Стандартлашдырманын нязяри ясасларыYüklə 0,5 Mb.
səhifə4/5
tarix24.06.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#54660
1   2   3   4   5

E) Elmi-metodiki sertifikatlaşdırma orqanına


323.TŞAZ-texniki şərtlər hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

A) AZS 1.3-96 B) AZS 1.2-96 C) AZS 1.0-96 D) AZS 1.5-96 E) AZS 1.2-96


324.Müəssisə standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

A) AZS 1.4-96 B) AZS 1.6-96 C) AZS 1.6-96 D) AZS 1.5-96 E) AZS 1.2-96

325.Sahə standartları hansı sənədə əsasən işlənib hazırlanır?

A) AZS 1.6-96 B) AZS 1.4-96 C) AZS 1.3-96 D) AZS 1.5-96 E) AZS 1.7-96


326.Standartlaşdırma və unifiksiya səviy­yəsinin əsas göstəricilərindən hesab olunan,

% düsturu ilə hesablanan əmsalı göstərin.

A) Tip ölçülərinə sayına görə tətbiqolunma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı

C) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə tətbiqolunma əmsalı

D) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı E) Təkrarlanma əmsalı
327.Standartlaşdırma və unifiksiya səviy­yəsinin əsas göstəricilərindən hesab olunan

% düsturu ilə hesablanan əmsalı göstərin.

A) Tərkib hissələrininsayına görə tətbiq olunma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə tətbiqolunma əmsalı

C) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı D) Təkrarlanma əmsalı

E) Tip ölçülərinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı
328.Standartlaşdırma və unifiksiya səviy­yəsinin əsas göstəricilərindən hesab olunan

% düsturu ilə hesablanan əmsalı göstərin.

A) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə təkrarlanma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı

C) Tip ölçülərinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı D) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı

E) Təkrarlanma əmsalı
329.Aşağıdakılardan hansı əsasverici standartdır?

A) AZS 1.2-96 B) AZS 12-96 C) AZS 13-96 D) AZS 375-96 E) AZS11-96


330.Aşağıdakılardan hansı standartların növünə aid deyil?

A) Ekspertiza B) Məhsul, xidmət C) Proses D) Nəzarət metodları E) Əsasverici


331.Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) KSVS B) ГОСТ C) SSAZ D) ETMCS E) AZS


332.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın üsuluna aiddir?

A) Sistemləşdirmə B) Sertifikatlaşdırma C) Kompleksləşdirmə D) Komplektləşdirmə

E) Standartlaşdırma
333.Standartların qüvvədəolma müddəti nə qədərdir?

A) 5 il B) 2 il C) 3 il D) 4 il E) 1 il


334.Sertifikatın qüvvədəolma müddəti nə qədərdir?

A) 3 il B) 2 il C) 1 il D) 4 il E) 5 il


335.Müəssisə standartları haqqında ümumi müddəaları özündə əks etdirən standart

hansıdır?

A) AZS 1.4-96 B) AZS 1.2-96 C) AZS 1.3-96 D) ГОСТ1.0-82 E) AZS 1.5-96
336.Standartların işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 15


337.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən məhsul vahidinə sərf

olunan gətirilmiş xərc necə hesablanır?

A) G = M + EnK B) G = (A1 + A2) M C) G = (A1 + A2) ∙ EnK

D) G = E1E2 E) G = E (A1 + A2)


338.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən kapital qoyluşunun

normativ ödəmə müddəti necə hesablanır?

A) Töd = B) Töd = K1K2 C) Töd = M1 + M2 D) Töd = KM

E) Töd =


339.Standartlara qoyulan təsir müddəti bitdikdən sonra nə baş verir?

A) Ona yenidən baxılır B) Müddət artırılır C) Standart yenişi ilə əvəz edilir

D) Təsir müddəti 3 il də artırılır E) Standart ləğv edilir
340.AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1993 B) 1992 C) 1991 D) 1999 E) 2000


341.Aşağıdakılardan hansı əsasverici standartdır?

A) AZS 1.3-96 B) AZS 12-96 C) AZS 13-96 D) AZS 375-96 E) AZS11-96


342.Aşağıdakılardan hansı standartların növünə aid deyil?

A) Sınaq B) Məhsul, xidmət C) Proses D) Nəzarət metodları E) Əsasverici


343.Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) TSVS B) ГОСТ C) SSAZ D) ETMCS E) AZS


344.Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Qabaqlayan standartlar B) Məhsul, xidmət üçün standartlar

C) Proseslər üçün standartlar D) Nəzarət metodları üçün standartlar

E) Əsasverici standartlar


345.Standartların tələblərinin pozulmasına görə sanksiya barədə sərəncama əsasən

təsərrüfat subyekti məbləğin neçə %-ni dövlət büdcəsinə ödəyir?

A) 50% - ni B) 30% - ni C) 35% - ni D) 15% - ni E) 100% - ni
346.K = düsturu ilə təyin 0lunan standartlaşdırma və unifikasiya sə-

viyyəsinin əsas göstəricilərindən biri necə adlanır?

A) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı B) Dinamik əmsalı C) Qabaqlama əmsalı

D) Layihələndirmə əmsalı E) Komplekslik əmsalı


347.Unifikasiya nədir?

A) Standartlaşdırmanın üsullarından biriB) Sertifikasiya üzrə orqan

C) Universal standart D) Universitet standartı E) Sertifikasiyanın metodu
348.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma sistemində neçə əsasverici

standart var?

A) 6 B) 3 C) 4 D) 5 E) 2
349.Aşağıdakılardan hansı əsasverici standartdır?

A) AZS 1.4-96 B) AZS 12-96 C) AZS 13-96 D) AZS 11-96 E) AZS 222-96


350.Aşağıdakılardan hansı əsasverici standartdır?

A) AZS 1.5-96 B) AZS 12-96 C) AZS 13-96 D) ГОСТ 375-75 E) AZS11-96


351.Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) İTHVS B) ГОСТ C) SSAZ D) ETMCS E) AZS


352.Standartlaşdırmanın əsas prinsiplərinə aid olanı hansıdır?

A) Qarşılıqlı uzlaşma B) Unifikasiya C) Tipləşdirmə D) Davamlılıq

E) Uzunömürlülük
353.Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliklə tənzimlənən sertifikatlaşdırma necə

adlanır?

A) Məcburi sertifikatlaşdırma B) Qanuni sertifikatlaşdırma

C) Tənzimlənən sertifikatlaşdırma D) Könüllü sertifikatlaşdırma

E) Beynəlxalq sertifikatlaşdırma
354.Sertifikatlaşdırmada ziyan vura biləcək risqin olmaması necə adlanır?

A) Təhlükəsizlik B) Etibarlılıq C) Davamlılıq D) Stabillik E) Sağlamlıq


355.Sertifikatlaşdırmanın terminlərinə görə məhsul, proses və xidmətinmənfi təsirindən

ətraf mühitin mühafizəsi necə adlanır?

A) Ətraf mühitin mühafizəsi B) Ekologiyanın mühafizəsi C) İnsanların sağlamlığının

mühafizəsi D) İnsanların əmlakının mühafizəsi E) Təbiətin mühafizəsi


356. Sertifikatlaşdırmanın terminlərinə görə eyni konkret standartlar, qayda və üsullar

tətbiq edilən məhsulların sertifikatlaşdırma sistemi necə adlanır?

A) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi B) Məcburi sertifikatlaşdırma sistemi

C) Milli sertifikatlaşdırma sistemi D) Eyni məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi E)

Könüllü sertifikatlaşdırma sistemi
357. Sertifikatlaşdırmanın terminlərinə görə uyğunluq sertifikatlaşdırması keçirən zaman

üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və ardıcıllığı necə adlanır?

A) Sertifikatlaşdırma sxemi B) Sertifikatlaşdırma C) Məcburi sertifikatlaşdırma

D) Keyfiyyət sxemi E) Nəzarət sxemi


358.Uyğunluq sertifikatılaşdırılması aparmaq üçün xüsusi üsullar və idarəetmə

qaydalarına malik sistem necə adlanır?

A)Sertifikatlaşdırma sistemi B) Uyğunluq sistemi C) Nəzarət sistemi D) Keyfiyyət

sistemi E) Standartlaşdırma sistemi


359.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən məhsul vahidinə sərf

olunan gətirilmiş xərc necə hesablanır?

A) G = M + EnK B) G = (A1 + A2) M + EnK C) G = EnK + MA1

D) G = (E1 – E2) MK E) G = E (A1 + A2)MK


360.Aşağıdakı struktur elementlərindən hansılar standartlarda mütləq göstərilməlidir?

A) Titul vərəqi, müqəddimə, standartın adı, tələblər

B) Tətbiq sahəsi, normativ istinadlar C) Giriş, mündəricat

D) Normativ istinadlar, təriflər, tətbiq sahəsi, mündəricat

E) Təriflər, işarələr və ixisarlar, əlavələr, biblioqrafıik göstərişlər
361.Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı dildə yazılmalıdır?

A) Azərbaycan B) Azərbaycan və rus C) Azərbaycan, rus və ingilis

D) Azərbaycan və ingilis E) Azərbaycan və türk
362.Standart nədir?

A) Məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ

sənəddir B) Ölçmə vasitəsi C) Nümunə D) Eyniyyət E) Etalon
363. Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını

daşıyır?


A) İngilis B) Fransız C) Alman D) Latın E) Yunan
364.Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat tərəfindən

müəyyən edilmişdir?

A) İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

B) Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)

C) Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi

D) Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES)

E) Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası
365.Standartlaşdırmanın hansı üsulunda məmulatların tiplərinin, növlərinin,

ölçülərinin sayının rasional ixtisarı xarakterizə olunur?

A) Unifikasiya B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Simplifikasiya

E) Aqreqatlaşdırma


366.Aşağıdakılardan hansı əmsal Kn=düsturu ilə hesablanır?

A) Təkrarlanma əmsalı B) Tətbiqolunma əmsalı C) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı

D) Qrup məmulatlarının unifikasiya əmsalı E) Qarşılıqlı əvəzolunma əmsalı
367.Aşağıdakılardan hansı əmsal K = 100% düsturu ilə hesablanır?

A) Qrup məmulatlarının unifikasiya əmsalı B) Təkrarlanma əmsalı

C) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı D) Tətbiqolunma əmsalı E) Tip ölçülərinin əmsalı
368.Bu, standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri hesab edilir.Hansıdır?

A) Üstüntutulma B) Davamlılıq C) Etibarlılıq D) Uzunömürlülük E) Komplektlilik


369.Aşağıdakı abreviaturalardan hansı düzgün yazılmamışdır?

A) MSAZ B) SSAZ C) TŞAZ D) ETMCS E) AZS


370.Aşağıdakılardan hansı əmsal % düsturu ilə hesablanır?

A) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə təkrarlanma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı

C) Tip ölçülərinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı D) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı

E) Təkrarlanma əmsalı
371.2003-cü ildə standartlaşdırma sahəsində hansı hadisə baş vermişdi?

A) Azərbaycan İSO-nun tam üzvü olmuşdu B) SMPDK yaranmışdı

C) SMPDA yaranmışdı D) Azərdövlətstandart yaranmışdı

E) Dövlət Standartlaşdırma Sistemi yaranmışdı


372.Standartlarda diaqramlar verilərkən nələrə icazə verilmir?

A) Boş sahə saxlamağa B) Sözləri həriflərlə əvəz etməyə

C) Sözlərin ixtisarla yazılmasına D) Rəqəmsiz riyazi işarə işlətməyə

E) Sinonimlərdən istifadə etməyə


373.Aşağıdakılardan hansı əmsal K = düsturu ilə hesablanır?

A) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı B) Dinamik əmsalı C) Qabaqlama əmsalı

D) Layihələndirmə əmsalı E) Komplekslik əmsalı
374.Aqreqatlaşdırma dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartın kateqoriyası E) Standartlaşdırmanın göstəricisi
375.Aşağıdakılardan hansı əmsal % düsturu ilə hesablanır?

A) Tərkib hissələrininsayına görə tətbiq olunma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə tətbiqolunma əmsalı

C) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı D) Təkrarlanma əmsalı

E) Tip ölçülərinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı
376.Aşağıdakı abreviaturalardan hansı düzgün yazılmamışdır?

A) TŞAS B) SSAZ C) AZS D) ETMCS E) MS


377.1940-cı ildə standartlaşdırma sahəsində hansı hadisə baş vermişdir?

A) ГОСТ yaranmışdır B) Keçmiş SSRİ-də standartlaşdırma üzrə komitə yaranmışdır

C) İSA yaranmışdır D) BEK yaranmışdır E) İSO yaranmışdır
378.Standartlaşdırmada mövcud olan terminlərə görə şərti vahidlər, işarələr və

anlayışların köməyi ilə ifadə olunan standartlaşdırma obyektlərinin xarakteristikaları

necə adlanır?

A) Standart göstəriciləri B) İstismar göstəriciləri C) İqtisadi göstəricilər

D) Texnoloji göstəricilər E) Texniki göstəricilər
379.Aşağıdakılardan hansı əmsal % düsturu ilə hesablanır?

A) Tip ölçülərinə sayına görə tətbiqolunma əmsalı

B) Tərkib hissələrinin sayına görə tətbiqolunma əmsalı

C) Tərkib hissələrinin ümumi qiymətinə görə tətbiqolunma əmsalı

D) Qarşılıqlı unifikasiya əmsalı E) Təkrarlanma əmsalı
380.Sahə standartı dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartın kateqoriyası B) Standartın tətbiq sahəsi C) Standartın əsas prisipi

D) Standartın növü E) Standartın göstəricisi
381.Simplifikasiya dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartın kateqoriyası E) Standartlaşdırmanın göstəricisi
382.1996-cı ildə standartlaşdırma sahəsində hansı hadisə baş vermişdir?

A) Dövlət Standartlaşdırma Sistemi yarandı

B) İlk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

C) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Assosiasiya yarandı

D) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat yarandı

E) Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yarandı


383.Standartların işlənib hazırlanması mərhələlərinə aid olmayanını göstərin.

A) Standart layihəsinin beynəlxalq təşkilatlarla razılaşdırılması

B) Standartın layihəsinin hazırlanması ( I redaksiya) və onun rəyə göndərilməsi

C) Standart layihəsinin baxılması baxılması, təsdiqi və qeydiyyatı

D) Standartın işlənməsinintəşkili və texniki tapşırığın tərtib edilməsi

E) Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması


384.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən kapital qoyuluşunun

səmərəlilik əmsalı necə hesablanır?

A) Eh = 1 / Töd B) Eh = 1 – Töd C) Eh = 1 + Töd D) Eh = 1 + Töd + K

E) Eh = 1 – Töd + K


385.Standartlaşdırmanın 5-ci növü hansıdır?

A) 5-ci növ yoxdur B) Məhsul, xidmət standartı C) Proseslər üçün standartlar

D) Kompleks standartlar E) Ölçmə metodlarının standartları
386.Standartlaşdırmanın 4-cü növü hansıdır?

A) Ölçmə metodlarının standartları B) 4-cü növ yoxdur C) Proseslər üçün standartlar

D) Kompleks standartlar E) Məhsul, xidmət standartı
387.Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma sahəsində 1993-cü ildə hansı

hadisə baş vermisdir?

A) Azərdövlətstandart yaranmışdır

B) Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaranmışdır

C) Dövlət Standartlaşdırma Sistemi yaranmışdır

D) Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi yaranmışdır

E) Standartlaşdırma haqqında qanun qəbul edilmişdir
388.Sistemləşdirmə dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartlaşdırma sahəsində fəaliyyət E) Standartın kateqoriyası
389.Standartlaşdırma sahəsindəki terminlərə görə “standartlaşdırma” nədir?

A) Məhsul üçün norma, qayda, xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət

B) Məhsulun keyfiyyət göstəricisi C) Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

D) Nümunə, etalon, qayda

E) Məhsulları eyni formaya, eyni ölçüyə gətirmək üçün fəaliyyətdir
390.1946-cı ildə standartlaşdırma sahəsində hansı hadisə baş vermişdir?

A) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat yarandı

B) Keçmiş SSRİ-də ilk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

C) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Assosiasiya yarandı

D) İlk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

E) Standartlaşdırma üzrə Avropa təşkilatı yarandı


391.1901-cı ildə standartlaşdırma sahəsində hansı hadisə baş vermişdir?

A) İlk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

B) Keçmiş SSRİ-də ilk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

C) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Assosiasiya yarandı

D) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat yarandı

E) Standartlaşdırma üzrə Avropa təşkilatı yarandı


392.Tipləşdirmə dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartın kateqoriyası E) Standartlaşdırmanın göstəricisi
393.Standartın işlənməsinin təşkili və texniki tapşırığın tərtib edilməsi.Bu,

standartların işlənib hazırlanmasının neçənci mərhələsinə aiddir?

A) 1-ci B) 2-ci C) 3-cü D) 4-cü E) 5-ci
394.Azərbaycan Respublikasının «Standartlaşdırma haqqında» qanunu nə vaxt təsdiq

edilmişdir?  1. 8 oktyabr 1996-cı ildə B) 8 sentyabr 1996-cı ildə C) 8 noyabr 1996-cı ildə

D) 8 dekabr 1996-cı ildə E) 8 yanvar 1996-cı ildə
395.Aşağıda verilənlərdən hansı standartların növlərindən biri hesab edilir?

A) Proseslər üçün standartlar B) Milli standartlar C) Beynəlxalq standartlar

D) Hövzə standartları E) Dövlətlərarası standartlar
396.Standartlarda tələblər hansı şəkildə verilə bilər?

A) Mətn, cədvəl, qrafiki materiallar şəklində B) Ancaq cədvəl şəklində

C) Qrafiki material və cədvəl şəklində D) Mətn və qrafiki materiallar şəklində

E) Ancaq mətn şəklində


397.Standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin əsas göstəricilərinə aid olanı

göstərin


A) Təkrarlanma əmsalı B) Qabaqlayan əmsal C) Korrektəetmə əmsalı

D) Simplifikasiya əmsalı E) Akkreditləşdirmə əmsalı


398.Sahə standartlarının abreviaturası hansıdır?

A) SSAZ B) SZAS C) SŞAZ D) SSZS E) SAZS


399.Standartların növlərinə aid olmayan hansıdır?

A) Sahə standartları B) Məhsul, xidmət standartı C) Proseslər üçün standartlar

D) Əsasverici standart E) Nəzarət metodlarının standartları
400.Standartların təsir dairəsinə görə ən aşağı kateqoriyası hansıdır?

A) Elmi-texniki mühəndis cəmiyyətlərinin standartları B) Dövlətlərarası standartlar

C) Sahə standartları D) Texniki şərtlər E) Müəssisə standartları
401.1926-cı ildə standartlaşdırma sahəsində hansı əlamətdar hadisə baş vermişdir?

A) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Assosiasiya yarandı

B) Keçmiş SSRİ-də ilk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

C) İlk standartlaşdırma üzrə komitə yarandı

D) Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat yarandı

E) Standartlaşdırma üzrə Avropa təşkilatı yarandı


402.Unifikasiya dedikdə aşağıakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartın kateqoriyası E) Standartlaşdırmanın göstəricisi
403.Standartın layihəsinin baxılması, təsdiqi və qeydiyyatı.Bu, standartların işlənib

hazırlanmasının neçənci mərhələsinə aiddir?

A) 4-cü B) 2-ci C) 3-cü D) 1-ci E) 5-ci
404.Rəylərin təhlili, standartın layihəsinin son redaksiyasının işlənib hazırlanması və

təsdiqlənməyə təqdim edilməsi. Bu, standartların işlənib hazırlanmasının neçənci

mərhələsinə aiddir?

A) 3-cü B) 2-ci C) 1-ci D) 4-cü E) 5-ci


405.Hansı standart mövcud deyil?

A) AZS 1.0-2015 B) AZS 1.2-96 C) AZS 1.3-96 D) AZS 1.4-96 E) AZS 1.0-96


406.Beynəlxalq Standartlaşdırma Komitəsi (İSO) harada yaranıb?

A) Londonda B) Parisdə C) Berlində D) Praqada E) Afinada


407.Sertifikatlaşdırma sınaqları aparılan zaman keyfiyyətin qiymətinin (parametri-

nin) təyin sdilməsi necə adlanır?

A) Ölçmə B) Nəzarət C) Sınaq D) Ekspertiza E) Analiz
408.Hansı standart mövcud deyil?

A) AZS 1.7-96 B) AZS 1.2-96 C) AZS 1.3-96 D) AZS 1.5-96 E) AZS 1.0-96


409.Standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin əsas göstəricilərinə aid olanı

göstərin


A) Tətbiqolunma əmsalı B) Qabaqlayan əmsal C) Korrektəetmə əmsalı

D) Simplifikasiya əmsalı E) Akkreditləşdirmə əmsalı


410.Məhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstərən, müəyyən qaydada müdafiə

olunan nişan necə adılanır?  1. Uyğunluq nişanı B) Sertifikat nişanı C) Məhsul nişanı D) Keyfiyyət nişanı

E) Standart nişanı
411.Sertifikatlaşdırma üzrə fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması

necə adlanır?  1. Akkreditasiya B) Sertifikasiya C) Simplifikasiya D) Attestasiya E) Ekspertiza

412.Aşağıdakılardan hansı konkret məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair

səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyasıdır?

A )Akkreditləşdirilmiş labotatoriya B) Sertifikasiya laboratoriyası C) Keyfiyyət

laboratoriyası D) Sınaq laboratoriyası E) Məhsul laboratoriyası
413. Töd = düsturu ilə hesablanan iqtisadi göstərici aşağıdakılardan hansıdır?

A) Kapital qoyuluşunun ödəmə müddəti B) Maya dəyərin ödəmə müddəti

C) Standartlaşdırmaya çəkilən xərclərin ödəmə müddəti D) Sərmayənin ödəmə müddəti

E) Sertifikatlaşdırmaya çəkilən xərcin ödəmə müddəti


414.AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna daxil olmayını göstərin

A) Standartlaşdırma üzrə Milli orqan B) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

C) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları D) Məhsulun istehsalçıları və

tədarükçüləri E) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqan


415.Məcburi sertifikatlaşdırmaya daxil olmaya xidmət obyektini göstərin

A) Qeyri maddi B) Məişət C) Rabitə D) Ticarət E) Turizm və ekskursiya


416.Məcburi sertifikatlaşdırma obyektlərinin namenklaturası kim tərəfindən təyin

edilir?  1. Yüklə 0,5 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə