Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 3,1 Mb.
səhifə7/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
#101827
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


E. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei.

Exemplificări

Nr.

crt.

Denumirea

activităţii

Grup ţintă

Perioada

Loc de

desfăşurare

Organizatori

1

Zilele Culturii Ruse

Cadre didactice de limba rusă din unităţi de invăţământ din judeţ şi municipiu

5-8 nov.2012


Centru Cultural Multietnic

C.R.L.R.

C.R.L.-Tulcea

Inspectorul de specialitate


2.

Ploaie de colinde

Cadre didactice , parinţi, elevi (ruşi-lipoveni, ucraineni)

14.ian.

2012


I.S.J. –Tulcea

I.S.J. /inspector de specialitate

3.

<< MASLENITA >>

Zilele PrimăveriiCadre didactice de limba rusă , parinţi, elevi, membrii comunităţii

20.feb.

2012


Centru Cultural

MultietnicC.R.L. şi inspectorul de specialitate

4.


Sa cunoastem cultura comunitatii/ uniunii…

<< Doar EL, ESENIN..>>

Cadre didactice din unitati de invăţământ din municipiu şi judeţ

9.03 2012

C.R.L.-Tulcea

C.R.L.-Tulcea şi inspectorul de specialitate

5.

Lansare de carte- poeti de etnie rusa

Cadre didactice de limba rusă , parinţi, elevi, membrii comunităţii

6.05.2012

C.R.L.-Tulcea

C.R.L.-Tulcea şi inspectorul de specialitate


I.. La Festivalul poeziei ruse,Braila, faza nationala, mai, 2012, s-au obtinut urmatoarele premii: Modulul I – interpretare poezie

Marele premiu: SIMIONOV LIVIA , Colegiul Economic Delta Dunarii

PREMIUL II, Trifanov Ecaterina, Fedot Alina , Lic. Teoretic Ion Creanga
II. La Concursul Diversitatea –o sansa in plus spre viitor , aprilie 2012, echipa ,, Phoebus,, de la Colegiul Economic Delta Dunarii a obtinut locul I .
LIMBA MATERNA RROMANI
A. Realizarea obiectivelor managementului /curriculum implementat

 • Asigurarea accesului la învăţământ în limba minorităţilor naţionale;

 • Asigurarea calităţii educaţiei; Armonizarea cu modelul european; Sprijinirea elevului în atingerea performanţei şcolare;

 • Centrarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării cu accent pe examenul de bacalaureat şi olimpiade, concursuri şi festivaluri şcolare;

 • Atragerea şi motivarea elevilor pentru studiul limbilor materne;

 • Participarea la formarea continuă prin MECTS, CCD şi organizaţii nonguvernamentale.PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Elaborarea şi sustinerea unor programe ce au ca scop promovarea studiului limbilor materne.

Parteneriate realizate cu comunităţile locale şi comunităţile centrale .

Dorinţa profesorilor de limbi materne de a presta activităţi de calitate, de a creşte nivelul de competenţă şi performanţa a elevilor.

Obiectivele specifice urmăresc o înaltă calitate a predării şi învăţării limbilor materne;Ignorarea segmentului – limbi materne de către directorii de şcoli şi comunicarea defectuoasă cu conducerile unor unităţi şcolare.

Superficialitate în cunoaşterea metodologiilor de către unele cadre didactice.

Neaccesarea unor programe europene.

Absenţa unor grupe/clase cu predare integrală/ parţială în limba maternă.

Scăderea demografică ce implică scăderea efectivelor de elevi.

Lipsa suportului financiar şi material pentru elevii care au nevoie de educaţie remedială.

Frecvenţa slabă a elevilor din grupurile dezavantajate;


OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Implicarea ONG-urilor în susţinerea unor proiecte ce încurajează conservarea şi promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor minorităţilor naţionale.

Disponibilitatea cadrelor didactice de a participa la astfel de acţiuni.Plecarea la muncă peste hotare a părinţilor; Reducerea efectivelor de elevi.

Perspectiva unor reduceri de posturi;

Reducerea fondurilor;

Supraîncarcarea elevilor prin neimplicarea directorilor în găsirea unor solutii privind schemele orare;

Lipsa de interes a părinţilor pentru a-şi trimite copii la şcoală.

B. Oferta curriculară - curriculum la decizia şcolii - tipuri, diversitate, raportări la trunchiul comun, grad de eficienţă
Prezentarea opţionalelor: număr, motivaţie, eficienţă, constatări pozitive, aspecte care trebuie remediate:

Opţional de

aprofundareOpţional de

extindereOpţional ca disciplină noua

Opţional

integrat


Total

-

-

-

Istoria şi tradiţiile rromilor

1


C. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Planificări calendaristice în conformitate cu cerinţele curriculum-ul national;

Competenţele generale şi specifice sunt adaptate la nivelul de vârstă şi specificul clasei;

Asigurarea suportului ştiinţific necesar printr-o bună pregatire de specialitate;

Accent pe pregătirea elevilor olimpici;În unele cazuri lecţiile sunt neinteresante, nu stimuleaza atenţia elevului;

Neadaptarea cadrelor tinere la situaţii deosebite (elevi care provin din medii dezavantajate);

Pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice tinere.

D. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi

In vederea atingerii standardelor specifice disciplinei limbi materne se urmareste studiul integrat s-au bilingv al limbii, al comunicării şi al textului literar şi nonliterar, prin trecerea de la învăţarea despre limbă şi literatură la învăţarea limbii şi literaturii;
E. Aspecte al procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final – rezultate şcolare la disciplina analizată.


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Evaluarea se face ritmic;

Se folosesc metode moderne de evaluare;

Se urmăreşte progresul înregistrat de elevi;


Criteriile de evaluare nu sunt întotdeauna bine definite;

F. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei.

Exemplificări

Nr.

crt.


Denumirea

activităţiiGrup ţintă

Perioada

Loc de

desfăşurareOrganizatori

1.

Să cunoaştem istoria comunităţii...

Cadre didactice de limba rromani din unităţi de învăţământ din municipiu şi judeţ

10 nov. 2011

Grup Şcolar C-tin Brătescu Isaccea

Grup Şcolar C-tin Brătescu Isaccea şi inspectorul de specialitate

2.

Căi şi metode de stimulare a interesului elevilor pentru creşterea performanţelor şcolare

Cadre didactice de limba rromani din unităţi de învătământ din municipiu şi judeţ

16 dec. 2011

S.A.M.3- Tulcea

S.A.M. 3-Tulcea şi inspectorul de specialitate


LIMBI MODERNE

A. Realizarea obiectivelor managementului /curriculum implementat

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-Implementarea curriculumului naţional centrat pe competenţe la clasele gimnaziale şi clasele a IX-a şi a X-a, L2;

-Stimularea proiectării didactice curriculare personalizate şi funcţionale şi dezvoltarea competenţelor acţionale ale cadrelor didactice;

-Stabilirea unui echilibru just între transmiterea de informaţii şi formarea de deprinderi/competenţe, conectarea curriculum-ului la viaţa reală;

-Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar individual şi a reuşitei şcolare la concursurile şi examenele naţionale;

-Eficientizarea îndrumării, a monitorizării şi a evaluării;

-Asigurarea încadrării cu personal didactic potrivit metodologiei;
-Existenţa unui număr mare de cadre

suplinitoare;

-Mobilitatea personalului care nu oferă o

continuitate a procesului instructiv-educativ

-Multe cadre didactice se feresc de a face naveta, care nu este decontată de primării;

-Incetarea subvenţionarii cursurilor de

perfecţionare,

-Elaborarea planificărilor calendaristice în limba engleză, pe baza tablourilor sinoptice din manualele folosite, nu întotdeauna rezultând din acestea corelarea conţinuturilor din manuale cu programa;

-Proiectarea nefuncţională a unităţii de învăţare;

-Se adoptă un demers tradiţional, axat pe transmiterea de cunoştinţe, se foloseşte excesiv limba maternă şi teoretizările gramaticale, în unele cazuri ponderea gramaticii este prea mare (la majoritatea profesorilor debutanţi);

-Nu se anunţă obiectivele, tema la începutul orei, nu se face integrarea secvenţei în unitate, trecerea de la un moment la altul, de la o activitate la alta nu se explicitează (mai ales la profesorii debutanţi);

-Slaba dotare a bibliotecilor cu cărţi de specialitate, în limbile moderne ;

-Împărţirea/fracţionarea nejustificată a catedrelor de limbi moderne, mai ales în mediul rural.


OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-Accesul cadrelor didactice la aparatura de birotică din şcoli, fapt ce facilitează realizarea de materiale didactice;

-Accesul cadrelor didactice la informaţie, prin utilizarea internetului;

-Buna pregătire metodică şi de specialitate a majorităţii cadrelor didactice;

-Cooperarea mai eficientă între cadrele didactice cu experienţă şi cele aflate la început de carieră;

-Existenţa cabinetelor;

-Existenţa unor cursuri de formare în domeniul proiectării şi planificării;

-Interesul elevilor şi al părinţilor pentru studiul limbilor străine;

-Participarea activă în proiecte şi acţiuni care formează competenţe, valori şi atitudini;

-Participarea cadrelor didactice la examenele de perfecţionare şi la cursurile de formare continuă; lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic;

-Posibilitatea dotărilor cu mijloace şi materiale didactice care să activeze procesul de predare - învăţare - evaluare: lecţii asistate de calculator, auxiliare, site-uri de specialitate;

-Pregătirea metodică bună, talentul, intuiţia şi tactul pedagogic al cadrelor didactice;

-Programele de formare continuă iniţiate de CCD;

-Realizări de schimburi de experienţă cu alte şcoli din ţară şi străinătate;

-Scăderea numărului cadrelor didactice fără studii corespunzătoare;-Ingheţarea salariilor

-Perspectiva unor reduceri de posturi;

-Reducerea fondurilor;

-Atitudinea şi comportamentul elevilor, care devin tot mai problematice;

-Existenţa unor atracţii către alte activităţi care nu au nici o legătură cu şcoala, atracţii care îşi diversifică pe zi ce trece forma şi nivelul de impact asupra populaţiei şcolare;

-Inrăutăţirea situaţiei economice şi sociale ale familiilor elevilor;

-Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională;

-Lipsa pregătirii în ceea ce priveşte utilizarea soft - urilor educaţionale de către profesori;

-Perpetuarea şi generalizarea slabei pregătiri a profesorilor care au absolvit şi absolvă facultatea după 2000;

-Scăderea interesului faţă de învăţătură în rândul elevilor şi al părinţilor;

-Scăderea populaţiei şcolare;

-Slaba motivare financiară a personalului didactic pentru desfăşurarea unor activităţi didactice eficiente;

-Volumul mare de documente şcolare de realizat.

-Dispariţia studiului limbii germane la liceu.
B. Oferta curriculară - curriculum la decizia şcolii - tipuri, diversitate, raportări la trunchiul comun, grad de eficienţă

Prezentarea opţionalelor: număr, motivaţie, eficienţă, constatări pozitive, aspecte care trebuie remediateOpţional de

aprofundare

Opţional de

extindere

Opţional ca disciplină noua

Opţional

integrat

Total

-

16

28

-

44


Eficienţă

-Implicarea elevilor într-un număr mare de activităţi, cu rezultate bune;

-Calitatea şi eficienţa demersului didactic la orele opţionale de limba engleză şi de franceză;

Constatări pozitive

-Este stimulată refolosirea autonomă a structurilor învăţate, comunicarea şi creativitatea;

-Este preferat învăţământul centrat pe competenţe, fiind exersate toate competenţele: receptare mesaj oral/scris, respectiv, producere mesaje orale/scrise,

Aspecte care trebuie remediate:

-Criteriile de alegere a disciplinelor optionale se stabilesc in funcţie de nevoia de completare a numărului de ore .

Programele pentru opţional trebuie elaborate conform metodologiei .


C.Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate
Aspecte pozitive

 • Planificările calendaristice sunt corect întocmite, din acestea rezultând corelarea conţinuturilor din manuale cu programa;

 • Existenţa unor obiective clare ale lecţiilor, subordonarea eficientă a activităţilor propuse şi suporturile folosite;

 • Esenţializarea conţinuturilor, ponderea justă dintre transmiterea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor;

 • Centrarea pe competenţe, fiind exersate toate competenţele: receptare mesaj oral/scris, respectiv, producere mesaje orale/scrise,

 • Centrarea pe elev şi adaptarea eficientă a demersului didactic la vârsta elevilor, motivaţia şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi;

 • Alternarea metodelor tradiţionale de evaluare cu cele alternative -observarea sistematică a activităţii elevilor, proiecte.

Aspecte ameliorabile

 • Contextualizarea elementelor de vocabular nu se realizează permanent;

 • Nu este stimulată refolosirea autonomă a structurilor învăţate, comunicarea şi creativitatea;

 • Managementului clasei şi slaba activizare, în egală măsură, a tuturor elevilor;

 • Procurarea şi /folosirea casetelor aferente manualelor, ghidurilor profesorului pentru manualele folosite;


D. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi
Aspecte pozitive

 • Interesul şi motivaţia elevilor pentru studiul limbilor moderne;

 • In general, deprinderi bune de înţelegere, exprimare, pronunţie şi lectură, mai cu seamă la limba engleză, aspect atestat şi de progresul imediat vizibil pe termen scurt şi mediu;

 • Elevii stăpânesc cunoştinţele transmise în clasă, reuşind să le integreze în comunicare, reuşesc să identifice cu uşurinţă informaţiile solicitate din texte audiate sau citite, se exprimă corect şi fluent, adecvat anului de studiu în care se situează (limba engleză);

 • In general, interesul faţă de limba germană şi limba franceză este mai scăzut;

 • Implicarea elevilor într-un număr mare de activităţi extracurriculare şi concursuri, cu rezultate bune.

Aspecte ameliorabile

 • Uneori, elevii nu sunt suficient valorizaţi - nefiind suficient stimulate comunicarea şi autonomia, elevii nu realizează progresul personal şi nu au satisfacţia reuşitei, care să-i motiveze şi stimuleze;

 • In general, nivelul de cunoştinţe şi deprinderi al elevilor reflectă stilul de lucru al cadrelor didactice, cerinţele acestora, gradul şi diversitatea folosirii resurselor, ştiu ceea ce li se solicită: cunoştinţe gramaticale, identificarea unor elemente de vocabular sau reproducerea de liste de cuvinte, rezolvarea de exerciţii mecanice, dar nu şi-au apropriat şi nu fac dovada capacităţii de reutilizare a cunoştinţelor în contexte noi.


E. Aspecte ale procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final de semestru –

rezultate şcolare la disciplina analizată, mai ales dacă reprezintă o probă la

examenele naţionale


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Perfecţionarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale de evaluare în reţeaua şcolară a judeţului;

Promovarea şi exersarea lucrului în echipă;

Instituirea unei culturi a evaluării.

Alternarea metodelor tradiţionale de evaluare cu cele alternative -observarea sistematică a activităţii elevilor, proiecte.Testele de evaluare vizează, în general, mai ales ,conţinuturi, mai puţin gradul de dezvoltare al competenţelor, iar uneori gradul de dificultate şi gradaţia sunt necorespunzătoare ( la debutanţi).

Nu este stimulată refolosirea autonomă a structurilor învăţate, comunicarea şi creativitatea ;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Regândirea modului de realizare a evaluării.

Existenţa unei deontologii a evaluării.

Efectuarea unor cursuri pe tema evaluării organizate de CCD


Neconcordanţa intre standardele de evaluare

ARACIP şi competenţele care trebuie evaluate din programele şcolareContestaţii referitoare la modul de evaluare.


F. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei.

Nr.

crt.

Denumirea

activităţii

Grup ţintă

Perioada

Loc de

desfăşurare

Organizatori

1.

Dezbatere: Instrumente de evaluare a competenţelor la limbile moderne

Profesorii de limbi moderne

12.11.2011

Palatul Copiilor Tulcea

Catedrele de limbi moderne de la „I.L.Caragiale” şi Lic. de Artă „G. Georgescu” Tulcea

2.

Dezbatere: „ Căi şi metode de dezvoltare a competenţelor de citire şi scriere într-o limbă străină

Profesorii de limbi moderne
Palatul Copiilor Tulcea

Catedrele de limbi moderne de la şcolile 5 Tulcea, Cerna, Sarichioi şi Lic. Pedagogic Tulcea


Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə