Starea îNVĂŢĂMÂntului


XIII. 1. Activitatea coordonatorilor educativi la nivelul unităţilor de învăţământ Dirigenţia



Yüklə 1,74 Mb.
səhifə12/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

XIII. 1. Activitatea coordonatorilor educativi la nivelul unităţilor de învăţământ Dirigenţia

La începutul anului școlar 2013-2014, a avut loc o inspecție MEN care a avut ca obiectiv și activitatea de dirigenție. Cu acest prilej, au avut loc asistențe la ore, discuții cu cadrele didactice și conducerea școlilor, cu elevii și părinții.

S-a constatat că activitatea este realizată cu respectarea legilor și metodologiilor în vigoare, că atât cadrele didactice și elevii, cât și partenerii externi se implică activ, iar rezultatele sunt bune și utile de ambele părți.

Coordonarea activităţilor clasei de elevi s-a realizat de către diriginți, numiți de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică (profesori, maiştri-instructori, învăţători, educatoare), ce predau la clasa/grupa respectivă, respectând principiul continuităţii şi performanţei, după consultarea cu sefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu seful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Pentru fiecare caz, activităţile specifice funcţiei de diriginte au fost prevăzute în anexa la fisa postului cadrului didactic de predare şi de instruire practică investit cu această responsabilitate.

  Diriginții tulceni au desfășurat următoarele activităţilor specifice:

(1) Activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează , activităţi desfăşurate în cadrul orei de Dirigenţie/Consiliere şi Orientare, dar şi în cadrul întâlnirilor nonformale cu clasa şi cu elevii clasei.

Activităţile desfăşurate în cadrul orei de dirigenţie/Consiliere şi Orientare cuprind cinci module tematice:



 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală;

 • Comunicare şi abilităţi sociale;

 • Managementul informaţiilor şi al învăţării;

 • Planificarea carierei;

 • Calitatea stilului de viaţă.

Desigur, au fost desfășurate și alte teme şi activităţi: vizite, excursii, drumeţii, concursuri, dezbari, întâlniri, vizionări de spectacole, participări la lansări de carte, expoziţii etc., deci nu numai în şcoală şi nu neapărat conform unui program fix de la o săptămână la alta. Deci, nu numai dezbaterea temelor, ci şi activităţi nonformale. 

(2) Activităţi educative extraşcolare organizate cu şi pentru elevii clasei pe care o coordonează, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu nevoile identificate pentru colectivul respectiv de elevi (o activitate extrascolara pe luna)

(3) Activităţi de suport educaţional şi de consiliere pentru părinţi.

Profesorii diriginți au realizat o bună colaborare cu:

- profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

- consilierul scolar (psiholog) în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei;

- conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

- părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

- compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare, a actelor de studii ale elevilor clasei, a dosarelor pentru programele de protectie sociala ;

- persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

Planificarea activităţilor dirigintelui s-a realizat de către acesta semestrial şi anual, fiind avizată de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.

Planificarea activităţilor dirigintelui a conţinut și o oră pe săptămână în care dirigintele a fost la dispoziţia părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi de consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă s-a consemnat în condica de prezenţă a cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, s-au desfăşurat şedinţele semestriale/lunare/ocazionale cu părinţii (discutarea situaţiei şcolare şi comportamentale a elevului, comunicări, schimb de informaţii, perfectarea unor parteneriate şcoală-familie, solicitarea sprijinului părinţilor şi consultarea acestora cu privire la unele proiecte ale şcolii, participarea părinţilor la activităţile şcolii, etc.), precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a dirigintelui, a putut participa şi elevul.

 

XIII. 2. Evaluarea stării disciplinare in învăţământ


Starea disciplinară a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de anul școlar trecut. Conducerile unităților de învățământ, cadrele didactice, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor partenere în această problematică (Poliție, Jandarmerie, Agenția Antidrog, Biserică, medici, procurori, judecători etc.) au analizat cu elevii implicați sau în situație de risc, cu părinții/aparținătorii acestora, fiecare fapt înregistrat.

S-au realizat studii de caz, au fost stabilite sancțiunile adecvate.

Actele de violență produse se pot încadra în următoarele tipuri:


 1. Amenințări repetate

Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

* discuții individuale cu elevii, aflarea motivului real care a generat starea de tensiune,

* informarea părinților, * dezbateri în cadrul orelor de consiliere, atât a părinților, cât și a elevilor.



*mustrare în fața clasei,

*mustrare în consiliul clasei,

*mustrare scrisă, scăderea notei la purtare sau alte sancțiuni, în funcție de situația concretă a fiecărui elev (se cumulează și alte eventuale abateri).


La nivelul școlii:

* supravegherea/monitorizarea elevilor care au realizat abateri și a celor care ar putea fi în această situație,

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,

* vizionarea unor filme educative,

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh al comunității, cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei.

La nivelul I.S.J.:

* acțiuni comune cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urile care desfășoară activități pe această temă;

* Proiecte educative pentru o școală NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu probleme de comportament de a participa activ la soluționarea unor probleme ale colectivului, cu scopul de a reflecta la propriile fapte,

* realizarea de studii de caz în ședințele consilierilor educativi și ale directorilor de unități școlare.



2. Violente fizice ușoare, fără arme, lovire

Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

* discuții individuale cu elevii, aflarea motivului real care a generat starea de tensiune,

* informarea părinților, * dezbateri în cadrul orelor de consiliere, atât a părinților, cât și a elevilor,

*studiu de caz în ora de dirigenție


*mustrare în fața clasei,

*mustrare în consiliul clasei,

*mustrare scrisă, scăderea notei la purtare sau alte sancțiuni prevăzute în regulamentul școlar, în funcție de situația concretă a fiecărui elev (se cumulează și alte eventuale abateri).


La nivelul școlii:

* supravegherea mai atentă a spațiilor școlare,

* supravegherea/monitorizarea elevilor care au realizat abateri și a celor care ar putea fi în această situație,

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,

* vizionarea unor filme educative,

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh al comunității, cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei.



La nivelul I.S.J.:

* Proiecte educative pentru o școală NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu probleme de comportament de a participa activ la soluționarea unor probleme ale colectivului, cu scopul de a reflecta la propriile fapte,

* acțiuni comune cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care desfășoară activități pe această temă;

* realizarea de studii de caz în ședințele consilierilor educativi și ale directorilor de unități școlare.





 1. Furt și tentativă de furt

Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

* discuții individuale cu elevii, aflarea motivului real care a generat fapta,

* informarea părinților, * dezbateri în cadrul orelor de consiliere, atât a părinților, cât și a elevilor,

*studiu de caz în ora de dirigenție.


* mustrare în fața clasei,

*mustrare în consiliul clasei,

*mustrare scrisă, scăderea notei la purtare sau alte sancțiuni prevăzute în regulamentul școlar, în funcție de situația concretă a fiecărui elev (se cumulează și alte eventuale abateri).


La nivelul școlii:

* supravegherea mai atentă a spațiilor școlare,

* supravegherea/monitorizarea elevilor care au realizat abateri și a celor care ar putea fi în această situație,

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,

* vizionarea unor filme educative,

*activități de incluziune socială, concursuri artistice în care au fost evidențiate acte caritabile,

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh al comunității, cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei.

La nivelul I.S.J.:

* acțiuni comune cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care desfășoară activități pe această temă;

* realizarea de studii de caz în ședințele consilierilor educativi și ale directorilor de unități școlare.




 1. Distrugerea bunurilor

Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

* discuții individuale cu elevii, aflarea motivului real care a generat starea de fapt,

* informarea părinților și demersuri pentru recuperarea eventualelor daune,

*studiu de caz în ora de dirigenție,

* dezbateri în cadrul orelor de consiliere, atât a părinților, cât și a elevilor.




* mustrare în fața clasei,

*mustrare în consiliul clasei,

*mustrare scrisă, scăderea notei la purtare sau alte sancțiuni prevăzute în regulamentul școlar, în funcție de situația concretă a fiecărui elev (se cumulează și alte eventuale abateri).


La nivelul școlii:

* supravegherea mai atentă a spațiilor școlare,

* supravegherea/monitorizarea elevilor care au realizat abateri și a celor care ar putea fi în această situație,

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,

* acțiuni comune părinți-elevi pentru responsabilizarea acestora referitor la eventuale fapte sancționabile,

*activități de incluziune socială, concursuri artistice în care au fost evidențiate acte caritabile,

* vizionarea unor filme educative,

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh al comunității, cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei.



La nivelul I.S.J.:

* acțiuni comune cu reprezentanți ai Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care desfășoară activități pe această temă;

* Proiecte educative pentru o școală NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu probleme de comportament de a participa activ la soluționarea unor probleme ale colectivului, cu scopul de a reflecta la propriile fapte,

* realizarea de studii de caz în ședințele consilierilor educativi și ale directorilor de unități școlare.



Au fost ameliorate situațiile referitoare la asigurarea pazei și ordinii unităților de învățământ (pază umană, sisteme audio, video, sisteme de securitate combinate), s-au actualizat Regulamentele de ordine interioară.

În același timp, au fost desfășurate divese acțiuni de combatere a diferitelor tipuri de acte de violență în cadrul spațiului școlar sau în care sunt antrenați elevi, pornind de la:



 • Strategia MEN privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/29.06.200);

 • Memorandumul Guvernului României privind aprobarea Planului Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (MEN nr 114063/23.08.2013;

 • Protocolul de colaborare privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între MEN și Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române.

Atât în cadrul săptămânii ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, cât și pe parcursul semestrului al II-lea, urmare Protocolului de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar, încheiat între M.E.N. Ministerul Justiției, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii (înregistrat M.E.N. cu nr. 10576/30.10.2013), s-au desfășurat activități de educație juridică la care au participat practicieni ai dreptului (reprezentanți ai Procuraturii, Judecătoriei, avocați, notari etc.).
XIII.3. Situaţie privind elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
Față de cifrele raportate în anul școlar precedent, s-a înregistrat o scădere (84 de cazuri) a numărului total de părinți plecați în străinătate, situația fiind următoarea:


Nr. elevi cu un părinte plecat

Nr. elevi cu ambii parinţi plecați

Rural

Urban

TOTAL

2315

604

1445

1477


2922



XIV. CONSILIERE ŞCOLARĂ, PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ
1. Obiective prioritare stabilite în planul managerial al Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică ( C.J.A.P. Tulcea), din care:

a) Obiective asumate la solicitarea ISJ Tulcea şi a C.J.R.A.E Tulcea:

- asigurarea serviciilor de consiliere, asistenţă psihopedagogică specifice pentru consilierea carierei, prevenirea/reducerea comportamentelor dezadaptative;

- promovarea învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani pentru anul şcolar 2014- 2015;

- evaluarea psihosomatică a preșcolarilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare/clasa I;

- elaborarea studiului privind opţiunile şcolare/profesionale ale elevilor claselor a VIII-a şi a X-a pentru fundamentarea planului de şcolarizare;

- organizarea târgului de oferte educaționale, ediția a XIV-a;

- implicarea în proiecte şi programe care vizează domeniile de acţiune ale CJRAE, I.S.J. Tulcea, MEN;

b) Obiective asumate cu consultarea Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea şi Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Constanţa:

-informarea/consilierea elevilor şi părinţilor cu privire la riscurile consumului de droguri;

- prevenirea consumului de droguri de către elevi şi intervenţii timpurii pentru elevii consumatori;

- prevenirea traficului de persoane/elevi prin activităţi de informare/consiliere în unităţile şcolare în parteneriat cu C.R.Î.P.T. Constanța.


2. Activitatea de consiliere şi asistenţă psihopedagogică

Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Tulcea, prin activitatea celor 28 de cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică și prin activitatea celor 4 profesori consilieri școlari din cadrul CJAP, a urmărit creşterea calităţii serviciilor de consiliere individuală şi colectivă oferite elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, diversificarea activităţilor prin programe şi proiecte cu instituţii partenere în educaţie, promovarea acestora în şcoli în scopul asigurării unei dezvoltări libere, integrale şi armonioase a personalităţii elevilor precum şi în scopul favorizării cooperării şcoală – familie - comunitate. De serviciile Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Tulcea au beneficiat 26852 preșcolari/elevi/tineri din 79 de unități de învățământ din județul Tulcea.


Numărul unităţilor de învăţământ în care au funcţionat cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică, în anul şcolar 2013 – 2014:


Felul cabinetului

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Unit. de înv.

Nr. de preșcolari/ elevi beneficiari

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

 Cabinete de asistenţă psihopedagogică

9

0

1

14

15

22

15

3

79

26852

În conformitate cu raportările transmise de consilierii şcolari din C.J.A.P. şi din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică, în anul 2013-2014 activitatea directă cu beneficiarii (elevi, părinți cadre didactice) s-a realizat prin 8513 şedinţe individuale şi 3349 şedinţe de grup.


Distribuția numărului de ședințe de consiliere acordate pe categorii de beneficiari:


Categorii de beneficiari

Număr de ședințe

Preșcolari/elevi

8855

Părinți

1426

Cadre didactice

1581



Distribuția numărului de preșcolari/elevi consiliați pe nivel de învățământ:







Numărul elevilor consiliaţi pe nivel de învăţământ - în anul şcolar 2013 - 2014

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Numărul elevilor consiliaţi

1319

417

1310

751

4075

1224

4868

439

TOTAL

1319

417

1310

751

4075

1224

4868

439



În ceea ce privește consiliereapreșcolarilor/ elevilor pe tipuri de activități s-au înregistrat următoarele:





Tip activitate consiliere

Număr şedinţe individuale

Număr şedinţe grup

Număr total de şedinţe

1.

Consilierea/ planificarea carierei

824

691

1515

2.

Prevenirea comportamentelor de risc/dezadaptative

457

496

953

3.

Copii/elevi cu cerinţe educative speciale (dificultăţi de adaptare (pre)şcolară; capabili de performanţă)

1560

80

1640


4.

Alte activităţi: dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul învăţării

1881

1415

3296


Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə