Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)


B) Heyətin ümumi idarə edilməsiYüklə 0,6 Mb.
səhifə11/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

B) Heyətin ümumi idarə edilməsi


 1. Ümumi rəhbərlik

 2. ETSKİ

 3. İstehsal

197. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A)) Bazarın mənfəətlilik səviyyəsi aşağı olduqda və qısa müddətli xarakter daşıdıqda təkamül mərhələlərin ömrü uzanır


B) Müəssisələrin idarəetmə sisteminin təkamül mərhələlərindən hər biri böhran dövrü ilə bitir


 1. Bazarın mənfəətliliyi azaldıqda inqilabi böhranlar çətin və kəskin xarakter alır

 2. İdarəetmə- müəssisələrinin yaranması mərhələsində ikinci dərəcəli xarakter daşıyır

 3. Bazarın inkişafı, yeni iqtisadi siyasət müəssisədaxili dəyişikliklərin sürətinə böyük təsir göstərir

198. Cavan kompaniyalar bu tapşırıqları hansı sahədə həyata keçirməlidirlər: 1) biznesin sürətlə genişləndirilməsi strategiyasını işləyib hazırlamaq; 2) rəqiblərdən qorunmaq və onların kəşflərini öz xeyrinə istifadə etmək; 3) üzunmüddətli rəqabət strategiyasının yaradılması ?

A))Dinamik bazarlarda

B) Formalaşmaqda olan sahələrdə

C) Güclü seqmentləşdirilmiş sahədə

D) Aşağı artım tempinə malik yetkin sahədə

E) Durğunluq yaxud enmə mərhələsində olan sahədə199. İsveçrənin “Europian menecment forumu” adlı tədqiqat təşkilatı rəqabəti hansı növ amillər əsasında qiymətləndirmir?

A))Sənaye istehsalının səmərəliliyi amilləri


 1. Bazarın dinamizmi amilləri

 2. İqtisadiyyatın dinamizmi amilləri

 3. Ehtiyat və infrastruktur amilləri

 4. Təbii şərait amilləri

200. Aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansında qlobal rəqabət aprmaq mümkün deyil:

A)) Tikiş məmulatları istehsalı;

B) Televizorlar istehsalı;

C) Avtomobil istehsalı;

D) Avtomobil şinləri istehsalı;

E) Saat istehsalı.201. Yerli firma qlobal rəqiblə rəqabətdən yayınmaq üçün hansı strateji yanaşmanı istifadə edə bilər:

A)) Qlobal miqyasda əməliyyatlar həyata keçirilən firma ilə birgə müəssisə yaratmaq:

B) Xərcləri aşağı salmaq;

C) Rəqib firmaları satın almaq;

D) Partizan müharibəsi strategiyasını seçmək;

E) Rəqabət gücünü nümayiş etdirmək.202. Şirkətin hər hansı bir fəaliyyət istiqamətinə rəhbərlik eden mencer işgüzar strategiyaya görə məhsuliyyət daşımaqıla bərabər, strateji səviyyədə daha neçə öhdəliyin daşıyıcısıdır?

A)) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


203. İşgüzar strategiyasının əsas məqsədi:

A)) Uzunmüddətli perspektivdə şirkətin rəqabət qabiliyyətli mövqeyinin qazanılması və möhkəmləndirilməsi


 1. Müxtəlif sahələrdə işgüzar prinsiplərin təsdiq edilməsi

 2. Müəssisənin hər bir funksional bölməsinin cari və əsas fəaliyyətinin idarə edilməsi

 3. Şirkətin istehsal müəssisələri, satış mərkəzləri və başqa biznes vahidlərinin stratejiə əhəmiyyətinin idarə olunması

 4. Strateji əhəmiyyətli cari əməliyyatların yerinə yetirilməsinin müəyyən edilməsi


204. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatın xarici mühitdən asılı olduğunu sübut etdi?

A)) Sistem kimi yanaşma;

B) Proses kimi yanaşma;

C) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E) Model kimi yanaşma.205. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A)) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.206. Diferensiallaşdırma strategiyası nə zaman düzgün seçimdir:

A)) İstehlakçıların zövqləri müxtəlif olduqda;

B) Aşağı xərclər strategiyası, “qiymət müharibəsinə” səbəb olduqda;

C) İstehlakçının, əmtəənin hansı xassəsini qiymətləndirdiyini bilmədikdə;

D) Əlavə istehlak xassəsinin qiyməti çox yüksək olduqda;

E) Qiymət üzrə ciddi rəqabət getdikdə.207. Müəssisələrin strateji struktur problemlərini tədqiq edən alimlər:

A))M. Porter; İ. Ansaff; T. Levitt


 1. M. Porter; F. Kotter; C.M. Keyns

 2. M. Marks; M. Porter; T. Levitt

 3. İ. Ansaff; U. Petti; A. Smit

 4. F. Kotter; C.M. Keyns; T. Levitt

208. Marjinal işsizlik dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) ) əhalinin zəif müdafıə olunmuş təbəqələrinin işsizliyidir

B) iqtisadiyyatın struktur dəyişiklikləri ilə bağlıdır

C) yeni texnika və texnologiyaya keçid ilə bağlı işsizlik başa düşülür

D) hərbi sahədə ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

E) müflisləşmə ilə bağlı işsizlik formasıdır.209. Dəyişmiş strategiyanın səmərəli reallaşdırılması üçün təşkilatın quruluşu necə davranmalıdır:

A)) Ehtiyac yarandıqda dəyişməlidir;

B) Dəyişməməlidir;

C) Dəyişməlidir;

D) Quruluşun strategiyaya aidiyyatı yoxdur;

E) Təşkilati quruluş bir dəfə yaradılır və sabit qalır.210. Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şərti nə olmuşdur?

A)) sənayenin miqyasının genişləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının

artırılması

B) İnsanların maddi rifahının yüksək səviyyədə təmin edilməsinə nail

olmaq

C) menecment ixtisasının cəmiyyət arasında nüfuz qazanmasıD) əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdirmaq istəyi

E) insanların alıcıliq qabiliyyətinin yüksəlməsi211. Korporativ mədəniyyət və strategiyanın əlaqəsi işçilərin davranışına necə təsir göstərir:

A)) Strategiyaya uyğun olan təşkilati mədəniyyət firmada əməyin səmərəliliyini yüksəldən qeyri rəsmi qaydalar, intuitiv tələblər və atmosfer yaradır;

B) Təşkilati mədəniyyət srtategiyaya uyğunlaşa bilməz;

C) Təşkilati mədəniyyət işçilərin bir – biri ilə mədəni və səmimi münasibətlər qurmasını tələb edir;

D) Təşkilati mədəniyyət daimi olur, strategiya isə tez – tez dəyişərək mühitə uyğunlaşır;

E) Təşkilati mədəniyyət və strategiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur.212. Təhlükələr matrisində təhlükənin mümkün nəticəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) “Ağır ziyanlar”

B) Şirkətin ləğvi


 1. Ağır vəziyyəti

 2. “Yüngül ziyanlar”

 3. Böhran vəziyyəti

213. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A)) İnsanlarla iş.

B) İnformasiya ilə iş;

C) Texnologiya ilə iş;

D) Situasiya ilə iş;

E) Materiallarla iş;214. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A)) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

C) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik;215. İnzibati-sərəncam metodunun aşağıdakı təsir vasitələrindən hansı

yanlışdır?

A) ) sosial-iqtisadi təsir

B) təşkilati normalaşdırma

C) təşkilati planlaşdırma

D) inzibati-sərəncamverici təsir

E) sərəncamverici təsir216. Təşkilatda bölmələrin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A)) Üfüqi əmək bölgüsünün

B) İerarxik əmək bölgüsünün;

C) sistematik əmək bölgüsünün;

D) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

E) Şaquli əmək bölgüsünün.217. Aşağıdakı strategiyalardan hansı hücum strategiyasıdır:

A)) Rəqibin zəif cəhətlərindən istifadə etmək;

B) Öz niyyətləri barədə kütləvi informasiya vasitələrində informasiya vermək;

C) Rəqiblə strateji alyans yaratmaq;

D) Mənfəət mərkəzləri yaratmaq;

E) “Geriyə” şaquli inteqrasiya etmək.218. Aşağıdakılardan hansı idarəetme mahiyyətini tam ifadə edir?

A) ) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail

olmaq üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür
B) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması

yoludur.

C) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə əhalinin tələbatının ödənilməsi yoludur.

D) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın idarə olunmasıdır.

E) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə mənfəətin maksimallaşdırılması yoludur.219. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.220. Müəssisələrin idarəetmə sistemlərinin təkamülü neçə mərhələdən ibarətdir?

A)) 5


B) 3

C) 4Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə