Starea îNVĂŢĂMÂntului


În perioada 18-22 noiembrie 2013 s-a desfăşurat Inspecţia Şcolară Generală la Şcoala Gimnazială N. Iorga din GrinduYüklə 1,74 Mb.
səhifə5/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

În perioada 18-22 noiembrie 2013 s-a desfăşurat Inspecţia Şcolară Generală la Şcoala Gimnazială N. Iorga din Grindu.

Domeniile vizate de inspecţia generală:

 1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor;

 2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală, calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar;

 3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional);

 4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare) şi modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată), respectând principiile educaţiei inclusive şi asigurarea egalităţii de şanse;

 5. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală;

 6. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ.

Activităţi realizate/surse de informare şi documentare:

-consultarea documentelor manageriale ale directorului unităţii, catedrelor/comisiilor metodice şi ale cadrelor didactice;

-consultarea documentelor de evidenţă, a cataloagelor şi a registrelor matricole, a altor documente de evidenţă şi raportare realizate de unitatea şcolară;

-discuţii cu directorul unităţii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, chestionare aplicate unui eşantion reprezentativ de elevi şi părinţi;

-asistenţă la lecţii;

-discuţii cu primarul comunei Grindu şi alţi factori locali cu care şcoala colaborează pentru îndeplinirea misiunii sale în cadrul comunităţii.Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor

Politica de dezvoltare a unităţii de învăţământ, în accord cu strategiile educaţionale generale, este fundamentată pe planul managerial anual, planul operaţional semestrial, cu obiective şi acţiuni care răspund parţial priorităţilor; de asemenea, nu toate acţiunile proiectate sunt măsurabile, cu termene şi responsabilităţi concrete, personalizate, nu prevăd indicatori de monitorizare/evaluare, activitatea extraşcolară fiind insuficient abordată.

Proiectul de dezvoltare instituţională, deşi există, nu este clar structurat şi definit, având un caracter mai mult formal. Proiectarea activităţii manageriale se realizează pornind de la diagnoza stării învăţământului la nivelul unităţii pe anul şcolar precedent. S-a întocmit, astfel, un raport de analiză sintetic, pe domenii de activitate/comisii de lucru, iar raportul anual de evaluare internă identifică punctele slabe, acestea constituind obiective prioritare de acţiune în cadrul planului de îmbunătăţire, pentru anul şcolar următor (cel în curs).

S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea naţională, procentul de promovare (63,61%) fiind la nivelul mediei judeţului, notele obţinute de elevi la acest examen fiind apropiate de rezultatele evaluării curente, demonstrând obiectivitatea evaluării realizate de cadrele şcolii pe parcursul ciclului de şcolarizare.

La nivelul unităţii de învăţământ există preocupare, în sensul cooperării pentru realizarea obiectivelor proiectate, concretizată în constituirea, prin decizie, a Consiliului de Administraţie, CEAC, comisiilor metodice şi de lucru, care şi-au proiectat activitatea în aşa fel încât să asigure implicarea întregului personal în derularea activităţii. Planurile manageriale ale comisiilor sunt, însă, formale, cu prevederi de ordin general, fără termene şi responsabilităţi specifice concrete.

Tematica dezbaterilor din Consiliul de Administraţie, ca şi cea a Consiliului profesoral, abordează parţial problematica de interes major pentru unitate, fiind neglijate unele aspect, precum monitorizarea şi analiza periodică a absenteismului şcolar, notarea ritmică, activităţile comisiilor metodice etc.

Managementul asigurării calităţii se concretizează prin constituirea CEAC conform legislaţiei în vigoare, elaborarea documentelor ce stau la baza funcţionării acestei comisii, existenţa unui număr însemnat de proceduri, însă acestea sunt pur teoretice, nefiind concretizate cu termene de îndeplinire, etape, responsabilităţi sau dovezi ale monitorizării implementării măsurilor de optimizare propuse.

Activitatea de formare continuă este gestionată de o comisie special constituită, care asigură participarea cadrelor didactice la activităţi de formare, în cadrul ofertei Casei Corpului Didactic Tulcea, precum şi prin proiecte accesate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Pentru anul şcolar în curs, se recomandă monitorizarea (prin asistenţe/interasistenţe) impactului acestor formări în activitatea didactică, de către directorul unităţii şi responsabilii comisiilor metodice.

Unitatea şcolară respectă, în general, legislaţia şi regulamentele în vigoare. Documentele care stau la baza organizării şi derulării procesului de învăţământ respectă prevederile legislative; statul de funcţii, fişele de încadrare, schemele orare sunt întocmite corect, au aprobarea ISJ, parcurgându-se demersurile necesare. Sunt încheiate contracte de muncă, există fişe de post, dar se constată unele omisiuni/neconcordanţe, acestea nefiind actualizate/particularizate, cu atribuţii specifice fiecărei persoane angajate.

Conform ROFUIP, s-a realizat încheierea şi validarea situaţiei şcolare. Se constată, însă, omisiuni în consemnarea acesteia în cataloage. Astfel, deşi completarea şi gestionarea documentelor şcolare (cataloage, registre matricole) respectă, în mare parte, prevederile legislative, fiind operate la timp, corect, informaţii/date privind situaţia şcolară şi mişcarea elevilor, în unele cataloage din anul şcolar precedent (2012-2013) există deficienţe în ceea ce priveşte completarea situaţiei şcolare finale, consemnarea disciplinelor opţionale, precum şi a unor transferuri, la care apar neconcordanţe de date (se consemnează data cererii şi nu a aprobării în Consiliul de Administraţie).

Transferurile sunt aprobate în Consiliul de Administraţie al unităţii, însă nu se regăsesc documentele care să justifice transferul, aprobarea unor cereri depăşeşte termenul de 30 de zile, nu se respectă prevederile OMECTS nr. 6152/2012, privind competenţa atribuită Inspectoratului Şcolar în aprobarea unor transferuri în cazuri de excepţie.

Directorul colaborează cu personalul didactic şi nedidactic în realizarea politicii şcolii, promovează transparenţa şi consultarea în adoptarea deciziilor, urmărind implicarea eficientă în implementarea acestora. Activitatea decizională cuprinde aspectele de interes ale unităţii, dar redactarea deciziilor este deficitară în ceea ce priveşte conţinutul şi baza legislativă invocată.

Evaluarea personalului didactic pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar anterior a fost realizată, însă târziu (06.09.2013), cadrelor didactice nefiindu-le trimise/înmânate înştiinţări cu privire la calificativele acordate.

Se constată preocuparea pentru asigurarea protecţiei elevilor şi a personalului, a siguranţei în incinta şcolară şi în afara acesteia. S-au constituit, prin decizii, comisii, cu precizarea atribuţiilor, sunt completate fişele personale vizând instruirea, popularizarea, însuşirea şi respectarea normelor de protecţia muncii. Nu se regăsesc, în schimb, planuri operaţionale privind gestionarea/prevenirea fenomenelor de violenţă.

În unitate se aplică programele guvernamentale de susţinere/ajutorare a elevilor dezavantajaţi, concretizate în programul “lapte şi corn”, acordarea de rechizite şcolare şi a două burse speciale.

Resursele materiale şi financiare sunt orientate în direcţia asigurării cadrului adecvat educaţiei şi instrucţiei elevilor, desfăşurării activităţii de către personalul didactic şi nedidactic, satisfacerii sugestiilor părinţilor. Bugetul a fost fundamentat în baza standardelor de cost pe elev. Nu se constată surse extrabugetare de finanţare, astfel încât nu s-au realizat achiziţii sau obiective de investiţii, precum amenajarea bazei sportive, proiectată de câţiva ani.

Se realizează o bună colaborare cu reprezentanţii comunităţii locale şi cu părinţii, care apreciază favorabil activitatea desfăşurată de cadrele didactice şi directorul unităţii.

Recomandări:


 1. Planurile/programele manageriale vor fi operaţionalizate/actualizate, în concordanţă cu priorităţile MEN şi ale inspectoratului şcolar, vor cuprinde termene şi responsabilităţi concrete/punctuale, indicatori de monitorizare/performanţă/evaluare pentru a realiza un feed-back al implementării. De asemenea, se va respecta principiul consecuţiei între planurile manageriale/operaţionale, anual şi semestrial, în sensul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

 2. Proiectul de dezvoltare instituţională pe o perioadă de 3-5 ani va fi realizat conform structurii standard, completat cu planuri operaţionale funcţionale şi personalizate (termene, responsabilităţi, indicatori) pentru realizarea obiectivelor strategice.

 3. Procedurile vor fi completate cu toate datele/informaţiile necesare; se va monitoriza aplicarea acestora. Comunitatea şcolară va fi implicată în implementarea procedurilor existente.

 4. Toate documentele elaborate/adoptate la nivelul unităţii şcolare vor fi înregistrate.

 5. Se vor reface/completa dosarele comisiilor metodice cu documentele omise sau deficitare (ex: programe/planuri manageriale/grafice de acţiuni, analize, procese verbale, alte materiale metodice, dovezi ale activităţilor), conform opisului transmis de ISJ Tulcea.

 6. Se vor elabora şi planuri operaţionale care vizează gestionarea fenomenului violenţei în mediul şcolar, reglementează participarea elevilor la activităţile extraşcolare, în afara instituţiei. Comisia privind gestionarea fenomenului violenţei va avea componenţa prevăzută de OMECTS nr. 1409/2007.

 7. Regulamentul intern actualizat va fi popularizat în rândul tuturor beneficiarilor.

 8. Se vor verifica cataloagele din anul şcolar 2012-2013 şi din anul în curs, precum şi registrele matricole şi se vor corecta deficienţele/completa omisiunile semnalate.

 9. Realizarea transferurilor va respecta întocmai prevederile ROFUIP (OMEdC nr. 4925/2005) şi OMECTS nr. 6152/2012, întocmindu-se dosar cu documentaţia necesară pentru fiecare caz.

 10. În componenţa Consiliului de Administraţie se va desemna un reprezentant al primăriei, nu primarul (conf. Legii nr. 1/2011).

 11. Se va realiza un program separat al activităţilor educative/extraşcolare pentru anul 2013-2014, aprobat şi afişat.

 12. Tematicile Consiliului de Administraţie şi Consiliului profesoral vor fi regândite, formulate mai clar, pe aspecte de interes pentru unitate.

 13. Se va întocmi un grafic de asistenţe şi interasistenţe la nivelul conducerii şi comisiilor metodice.

În perioada 12-16 mai 2014 s-a desfăşurat Inspecţia Şcolară Generală la Grădiniţa Dumbrava minunată Tulcea.

1. Obiectivele inspecţiei: 1. evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;

 2. îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;

 3. consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.

2. Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei:

 • prezentarea obiectivelor şi tematicii inspecţiei şcolare generale în Consiliul profesoral;

 • vizitarea şcolii;

 • verificarea documentelor de proiectare/monitorizare/control/evaluare la nivelul echipei manageriale, al compartimentelor, al comisiilor metodice/de lucru/pe domenii, al consiliului de administraţie şi ale celui profesoral;

 • verificarea documentelor şcolare, de secretariat şi contabilitate;

 • asistenţe la orele de curs;

 • discuţii cu echipa managerială, personalul didactic şi nedidactic, copiii, părinţii, membri ai consiliului de administraţie, responsabilii comisiilor;

 • consilierea echipei manageriale, a personalului didactic şi didactic auxiliar, a responsabililor comisiilor ;

 • aplicarea de chestionare cadrelor didactice, părinţilor, personalului de îngrijire şi analiza acestora;

 • observarea asigurării securităţii/siguranţei copiilor şi a personalului, observarea comportamentului copiilor şi al personalului.

3. Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor

Echipa managerială promovează o politică de dezvoltare a unităţii de învăţământ, în acord cu strategiile educaţionale naţionale şi judeţene, orientată spre obţinerea performanţei în educarea multilaterală a copiilor. Aceasta este fundamentată pe planuri manageriale, anuale şi semestriale, proiect de dezvoltare instituţională pentru perioada 2010-2015, prin care sunt definite obiectivele, identificate acţiunile/ măsurile pentru realizarea acestora. Nu se identifică, însă, indicatori de monitorizare, obiectivele generale nu concordă întotdeauna cu cele specifice, iar termenele de realizare, sunt, în unele cazuri, permanente.

Proiectarea activităţii manageriale se realizează în urma unei diagnoze cuprinzătoare a stării învăţământului la nivelul unităţii pe anul şcolar precedent. S-au întocmit, astfel, rapoarte de analiză, la nivelul unităţii, anual şi semestrial, iar raportul anual de evaluare internă, aprobat în Consiliul de administraţie şi afişat, identifică punctele slabe, acestea constituind obiectul planului de îmbunătăţire, pentru anul şcolar în curs, concentrat pe ridicarea performanţei, optimizarea mediului educaţional.

La nivelul unităţii de învăţământ există preocupare în sensul cooperării pentru realizarea obiectivelor propuse, concretizată în constituirea, prin decizie, respectând prevederile legale, a Consiliului de Administraţie, CEAC, comisiilor de lucru şi metodică, care şi-au proiectat acţiunile vizând implicarea întregului personal în derularea activităţii.

Portofoliile comisiilor existente în unitate relevă preocuparea pentru funcţionarea acestora, stabilirea şi îndeplinirea responsabilităţilor, vizând optimizarea activităţii în fiecare domeniu.

Tematica dezbaterilor din Consiliul de Administraţie, Consiliul profesoral abordează problematica de interes pentru unitate, conform atribuţiilor acestor organisme. Întâlnirile sunt anunţate prin convocator, dezbaterile şi hotărârile adoptate sunt consemnate în procese-verbale, gestionate în registre speciale.

Managementul asigurării calităţii se concretizează prin: constituirea CEAC, conform legislaţiei, elaborarea documentelor ce stau la baza funcţionării acesteia, existenţa unui număr însemnat de proceduri, care vizează aspecte importante ale asigurării interne a calităţii procesului de învăţământ, elaborarea graficului de monitorizare şi control, implicând observarea orelor de curs.

Activitatea de formare continuă este gestionată de către o comisie specială care monitorizează activitatea metodică, participarea cadrelor didactice la activităţi de formare, în cadrul ofertei Casei Corpului Didactic, precum şi prin proiecte accesate la nivelul inspectoratului şcolar.

Unitatea şcolară respectă legislaţia şi regulamentele în vigoare. Documentele care stau la baza organizării şi derulării procesului de învăţământ respectă prevederile legislative; statul de funcţii, fişa de încadrare, schemele orare sunt întocmite corect, au aprobarea I.S.J., parcurgându-se demersurile necesare. De asemenea, modul de completare şi gestionare a documentelor şcolare este corespunzător, constatându-se grija pentru consemnarea informaţiilor/datelor privind înscrierea şi frecvenţa copiilor. Sunt încheiate contracte de muncă, fişele de post sunt întocmite, actualizate/ particularizate cu atribuţii specifice fiecărei persoane angajate.

Directorul unităţii colaborează cu personalul didactic şi nedidactic în realizarea politicii şcolii. Promovează transparenţa şi consultarea acestuia în adoptarea deciziilor, urmărind implicarea eficientă în implementarea acestora.

Se constată preocuparea pentru asigurarea protecţiei copiilor şi a personalului, a siguranţei în incinta şcolară şi în afara acesteia. S-au elaborat: planul de măsuri privind securitatea în incinta unităţii, proceduri operaţionale care reglementează organizarea şi participarea copiilor la activităţi extraşcolare, în afara instituţiei.

Grădiniţa beneficiază de cabinet care asigură consiliere logopedică şi psihologică a copiilor şi părinţilor.

Funcţionează comisia privind protecţia şi sănătatea în muncă, aceasta coordonând activitatea specifică vizând instruirea, popularizarea, însuşirea şi respectarea normelor de protecţia muncii, de către personal, în spaţiul şcolar. Se permite, pe timpul desfăşurării cursurilor, o singură cale de acces în unitate, supravegheată permanent de personalul de serviciu, fiind instalat interfon pentru monitorizarea accesului în unitate.

S-a reuşit organizarea optimă a spaţiului, fapt care permite realizarea eficientă a programului de învăţare şi educaţie.

Resursele materiale şi financiare sunt orientate în direcţia asigurării cadrului adecvat educaţiei copiilor, desfăşurării activităţii de către personalul didactic şi nedidactic, satisfacerii sugestiilor părinţilor. Bugetul a fost fundamentat în baza standardelor de cost pe copil şi a programului propriu de achiziţii, fiind deficitar în acoperirea cheltuielilor de personal. Din bugetul alocat cheltuielilor materiale s-au achiziţionat obiecte de inventar: material didactic, aparatură şi mijloace gospodăreşti, patru camere pentru supraveghere video. Bugetul este completat din surse de finanţare extrabugetară constând în sponsorizări de la societăţi comerciale pentru achiziţionarea de mobilier, mochete, dar şi organizarea de spectacole şi premierea copiilor câştigători la diferite concursuri.

Se realizează o bună colaborare cu reprezentanţii comunităţii locale şi cu părinţii care apreciază favorabil activitatea desfăşurată de cadrele didactice şi de echipa managerială a şcolii.Recomandări

Planurile/programele manageriale/operaţionale vor realiza concordanţa între obiective speciale/generale şi acţiuni, vor cuprinde termene şi responsabilităţi concrete/punctuale, indicatori de monitorizare/performanţă/evaluare pentru a realiza un feed-back al implementării.

rocesele verbale ale Consiliului de administraţie şi ale celui profesoral vor consemna, cu mai multă rigurozitate, problemele dezbătute, etapele adoptării hotărârilor.

Procedurile vor fi aprobate în Consiliul de administraţie, completate cu toate datele/informaţiile necesare, în formatul prevăzut în documentele legislative aferente; se va monitoriza aplicarea acestora. Comunitatea şcolară va fi implicată în implementarea procedurilor existente.

Toate documentele elaborate/adoptate la nivelul unităţii şcolare vor fi înregistrate. Registrele vor fi numerotate.

Se va opera, în condica de prezenţă, activitatea tuturor cadrelor didactice, pe perioada vacanţelor.


B.Inspecţia de revenire ( conform ISG ):

Număr inspecţii de revenire planificate

Număr de inspecţii realizate

Obs.

-

-

C.Inspecţie şcolară tematică

Număr de unităţi inspectate

Număr de inspecţii planificate

Număr de inspecţii realizate

Justificarea schimbărilor produse sau a nerealizării tuturor inspecţiilor

Obs.

76

17

15

La inspecţiile tematice au fost stabilite obiective în funcţie de tema propusă, astfel încât să se obţină maximul de informaţie din unităţile inspectate. Temele propuse au fost: 1. Monitorizarea activităţilor începutului de an şcolar. Calitatea procesului didactic, orarul şcolii. Autorizatii de funcţionare.

 2. Modul de aplicare a curriculumului managementului şcolar. Activitatea personalului didactic , relaţia cu părinţii şi comunitatea locală. Monitorizarea funcţionării claselor aprobate sub efectiv.

 3. Monitorizarea activităţilor în grădiniţe. Monitorizarea activităţilor în învăţământul primar ( cu preponderenţă pe clasa pregătitoare şi clasa I).

 4. Monitorizarea efectivelor şcolare la începutul şi sfârşitul anului şcolar 2012-2013.

 5. Monitorizarea activităţii comisiilor metodice. Asigurarea calităţii actului didactic. Îndrumarea cadrelor didactice ce susţin grade didactice.

 6. Monitorizarea activităţilor de simulare a examenelor naţionale : evaluarea naţională şi bacalaureat.

 7. Verificarea aplicării planului de măsuri adoptat de şcoli după inspecţiile MEN şi inspecţiile şcolare.

 8. Evaluarea randamentului şcolar. Parcurgerea conţinuturilor , consemnarea tezelor în cataloage ritmicitatea notării.

 9. Modalităţi de perfecţionare profesională a personalului din unităţile de învăţământ.

 10. Monitorizarea încheierii situaţiei şcolare pe semestrul I, an şcolar 2013-2014.

 11. Monitorizarea modului de desfăşurare a activităţilor planificate în Programul Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun.

 12. Monitorizarea organizării desfăşurării învăţământului pentru minorităţile naţionale.

 13. Prelucrarea metodologiei de admitere în clasa a IX a, a elevilor şi părinţilor.

 14. Evaluarea naţională- stadiul pregătirilor. Monitoizarea defăşurării tezelor.

 15. Monitorizarea încheierii anului şcolar.

S-au întocmit procese-verbale în registrele de inspecţii ale şcolilor, s-au recomandat măsuri de îmbunătăţire, termene şi responsabilităţi care să ducă la ameliorarea disfuncţionalităţilor constatate.

În cadrul inspecţiei tematice Asigurarea calităţii actului didactic au fost evaluate 7 unităţi şcolare. Inspecţiile au fost efectuate de un număr de 4 inspectori.

Inspecţia s-a realizat în perioada 20- 25.01. 2014, conform graficului de inspecţii al ISJ Tulcea, având ca nr. de înregiostrare 119 / 10 .02.2014 şi a avut ca scop monitorizarea calităţii actului didactic în unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea, în care există cadre didactice necalificate sau cadre didactice calificate care predau şi discipline pentru care nu sunt calificaţi.

Obiectivele inspecţiei:


 1. Identificarea la nivelul şcolii a cadrelor didactice suplinitoare (necalificaţi, calificaţi care predau mai multe discipline pentru care nu sunt calificaţi).

 2. Identificarea cadrelor didactice care au dificultăţi în asigurarea calităţii actului didactic.

 3. Identificarea problemelor cu care se confruntă aceste cadre didactice.

Surse de informare

- materiale de analiză şi sinteză;

- discuţii cu directorii unităţilor şcolare;

- sesizări şi discuţii cu părinţii;

- registrul de inspecţii;

- discuţii cu responsabilii cadrelor;

- alte surse.

Constatări şi aprecieri pentru obiectivele urmărite:


 1. Identificarea la nivelul şcolii a cadrelor didactice suplinitoare (necalificaţi, calificaţi care predau mai multe discipline pentru care nu sunt calificaţi):

Aspecte pozitive

Aspecte care trebuie îmbunătăţite

Majoritatea cadrelor didactice sunt cadre didactice calificate pentru alte discipline, au vechime in predarea disciplinelor pentru care nu sunt calificaţi sau sunt cadre didactice calificate pensionare.

Încadrarea cu personal calificat pe fiecare disciplină.
 1. Identificarea cadrelor didactice care au dificultăţi în asigurarea calităţii actului didactic

Aspecte pozitive

Aspecte care trebuie îmbunătăţite

Identificarea de către unitatea şcolară a acestor cadre didactice pentru care s-au efectuat ore de asistenţă la clasă.

Identificarea de către inspectorul şcolar a acestor cadre didactice pentru care s-au efectuat ore de asistenţă la clasă prin inspecţia de specialitate.Creşterea numărului de asistenţe la clasă din partea directorilor, responsabilului comisiei metodice, comisiei CEAC pentru consilierea cadrelor didactice care întâmpină greutăţi, dar şi a celorlalte cadre didactice.

Întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare.

Pregătirea pedagogică a unora dintre cadrele didactice.

Întocmirea zilnică a proiectelor de lecţie.


 1. Identificarea problemelor cu care se confruntă aceste cadre didactice

Aspecte pozitive

Aspecte care trebuie îmbunătăţite

 • Cadrele didactice suplinitoare sunt conştiente de problemele cu care se confruntă;

 • Cadrele didactice suplinitoare sunt conştiente de necesitatea îndrumării lor în specialitate şi didactică şcolară;

 • Utilizarea la clasă a strategiilor didactice centrate pe activitatea elevului;

 • Utilizarea mijloacelor moderne care pot facilita înţelegerea şi sporirea interesului elevilor pentru învăţare;

 • Integrarea unor metode moderne în actul învăţării;

 • Repartizarea sarcinilor de lucru în funcţie de nivelul de achiziţii şi deprinderi ale fiecărui elev;

 • Elaborarea unor programe de pregătire şi recuperare personalizată pentru elevi;

 • Realizarea unei colaborări între toate cadrele didactice pentru instaurarea unei stări de disciplină în toate lecţiile, la toate disciplinele;

 • Monitorizarea, îndrumarea cadrelor didactice necalificate de către director, responsabilii comisiilor metodice prin efectuarea unui număr mai mare de asistenţe la ore;

 • Consilierea acelor cadre didactice care nu au pregătirea pedagogică corespunzătoare;

 • Participarea la toate activităţile metodice din cadrul şcolii şi cele organizate la nivelul ISJ;

 • Participarea la cursuri de perfecţionare pentru cadre didactice suplinitoare;La inspecţia tematică Evaluarea Naţională- stadiul pregătirilor. Monitorizarea desfăşurării tezelor conform graficului au fost evaluate 11 ( 5 din mediul urban şi 6 din mediul rural). Inspecţiile au fost efectuate de un număr de 6 inspectori.

Inspecţia s-a realizat în perioada 26- 30.05. 2014, conform graficului de inspecţii al ISJ Tulcea, având ca nr. de înregiostrare 182/21.01.2014 şi a avut ca scop monitorizarea stadiului de pregătire al unităţilor de învăţământ din mediul urban şi rural pentru desfăşurarea în bune condiţii a Evaluării Naţionale, an şcolar 2013-2014 şi desfăşurarea tezelor semestriale.

Obiectivele inspecţiei tematice au fost:


 1. Cunoaşterea de către elevi, părinţi şi cadre didactice a metodologiei Evaluării Naţionale, a procedurilor, a atribuţiilor comisiilor de examen şi a legislaţiei aferente;

 2. Modul în care au fost transmise informaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului naţional;

 3. Asigurarea mijloacelor tehnice şi a materialelor necesare desfăşurării Evaluării Naţionale;

 4. Pregătirea şi desfăşurarea tezelor semestriale;

 5. Concordanţa subiectelor din teze cu structura subiectelor de la Evaluarea Naţională la disciplinele de examen.

Aspectele urmărite în cadrul inspecţiei tematice:

 • Existenţa în format tipărit şi format electronic a metodologiilor, a procedurilor specifice şi a programelor pe discipline pentru Evaluarea Naţională;

 • Existenţa documentelor specifice examenului ( extrase din metodologie şi proceduri, programele pe discipline, modele de subiecte, calendarul de desfăşurare a examenului, atribuţiile membrilor comisiilor etc.) la avizierele şcolilor / claselor, în caietele/ portofoliile elevilor şi ale profesorilor, ale diriginţilor şi ale comisiilor metodice ;

 • Existenţa probelor ( procese- verbale) de la activităţile desfăşurate pentru prelucrarea şi informarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice privind articolele specifice lor din metodologie şi procedurile pentru examenul naţional.

 • Asigurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării examenului naţional;

 • Existenţa graficului de planificare a tezelor semestriale şi susţinerea tezelor. Elaborarea subiectelor de la teze după structura subiectelor de la Evaluarea Naţională la limba şi literatura română şi matematică.

Sursele de informare în cadrul inspecţiei:

 • Registre şi procese- verbale de la Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, şedinţele cu părinţii;

 • Portofoliile comisiilor metodice, ale profesorilor, ale diriginţilor;

 • Grafice de desfăşurare a şedinţelor dedicate examenului naţional;

 • Graficul de desfăşurare a tezelor;

 • Discuţii cu directorii, diriginţii, elevii.

Numărul de unităţi şcolare inspectate: 11 ( 5 din mediul urban şi 6 din mediul rural)

- Şcoala Gimnazială Maliuc

- Liceul Teoretic Jean Bart Sulina

- Şcoala Gimnazială Beidaud

- Şcoala Gimnazială Baia

- Şcoala Gimnazială Grigore Antipa Tulcea

- Şcoala Gimnazială Ioan Neniţescu Tulcea

- Şcoala Profesională Danubius Tulcea

- Şcoala Gimnazială Carcaliu

- Şcoala Gimnazială Greci

- Şcoala Gimnazială Panait Cerna Cerna- Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Valea Teilor

În urma inspecţiilor efectuate, s-au constatat următoarele aspecte:

Aspecte pozitive :

 • În toate unităţile şcolare verificate există documentaţia specifică Evaluării Naţionale atât în format electronic, cât şi în format tipărit;

 • Metodologia de organizare şi de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, procedurile specifice, modelele de subiecte MEN, calendarul de desfăşurare a examenului naţional etc. sunt cunoscute atât de cadrele didactice din şcolile verificate, cât şi de elevii de clasa a VIII-a şi de părinţii acestora, existând dovezi în acest sens: procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii, procesele- verbale de la Consiliul profesoral şi de administraţie, programele pentru cele două discipline de examen şi modelele de subiecte MEN în portofoliile profesorilor de limba şi literatura română şi matematică, procedurile examenului naţional din dosarele diriginţilor, graficul de consiliere a părinţilor elevilor de clasa a VIII-a etc.;

 • Cadrele didactice implicate în desfăşurarea Evaluării Naţionale îşi cunosc atribuţiile ce le revin;

 • Extrase din Metodologia de organizare şi de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, procedurile specifice, calendarul desfăşurării examenului naţional sunt afişate, în toate unităţile verificate la avizier şi în sălile de clasă în care studiază elevii de clasa a VIII-a;

 • În unităţile şcolare- centre de examen la Evaluarea Naţională au fost asigurate mijloacele tehnice şi materialele necesare unei bune desfăşurări a examenului: calculatoare, imprimante, copiatoare, conexiune la Internet, coli xerox, coli tipizate, materiale consumabile, supraveghere video etc., iar în şcolile arondate au fost luate măsuri în ceea ce priveşte deplasarea elevilor în condiţii de siguranţă la centrul de examen (Şcoala Gimnazială Maliuc, Şcoala Gimnazială Grigore Antipa Tulcea, Şcoala Profesională Danubius Tulcea, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Valea Teilor, Şcoala Gimnazială Carcaliu);

 • În toate unităţile de învăţământ monitorizate există un grafic al tezelor aprobat în Consiliul de administraţie şi care a fost respectat de către toate cadrele didactice;

 • Verificarea subiectelor elaborate pentru tezele semestriale, mai ales în cazul disciplinelor de la Evaluarea Naţională, a evidenţiat faptul că subiectele respectă structura şi conţinuturile examenului pentru elevii de clasa a VIII-a;

 • În cele mai multe unităţi şcolare verificate, la data inspecţiei au fost susţinute lucrările scrise semestriale şi au fost consemnate în cataloagele şcolare;

Aspecte de îmbunătăţit:

 • Comunicarea explicită în şedinţele cu părinţii a prevederii metodologice privind interzicerea colectării unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare şi consemnarea acestei prevederi în procesele- verbale de la şedinţe;

 • Finalizarea evaluării la disciplina matematică a lucrărilor scrise semestriale ale elevilor de clasa a VIII-a de la Şcoala Profesională Danubius Tulcea ;

 • La unele discipline , la data controlului , nu existau suficiente note în cataloage, în consecinţă, s-a recomandat trecerea în regim de urgenţă a notelor în cataloagele şcolare;

 • În unele situaţii, şcoala trebuie să informeze mai mult şi mai bine părinţii în ceea ce priveşte importanţa pentru elevi a Evaluării Naţionale;

 • Discutarea notelor obţinute la tezele semestriale cu fiecare elev în parte, iar notele să fie motivate conform unui barem de corectare;

 • La clasă, pe cât posibil, să fie rezolvate cât mai multe variante de examen şi să fie antrenaţi şi elevii mai slab pregătiţi;

Valorificarea inspecţiei:

Concluziile, măsurile ce se impun a fi luate, propunerile, s-au trecut în Registrul de inspecţii al unităţilor şcolare verificate.

La inspecţia tematică “Organizarea şi funcţionarea învăţământului pentru minorităţi” au fost evaluate 7 unităţi de invăţământ din totalul de 81. Inspecţiile au fost efectuate de un număr de 2 inspectori pentru minorităţi. Inspecţia s-a desfăşurat în perioada 31.03-06.04.2014.

Obiectivele inspecţiei:


 1. Aspecte privind predarea limbilor materne:

 1. Respectarea legislaţiei referitoare la predarea limbilor materne. Existenţa portofoliului cu legi şi ordine specifice;

 2. Respectarea programelor în vigoare şi a particularităţilor specifice predării limbilor materne;

 3. Verificarea înregistrării corecte în cataloage şi registre;

 4. Ritmicitatea notării. Verificarea frecvenţei;

 5. Climatul şcolar (tipul de relaţii existente în colective);

 6. Crearea ambientului specific predării limbilor materne;

 7. Măsura în care normele didactice sunt acoperite cu personal didactic calificat;

 8. Portofoliul profesorului de limba maternă;

 9. Relaţia existentă între şcoală şi comunitate/ uniune;

 10. Disfuncţionalităţi.

 1. Olimpiade, concursuri şcolare, calitatea activităţii extraşcolare;

 1. Pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri şcolare, rezultate şcolare;

 2. Plan de activităţi extraşcolare/ mod de desfăşurare.

Metode şi procedee de documentare, control, îndrumare, evaluare:

 • Cataloage;

 • Plan de şcolarizare;

 • Scheme orare;

 • Programe şcolare;

 • Planificări calendaristice /Proiectarea unităţilor de învăţare;

 • Programe manageriale;

 • Registru de procese- verbale ale Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie;

 • Asistenţe la lecţii;

 • Discuţii cu conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, părinţi, comunitati /uniuni

Constatări şi aprecieri pentru obiectivele urmărite:

Obiectivul urmărit

Aspecte pozitive

Aspecte negative

1.Respectarea legislatiei referitoare la predarea limbilor materne

-Legislaţia referitoare la predarea limbilor materne rusă, turcă, ucraineană, italiană, greacă, armănească se respectă în cele mai multe şcoli.

- În unele şcoli nu se cunosc şi nu se aplică ordinele si instrucţiunile care vizează invăţamântul in limbile minorităţilor/ studiul limbilor materne;

·   Nu se diseminează  legislaţia  şcolară privind drepturile minorităţilor naţionale;

·   Accesul la studiul limbii materne este greoi;

-Supraincărcarea elevilor care studiază limbile materne prin nerenunţarea la opţionale în şcolile unde există grupe unice de elevi care studiaza limbile materne; pe mai mulţi ani de studiu;

- Segregare, Şcoala Gimnazială

„Constantin Brancoveanu” Babadag Nu s-a respectat OMECT 1540/2007 privind interzicerea segregarii.2.Respectarea programelor în vigoare şi a particularităţilor specifice predării limbilor materne-Studierea limbilor materne de către elevii aparţinând diferitelor minorităţi naţionale , se face pe baza programelor de învăţământ aprobate de minister, a manualelor şcolare elaborate în baza acestora;

- S-au elaborat programe ce au ca scop promovarea studiului limbilor materne;

-Planificarea didactică, se realizează, în general, în conformitate cu programele şcolare în vigoare şi în conformitate cu curriculum-ul naţional , asigurând parcurgerea ritmică şi integrală a materiei;

- Competenţele generale şi specifice sunt adaptate la nivelul de vârstă şi specificul clasei;

-    S-a pus un mare accent pe formarea personalităţii elevului prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale, pe cultivarea sensibilităţii faţă de valorile morale, pe descoperirea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti;

- Interesul manifestat de cadrele didactice pentru predarea limbilor materne, limba rusă, şi obţinerea

performanţelor la concursurile şi olimpiadele şcolare şi la examenul de bacalaureat /competenţe lingvistice;

-În cele mai multe şcoli, nivelul atingerii standardelor este bun si foarte bun;- Iniţierea unor activităţi educative şi a unor parteneriate educaţionale naţionale şi

internaţionale care să vizeze predarea / învăţarea / evaluarea limbilor materne.- Programele scolare supraîncarcate conduc la absenţa unei motivări adecvate pentru studiul limbii materne;

-Nivelul atingerii standardelor slab la limbile ucraineană, turcă, greacă;

- Interesul faţă de limba ucraineană este mai scăzut.


3.Verificarea înregistrării corecte în cataloage şi registre;

-Documentele şcolare sunt completate, în mare parte, corect.

- În unele situaţii, completarea documentelor şcolare se realizează neglijent.

4.Ritmicitatea notării. Verificarea frecvenţei

-Evaluarea cunoştinţelor elevilor se face în conformitate cu metodologia evaluării.

În clasele V-XII , elevii care studiază limba maternă rusă susţin câte o lucrare scrisă pe semestru .

-Notare ritmică şi frecvenţă bună la limba maternă rusă;

-Frecvenţă mai slabă la grupele unice (limbă turcă).

-Angajarea unor mediatori şcolari (limba rromani) in vederea reducerii abandonului şcolar.


5. Climatul şcolar (tipul de relaţii existente în colective);


-relaţionare pozitivă profesor- elevi, elevi –elevi, profesor- părinţi, profesor- conducerea şcolii;
6.Crearea ambientului specific predării limbilor materne

Cabinete de limbă maternă în unele unităţi de invăţământ (Sarichioi, Carcaliu, Mila 23)

-Asigurarea, in unele şcoli, a calităţii educaţiei, armonizarea cu modelul european;-Lipsa spaţiului pentru crearea unor colţuri etnografice care să oglindească istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale (in multe scoli din municipiu si judet);

7.Măsura în care normele didactice sunt acoperite cu personal didactic calificat.

-Norme didactice acoperite aproape in totalitate cu cadre didactice calificate la limba maternă rusă

- Acoperire slabă cu cadre didactice calificate a normelor la limbile turcă, ucraineană, greacă, italiană, neogreacă

8.Portofoliul profesorului de limba maternă

-Există portofolii bine intocmite la limba maternă -rusă

-Lipsa unor piese la portofoliul profesorilor de limba maternă

(limbile rusă, ucraineană, turcă);9.Relaţia existentă între şcoală şi comunitate

- Politicile şcolilor unde se studiază limbile materne, în general, sunt pozitive, privesc  îmbunătăţirea legăturii cu comunitatile minoritare locale

(CRL) si implicarea acestora în procesul educaţional.Şcoala Gimnazială Sarichioi, Colegiul Economic,,Delta Dunării,, , Şcoala Profesională Danubius..

- Parteneriate realizate cu comunităţile / uniunile locale şi comunităţile / uniunile centrale;

-Susţinerea unor proiecte ce incurajează conservarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor minorităţilor naţionale;

-S-au realizat contracte de parteneriat intre şcoli , consilii locale şi ONG-uri rrome in vederea derularii unor proiecte
10. Disfuncţionalităţi

-

-


Olimpiade, concursuri şcolare, calitatea activităţii extraşcolare

- Obţinerea rezultatelor pozitive la olimpiadele şcolare de nivel judeţean, naţional ( limba maternă rusă, limba rromani).

- Implicarea elevilor într-un număr mare de activităţi extracurriculare ( limba rusă) , festivaluri, concursuri pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

D.Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice:

Listele cu candidaţii admişi au fost afişate la I.Ş.J. Tulcea, postate pe site-ul instituţiei şi transmise la unităţile de învăţământ pe ftp.

Expedierea la centrele de perfecţionare a dosarelor pentru gradul didactic I, seria 2014-2016 şi a tabelelor pentru gradul didactic II, sesiunea 2014 a fost făcută la data de 13.12.2013. Menţionez că multe dosare primite nu au fost complete, cu fişele de înscriere completate greşit, unii directori manifestând superficialitate în verificarea dosarelor, nerespectând Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi graficul transmis prin adresa cu nr. 4762 din 03.10.2013 către toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică.

În lunile octombrie - noiembrie 2013 cadrele didactice au depus 47 de cereri pentru efectuarea inspecţiei curente 1 pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2016 (din care 1 respins) şi 43 de cereri de efectuare a inspecţiei curente 1 pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2015-2017, (din care 1 respins).

Până la data de 25 noiembrie 2013 au fost depuse 92 de dosare pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, din care aplicaţia electronică a respins 5 candidaţi (2 cu vechime necorespunzătoare şi 3 cu studii necorespunzătoare).

Monitorizarea efectuării inspecţiilor curente şi speciale s-a realizat pe măsură ce inspectorii şcolari au predat procesele verbale de inspecţie:
Nivele de evoluţie în cariera didactică

Nr. cadre didactice înscrise

Nr. inspecţii efectuate

speciale

inspecţii curente 1

inspecţii curente 2

Definitivare în învăţământ, sesiunea 2014

92

157

-

-

Gradul didactic II, sesiunea 2014

103

96

-

-

Gradul didactic II, sesiunea 2015

88

-

-

88

Gradul didactic II, sesiunea 2016

46

-

46

-

Gradul didactic I, seria 2012-2014

24

21

-

-

Gradul didactic I, seria 2013-2015

87

-

-

44

Gradul didactic I, seria 2014-2016

71

-

2

36

Gradul didactic I, seria 2015-2017

42

-

42

-

Echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I

2

1

1

-

Total

555

275

91

168

La aceste inspecţii s-au făcut aprecieri, privind: pregătirea de specialitate, pregătirea metodică, capacitatea de relaţionare cu elevii, părinţii, conducerea şcolii, îndrumarea şi recunoaşterea realizărilor fiecărui cadru didactic, selectarea şi recomandarea cadrelor didactice pentru activităţi de coordonare, (metodişti, mentori, membri ai consiliilor consultative).

Aspectele evaluate au fost următoarele:

-întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare;

-competenţele în specialitate;

-ritmicitatea parcurgerii programei şcolare;

-înlănţuirea logică a etapelor demersului didactic;

-îmbinarea adecvată şi eficientă a strategiilor clasice şi moderne în predare – învăţare - evaluare;

-accesibilitatea limbajului de predare;

-centrarea demersului didactic pe elev;

-realizarea rezumatului lecţiilor pe baza schemei de pe tablă;

-diversitatea formelor de evaluare folosite.


Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə