Стандартлашдырманын нязяри ясасларыYüklə 0,5 Mb.
səhifə5/5
tarix24.06.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#54660
1   2   3   4   5

Nazirlər Kabineti B) Milli Məclis C) Prezident Aparatı D) SMPDK E) Müəssisə

417. Məcburi sertifikatlaşdırma obyektlərinin namenklaturasının tərkibinə nə vaxt

yenidən baxılır?

A) İldə bir dəfədən gec olmayaraq B) 2 ildə bir dəfədən gec olmayaraq C) 2 ildən bir

D) 3 ildən bir E) 5 ildən bir
418.Məcburi sertifikatlaşdırma obyektinə daxil olmayanı göstərin

A) Binalar B) Tibbi texnika C) Yüngül sənaye malları D) Xammal sahələri E) Tara


419.Aşağıdakılardan hansı məhsulun msertifikatlaşdırılmasının aparılma qaydasına aid

deyil?


A)İşin təşkili, texniki tapşırığın tərtibi B) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi

C)İstehsalatın qiymətləndirilməsi D) Uyğunluq sertifikatının verilməsi E) Uyğunluq

nişanının tətbiqi
420. Aşağıdakılardan hansı standartların işlənib hazırlanmasının 2-ci mərhələsidir?

A) Standart layihəsinin hazırlanması və onun rəyə göndərilməsi

B) Texniki tapşırığın işlənməsi C) Texniki tapşırığın təstiq edilməsi

D) Standart layihəsinin təsdiq edilməsi E) Standartın nəşr edilməs


421. Aşağıdakılardan hansı məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və

xarakteristikaları müəyyən­ləşdirən fəaliyyətdir?

A) Standartlaşdırma B) Ekspertiza C) Normalaşdırma D) Sertifikatlaşdırma

E) Sistemləşdirmə

422. Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) MSAZ B) AZS C) ГОСТ D) SSAZ E) ETMCS


423.Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Tikinti standartları B) Əsasverici standartlar C) Məhsul, xidmət üçün standartlar

D) Proseslər üçün standartlar E) Nəzarət metodları üçün standartlar
424.Əsasverici standart hansıdır?

A) AZS 1.6-96 B) AZS 345-96 C) TŞAZ 12-96 D) AZS 13-96 E) AZS 222-96


425.Standartlaşdırmanın əsas prinsiplərinə aid olanı hansıdır?

A) Qarşılıqlı uzlaşma B) Tipləşdirmə C) Etibarlılıq D) Uzunömürlülük

E) Unifikasiya
426.Standart nədir?

A) məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir B) Məhsulun pasportu C) Prosesin pasportu D) Xidmətin sənədi

E) Məhsulun keyfiyyət və təyinat göstəricilərini əks etdirən sənəddir
427.Standartlaşdırma üzrə milli orqanı göstərin

A) Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi B) Nazirlər Kabinetinin standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi

C) Azərbaycan Standartlar İnstitutu D) Prezident yanında Standartlar İnstitutu

E) Nazirliklərin standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə şöbələri


428.Azərbaycan Respublikasında neçə əsasverici standart var?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2


429. SMPDK neçənci ildə yaradılıb?

A) 2008 B) 2009 C) 1996 D) 2001 E) 1993


430.Əsasverici standart nədir?

A) Standartın növü B) Standartın kateqoriyası C) Standartlaşdırmanın üsulu

D) Standatın prinsipi E) Standartın əsası

431.Məhsulun və xidmətlərin insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit

üçün təhlükəsiz olmasına yönəldilən tədbirlər necə adlanır?

A) Məcburi tələblər B) Könüllü tələblər C) Mühüm tələblər D) Əsas tələblər

E) Əlavə tələblər
432. AZS 12-99 yazılışında “99” rəqəmi nəyi göstərir?

A) Standartın qeydiyyat ilini B) Standartın yaşını

C) Standartlaşdırma haqqında qanunun yaranma tarixini

D) Standartın qüvvəyə minmə tarixini E) Standartın sıra sayını


433.Standartların işlənməsi zamanı rəyə göndərilmiş standart layihəsinə ciddi

Iradlar olarsa nə baş verir?

A) Razılaşdırma müşavirəsi keçirilir B) Yenidən rəyə göndərilir C) Akt tərtib edilir

D) Layihə ləğv edilir E) Yenidən işlənir


434.Müəyyən məhsul növlərinin, proses və xidmətlərin standartlaşdırılması üzrə

işlərin təşkili və həyata keçirilməsi üçün nə yaradılır?

A) Texniki komitə B) Standartlaşdırma komitəsi C) Metrologiya komitəsi

D) Sertifikatlaşdırma komitəsi E) Təşkilat komitəsi


435. AZS 1.3-96 standartı nəyə aiddir?

A)Texniki şərtlərin işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydalarına

B) Dövlət standartlarının işlənmə qaydalarına C) Əsas müddəalar

D) Müəssisə standartlarının ümumi müddəalarına

E) Standatların tərtibinə, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa olan ümumi

tələbləri


436.Standartların üçüncü növü necə adlanır?

A) Proseslər üçün standartlar B) Əsaslandırıcı standartlar C) Məhsul, proses, xidmət

Standartları D) Əsas standartlar E) Məhsul, proses, xidmət və nəzarət metodlarının

standartları


437.Müxtəlif fəaliyyət növlərində istifadə edilən proseslərdə müxtəlif işlərin yerinə

yetirilmə ardıcıllığı və metodlarını təyin edən standart necə adlanır?

A) Proseslər üçün standart B) Məhsul standartı C) Xidmət standartı

D) Əsasverici standart E) Nəzarət metodları standartı


438.Standart layihəsinin 1-ci redaksiyası standartların işlənib hazırlanmasının neçənci

mərhələsində baş verir?

A) 2-ci B) 1-ci C) 3-cü D) 4-cü E) 5-ci
439.Aşağıdakılardan hansı öıkəmizdə əsasverici standartın indeksidir?

A) AZS B) ГОСT C) SSAZ D) İSO E) TŞAZ


440.AZS 1.0-96 sənədinə əsasən standartların neçə kateqoriyası var?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 7


441. AZS 1.5-96 sənədinə əsasən standartların neçə növü var?

A) Sənəd verilən suala aid deyil B) 5 C) 6 D) 9 E) 3


442.AZS 1.0-96 sənədinə əsasən standartların neçə növü var?

A) 4 B) Sənəd verilən suala aid deyil C) 5 D) 6 E) 9


443.Standartların işlənməsi üçün ən vacib sənəd hansıdır?

A) Texniki tapşırıq B) Texniki pasport C) Texniki göstərici D) Texniki sənəd

E) Texniki xarakteristika
444.İSO nə vaxt yaranıb?

A) 14 oktyabr 1946-cı ildə B) 14 oktyabr 1926-cı ildə C) 8 oktyabr 1946-cı ildə

D) 8 noyabr 1946-cı ildə E) 14 noyabr 1946-cı ildə
445. AZS 1.6-96 standartı nəyə aiddir?

A) Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, təsdiqi, qeydiyyatı qaydalarına

B) Texniki şərtlərin işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydalarına

C) Müəssisə standartlarının ümumi müddəalarına

D) Standatların tərtibinə, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa olan ümumi

tələbləri E) Əsas müddəalar


446.Titul vərəqi nədir?

A) Standartın struktur elementi

B) Standartın işlənməsinin 1-ci mərhələsində hazırlanan sənəd

C) Standartın əsas göstəricisi D) Standartın əlavə göstəricisi E) Standartın növü


447.Standartlaşdırmada tətbiq olunan terminlərə görə şərti vahidlər, işarələr və

anlayışların köməyi ilə ifadə edilən standartlaşdırma obyektinin xarakteristikası necə

adlanır?

A) Standart göstəriciləri B) Standart vahidləri C) Standart işarələri

D) Standart anlayışları E) Standart şərtləri
448.Standartın layihəsinin hazırlanması və onun rəyə göndərilməsi.Bu,

standartların işlənib hazırlanmasının neçənci mərhələsinə aiddir?

A) 2-ci B) 1-ci C) 3-cü D) 4-cü E) 5-ci
449.Standarlaşdırmanın 6-cı üsulu necə adlanır?

A) Yoxdur B) Aqreqatlaşdırma C) Akkreditləşdirmə D) Simplifikasiya

E) Tipləşdirmə
450.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin əsas

göstəricilərini xarakterizə edən əmsallardan biridir?

A) Qrup məmumatlarının unifikasiya əmsalı B) Sistemləşdirmə əmsalı

C) Standartlaşdırma əmsalı D) Qruplaşdırma əmsalı

E) Keyfiyyət göstəricilərinin səviyyə əmsalı
451.Biblioqrafik göstəricilər nədir?

A) Standartın sonuncu struktur elementi B) Standartın əsas göstəricisi

C) Standartın əlavə göstəricisi D) Standartın növü

E) Standartın işlənməsinin 1-ci mərhələsində hazırlanan sən


452.Standartların dördüncü növü necə adlanır?

A) Nəzarət metodlarının standartları B) Əsaslandırıcı standartlar

C) Məhsul, proses, xidmət standartları D) Əsas standartlar E) Yoxdur
453.Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup dövlətlərin qəbul və istifadə etdikləri

standartlar, norma,qayda və tövsiyyələr necə adlanır?

A) Regional standartlar B) İqtisadi standartlar C) Texniki-iqtisadi standartlar

D) Kompleks standartlar E) Texniki standartlar


454.Aşağıdakılardan hansı AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna

daxil deyil?

A) Metrologiya üzrə üzrə Milli orqan B) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

C) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları D) Məhsulun istehsalçıları və

tədarükçüləri E) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqa
455. Aşağıdakılardan hansı məhsulun msertifikatlaşdırılmasının aparılma qaydasına aid

deyil?


A)Texniki tapşırığın rəyə göndərilməsi B) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi

C)İstehsalatın qiymətləndirilməsi D) Uyğunluq sertifikatının verilməsi E) Uyğunluq

nişanının tətbiqi
456.Aşağıdakılardan hansı standartın işlənib hazırlanmasının 1-ci mərhələsidir?

A) Standartın işlənməsinin təşkili və texniki tapşırığın tərtib edilməsi

B) Sifarişin verilməsi C) Standart layihəsinin hazırlanması (1-ci redaksiya)

D) Standartın nəşr edilməsi E) Standart göstəricilərinin təyin edilməsi


457.Standartlaşdırmanın əsas prinsipinə aid olanı göstərin.

A) Materialların minimal xüsusi sərfi prinsipi

B) Materialların standartlaşdırılması prinsipi

C) Proseslərin standartlaşdırılması prinsipi

D) Materialların sertifikatlaşdırılması prinsipi

E) Xidmətlərin standartlaşdırılması prinsipi


458. Aşağıdakılardan hansı standartların kateqoriyasına aid deyil?

A) TVAZ B) AZS C) TŞAZ D) SSAZ E) ETMCS


459.Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Qabaqlayan standartlar B) Məhsul, xidmət üçün standartlar

C) Proseslər üçün standartlar D) Nəzarət metodları üçün standartlar

E) Əsasverici standartlar


460.Aşağıdakılardan hansı düzdür?

A) Standartlaşdırmanın 5 üsulu var B) Standartların 5 kateqoriyası var

C) Standartların 5 növü var D) Standartlaşdırmanın 5 əsas prinsipi var

E) Standartlar rəy üçün 5 təşkilata göndərilir


461.Standartların birinci növü necə adlanır?

A) Əsasverici standartlar B) Əsaslandırıcı standartlar C) Əsas standartlar

D) Əsas göstəricilərin standartları E) Əsas ölçmə vasitələrinin standartları
462.AZS 1.5-96 sənədinə əsasən aşağıdakılardan hansı standartın struktur elementi

deyil?


A) Texniki tapşiriq B) Müqəddimə C) Mündəricat D) Giriş E) Titul vərəqi
463.Aşağıdakı xidmətlərdən hansı məcburi sertifikatlaşdırma obyekti deyil?

A) Səhiyyə B) Məişət xidmətləri C) Tara D) İctimai iaşə

E) Nəfəs orqanlarının fərdi müdafiə vasitələri
464.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılma ardıcıllığı neçə bölmədən ibarətdir?

A) 7 B) 4 C) 3 D) 2 E) 5


465.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması qaydası haqda qərar neçənci ildə

qəbul olunmuşdur?

A) 1993 B) 1994 C) 1995 D) 1996 E) 1997
466.Sanksiya barədə sərəncam almış təsərrüfat subyekti sanksiya məbləğinin nə

qədərini dövlət büdcəsinə keçirməlidir?

A) 50%-ni B) 35%-ni C) 15%-ni D) 10%-ni E) 5%-ni
467.Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat tərəfindən

müəyyən edilmişdir?

A) İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

B) Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)

C) Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi

D) Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES)

E) Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası
468.Azərbaycan Milli sertifikatlaşdırma sisteminin rəsmi dili hansıdır?

A) Azərbaycan B) Azərbaycan, ingilis, fransız C) Azərbaycan, türk, rus

D) Azərbaycan, rus, ingilis E) Aərbaycan, türk, ingilis
469.Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansı

daxil deyil?

A) Standartlaşdırma üzrə orqan B) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

C) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqan

D) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları E) Məhsulun istehlakçıları
470.Simplifikasiya dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartlaşdırmanın üsulu B) Standartın növü C) Standartlaşdırmanın prinsipi

D) Standartın kateqoriyası E) Standartlaşdırmanın göstəricisi

471.Sahə standartı dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A) Standartın kateqoriyası B) Standartın tətbiq sahəsi C) Standartın əsas prisipi

D) Standartın növü E) Standartın göstəricisi


472.Standartlara dövlət nəzarəti və onların tələblərinin pozulmasına görə tətbiq

olunan sanksiyalardan neçəsi İstehlakçılara (icraçılara, satıcılara) aiddir?

A) 7 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
473.Aşağıdakılardan hansı variant standartın şərhi zamanı işlədilməsinə icazə

verilməyənlərə aid deyil?

A) Bölmələri ərəb rəqəmləri ilə nömrələmək

B) Fiziki kəmiyyətin vahidini ixtisarla yazmaq

C) Sözləri həriflərlə əvəz etmək D) Rəqəmsiz riyazi işarələri işlətmək

E) Ara sözlərindən istifadə etmək


474.1926-cı ildə standartlaşdırma üzrə hansı beynəlxalq təşkilat yaranmışdır?

A) İSA B) İSO C) İNSTA D) SEN E) SENELEK


475.Aşağıdakı struktur elementlərindən hansılar standartlarda mütləq göstərilməlidir?

A) Titul vərəqi, müqəddimə, standartın adı, tələblər

B) Titul vərəqi, tətbiq sahəsi, normativ istinadlar

C) Titul vərəqi, Giriş, mündəricat, müqəddimə

D) Titul vərəqi, təriflər, tətbiq sahəsi, mündəricat

E) Təriflər, işarələr və ixisarlar, əlavələr, biblioqrafıik göstərişlər


477.1946-cı ildə standartlaşdırma üzrə hansı beynəlxalq təşkilat yaranmışdır?

A) İSO B) SEN C) SENELEK D) İNSTA E) BMT/AİK


478. Metrologiya, standarlaşdırma və patent üzrə dövlət agentliyi neçənci ildə

yaranmışdı?

A) 2001 B) 1993 C) 1996 D) 200 6 E) 2008
479.Standartlaşdırma üzrə işlərin predmeti olan və şərti vahidlərin, işarələrin, anlayış-

ların köməyi ilə keyfiyyətcə və kəmiyyətlə xarakterizə edilə bilən məmulatlar, proses,

qayda, metodlar və istehsal vasitələri necə adlanır?

A) Standartlaşdırma obyektləri B) Standartlaşdırma predmeti

C) Standartlaşdırma qaydaları D) Standartlaşdırma metodları

E) Standartlaşdırma vasitələti


480.Azərbaycanda standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində aparılan işlərə kim rəhbərlik edir?

A) SMPDK B) Müvafiq nazirliklər C) Nazirlər Kabineti D) Səhiyyə nazirliyi

E) Şirkətlər
481.Standartlaşdırmanın tarixinə əsasən ilk dəfə Standartlar Komitəsi neçənci ildə və hansı ölkədə yaradılmışdır?

A) 1901-ci ildə İngiltərədə B) 1900-cü ildə ABŞ-da C) 1895-ci ildə Türkiyədə

D) 1902-ci ildə Fransada E) 1903-cü ildə Almaniyada
482.Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat tərəfindən müəyyən edilmişdir?

A) İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

B) İSO Beynəlxalq təşkilatının KOPANT komitəsi

C) İSO Beynəlxalq təşkilatının DEVKO komitəsi

D) İSO Beynəlxalq təşkilatının İNFKO komitəsi

E) İSO Beynəlxalq təşkilatının KASKO komitəsi


483.İSO- nun sertifikatlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan komitəsi hansıdır?

A) İSO Beynəlxalq təşkilatının KASKO komitəsi

B) İSO Beynəlxalq təşkilatının KOPANT komitəsi

C) İSO Beynəlxalq təşkilatının DEVKO komitəsi

D) İSO Beynəlxalq təşkilatının İNFKO komitəsi

E) İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi


484.Standartlaşdırmanın əsas prinsiplərinə aid olanı hansıdır?

A) Komplekslilik B) Etibarlılıq C) Davamlılıq D) Uzunömürlülük E) Sadəlik


485.Standartlaşdırmada mövcud olan terminlərdən qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma

obyektlərinin məcmusu necə adlanır?

A ) Standartlaşdırma sahəsi B) Elmi-tədqiqat laboratoriyası


  1. Akkreditasiya olunmuş laboratoriya D) Elmi-tədqiqat sahəsi E) Unifikasiya sahəsi

486.Standartlar işlənib hazırlandıqdan sonra onlarda dəyişiklik və onları ləğv etmək

hüqüqu hansı təşkilata verilir?

A) Standartı təsdiq edən təşkilata B) Standartin layihəsini işləyən təşkilata

C) Nazirlər Kabinetinə D) Standartlaşdirma üzrə müvafiq beynəlxalq təşkilata

E) Standartlaşdirma üzrə baş təşkilata


487.Aşağıdakılardan hansı əmsal Kn=düsturu ilə hesablanır?

A) Təkrarlanma əmsalı B) Unifikasiya əmsalı C) Standartlaşdırma əmsalı

D) Qarşılıqlı əvəzolunma əmsalı E) Sertifikatlaşdırma əmsalı
488.Standartlaşdırmanın hansı üsulunda məmulatların tiplərinin, növlərinin,

ölçülərinin sayının rasional ixtisarı xarakterizə olunur?

A) Unifikasiya B) Tipləşdirmə C) Sistemləşdirmə D) Simplifikasiya

E) Aqreqatlaşdırma


489.Bu, standartlaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri hesab edilir.Hansıdır?

A) Üstüntutulma B) Davamlılıq C) Etibarlılıq D) Uzunömürlülük E) Sadəlik


490.Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansı

daxil deyil?

A) Unifikasiya üzrə orqan B) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

C) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqan

D) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları E) Məhsulun istehlakçıları
491.Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun, proses və xidmətin konkret standarta

və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut

etməsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır?

A) Uyğunluğun sertifikatlaşdırılması B) Regional sertifikatlaşdırma

C) Məcburi sertifikatlaşdırma D) Beynəlxalq sertifikatlaşdırma

E) Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması


492.Xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proses və xidmətlərin

normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatlaşdır-

ma necə adlanır?

A) Məcburi sertifikatlaşdırma B) Könüllü sertifikatlsşdırma

C) Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması D) Beynəlxalq sertifikatlaşdırma

E) Uyğunluğun məcburi sertifikatlaşdırılması


493.Aşağıdakı abviaturadan hansı düzgün yazılmamışdır?

A) AZE B) SSAZ C) TŞAZ D) ETMCS E) MS


494. Standartların kateqoriyasına aid olmayanı göstərin

A) ETAZS B) AZS C) ETMCS D) SSAZ E) MS


495.Standartların quruluşuna görə orada istifadə edilən terminləri dəqiqləşdirmək və

ya müəyyənləşdirmək üçün hansı sruktur elementindən istifadə edilir?  1. Təriflər B) Normativ istinadlar C) Əlavələr D) Mündəricat E) Giriş

496.Standartlarda verilmiş göstəricilərin əyaniliyinin və müqayisəsinin rahatlığı üçün

nələrdən istifadə edilir?

A) Cədvəllərdən B) Qrafiklərdən C) Çertyojlardan D) Diaqramlardan

E) Düsturlardan
497.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılma ardıcıllığı neçə bölmədən ibarətdir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


498.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması qaydası haqda qərar neçənci ildə

qəbul olunmuşdur?

A) 1993 B) 1994 C) 1995 D) 1996 E) 1997
499.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının I bölməsi hansıdır?

A) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi B) Texniki tapşırığın tərtibi

C) İstehsalatın qiymətləndirilməsi D) Nümunələrin identifikatlaşdırılması

E) Nümunələrin sınağının aparılması


500.Aşağıdakılardan hansı konkret məhsul növlərinin sınağının aparılmasına dair

səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyasıdır?A)Akkreditləşdirilmiş labotatoriya B) Sınaq laboratoriyası C) Kimya laboratoriyası

D) Sınaq laboratoriyası E) Məhsul laboratoriyası

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə