265.KASKO nədir?

A) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

B) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə C) Plan komitəsi

D) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

E) Standart nümunələr üzrə komitə
266.PLAKO nədir?

A) Plan komitəsi B) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

E) Standart nümunələr üzrə komitə
267.İNFKO nədir?

A) Elmi-texniki informasiya üzrə komitə B) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) İnkişafda etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi E) Plan komitəsi


268.DEVKO nədir?

A) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

B) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) Plan komitəsi E) Elmi-texniki informasiya komitəsi
269.KOPOLKO nədir?

A) İstehsalçıların maraqlarının müdafiə komitəsi

B) Standartların elmi prinsipləri üzrə komitə

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

E) Elmi-texniki informasiya komitəsi


270.REMKO nədir?

A) Standart nümunələr üzrə komitə B) İstehsalçıların maraqlarının müdafiə komitəsi

C) Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə

D) Plan komitəsi E) Elmi-texniki informasiya komitəsi


271.MDB-də sertifikatlaşdırma neçənci ildə həyata keçirilmişdir?

A) 1992 B) 1993 C) 1994 D) 1995 E) 1996


272.Aşağidakılardan hansı standartlaşdırmanın üsuluna aid deyil?

A) Normallaşdırma B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Aqreqatlaşdırma

E) Unifikasiya
273.Sistemləşdirmənin xalq təsərrüfatında ən geniş yayılmış növü hansıdır?

A) Sinifləşdirmə B) Avtomatlaşdırma C) Sertifikasiya D) Qruplaşdırma

E) Növləşdirmə
274.Standartlaşdırma neçə əsas prinsip vasitəsilə həyata keçirilir?

A) 9 B) 4 C) 5 D) 7 E) 2


275.Əsasverici standartlar kompleksinə aid olmayanı göstərin.

A) AZS 371-99 B) AZS 1.0-96 C) AZS 1.2-96 D) AZS 1.6-96 E) AZS 1.4-96


276.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın əsas prinsiplərinə aid deyil?

A) Qabaqlama B) Üstüntutulma C) Sistemlilik D) Dinamiklik E) Komplekslilik


277.Standartların quruluşuna, məzmununa və şərhinə qoyulan tələblər hansı standart- la müəyyənləşdirilir?

A) AZS 1.5-96 B) AZS 1.0-96 C) AZS 1.2-96 D) AZS 1.3-96 E) AZS 1.4-96


278.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi. Əsas müddəalar”.Bu, hansı sənəddir?

A) RS-001-93 B) RS-002-93 C) RS-003-93 D) RS-004-93 E) RS-005-95

279.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırmasistemi.

Bu, hansı sənəddir?

A) RS-003-93 B) RS-002-93 C) RS-001-93 D) RS-004-93 E) RS-005-93
280.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Dövlət Reyestrinin aparılma qaydaları.”

Bu, hansı sənəddir?

A) RS-005-93 B) RS-002-93 C) RS-003-93 D) RS-004-93 E) RS-001-93

281.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Sınaq laboratoriyalarına tələblər və onların

akkreditləşdirmə qaydaları”. Bu, hansı sənəddir?

A) RS-004-93 B) RS-002-93 C) RS-003-93 D) RS-001-94 E) RS-005-95


282.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Sertifikatlaşdırma üzrə orqana tələblər

və onların akkreditləşdirmə qaydaları”. Bu, hansı sənəddir?

A) RS-002-93 B) RS-001-93 C) RS-003-93 D) RS-004-93 E) RS-005-93
283.Azərbaycan Respublikasında məhsulun sertifikatlaşdırma prosesi neçə mərhələ-

dən ibarətdir?

A) 7 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2
284.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının I mərhələsi hansıdır?

A) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi B) Nümunələrin seçilməsi

C) İstehsalatın qiymətləndirilməsi D) Nümunələrin identifikatlaşdırılması

E) Nümunələrin sınağının aparılması


285.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının sonuncu mərhələsi ne-

cə adlanır?

A) Korrektəetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi B) İstehsalatın qiymətləndirilməsi

C) Uyğunluq sertifikatının verilməsi D) Uyğunluq nişanının tətbiq edilməsi

E) Setifikatlaşdırılmış məhsula müfəttiş nəzarəti
286.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının II mərhələsi necə

adlanır?


A) Nümunələrin seçilməsi, identifikatlaşdırılması və sınağı

B) İstehsalatın qiymətləndirilməsi C) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi

D) Uyğunluq sertifikatının verilməsi E) Uygunluq nişanının tətbiqi
287.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının III mərhələsi necə

hansıdır?

A) İstehsalatın qiymətləndirilməsi

B) Nümunələrin seçilməsi, identifikatlaşdırılması və sınağı

C) Uyğunluq sertifikatının verilməsi D) Korrektəetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi

E) Sertifikatlaşdırılmış məhsula müfəttiş nəzarəti


288.Sertifikatlaşdırmaya sifarişə hansı müddətdə baxılır?

A) 1 ay B) 10 gün C) 15 gün D) 1 həftə E) 3 ay


289.Uyğunluq sertifikatının təsir müddəti neçə ildən artıq olmur?

A) 3 ildən B) 2 ildən C) 1 ildən D) 4 ildən E) 5 ildən


290.Milli uyğunluq nişanının təsviri necə yerinə yetirilməlidir?

A) Birrəngli fonda B) Qara rəngli fonda C) Ağ rəngli fonda D) Qarışıq rəngli fonda

E) İxtiyari fonda
291.Sertifikatlaşdırma sınaqları neçə tərkib hissədən ibarətdir?

A) 4 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7


292.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması qaydasının VI mərhələsi hansıdır?

A) Sertifikatlaşdırılmış məhsula müfəttiş nəzarəti

B) Uyğunluq sertifikatının verilməsi C) Uyğunluq nişanının tətbiqi

D) İstehsalatın qiymətləndirilməsi

E) Nümunələrin seçilməsi, identifikatlaşdırılması və sınağı
293.Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırmanı təmin edən işlərin təşkili və ko-

ordinasiyasını hansı orqan yerinə yetirir?

A) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

B) Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə orqan

C) Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan D) Sertifikatlaşdırma üzrə orqan

E) Akkreditləşdirmə üzrə orqan


294.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasında məqsəd nədən ibarətdir?

A) Məhsulların normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaqdan

B) Ətraf mühitin təhlükəsizliyini qorumaqdan

C) Məhsulun keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirməkdən

D) Müəssisənin gəlirini artırmaqdan

E) Məhsulun rəqabət qabiliyyətini yüksəltməkdən


295.Standartlar neçə struktur elementə malidirlər?

A) 12 B) 4 C) 6 D) 8 E) 2


296.Standartların struktur elementlərindən neçəsi əsas hesab edilir?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


297.Standartın quruluşuna əsasən standartın bölmələrinin adları, onların yerləşdiyi

səhifələri özündə əks etdirən struktur element hansıdır?

A) Mündəricat B) Müqəddimə C) Titul vərəqi D) İzahat vərəqi E) Marşrut xəritəsi
298.Standartın quruluşuna görə zəruri hallarda standartın işlənib hazırlanma səbəbləri-

ni özündə əks etdirən struktur elementi hansıdır?

A) Giriş B) Müqəddimə C) Mündəricat D) İzahat vərəqi E) Marşrut xəritəsi
299.Standartın quruluşuna görə standartın məzmununu tam ifadə edən və onu digər

standartlaşdırma obyektlərindən fərqləndirən struktur elementi necə adlanır?

A) Standartın başlığı (adı) B) Standartın bölməsi C) Standartın bəndi

D) Standartın sinfi E) Standartın qrupu


300.Konkret məhsula, o cümlədən, onun müxtəlif markalarına hərtərəfli tələbləri təyin

edən standart növü hansıdır?

A) Texniki şərtlər standartı B) Müəssisə standartı C) Sahə standartı

D) Elmi-texniki və mühəndis cəmiyyətlərinin standartları

E) Dövlətlərarası standartlar
301.Məhsul, xidmət standartlarının neçə növü var?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


302.İşlərin ardıcıllığını, üsullarını, onların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan texniki

vasitələri təyin edən standartlar hansı növdür?

A) Nəzarət metodları standartları B) Məhsul, xidmət standartları

C) Proseslər üçün standartlar D) Əsasverici standartlar E) Müəssisə standartları


303.Standartın quruluşuna əsasən adı, işarəsi və nəşr olunduğu yer göstərilən struktur

element necə adlanır?

A) Titul vərəqi B) İzahat vərəqi C) Sorğu vərəqi D) Uçot vərəqi E) Hesabat vərəqi
304.Standartın quruluşuna görə orada ifadə olunan terminləri dəqiqləşdirmək üçün

nəzərdə tutulan struktur elementi hansıdır?

A) Təriflər B) Teoremlər C) Təyinlər D) Terminlər E) İzahlar
305.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın üsuluna aid deyil?

A) Avtomatlaşdırma B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Aqreqatlaşdırma

E) Unifikasiya
306.Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) İSO B) SSAZ C) TŞAZ D) ETMCS E) AZS


307.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi neçə üsulla təyin edilir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


308.Məhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstərən, müəyyən edilmiş qaydada

müdafiə olunan nişan necə adlanır?

A) Uyğunluq nişanı B) Sertifikat nişanı C) Standart nişanı D) Keyfiyyət nişanı

E) Təhlükəsizlik nişanı


309.Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin

rəsmi tanınması necə adlanır?

A) Akkreditləşdirmə B) Lisenziya C) Sertifikat D) Rəsmi sənəd

E) Aqreqatlaşdırma


310.Məhsulun konkret standarta uyğun olduğunu göstərən sənəd necə adlanır?

A) Uyğunluq sertifikatı B) Uyğunluq nişanı C) Uyğunluq sənədi D) Sertifikat

E) Sertifikat sənədi
311.Sertifikatlaşdırma sahəsində bir və ya bir neçə növ işləri aparmaq üçün attestasi-

yadan keçmiş və hüquq almış şəxs kimdir?

A) Ekspert-auditor B) Nəzarətçi C) Ekspert D) Auditor E) Müfəttiş
312.Standartlaşdırmada əşyanın, hadisənin və anlayışın müəyyən ardıcıllıqla düzül-

məsi necə adlanır?

A) Sistemləşdirmə B) Sıralanma C) Simplifikasiya D) Düzülmə E) Qruplaşdırma
313.Bu üsul standartlaşdırmanın elə formasıdır ki, burada məqsəd məmulatların tip-

lərinin və ya digər növ müxtəlifliyinin sayını hazırki vaxtda onlara olan təlabatı ödə-

mək üçün lazım olan miqdara qədər azaltmaqdır. Bu, hansı üsuldur?

A) Simplifikasiya B) Sistemləşdirmə C) Aqreqatlaşdırma D) Tipləşdirmə

E) Unifikasiya
314.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın əsas prinsiplərinə aid deyil?

A) Mexaniklilik B) Dinamiklik C) Üstüntutulma D) Komplekslilik

E) Elmi-tədqiqat
315.Məhsul üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət necə

adlanır?


A) Standartlaşdırma B) Metrologiya C) Kvalimetriya D) Sertifikasiya

E) Akkreditləşdirmə


316.Standartların kateqoriyasına aid olmayanı göstərin.

A) SMPDK B) SSAZ C) AZS D) ETMCS E) TŞAZ


317.Aşağıdakılardan hansı əsasverici standartdır?

A) AZS 1.2-96 B) AZS 122-98 C) AZS 111-98 D) AZS 12-96 E) AZS 21-97


318.Azərbaycan Respublikasında Milli sertifikatlaşdırma sisteminin qeydiyyatını

hansı təşkilat aparır?

A) Metrologiya,Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi B) Gömrük orqanı

C) Nazirlər kabineti D) Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan E) İqtisadi inkişaf nazirliyi

319.Məhsulun təhlükəsizliyini təmin edən sertifikatlaşdırma hansı sertifikatlaşdırmaya

aiddir?


A) Məcburi sertifikatlaşdırmasına

B) Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılm A) Məcburi sertifikatlaşdırmasına asına

C) Könüllü sertifikatlaşdırmasına D) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılmasına

E) Uyğunluğun sertifikatlaşdırılmasına

320.Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin

rəsmi tanınması necə adlanır?

A) Akkreditləşdirmə B) Patentləşdirmə C) Sertifikatlaşdırma

D) Kodlaşdırma E) Standartlaşdırm


321.Sertifikatlar (atestatlar) nə zaman hüquqi qüvvəyə malikdir?

A) Reestr qeydiyyat nömrəsi olduqda

B) Məhsulun sertifikatlaşdırma sınağı başa çatdıqdan sonra

C) Məhsulun sınaq protokolu tərtib edildikdən sonra

D) Sertifikat tərtib edildikdən sonra E) Sertifikatlaşdırmaya sifariş verildiyi gündən
322. Məhsulunu sertifikatlaşdırmaq üçün sifarişçi hansı orqana sifariş göndərməlidir?

A) Sertifikatlaşdırma üzrə müvafiq orqana B) Sertifikatlaşdırma üzrə şuraya

C) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyasına D) Apelyasiya üzrə komissiyayaYüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə