Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 1,74 Mb.
səhifə9/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Alte aspecte de interes :

 1. Bugetul alocat activităţii de inspecţie şcolară

Indemnizaţie delegare -195 lei

Deplasări- 6819 lei 1. Cheltuieli efectuate cu inspectiile

Indemnizaţie delegare - 195 lei

Deplasări – 6819 lei

Pregătire profesională – 784 lei


 1. Reflectarea activităţii ISJ in media locală

În medie, articolele informative sunt cele mai frecvente (în proporţie de 85% lunar).

Articolele pozitive, care prezintă rezultate deosebite obţinute de elevi, proiecte premiate ale unităţilor şcolare sunt declanşate în proporţie de 80% de comunicatele de presă transmise de ISJ Tulcea, 20% fiind scrise din iniţiativa proprie a jurnaliştilor. În medie, acestea au valoare de ştire şi nu ocupă mai mult de ¼ de pagină, în cel mai bun caz..

Articolele negative însumează în medie 2 % din totalul articolelor apărute lunar. În majoritatea cazurilor datele reale sunt deformate de jurnalişti.

Colaboratori mass-media:

-Publicaţii locale : Obiectiv si Delta

Aspecte pozitive:

- Colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor din interiorul sistemului, stocarea şi difuzarea lor;

- Colaborarea cu celelalte servicii pentru obţinerea informaţiilor de interes public solicitate de mass-media;

- Stabilirea de contacte, colaborări şi realizarea unei comunicări eficiente cu reprezentanţii mass-media, în vederea reflectării corecte a activităţii inspectoratului şcolar;

- Redactarea şi transmiterea comunicatelor şi ştirilor de presă către canalele media verticale;

- Organizarea conferinţelor de presă;Aspecte negative:

- Imposibilitatea de a influenţa corectitudinea cu care jurnaliştii redau informaţiile preluate din cadrul ISJ.

-Numărul mare de activităţi în care este implicat ISJ a împiedicat organizarea conferinţelor de presă cu o ritmicitate de 1 conferinţă/ lună;

-Dezinteresul unor directori de unităţi şcolare pentru promovarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute pe plan local, naţional sau internaţional.

- Lipsa unei publicaţii ISJ tip newsletter;

Concluzii

ISJ Tulcea are o atitudine proactivă în relaţia cu mass-media şi este în permanenţă preocupat de crearea şi menţinerea unei relaţii optime cu publicul său.d) existenţa sesizărilor sau reclamaţiilor la adresa inspectorilor şcolari în urma activităţii de inspecţie şcolară:

- nu este cazul

 1. Climatul de siguranţă din şcoli:

Pe parcursul anului şcolar 2012-2013 prin inspecţiile efectuate, precum şi printr-o serie de acţiuni realizate în parteneriat cu Poliţia de Proximitate s-a urmărit asigurarea unui climat de siguranţă în spaţiul şcolar. S-a urmărit modul în care unităţile şcolare sunt împrejmuite, modul în care este asigurată paza acestora. Inspectorii şcolari au dus o campanie de sensibilizare a comunităţilor locale (Consilii Locale, Primării) în vederea găsirii unor resurse financiare care să permită asigurarea unei protecţii sporite în perimetrul unităţilor de învăţământ, inclusiv prin montarea unor echipamente de monitorizare video.

La nivelul judeţului Tulcea au fost semnalate câteva situaţii de violenţă în şcoli , care au pus în pericol siguranţa elevilor, dar care au fost rezolvate operativ cu sprijinul tuturor organelor abilitate. Conducerile unităţilor de învăţământ ţin legătura permanent cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie pentru a interveni prompt în rezolvarea unor situaţii care ar afecta siguranţa în zona unităţii de învăţământ.

În cazul în care în unitatea de învăţământ se produc evenimente grave, conducerea scolii sau oricare persoană care ia cunoştinţă despre eveniment are obligaţia să informeze imediat Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea şi organele abilitate (numărul unic 112).

Conducerea scolii are obligaţia să analizeze lunar situaţia disciplinară în incinta unităţii şcolare şi să înainteze Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea un raport semestrial, în baza unei analize realizate cu colectivul didactic, comitetele de părinţi, reprezentanţii Poliţiei şi ai Jandarmeriei.IX. CALITATEA ACTIVITĂŢII INSPECTORILOR IMPLICAŢI IN ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ

Întreaga activitate de inspecţie s-a desfăşurat respectând codul de conduită al inspectorilor, prevăzut de Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Şcolare. Au fost respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educational, iar profesorii au fost trataţi ca adevăraţi profesionişti.

În activitatea de inspecţie, inspectorii şcolari au fost flexibili în evaluări, precum şi în aplicarea procedurilor de inspecţie, adaptându-se situaţiilor concrete întâlnite.

Toate inspecţiile şcolare s-au realizat cu respectarea regulamentului privind inspecţia, a prevederilor referitoare la deontologia profesională, neînregistrându-se nici o sesizare cu privire la activitatea de inspecţie şcolară a inspectorilor.

În activitatea desfăşurată, inspectorii au creat şi utilizat, instrumente pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor didactice şi a directorilor de unităţi şcolare, pentru evaluarea instituţională, realizând o apreciere a activităţii acestora, bazată pe analize având în vedere criterii obiective privind atingerea standardelor de performanţă ( atât în cazul elevilor, cât şi al profesorilor).

Ca urmare a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2013-2014, toate calificativele acordate inspectorilor şcolari au fost de Foarte bine.


X. VALORIFICAREA INSPECTIEI SCOLARE DE CATRE I.S.J. TULCEA

 • Realizarea Raportului asupra Stării învăţământului din judeţul Tulcea la sfârşitul anului şcolar 2013-2014;

 • Întocmirea de prognoze fundamentate pe o diagnoză reală a stării de fapt în sistem;

 • Stabilirea obiectivelor generale, realizabile în cazul tuturor categoriilor de educaţie şi în toate tipurile de şcoli, care decurg din opţiunile de politică educaţională;

 • Stabilirea ţintelor strategice, pe domenii educaţionale funcţionale;

 • Planificarea unităţilor şcolare pe tipuri de inspecţie;

 • Stabilirea coordonatelor inspecţiei şcolare;

 • Întocmirea planurilor remediale, cu obiective şi termene clare.XI. PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • Evaluarea prestaţiei concrete a cadrului didactic la clasă;

 • Creşterea ponderii inspecţiilor de specialitate;

 • Redefinirea funcţiilor şi a domeniilor unei inspecţii şcolare;

 • Creşterea numărului de inspecţii de revenire, pentru monitorizarea programelor de remediere;

 • Implicarea concretă a inspectorilor în îndrumarea şi sprijinirea unităţilor şcolare, prin oferirea de servicii de management, de consiliere, de management de proiect, informaţionale, financiar – contabile;

 • Accent mai mare pe evaluarea predictivă şi pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi mai puţin pe sancţionare;

 • Realizarea unui grafic pentru inspecţiile de specialitate/ perfecţionare, pentru grupuri de 3-4 inspectori, în vederea asigurării transportului în judeţ;

 • Fundamentarea graficului de inspecţie şcolară prin consultarea şi implicarea tuturor departamentelor ISJ.

 • Asigurarea suplinirii metodiştilor ISJ, ce efectuează inspecţii pe parcursul anului şcolar, de către directorii unităţilor şcolare;


VI 3.2 . Vizite de monitorizare externă a calităţii în reţeaua invăţământului profesional şi tehnic şi VI E
Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii nr 87/2006 privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ şi a OMEdCT nr 6308/19.12.2008, la nivelul aplicării instrumentelor pentru asigurarea calităţii în unităţile şcolare s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • au fost organizate şi desfăşurate inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare a calităţii din unităţile şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 14.10.2013 - 8.11.2013 în 15 unităţi şcolare, din care 12 furnizori îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi 3 în mediul rural.

 • au fost organizate şi desfăşurate vizite de monitorizare a procesului de asigurare a calităţii a unităţilor şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 12.03.2014 - 28.03.2014 în 15 unităţi şcolare, din care 12 furnizori îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi 3 în mediul rural.

Furnizorii ÎPT au făcut eforturi pe parcursul acestui an pentru implementarea tuturor principiilor calităţii şi au avut drept îndrumar Manualul calităţii, recomandările făcute de echipa de inspectori cu ocazia monitorizărilor externe şi a inspecţiei de validare a rapoartelor de autoevaluare a şcolilor.


Puncte tari

- valorile şi normele de conduită sunt înţelese şi aplicate în activităţile zilnice.

- unele şcoli au echipe eficiente care stabilesc ţinte ambiţioase, dar realiste, inclusiv ţinte privind rata de retenţie, progresul elevilor şi rezultatele învăţării.

- personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de activitate.

- este monitorizată cu atenţie activitatea unităţii, în special eficienţa predării şi a învăţării şi a activităţilor din afara organizaţiei.

- personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi

- existenţa manualului propriu al calităţii

- implicarea managerilor în aplicarea sistemului de asigurare a calităţii in şcoală

- pregătirea profesională a profesorilor şi maiştrilor instructori

- un numar mare de cadre didactice au participat la cursuri de formare continua

- spaţiile şcolare, administrative, auxiliare şi echipamentele respectă parametrii legali -elevii şi personalul pot folosi calculatoarele scolii, acces bun la Internet.

- unitatea scolara ofera un mediu sanatos si sigur pentru elevi si personal

- baza materiala este formata din echipamente achizitionate prin program Phare si MECT care corespund specializarilor din planul de scolarizare

- facilităţile şi resursele de învăţare sunt bune.

- bibliotecile şi centrele de documentare sunt bine proiectate, echipate şi folosite.

- elevii şi personalul au acces uşor şi liber la echipamente de calcul moderne, disponibile şi în multe clase sau laboratoare.

- există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri instructori şi personalul de sprijin.

- nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute

- în activitatea didactică este asigurată rigoarea şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei; planificarea şi desfăşurarea activităţilor didactice şcoală

- conducerea şcolii este implicată în mod activ în procesul de autoevaluare;

- concordanţa dintre raportul de autoevaluare şi planul de îmbunătăţire la majoritatea unităţilorPuncte slabe

- împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi CEAC nu este clară pentru toţi membrii colectivului didactic

- cadrele didactice contribuie la asigurarea calităţii şi la autoevaluare, dar contribuţia membrilor personalului didactic auxiliar este încă nesemnificativă.

-respectarea politicilor şi procedurilor este sporadică la nivelul unităţii, iar politicile şi procedurile sunt rar analizate.

- insuficienta elaborare de proceduri şi revizuirea celor existente

-monitorizare insuficienta a actiunilor corective

- manualul propriu al calităţii trebuie revizuit

- mijloacele de învăţământ nu sunt înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională


 • revizuirea programului de invatare,in functie de sugestiile elevilor si a factorilor interesati,nu se realizeaza in totalitate.

- datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor nu sunt utilizate suficient pentru a aduce în discuţie aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului

- Pregatirea profesionala a cadrelor didactice nu se reflecta in rezultatele scolare obtinute la sfarsitul anului scolar, mai ales procentul de promovabilitate la Bacalaureat

- se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare care solicită prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, abilităţile lor practice.

-adaptarea strategiilor didactice la stilurile de învăţare ale elevilor este insuficientă..

- nu toate cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse / materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor

-implicarea a prea puţine cadre didactice în sprijinirea elevilor cu ritm lent de învăţare.

-prezenţa elevilor din clasele terminale la unele lecţii sau stagii de practică este slabă.

- rezultatele evaluărilor nu sunt comunicate imediat elevilor si sunt înregistrate mai târziu în catalog.

- măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi


Apreciere – nivel mediu

În reţeaua ÎPT din judeţul Tulcea nu există şcoli care să nu îndeplinească cerinţele minime privind asigurarea calităţii. Unităţi şcolare precum Grupul Şcolar „A Saligny”, Colegiul Economic „D Dunării”, Colegiul „Brad Segal”, Colegiul Tehnic „H Coandă”, Colegiul Agricol ”N. Cornăţeanu” Tulcea tind spre un nivel foarte bun al îndeplinirii standardelor de calitate, celelalte se situează la un nivel mediu, care trebuie îmbunătăţit continuu.

În anul şcolar 2013-2014 au fost realizate progrese în domeniul asigurării resurselor, implicarea mai multor directori în pregătirea personală în domeniul asigurării calităţii, extinderea folosirii metodelor activ-participative, derularea parteneriatelor, dezvoltarea activităţilor CEAC.

Rămân în continuare de îmbunătăţit: conceperea procedurilor şi reanalizarea celor aplicate, monitorizarea aplicării planurilor de îmbunătăţire, utilizarea unor instrumente specifice de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, aplicarea corectă a sistemului de evaluare a elevilor, implicarea intregului personal din şcoală în aplicarea sistemului de asigurare a calităţii.VI.4 Asigurarea calităţii în învăţământ
Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii nr 87/2006 privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ, la nivelul aplicării instrumentelor pentru asigurarea calităţii în unităţile şcolare s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • directorii au fost îndrumaţi în realizarea raportului de evaluare şi completarea fişei de declanşare a procedurilor de acreditare de noi niveluri şi calificări în cadrul unităţilor şcolare ( Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea, nivel liceal, calificarea Tehnician în activiţăţi de comerţ, Liceul Tehnologic Topolog, calificarea Tehnician în activităţi de comerţ) ,obţinerea acreditării s-a realizat prin emiterea OMEN nr 4472/1.09.2014

 • directorii au fost îndrumaţi în realizarea raportului de evaluare şi completarea fişei de declanşare a procedurilor de autorizare de noi niveluri şi calificări în cadrul unităţilor şcolare la Liceul Tehnologic Măcin (Tehnician instaţaţii electrice), obţinerea autorizării s-a realizat prin emiterea OMEN nr 4567 / 10.09.2014

 • FEG Iaşi din reţeaua învăţământului particular a autorizat pentru nivel postliceal: stilist, cosmetician, tehnician maseur

 • directorii au fost îndrumaţi în realizarea raportului de evaluare şi cunoaşterea procedurilor de declanşare pentru evaluarea externă a unităţilor de învăţământ (Grădiniţa nr 17 Tulcea)

Controlul calităţii a fost un alt obiectiv urmărit: • au fost organizate şi desfăşurate inspecţii pentru validarea procesului de autoevaluare a unităţilor şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 14.10.2013 - 8.11.2013

 • au fost realizate şi transmise către CNDIPT cele 15 rapoarte de inspecţie pentru validarea procesului de autoevaluare a unităţilor din reţeaua ÎPT

 • au fost organizate şi desfăşurate vizite de monitorizare externă a procesului calităţii a unităţilor şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 12.03 – 28.03. 2014 şi s-au incheiat rapoarte pentru cele 15 unităţi şcolare

Apreciem ca puncte tari: • constituirea în baza legii a Comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii în fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică

 • rezultatele evaluării periodice a calităţii

 • funcţionarea în bune condiţii a cestor Comisii într-un număr important de şcoli

 • înţelegerea de către mulţi dintre managerii şcolari a rolului coordonator care le revine, ei răspunzând efectiv de nivelului asigurării calităţii în toate compartimentele unei şcoli

 • o bună colaborare între majoritatea responsabililor CEAC şi a directorilor cu reprezentanţii ISJ

 • activitatea Comisiilor din majoritatea unităţilor învăţământului profesional şi tehnic

În acelaşi timp, semnalăm ca puncte slabe următoarele: • modificarea repetată a Comisiilor pe parcursul aceluiaşi an, fără ca să fie informat şi ISJ de motivele schimbărilor şi de noua componenţă pentru a fi modificată şi baza de date

 • funcţionarea formală a unor Comisii, mai ales în mediul rural

 • slaba relaţionare a membrilor unor Comisii cu managerii care conduc respectivele unităţi şcolare, mai ales în mediul rural

 • neînţelegerea de către unii dintre directori, a rolului care la revine în procesul de asigurare a calităţii din unitatea respectivă, considerând că acest lucru revine exclusiv CEAC

 • lipsa afişajului public, la loc vizibil în şcoală la o mare parte din şcoli

 • neconsemnarea în registrul Consiliului de administraţie a validării Raportului anual de evaluare a calităţii sau a procedurilor elaborate de comisie, într-un număr mare de şcoli

 • organizarea defectuoasă a documentaţiei CEAC în multe dintre şcoli

 • mobilitatea cadrelor didactice a dus în unele şcoli la pierderea cadrului didactic membru în CEAC care a fost instruit de către ARACIP în folosirea aplicaţiei electronice de întocmire a RAEI, precum şi a parolei folosite;

 • nerespectarea de către o parte din şcoli a termenelor fixate de ARACIP pentru întocmirea RAEI în aplicaţia electronică gestionată de ARACIP

În urma acestor constatări, consideram că pot fi recomandate următoarele: • participarea la cursuri de formare în domeniul asigurării calităţii de către directorii unităţilor şcolare, dar şi a coordonatorilor/membrilor CEAC, care să disemineze la nivelul şcolii informaţiile dobândite

 • creşterea numărului de schimburi de experienţă între şcoli, folosindu-se de exemplele de bună practică existente

 • consultarea permanentă de către membrii CEAC a site-ului ARACIP

 • menţinerea unei legături optime cu reprezentanţii ISJ


VI. 5. CCD – programe/ activităţi de formare managerială
Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă
a)

Categoria de personal

Nr. posturi-cf. machetei transmise de ISJ

Nr. personal existent

în judeţ


Nr. personal participant la acţiuni de formare desfăşurate în anul şcolar 2013-2014

Personal didactic:

2708.75

2704

476

-educatoare

400

399

30

-învăţători/institutori

538

535

56

-profesori

1881,42

1682

361

-maiştri instructori

71.33

69

2

-personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control

18

19

27

Personal didactic auxiliar

333,25

332

97

Personal nedidactic

966

818

5

Total

4008

3854

578

b)


Mediul

Nr. programe derulate

Nr. participanţi

urban

13

275

rural

-

303

Total

13

578


PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE ÎN CADRUL OFERTEI DE PROGRAME A CCD TULCEA


Nr. crt.

Tema

Durata

Nr. cursanţi

1)

”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J. Tulcea”

Grupa 1 – specialitatea: istorie, socio-umane, învățământ special, geografie, religie, arte, educație fizică, dirigenție, consiliere și orientare, activități educative și extrașcolare;

Grupa 2 - specialitatea: limba română, limba latină, limbi materne, limbi străine, muzică;

Grupa 3 - specialitatea: discipline tehnice și educație tehnologică;

Grupa 4 - specialitatea: învățământ primar și învățământ preșcolar;

Grupa 5 - specialitatea: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică.
25 ore

128

2)

”Management instituţional”

36 ore

17

3)

”Proiecte europene”

24 ore

67

4)

“Curs de perfecționare secretare”

24 ore

46

5)

“Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ”

24 ore

32
Total programe

5

Total participanti 290


PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
a). Programe de formare ale C.C.D. Tulcea, acreditate de M.E.N.

Denumirea programului

Nr. deciziei

de acreditareNr.

credite


Nr. participanţi

Management educaţional

O.M. Nr.3001/05.01.2011

30


50

(2 grupe)Școala incluzivă

O.M.E.C.T.S. Nr.735/12.07.2012


17

30

Total programe

2
Total participanti

80b). Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de M.E.N. şi derulate prin C.C.D. Tulcea


Furnizorul

programului

acreditat


Denumirea programului

Nr. deciziei de acreditareNr. credite

Nr. participanţi

Casa Corpului Didactic București
C.C.D. Tulcea - locație și echipă de formatori acreditată

Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri

O.M. Nr.4736 din

12.07.201211

22

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila“Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”

Proiect POSDRU

ID 87/1.3/S/62536


OMECTS

nr. 6545 din 12.12.201150

90


Casa Corpului Didactic Dolj

C.C.D. Tulcea - locație și echipă de formatori acreditată“Managementul conflictului din mediul școlar” - nivel II

Proiect POSDRU

ID 57/1.3/S/34825


OMEN nr.3365 din 29.04.2014

10

25

Total programe

3Total participanți

137c). Programe/ Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar)


Localitatea

Titlul

programuluiGrupul ţintă

Durata

cursului (nr.ore)Nr.

paricipanţiTulcea


Curs pentru calificarea

SECRETAR
Furnizor – Centrul de formare ”Zece Plus” Brașov, în parteneriat cu C.C.D. Tulcea

Personal didactic auxiliar

/Adulți din afara sistemului de învățământ

preuniversitar


120

20

Tulcea


Curs pentru calificarea BIBLIOTECAR
Furnizor – Centrul de formare ”Zece Plus” Brașov, în parteneriat cu C.C.D. Tulcea

Personal didactic auxiliar-bibliotecari/ Adulți din afara sistemului de învățământ

preuniversitar120

31

Tulcea

Curs pentru calificarea FORMATOR
Furnizor – Centrul de formare ”Zece Plus” Brașov, în parteneriat cu C.C.D. Tulcea

Personal didactic din învățământul preuniversitar

absolvenți de studii superioare / adulți din afara sistemului de învățământ preuniversitar90

20 
Total programe

3
Total participanti 714. Acţiuni în domeniul informării, documentării, consultanţei
În cadrul celor trei filiale înființate în acest an școlar, Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag/ Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița/Școala Gimnazială ”Panait Cerna”, au fost desfășurate întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școlile județului.

În luna noiembrie 2013 s-a realizat inaugurarea filialelor C.C.D. prin organizarea primei Întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli, prilej cu care C.C.D. Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2013-2014. Astfel, în datele de 6 și 7 noiembrie 2013 au avut loc întâlnirile ce au reunit 75 de responsabili (RDRU), în amfiteatrul Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea și în locațiile celor trei filiale din județ.

În primul și al doilea semestru, profesorii metodiști au susținut întâlniri de informare/promovare și activități metodice în filiale. Activitățile au avut ca scop oferirea de consultanță responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școlile arondate privind îndeplinirea responsabilităților pe care aceștia le au la nivelul școlii, asigurarea unor strategii optime de comunicare care să asigure o bună informare a cadrelor didactice privind ofertele de formare și oportunități de dezvoltare profesională.

Pe tot parcursul anului școlar 2013-2014, profesorii metodişti au oferit consultanţă didactică şi sprijin cadrelor didactice din şcolile judeţului în vederea pregătirii activităților metodice/demonstrative pe care acestea le-au susținut în cadrul cercurilor pedagogice sau în comisiile metodice din școală, pentru participarea la selecția de experți în management educațional, pentru elaborarea de aplicații/proiecte în cadrul Programului Erasmus+, pentru implementarea de parteneriate educaţionale sau pentru elaborarea unor materiale/produse didactice pentru concursurile și activitățile școlare.

Compartimentul Bibliotecă din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea a asigurat servicii de bibliotecă pedagogică şi şcolară, răspunzând operativ şi eficient cererilor de documentare şi lectură a cadrelor didactice cuprinse în diverse forme de formare profesională.

În cadrul bibliotecii există în format tipărit și electronic programe pentru definitivat, gradele I și II , ghiduri metodologice de aplicare a programelor, ghiduri de evaluare, planuri cadru, programe pe arii currriculare, sinteze pentru gradele didactice precum și documentația necesara întocmirii lucrărilor de gradul I, examene de licență și de master. În sprijinul celor care elaborează lucrării pentru gradul I au fost întocmite bibliografii tematice la cerere înlesnind astfel munca de cercetare documentară a cadrelor didactice. Cele mai solicitate tematici au fost: ”Jocurile didactice cu valențe terapeutice în învățământul preșcolar”, ”Management educaţional”; ”Comunicare educaţională”; ”Evaluare”; ”Educaţie timpurie”; ”Egalitate de şanse”, ”A doua șansă”, ”Educarea limbajului„ ,”Metode de învățământ” , ”Strategii didactice”. În anul școlar 2013-2014 biblioteca a fost frecventată de 987 de cititori, iar 113 au fost înregistraţi ca noi utilizatori.

Liceul Teoretic ”Gheorghe Munteanu Murgoci” a înaintat către Casa Corpului Didactic Tulcea o solicitare de înființare a unui Centru de Documentare și Informare, argumentată și fundamentată pe nevoia stringentă de înființare a unui CDI, avându-se în vedere spațiul pe care unitatea de învățământ îl deține, precum și dotările existente, conectarea la Internet, numărul de elevi, cadre didactice și deschiderea mare spre comunitatea locală. În acest sens, la Liceul ”Gheorghe Munteanu Murgici” din Măcin s-a deplasat bibliotecarul de la Casa Corpului Didactic Tulcea, care a oferit consultantă pentru demararea cât mai urgentă a formalităților de înființare, întocmirea proiectului de amenajare, aprobarea lui de către Casa Corpului Didactic și începerea lucrărilor de amenajare, urmând ca până în septembrie 2014 să se finalizeze proiectul CDI.
5. Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale


Denumirea

activităţiiTipul activităţii :

simpozioane/sesiuni/ schimburi de experienţăLocul desfăşurării

Activităţii (CCD, filiale, CDI, unităţi de învăţământ)Nr.

participanţiÎntâlnirea responsabiliilor cu dezvoltarea resursei umane din școli

Sesiuni de informare-

prezentarea ofertei de formare

2013-2014


- Sediul CCD Tulcea;

- Filialele CCD

(Liceul "Dimitrie Cantemir" Babadag, Școala Gimnazială "Panait Cerna" Cerna, Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa);


130

Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2013
1.„Târg de produse cultural-educative”

2. „Mobilități individuale de formare continuă”

3.„Cetățean român-cetățean european.”
4.„Exemple de bună practică în proiectele Comenius, Leonardo da Vinci


Expoziție-materiale didactice, produse educaționale
Seminar județean

Activitate cu elevii de liceu- dezbatere


Seminar

Sediul C.C.D. Tulcea

Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea


Colegiul Dobrogean  ”Spiru Haret”  Tulcea
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea


80

60

35


60
Total

235

participanți“Implementarea parteneriatelor educaționale în cadrul Centrului de Documentare și Informare și a bibliotecii școlare”.

Activitate metodică la nivel de județ

Sediul CCD TULCEA

26

Reuniune de informare ERASMUS+


Promovare program Erasmus+

Sala de conferințe – Hotel ”Insula”, Tulcea


56

Instruirea responsabililor din Centre de Documentare și Informare (CDI)

Activitate metodică la nivel de județ

Sediul CCD TULCEA

14

Întâlnirea responsabiliilor cu dezvoltarea resursei umane din școli

Activitate metodică

- Filialele CCD:

Liceul "Dimitrie Cantemir" Babadag, Școala Gimnazială "Panait Cerna" Cerna, Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa;28

”Matematica fără frontiere”

Workshop

C.C.D. Tulcea

30

”Matematica fără frontiere”

Activitate cu elevii și cadrele didactice

Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa

30

„Forumul Educaţional MAGISTER”

Seminar „Cultura digitală în şcoala secolului XXI”

Prezentare manuale/auxiliareColegiul Dobrogean  „Spiru Haret”  Tulcea

100

”Clasa pregătitoare-abordări didactice prezente și de perspectivă”

Seminar județean

Colegiul Tehnic

”Henri Coandă” Tulcea

45

Activitatea metodică cu bibliotecarii școlari și responsabilii din CDI

Activitate metodică la nivel de județ

C.C.D. TULCEA

17

Totalactivități

14
Total participanți

711Prezentarea activităților (calitate, impact, utilitate)

În perioada 18-24 noiembrie, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2013 sub egida "Cetățean român-cetățean european”, următoarele acțiuni:

- „Târgul de produse cultural-educative”- expoziție de produse/lucrări/materiale rezultate din activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de către cadrele didactice din școlile județului. Au fost expuse un număr de 56 de lucrări, individuale și de grup ale cadrelor didactice din municipiul și județul Tulcea. Conținutul lucrărilor a fost axat în special pe tematica festivalului. La vernisaj au participat atât expozanții, cât și alte cadre didactice din școlile tulcene.


 • Seminarul „Mobilități individuale de formare continuă”- diseminare de bune practici Comenius/ Grundtvig, din cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Seminarul s-a desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea reunind cadre didactice care au fost beneficiare sau interesate de mobilități individuale.

- „Cetățean român –cetățean european” - dezbatere, activitate desfășurată în parteneriat cu Colegiul Dobrogean  ”Spiru Haret”  Tulcea, având drept grup ţintă elevi de liceu. În sala bibliotecii colegiului, elevi de clasa a XI-a au participat la o dezbatere despre drepturile omului în spațiul european, valorificând atât experiența personală, cât și pe cea dobândită prin activități de învățare școlară și extrașcolară. Activitatea a fost moderată de prof. Mihai Gheorghița. Locația și logistica a fost asigurată de Colegiul Dobrogean ”Spiru C. Haret” Tulcea.

- „Exemple de bună practică în proiectele Comenius, Leonardo da Vinci”- seminar desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea care a reunit consilieri educativi, responsabili cu dezvoltarea resursei umane, coordonatori ai comisiilor pentru proiecte din școli, reprezentanți ai C.C.D. și I.S.J. implicați în implementarea proiectelor din cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Profesorii metodiști au coordonat toate activitățile din cadrul Festivalului National al Șanselor Tale - România 2013, au asigurat grupul țintă pentru fiecare activitate, au realizat materiale de promovare a acestor evenimente și de mediatizare pe site-ul instituției www.ccdtulcea.ro.

În data de 17 ianuarie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat o reuniune de informare cu prilejul lansării noului program Erasmus+. Activitatea a reunit directori de unități școlare, cadre didactice, reprezentanți ai C.C.D., I.S.J și ai unor instituții publice din județul Tulcea. A avut ca scop informarea cu privire la programul Erasmus + și abilitarea participanților în completarea formularelor de aplicație specifice accesării de proiecte în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții în perioada 2014-2020. Compartimentul Programe și-a adus aportul prin asigurarea grupului țintă și mediatizarea acestui eveniment prin realizarea afișului și a materialelor publicate pe site-ul CCD. Evenimentul este mediatizat pe pagina web a instituției, link http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/reuniune-de-informare-privind-programul-erasmus.

Activitățile metodice în domeniul documentării și informării au fost următoarele:


 • decembrie 2013, activitatea metodică semestrială cu responsabilii din Centrele de Documentare și Informare și bibliotecarii școlari. Tema abordată a fost ”Implementarea parteneriatelor educaționale în cadrul Centrelor de Documentare și Informare și a bibliotecii școlare”. Participanții au dezbătut și au împărtășit exemple de bună practică în domeniul parteneriatelor pe care Centrele de Documentare și Informare și bibliotecile școlare le-au implementat la nivelul unităților școlare. Au fost atinse subiecte precum: diversificarea proiectelor educaționale, sprijinul reciproc pe care școala și comunitatea îl oferă în cadrul parteneriatului educațional, crearea unui mediu educațional capabil să faciliteze orientarea și educarea elevilor din școlile municipiului și județului Tulcea;

- martie 2014, instruirea responsabililor din cele 22 de Centre de Documentare și Informare (CDI) din municipiul și județul Tulcea. Scopul acestei activități a fost acela de a trasa noi repere de dezvoltare a activității din CDI, elaborarea unei strategii privind formarea unei culturi informaționale în școli, actualizarea documentelor specifice CDI conform O.M.E.C.T.S. nr. 5556 din 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrelor de Documentare și Informare și bibliotecii școlare.

În perioada 1-3 aprilie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în filialele din județ activități metodice cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, care au avut ca scop oferirea de consultanță metodologică în domeniul formării continue și al dezvoltării profesionale. Profesorii metodiști responsabili ai filialelor din localitățile Babadag, Luncavița și Cerna au prezentat informații relevante pentru activitatea RDRU precum: legislația privind formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea formării continue și a dezvoltării profesionale la nivelul instituției, portofoliul RDRU și structura raportului privind dezvoltarea resursei umane din școală pentru anul școlar 2013-2014.

În parteneriat cu Universitatea din Creta/Grecia și Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în data de 9 aprilie 2014 workshop-ul ”Matematica fără frontiere”. Profesori care predau matematica în școli din municipiul și județul Tulcea au valorificat experiența și pregătirea metodico-științifică a unei personalități recunoscute în domeniul matematicii, profesor universitar Michael Lambrou, coordonatorul catedrei de analiză funcţională al Universităţii din Creta/Grecia organizatorul concursului Cangurul din Grecia și trainerul cursului Comenius “MATHEU: Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools”. Prin metode și tehnici interactive, participanții au avut parte de experiențe antrenante și utile ulterior în activitatea la clasă, dezvoltându-și competențe pedagogice privind integrarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare și a instrumentelor alternative de motivare a elevilor pentru învățare. În cadrul aceluiași parteneriat, elevi ai clasei VIII-a din cadrul Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa au participat la ore de matematică ”altfel”. Orele inedite și atractive de matematică au fost susținute de către profesorul universitar Michael Lambrou. Evenimentul este mediatizat pe pagina web a instituției, link http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/workshop-pentru-profesorii-de-matematica-sustinut-de-prof-michael-lambrou-lector-la-universitatea-din-creta-grecia.

Casa Corpului Didactic Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, SIVECO România şi Editura "Niculescu" au organizat „Forumul Educaţional MAGISTER” destinat profesorilor de limba şi literatura română şi matematică. Evenimentul a avut loc marți, 29 aprilie 2014 și a fost găzduit de Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Activitatea s-a axat pe două teme principale: Seminar „Cultura digitală în şcoala secolului XXI” și o prezentare de manuale/auxiliare realizate de editură pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, ciclul gimnazial şi ciclul liceal. La acțiune au fost prezente peste 100 de cadre didactice care predau cele două discipline atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Participanții au fost informați cu privire la formatul, conținuturile și aplicațiile pe care le vor conține viitoarele manuale și auxiliare didactice digitale și modul în care elevii și profesorii le vor utiliza la clasă. Evenimentul este mediatizat pe pagina web a instituției, link http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/forumul-educational-magister.

În luna iunie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat a doua ediție a Seminarului Județean ”Clasa pregătitoare - abordări didactice prezente și de perspectivă, în Sala Amfiteatru a Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea. Participanții, învățători care au predat la clasa pregătitoare și care vor preda în anul școlar 2014-2015 la clasa pregătitoare, au apreciat activitatea ca fiind o valoroasă sursă de informații și de bune practici în domeniul organizării interdisciplinare a conținuturilor pentru dezvoltarea competențelor cheie la școlarii mici, dar și o oportunitate de învățare și de dezvoltare profesională. Evenimentul este mediatizat pe pagina web a instituției, link http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/seminar-judetean-clasa-pregatitoare-abordari-didactice-prezente-si-de-perspectiva-editia-a-ii-a-2014.

În data de 10 iulie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea, a desfășurat activitatea metodică semestrială cu responsabilii Centrelor de Documentare și Informare (CDI) și bibliotecarii școlari din municipiul și județul Tulcea. Tema activității ”Biblioteca școlară/Centru de Documentare și Informare – diseminare de bune practici” a oferit participanților oportunitatea de a prezenta pe suport electronic sau sub formă de expunere orală, proiecte și materiale care pun în valoare activitatea formativ/educativă a bibliotecii școlare și CDI în cadrul școlii tulcene. Lucrările prezentate au acoperit cele mai importante domenii de interes privind activitatea profesională a bibliotecarilor și responsabililor din CDI şi au facilitat un schimb de experienţă util participanţilor.


Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă

În septembrie 2013 s-a încheiat proiectul „La un click de educația modernă și eficientă”, POSDRU/87/1.3/S/62150 cu statistica de mai jos:
Seria


Nr. grupeNr. cursanți înscriși


Perioada de derulare a activităţilor de formare

Nr. cursanţi admişi la evaluarea finală

Nr. cursanţi prezenţi la evaluarea

finală


Nr. cursanţi absenţi la evaluarea

finală


Abandon

Perioada evaluării finale

Nr. locaţii ale formării/

evaluării
SERIA I

6


137

Nov. 2011-martie 2012

136

136

1

1


Martie 2012

5 locaţii

SERIA

a II-a


6

131

Dec. 2011 – apr. 2012

128

128

3


3


Aprilie 2012

5 locaţii

SERIA

a III-a


6

143

Apr. – aug. 2012

142

142

1

1


Aug. 2012

4 locaţii

SERIA

a IV-a


6

139


Mai – sept. 2012

138

138

1


1


Sept. 2012

5 locaţii

SERIA

a V-a


6

173

Sept. – ian. 2013

162

162

10


10


Ian. 2013

5 locaţii

SERIA

a VI-a


6

153

Oct. – febr. 2013

151

151

2

2


Febr. 2013

5 locaţii

SERIA

a VII-a


6

161

Febr. – iunie 2013

161


161

0

0


Iunie 2013

5 locaţii

SERIA

a VIII-a


5

145

Martie –iulie 2013

145


145


0

0


Iulie 2013

5locaţii

TOTAL

TOTAL grupe

47


1182

cursanți înscrișinoiembrie 2011 – iulie 2013

1163

cursanţi admişi la evaluarea finală1163

cursanţi prezenţi la evaluarea finală18

cursanţi absenți la evaluarea finală18

abandon

40 locaţii

Selectarea metodiştilor I. S. J. Tulcea s-a realizat în colaborare cu inspectorii școlari pe baza procedurii realizate pentru selecția metodiștilor pe baza portofoliilor depuse de cadrele didactice, iar lista cu metodişti a fost aprobată în Consiliul de administraţie prin decizia nr. 1746 din 21.10.2013. De asemenea a fost aprobată delegaţia cu nr. 5582 din 25.10.2013 pentru efectuarea inspecţiilor curente şi speciale. În perioada noiembrie – decembrie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat „Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” pentru 5 grupe de formabili.

Ministerul Educației Naționale, prin Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Națională a derulat în perioadele 27-29.09.2013 și 04-06.10.2013 la Constanța, programul de formare în cadrul proiectului ,,DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU/57/1.3/S/36525) și s-a derulat în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Bucureşti, S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A., Fundaţia EUROED și Fundația Centrul Educația 2000+. La program au participat cei 10 mentori selectați în anul școlar 2012-2013, care apoi au mentorat câte doi debutanți. Pentru sustenabilitatea proiectului fiecare mentor trebuie să mentoreze doi debutanți înscriși la examenul național de definitivare 2014.

În noiembrie 2013, informaticianul ISJ Tulcea a participat la activitatea de formare continuă în cadrul proiectului „Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, ID 63931.
Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə