Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)


A)) Sahədə baş verən dəyişiklərə çevik uyğunlaşma qabilyətiYüklə 0,6 Mb.
səhifə2/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

A)) Sahədə baş verən dəyişiklərə çevik uyğunlaşma qabilyəti


  1. Cəlbedici qablaşdırma

  2. Bazar seqmentinin düzgün müəyyən edilməsi

  3. Tecili təchizat imkanları

  4. Məhsulun çeşidinin dərinliyi və genişliyi


18. Təşkilatdaxili kommunikasiyaların hansı növləri var?

A)) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bər – tabeçilikdə olan kommunikasiyası. 4. Rəhbərlə işçi qrupu arasında kommu-nikasiya. 5. Qeyri – formal kommunikasiya.

B) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bərlərarası kommunikasiya. 4. İşçilərarası kommunikasiya. 5. İnsanlararası kommunikasiya.

C) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Rəhbərlərarası kommunikasiya. 3. İşçi-lərarası kommunikasiya. 4. İnsanlararası kommunikasiya. 5. Formal kommu-nikasiya.

D) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. İşçilərarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Şöbələrarası kommuni-kasiya.

E) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. Şöbələrarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Adamlararası kommu-nikasiya.19. Strategiyanı reallaşdırmaq üçün səmərəli təşkilatın yaradılması prosesinin tərkib hissəsidir:

A)) Kadr təminatı;

B) İnformasiya təminatı;

C) Strateji planlaşdırma;

D) Mühitin mionitorinqi;

E) Likvidliyin müəyyən edilməsi20. İşgüzar startegiya neçə əsas istiqamət üzrə hazırlanır?

A)) 4


  1. 3

  2. 5

  3. 6

  4. 2

21. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici imkan hesab edilir:

A)) Şaquli intiqrasiya

B) İstehlakcı firmalar tərəfindən təzyigin artırılması ;

C) Əlverişsiz demoqrafik dəyişikliklər;

D) Miqyasdan qənaət imkanı;

E) Səmərəli reklam kompaniyası və əmtəələrin irəlilədilməsi metodikası;22. Əsas strateji yanaşmanın xüsusiyyərlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Bu yanaşmada menecer strategiyanın işlənməsi vəzifəsini strateji planlaşdırma bölməsinə tapşırır

B) Menecer əsas icraçı və sahibkar kimi çıxış edir

C) Bu yanaşmada strategiyanın uğurluluğu yalnız bir nəfərin peşəkarlıq səviyyəsindən asılı olur

D) Menecer vəziyyətin və alternativ strategiyanın qiymətləndirilməsində aparici rol oynayır

E) Menecer strategiyanın əsas hissələrinin müəyyən edilməsində aparıcı rol oynayır.23. Düzgün olmayan variantı göstərin. Hazırda idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafına ciddi töhfə vermiş aşağıdakı mühüm yanaşmalar məlumdur.

A)) İdarəetməyə model kimi yanaşma;

B) İdarəetməyə proses kimi yanaşma;

C) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetməyə sistem kimi yanaşma;

E) İdarəetməyə situasiya kimi yanaşma.


24. Düzgün olmayan variantı göstərin?

Firmanının vəziyyətinin təhlili onun vəziyyətini aşağıdakı istiqamətlər üzrə xarakterizə edir:

A)) Firmanın sənaye istehsal – heyətinin quruluşu;

B) Firmanın mövcud strategiyasının səmərəliliyi;

C) Firmanın güclü və zəif tərəfləri, xarici imkanlar və təhlükələr;

D) Firmanın strateji problemləri;

E) Qiymətlər və xərclər üzrə firmanın rəqabətqabiliyyətliliyi.25. Təşkilatın məqsədi onun missiyasından nə ilə fərqlənir?

A))konkretlilik dərəcəsinə görə ;

B) heçnə ilə;

C) məzmununa görə ;

D) mühitə münasibətinə görə;

E) gələcəyə istiqamətlənməsinə görə.26. Şirkətlərdə korporativ və işgüzar strategiyanin reallaşdırılması həvalə olunur:

A)) İcraçı direktora və yüksək ranqlı menecerlərə

B) Orta ranqlı menecerə

C) Aşağı ranqlı menecerə

D) Müəssisə rəhbərinə

E) Layihe menecerine27. Sahənin cəlbediciliyini müəyyən etmək üçün əhəmiyyət kəsb etməyən amil:

A)) Sahədə firmaların sayı;

B) Sahənin artım potensialı;

C) Sahənin gələcək inkişafında risk və qeyri-müəyyənlik dərəcəsi;

D) Firmanın sahədəki zəif firmaların zəif tərəflərindən istifadə etmək qabiliyyəti;

E) Sahədə əsas hərəkətverici güclərin mənfəətlilik səviyyəsinə təsirinin güclənməsi.28. Situasiya mövqeyindən yanaşmanı ilk dəfə kim irəli sürmüşdür?

A)) Meri Parker Follet;

B) Anri Fayol;

C) Fredrik Teylor;

D) Duqlas Mak Qreqor;

E) Lindal Urvik.29. Yaxşı menecmentin əsas əlaməti hansıdır?

A)) Düzgün strategiyanın müvəffəqiyyətli reallaşdırılması;

B) Əla məqsədlərin keyfiyyətli resurslarla təmin edilməsi;

C) Təşkilatda menecmentin geniş yayılması;

D) Güclü məqsədlər və əla missiyanın seçilməsi;

E) Düzgün zamanda düzgün seçim etmək.30. Durğunluq və enmə mərhələsində olan sahələrdə işləyən firmalar üçün ən ciddi səhv hansıdır:

A)) Rəqibi məhv etmək üçün “qiymət müharibə”sinə girmək;

B) Xərclər üzrə liderliyə çalışmaq;

C) Sahənin ən perspektivli seqmentlərini tutmaq üçün fokuslaşdırılmış strategiyalar seçmək;

D) Rəqib firmaları satın almaq;

E) Satışın həcmini artırmaq.31. Firmanın rəqabət gücünün hesablanması zamanı sadə qiymətləndirmədə uğurun əsas amillərinə hansı aid deyil?

A)) Texniki imkanlar

B) İstehsal imkanları

C) Məhsulun istehlak dəyəri

D) Texnoloji imkanlar

E) Satış imkanları32. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A)) Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

B) Toxucu dəzgahının kəşfi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.33. Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?

A)) 1. Özünü qrupun tərkib hissəsi hesab edən adamların sayının ən azı iki nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin özləri üçün ümumi hesab etdiyi ən azı bir məqsədin olması. 3. Qrup üçün ümumi olan məqsədlərə nail olmaq üçün qrup üzvlərinin birgə işləməyə və öz fəaliyyətini tənzimləməyə razı olması;

B) 1. Rəhbərliyin olması. 2. Qrup üzvlərinin sayının on nəfərdən çox olması. 3. Ən azı üç məqsədin olması;

C) 1. Qrup üzvlərinin sayının ən azı iki nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin rəhbərliyin əmr və göstərişlərini danışıqsız yerinə yetirməsi. 3. Məqsədlərə nailolmaq üçün qrup üzvlərinin öz fəaliyyətini şüurlusürətdə tənzimləməsi;

D) 1. Özünü qrupun tərkib hissələri hesab edən adamların sayının azı 25 nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin özləri üçün ümumi hesab etdikləri ən azı beş məqsədin olması. 3. Məqsədlərə nail olmaq üçün qrup üzvlərinin birgə fəaliyyət göstərməyə razı olması;

E) 1. Qrup üzvlərinin sayının 2–dən çox olması. 2. Ən azı 7 məqsədin olması; 3. Qrup üzvlərinin birgə işləməsi.34. Biznes təşkilatlarında apparat səlahiyyəti hansılardır?

A)) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Məcburi razılaşdırma. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

B) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşkiletmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyəti. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

C) 1. Sərəncamvermə səlahiyyəti. 2. Gözləmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

D) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşəbbüskarlıq səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət.4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

E) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Tələbetmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.35. Seqmentləşdirilmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən firmalar üçün səhv strategiyalar:

A)) Daha çox bazar seqmentini əhatə etmək;

B) Xərclər üzrə lider olmaq;

C) Əmtəə üzrə ixtisaslaşma;

D) İstehlakçı qrupu üzrə ixtisaslaşma;

E) Coğrafi ixtisaslaşma.36. Mürəkkəb təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A)) Ehtiyatların mövcudluğu, xarici mühitdən asılılıq, üfüqi və şaquli əmək bölgüsü, bölmələrin yaradılması, idarəetmənin zəruriliyi;

B) Xarici mühitdən asılılıq, məhsul istehsal, mənfəət əldə etmək, vəzifələrinolması, rəhbərin olması;

C) Ehtiyatların mövcudluğu, insanların mövcudluğu, materialların mövcudluğu, kapitalın mövcudluğu, vəzifələrin mövcudluğu;

D) Ehtiyatların mövcudluğu, kapitalın mövcudluğu, məhsulun mövcudluğu, insanların mövcudluğu, vəzifələrin mövcudluğu;

E) Ehtiyatların mövcudluğu, şaquli əmək bölgüsü, üfüqi əmək bölgüsü, texnologiyanın mövcudluğu.37. İnsanları idarəetmək sahəsində menecerə edilən ən mühüm tələb hansıdır?

A)) Tabeçiliyində olan işçilərin siyasi və iqtisadi biliyini artırmaq;

B) İçilərin əmək məhsuldarlığını yüksəltmək və istehsal güclərini artırmaq;

C) İşçilərin sağlamlığının qayğısına qalmaq və ailəsinin xöşbəxt olmasını təmin etmək;

D)) Firma ilə işçiləri bir–birinə bağlayan şərtləri bilmək; hər iki tərəfin maraqlarını ədalətli qaydada müdafiə etmək;

E) İşçiləri mükafatlandırmaq.38. Hansı xüsusiyyət müasir idarəetməyə aid deyil?

A)) İdarəetmə işinin digər fəaliyyət növlərindən ayrılaraq ayrıca mövcud olmaması;

B) Çoxsaylı ali səviyyə rəhbərlərinin və çoxsaylı orta səviyyə rəhbərlərinin olması;

C) Kollektiv işə əsaslanmaq;

D) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin qanunçuluğu gözləməklə kompotentlilik hüququna görə tutulması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların çox olması.39. Sistem kimi yanaşmaya görə təşkilatın daxili mühitini hansı əsas elementlər təşkil edir?

A)) Məqsədlər, quruluş, texnologiya, vəzifələr, insanlar;

B) Məqsədlər, texnologiya, vəzifələr, kapital, materiallar;

C) Materiallar, texnologiya, informasiya, insanlar;

D) Quruluş, ünsiyyət, kapital, məqsədlər, vəzifələr;

E) Strategiya, taktika, prosedura, qayda, norma.40. Bazarda böyük xüsusi çəki məsrəfləri üzrə üstünlüyün əsas mənbəyidir. Yuxardakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi göstməyə xasdır


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə