Statutu L asociatiei chinologice metropolitane bucureşTIYüklə 49,65 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü49,65 Kb.
#24060

S T A T U T U L

ASOCIATIEI CHINOLOGICE METROPOLITANE BUCUREŞTI

TITLUL I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA, SCOP, OBIECT.

art.1 - Denumirea

Denumirea prezentei asociatii este "ASOCIATIA CHINOLOGICĂ METROPOLITANĂ BUCUREŞTI", denumita in continuare Asociatie.


Asociatia este alcatuita din crescatori amatori de caini de rasa. Este o asociatie cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, independenta, neguvernamentala si isi desfasoara activitatea cu respectarea legilor romane, regulamentelor A.Ch.R. si prezentului statut.
Asociatia este membra a Asociatiei Chinologice Romane cu sediul in Bucuresti, Bd.Dinicu Golescu 37, sc.C, ap.70, sector 1.
art.2 - Sediul

Sediul Asociatiei este in Romania, Str.Gr.Alexandrescu 47, Bucureşti sect.1.


Sediul poate fi schimbat la orice alta adresa din Romania prin decizia Consiliului Director.
art.3 - Durata

Durata Asociatiei este nelimitata.


art.4 - Scopul

Scopul Asociatiei consta in urmarirea si coordonarea din punct de vedere organizatoric a evolutiei raselor canine recunoscute de F.C.I. in asa fel incat sa se asigure puritatea raselor si conservarea aptitudinilor, in conformitate cu normele A.Ch.R. si F.C.I. Competenţa Asociaţiei la nivel teritorial se referă la judetul Ilfov si unitatile administrativ teritoriale adiacente.


art.5 - Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al Asociatiei este :

a) difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate de Federatia Chinologica Internationala;

b) difuzarea comentariilor standardelor oficiale;

c) organizarea expozitiilor si concursurilor canine;

d) asigurarea corectitudinii datelor de inscriere in declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Romana;

d) verificarea pedigree-urilor care ar putea fi suspecte;

f) intermedierea relatiilor intre membri, ajutarea si ghidarea lor in vederea cresterii câinilor de rasă;

g) publicarea unui buletin periodic pentru cunoasterea si aprecierea raselor si perfectionarea cunostintelor crescatorilor;

h) popularizarea raselor canine;

i) stabilirea de relatii cu alte asociatii chinologice;

j) alte activitati care nu contravin scopului Asociatiei precum şi prevederilor statutare ale AchR şi FCI.


TITLUL II - MEMBRII ASOCIATIEI.
art.6 - Membri

Asociatia se compune din:

- membri fondatori;

- membri activi;

- membri simpatizanti;

- membri binefacatori;

- membri de onoare.


art.7 - Membrii fondatori

Membrii fondatori sunt cei care au infiintat prezenta Asociatie.


art.8 - Membrii activi

Pentru a fi membru activ, o persoana fizica sau juridica trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba in proprietate si posesie cel putin un câine de rasa cu act de origine recunoscut de FCI şi AChR;

b) sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau sa existe acordul persoanelor in drept sa incheie acte in numele minorului ori sa i le incuviinteze;

c) sa fie recomandată de un membru activ sau fondator;

d) sa fie acceptată de consiliul director.


art.9 – Membrii simpatizanti

Pentru a fi membru simpatizant, o persoana fizica sau juridica trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba in proprietate si posesie cel putin un caine de rasa;

b) sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau sa existe acordul persoanelor in drept sa incheie acte in numele minorului ori sa i le incuviinteze.


art.10 – Membrii binefacatori

Pentru a fi membru binefacator, o persoana fizica sau juridica trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau sa existe acordul persoanelor in drept sa incheie acte in numele minorului ori sa i le incuviinteze;

b) sa fie acceptata de consiliul director.

c) sa achite o cotizatie de cel putin trei ori mai mare decat cea de membru activ sau sa faca o donatie Asociatiei.
art.11 - Membrii de onoare

Pentru a fi membru de onoare, o persoana fizica sau juridica trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) sa fi adus servicii Asociatiei sau sa se fi remarcat in activitatea de crestere si popularizare a raselor canine;

b) sa fie acceptata de Consiliul Director.


Consiliul Director poate desemna si un presedinte de onoare.
art.12 - Drepturi

Membrii au urmatoarele drepturi: 1. sa fie alesi si sa aleaga organele de conducere si control ale Asociatiei;

 2. sa fie consultati cu privire la activitatea Asociatiei;

 3. sa participe la manifestarile Asociatiei si ale organelor de conducere si control, in conditiile prevazute de statut si celalalte reglementari interne;

 4. sa demisioneze;

 5. alte drepturi prevazute de statut si celalalte reglementari interne.

Membrii de onoare, membrii binefacatori si membrii simpatizanti nu pot fi alesi si nu pot alege organele de conducere si control ale Asociatiei. Nu au drept de vot, insa pot fi consultati.


Art.13 – Obligatii

Membrii au urmatoarele obligatii: 1. sa respecte statutul si celalalte reglementari interne;

 2. sa nu aduca prejudicii materiale sau morale Asociatiei, prin manifestari scrise sau verbale;

 3. sa respecte regulile de buna conduita in relatiile dintre membri;

 4. sa achite cotizatia, cu exceptia membrilor de onoare.


art.14 - Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru se pierde prin: 1. demisie;

 2. excludere;

 3. deces sau pierderea personalitatii juridice.


art.15 - Demisia

Membrii pot demisiona oricand, adresand demisia presedintelui prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Cotizatia pe anul in curs trebuie achitata si de cei care demisioneaza.


art.16 - Excluderea

Un membru poate fi exclus din Asociatie de catre Consiliul Director daca este intrunita una din urmatoarele conditii: 1. neplata cotizatiei anuale dupa data de 30 aprilie a anului in curs;

 2. nerespectarea clauzelor prezentului statut;

 3. aducerea de prejudicii materiale sau morale Asociatiei, prin manifestari scrise sau verbale;

 4. nerespectarea regulilor de buna conduita in relatiile dintre membri;

Consiliul Director are obligatia sa solicite persoanei in cauza explicatii inainte de a decide excluderea, cu exceptia situatiei de la art.16 lit.a.


art.17 - Decesul sau pierderea personalitatii juridice

Decesul sau pierderea personalitatii juridice conduc la pierderea calitatii de membru. Mostenitorii, legatarii sau succesorii in drepturi sunt tinuti la plata cotizatiilor neachitate.


TITLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICA
art.18 - Organele de conducere

Organele de conducere ale Asociatiei sunt : 1. Adunarea Generala;

 2. Consiliul Director.


art.19 - Organul de control este Cenzorul.
Cap. I - Adunarea Generala

art.20 - Componenta si intrunire

Adunarea Generala este constituita din membrii fondatori si membri activi inscrisi in Asociatie de cel putin 6 luni de zile, care au achitata cotizatia la zi.


Sedintele Adunarii Generale sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in primele 3 luni ale anului.
Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.
art.21 - Convocare, ordine de zi, vot

Adunarea Generala este convocata de Presedinte sau la cererea a 1/4 din membrii sai.


Convocarea se face cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata prin afisare la sediul Asociatiei si pe site-ul acesteia. Convocarea va contine data, ora, locul tinerii adunarii generale si ordinea de zi.
Fiecare membru are dreptul la un vot. Un membru poate fi imputernicit de catre alti membri sa-i reprezinte la adunarea generala si sa voteze pentru ei, in baza unei procuri speciale, in forma scrisa. Se poate vota si prin corespondenta in cazul alegerilor.
art.22 - Sedinta Adunarii Generale

Adunarea Generala este prezidata de Presedinte, iar in lipsa acestuia de un vicepresedinte sau de un alt membru din Consiliul Director, delegat de preşedinte în acest sens.


Secretarul Adunarii Generale este Secretarul Consiliului Director, iar in absenta acestuia un membru al Adunarii Generale ales de catre aceasta.
Secretarul va intocmi un proces-verbal al fiecarei sedinte a Adunarii Generale in care se vor consemna lista de prezenta si discutiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de presedinte si secretar.
Deciziile Adunarii Generale vor fi consemnate intr-o hotarare ce va fi semnata de Presedinte.
Hotararea Adunarii Generale va fi publicata pe site-ul Asociatiei.
art.23 - Competentele Adunarii Generale Ordinare

Atributiile Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele: 1. alege si revoca membrii Consiliului Director;

 2. alege si revoca Cenzorul;

 3. aproba sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii Asociatiei si raportul Cenzorului;

 4. voteaza bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

 5. hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului Director care au adus prejudicii Asociatiei;

 6. poate cenzura deciziile Consiliului Director;

 7. hotaraste infiintarea de filiale sau sucursale;

 8. delibereaza asupra tuturor problemelor ce privesc Asociatia, cu exceptia celor date in competenta Adunarii Generale Extraordinare.


art.24 - Competentele Adunarii Generale Extraordinare

Atributiile Adunarii Generale Extraordinare sunt urmatoarele: 1. modifica actul constitutiv si statutul;

 2. hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.


art.25 - Cvorumul

Adunarea Generala Ordinara este legal intrunita daca sunt prezenti sau reprezentati majoritatea absoluta a membrilor sai, caz in care adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti sau reprezentati.


Daca nu se intruneste cvorumul necesar pentru intrunirea legala a adunarii, atunci se va organiza o noua adunare la interval de cel putin o zi fata de prima adunare, ce va delibera indiferent de numarul celor prezenti sau reprezentati si va adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti sau reprezentati.
Adunarea Generala Extraordinara este legal intrunita daca sunt prezenti sau reprezentati 3/4 din membrii sai si va adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti sau reprezentati.
Daca nu se intruneste cvorumul necesar pentru intrunirea legala a adunarii, atunci se va organiza o noua adunare la interval de cel putin o zi fata de prima adunare, ce va delibera indiferent de numarul celor prezenti sau reprezentati si va adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti sau reprezentati.
Cap. II – Consiliul Director (Consiliul)

art.26 - Alcatuire

Consiliul este alcatuit din 5 administratori (1 presedinte, 2 vicepresedinti, 1 secretar si 1 trezorier), membri ai asociatiei alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala.


Sotii sau rudele in linie dreapta nu pot face parte impreuna din Consiliu.
Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 4 ani. Un administrator poate fi reales.
Pentru a putea fi aleasa in Consiliu, o persoana trebuie sa fie cetatean roman, major si membru in Club de cel putin 2 ani, cu exceptia membrilor fondatori.
art.27 - Facultatea Consiliului de a se completa

Daca un loc in Consiliu devine vacant, prin demisie sau suspendare, in intervalul dintre 2 adunari generale anuale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificata de adunarea generala urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depasi mandatul persoanei inlocuite.


In cazul absentei nejustificate a unui administrator la 3 intruniri consecutive ale Consiliului in timpul aceluiasi mandat, acesta va putea fi suspendat din functie de catre Presedinte printr-o scrisoare recomandata. Adunarea generala va hotari asupra mentinerii in functie sau nu a administratorului respectiv, dupa ascultarea raportului presedintelui si a administratorului in cauza.
art.28 - Atributiile Consiliului

Consiliul are urmatoarele atributii : 1. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociatiei;

 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei;

 3. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociatiei,

 4. asigura administrarea Asociatiei;

 5. stabileste cotizatia si taxa de inscriere;

 6. actioneaza in numele Asociatiei;

 7. poate suspenda un membru al Consiliului in caz de abateri grave;

 8. mediaza conflictele intre membrii Asociatiei;

 9. autorizeaza Presedintele si Trezorierul sa dobandeasca, sa instraineze sau sa inchiriereze bunuri necesare functionarii Asociatiei ori ratifica actele acestora;

 10. hotaraste schimbarea sediului.

 11. alte atributii prevazute de lege sau statut.


art.29 - Reuniunea si deliberarile Consiliului

Consiliul se intruneste ori de cate ori este necesar sau de cel putin 2 ori pe an, la convocarea presedintelui ori la cererea a cel putin 3 membri.


Convocarea se face cu cel putin 15 zile inainte de data fixata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ce va contine data, ora, locul tinerii Consiliului si ordinea de zi.
Fiecare membru are dreptul la un vot. Se poate vota si prin corespondenta.
Pentru validitatea deliberarilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri.
Orice decizie poate fi luata prin votul majoritatii celor prezenti sau care s-au pronuntat prin corespondenta, in caz de egalitate votul presedintelui fiind hotarator.
Deliberarile Consiliului sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de membrii Consiliului.
art.30 - Presedintele si vicepresedintii

Presedintele si vicepresedintii aduc la indeplinire hotararile Adunarii generale si Consiliului. Asigura buna functionare a Asociatiei.


Presedintele reprezinta Asociatiei in relatiile cu tertii si are drept de semnatura, atributii pe care le poate delega si vicepresedintilor.
In caz de deces, absenta indelungata sau demisie, decanul de varsta al vicepresedintilor substituie presedintele si convoaca in cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a alege un nou presedinte.
art.31 - Secretarul

Secretarul este insarcinat cu munca administrativa necesara bunei functionari a Asociatiei.


art.32 - Trezorierul

Trezorierul este insarcinat cu tot ceea ce priveste gestiunea patrimoniului Asociatiei. El face platile si primeste sumele datorate Asociatiei cu incuviintarea Presedintelui. Nu poate instraina valorile ce constituie fondul de rezerva dacat cu acordul Consiliului Director. In tinerea contabilitatii poate fi ajutat de o persoana de specialitate. Da socoteala Consiliului Director si Adunarii generale care aproba gestiunea sa.


art.33 - Cenzorul

Este ales pe o perioada de 4 ani de catre Adunarea Generala.


In realizarea competentei sale cenzorul:

a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;

d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala


art.34 - Toti membrii organelor de conducere si control ce detin documente cu privire la Asociatie au obligatia a le restitui la terminarea mandatului.
Functiile de conducere si control sunt gratuite.
TITLUL IV - RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIEI
art.35 - Resursele financiare ale Asociatiei se compun din :

 1. cotizaţiile membrilor;

 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;

 4. venituri realizate din activităţi economice directe;

 5. donaţii, sponsorizări sau legate;

 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

 7. alte venituri prevăzute de lege.

Resursele financiare ale Asociaţiei pot fi folosite doar pentru activitatea Asociatiei.


Patrimoniul initial al Asociatiei este de 4.000.000 lei.
Art.36 – Activitatile economice

Asociatia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.
Asociatia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociatiei.
art. 37 - Cotizatia

Membrii fondatori si simpatizanti achita o cotizatie egala cu cea a membrilor activi.


Membrii de onoare nu sunt obligati sa achite vreo cotizatie.
art.38 - Termenul de plata al cotizatiei

Cotizatia trebuie achitata pana la data de 31 martie a anului respectiv sau la data admiterii in Asociatie. Cei care nu o achita la termenul scadent sunt de drept in intarziere, urmand a fi obligati si la plata de penalitati in cuantum de 1% pentru fiecare zi intarziere.


TITLUL V - DIZOLVARE SI LICHIDARE
art.39 - In caz de dizolvare, Adunarea Generala Extraordinara desemneaza unul sau mai multi lichidatori care vor realiza activul si achita pasivul. Produsul net al lichidarii va fi donat unei asociatii avand un obiect similar ce va fi desemnata de Adunarea Generala Extraordinara.
TITLUL VI - DISPOZITII GENERALE
art.40 - Filiale sau sucursale

Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale prin hotararea Adunarii Generale.
art.41Asociatia nu poate cumpara sau vinde caini pentru sine si nici sa fie intermediar platit in tranzactiile dintre crescatorii si cumparatorii de caini. Asociatia poate doar comunica ofertele si cererile care ii sunt adresate.
Consiliul Director va elabora un regulament interior ce va completa statutul.
Art.42 – Statutul a fost adoptat de catre membrii fondatori conform actului constitutiv.


Yüklə 49,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə