Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə14/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54373
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

C) Texaniki, texnoloji

D) Texniki, struktur, inzibati


E) Texnoloji, struktur

263. Müəssisənin strateji məqsədlərinə aiddir:

A)) İnkişaf imkanlarının  1. Daha yüksək dividentlər

  2. Müəssisənin möhkəm maliyyə vəzifələrinin tanıtdırılması

D) Mənfəətin əldə edilməsi mənbələrinin artırılması

E) Gəlirlərin daha yüksək templə artımı264. “Bostan matrisində” müəssisələrin işgüzarlıq fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi meyarlarına aid deyil?

A)) Patent mudafiəsi Seçmə satış sistemi


  1. Əmtəələrin müxtəlifliyi

  2. Əmtəə çeşidi

  3. Qiymətqoyma siyasətinin çevikliyi

E) Patent mudafiəsi

265. Uliyam Nyumenə görə rəhbərin səlahiyyəti həvalə etmək istəməməsinin səbəbləri hansılardır?

A)) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. Rəhbərlik qabiliyyətinin olmaması. 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

B) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. İşçinin savadsızlığı. 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

C) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibaretməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

D) 1. Hakimiyyətini azaltmamaq qorxusu. 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

E) 1. İşçinin etimadsızlığı. 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.266. Təşkilati kommunikasiyalarda maneələrə aid deyil:

A)) Semantik maneələr;

B) Qeyri – qənaətbəxş təşkilati quruluş;

C) Formal informasiya kanallarının çatışmaması;

D) İnformasiyanın təhrif olunması;

E) Kommunikasiya kanallarının artıq yüklənməsi.267. Menecmentin funksiyaları hansılardır?

A)) Strateji planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət;

B) Strateji planlaşdırma, proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma, nəzarət;

C) Planlaşdırma, layihələndirmə, nəzarət, əmretmə;

D) Planlaşdırma, proqramlaşdırma, paylaşdırma, nəzarət;

E) Planlaşdırma, əlaqələndirmə, tənzimləmə, motivasiya.268. Tam məşğulluq dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) ) işçi əllərinə olan tələb onun təklifinə bərabər olduqda

B) bütün əmək qabiliyyətli əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması

C) işçi əllərinə olan tələb onun təklifindən üstün olduqda

D) işçi əllərinə tələb olan təklifdən az olduqda

E) heç bir variant doğru deyil269. Strategiya nədir?

A)) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur ;

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir ;

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir;

E) təşkilatın missiyasının həyata və məqsədlərin işlənib hazırlanmaını təmin etmək üçün yaradıcı kollektivin seçdiyi kompleks metodikasıdır.270. Heyətin idarə edilməsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid

deyildir?

A)) heyətə olan tələbatın hesablanması

B) heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşması

C) heyətin idarə edilməsi metodologiyasının işlənib hazırlanması

D) heyətin idarə edilməsi texnologiyasının işlənib hazırlanması

E) heyətin idarəedilməsi sisteminin inkişafı271. Aşağıdakılardan hansı münaqişələrin növlərinə aid deyildir

A)) formal və qeyri-formal

B) şaqulu və üfüqi

C) konstruktiv və qeyri- konstruktiv

D) qruplararası,qrupdaxili şəxslərarası

E) açiq və gizli272. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır

A)) Ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır

B) Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır

C) Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir

D) Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir

E) Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır273. Nəticələrin qiymətləndirilməsi intervalını seçmək barədə qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Nəzarət ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Planlaşdırma ilə;

E) Heç biri ilə.274. Modellərin istifadə edilməsi hansı səbəblərdən zəruri olmuşdur?

A)) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanın məhdudluğu. 3. İdarəetmənin gələcəyə istiqamətlənməsi.

B) 1. Situasiyanın müəyyənliyi. 2. Təcrübə imkanının olması. 3. İdarəetmənin sadəliyi;

C) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təcrübə imkanı. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

D) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təbiətin gözəlliyi. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

E) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanının olması. 3. İda-rəetmənin keçmiş təcrübəyə əsaslanması;275. Modellərin əsas tipləri hansılardır?

A)) Fiziki model, analoq model, riyazi model;

B) Fizioloji model, ana model, kiçik model;

C) Fiziki model, kimyəvi model, riyazi model;

D) Böyük model, orta model, kiçik model;

E) Fiziki model, nəzəri model, praktiki model.276. Təşkilatın məqsədlərinin başlıca xarakteristikaları hansılardır?

A )) konkret və ölçülə bilən olmaq, zaman məhdudiyyətinə malik olmaq, nail olunabilən olmaq;

B) gələcəyə istiqamətlənmək rəqəmlərlə ifadə olunmaq, bir il müddətinə nəzərdə tutulmaq;

C) zaman göstəricisinə malik olmaq məsafə göstəricisinə malik olmaq miqdar göstəricisinə malik olmaq;

D) kompleks olmaq, konkret olmaq, məkanca ifadə olunmaq ;

E) kəmiyyət göstəricisinə malik olmaq, keyfiyyət göstəricisinə malik olmaq, zaman göstəricisinə malik olmaq.277. Biznes təşkilatın qarşısında hansı strateji alternativlər ola bilər?

A )) məhdud artım, artım, ixtisar, uzlaşdırma

B) artım, ləğvetmə, ixtisar, uzlaşdırma;

C) artım, ixtisar, inkişaf, tərəqqi;

D) məhdud artım, inkişaf, tərəqaqi, tənəzzül;

E) məhdud artım, inkişaf, artım, tərəqqi.278. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A) ) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya279. Menecmentə proses kimi yanaşmaya görə hansı element əlaqələndirici proseslərə aid edilir?

A)) qərarqəbuletmə;

B) proqnozlaşdırma;

C) nəzarət;

D) planladırma;

E) sövqetmə.280. Strateji uzağıgörmə nədir?

A)) Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərin təsəvvür-ləridir ;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.281. Heyətin idarəsinin təkmilləşdirilməsində hansı metod daha çox inkişaf

edib?

A) )analogiyalar metodu;

B) balans metodu;

C) normativ metod;

D) məqsədlərin struktrulaşdırılması metodu.

E) Heç biri kifayət qədər inkişaf etməyib282. SWOT- təhlilə görə firmanın güclü cəhəti hesab edilir?

A)) Məşhur ticarət markasının olması;

B) Rəqiblərin bazar payını tutmaq üçün yeni imkanların yaranması ;

C) Bazarın artım tempinin yavaşıması;

D) Rəqiblərə nisbətən xərclərin yüksək olması;

E) İstehlakçıların nəzərində firmanın reytinqi.283. SWOT –təhlilə görə firmanın zəif tərəfi hesab edilir:

A)) Elektron kommersiyanın istifadəsində rəqiblərdən geri qalmaq;

B) Əvəzedici əmtəələrin satışının artması;

C) İstehlakçıların zövgünün dəyişməsi üzündən firmanın əmtəələrinə tələbin azalması;

D) İstehlakçıların yeni tələblərini ödəmək üçün istehsalın artırılması zərurəti;

E) Bazarın artım tempinin yavaşıması284. Adaptasiya prosesinin mərhələlərinin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı

tapın.

A

) ) yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, adaptasiyaproqramının işlənib hazırlanması, ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya,

fəaliyyətdə olma.


B) adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə

olma;

C) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçininhazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, fəaliyyətdə olma, təsirli adaptasiya;

D) yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ilkin tanışlıq,

adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə

olmaq;


E) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin

hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi285. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A)) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə saəbəb olan innovasaiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya ;

C) Geriyə şaquli inteqrasiya ;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti.286. Hansı variant adaptasiyanın mahiyyətini daha düzgün ifadə edir?

A) ) adaptasiya dedikdə - yeni işçinin şirkətin təşkilati mədəniyyətinə, öz ilkin

kollektivinə, şirkətin ondan gözlədiyi tələblərə və öz iş yerinə olan

uyğunlaşmanın idarə olunan prosesidir;

B) adaptasiya dedikdə - işçinin öz məqsəd və vəzifələrini düzgün başa düşmək

və onu məsuliyyətli şəkildə icra etmək prosesidir;

C) adaptasiya dedikdə - yeniliklərin dərk olunması prosesidir;

D) adaptasiya dedıkdə - seçmədə istifadə olunan geniş yayılmış metodudur.

E) Adaptasiya dedikdə-nəzarət forması başa düşülür.

287. Biznes təşkilatının missiyasının mühüm elementidir:

A )) İstehlakçının tələbatı;

B) İşçilərin sayı;

C) Reklamın mövzusu ;

D) Təşkilatın miqyası;

E) Firmanın istehsal güçü.288. Heyətin idarə edilməsi sisteminin təşkili prinsipləri neçə yerə bölünür?

A) ) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


289. Formal planlaşdırmanın əsas komponentləri hansılardır?

A))Taktika, praktika, proqram, təhlil;

B) Taktika, strategiya, norma, normativ;

C) Taktika, strategiya, planlaşdırma, proqramlaşdırma;

D) Taktika, strategiya, siyasət, iqtisadiyyat;

E) Taktika, siyasət, prosedura, qayda.290.Aşağıda göstərilənlərdən hansı insan resurslarının idarə edilməsi

mərhələlərinə aid deyildir?

A) ) kadr axıcılığı;

B) peşəyə istiqamətlənmə və adaptasiya;

C) insan resurslarının planlaşdırılması;

D) əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

E) ixtisasın artırılması291. Təşkilati prosesin neçə aspekti vardır?

A)) iki;


B) beş;

C) yeddi;

D) dörd;

E) üç.


292. Biznes təşkilatında siyasət hansı səviyyə rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanır?

A)) Ali səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

B) Aşağı səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

C) Orta səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

D) Texniki səviyyə rəhbərliyi tərəfindən;

E) Kadrlar şöbəsi tərəfindən.293. Rasional qərarlar mülahizələrə əsaslanan qərarlardan hansı xüsusiyyətinə

görə fərqlənir

A) ) Keçmiş təcrübədən asılı deyil

B) Keçmiş təcrübədən asılıdır

C) Obyektinə görə

D) Subyektinə görə

E) Heç bir xüsusiyyətinə görə294. Menecmentdə planlaşdırma və nəzarətin uzlaşdırılması vasitəsi hesab edilir:

A)) Büdcənin tərtibi və icrası;

B) Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsi;

C) SWOT – təhlil;

D) Rəhbərlik stili;

E) Proseduraların tərtibi.295.Orijinallıq müşahidə olunmayan, köhnə qərarların təkrarı kimi səslənən

qərarlar adlanır

A) ) İnert qərarlar

B) Intuitiv qərarlar

C) Impulsıv qərarlar

D) Tarazlaşmış qərarlar

E) İnsayt qərarlar296. Təşkilati prosesin aspektləri hansılardır?

A)) 1. Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi. 2. Məqsədlərin təsnifatı;

B) 1. Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın inkişafı;

C) 1. Təşkilatın ayrı – ayrı bölmələrə bölünməsi. 2. Səlahiyyət münasibətlərinin və qarşılıqlı əlaqələrin yaranması;

D) 1. Təşkilatın bölünməsi. 2. Təşkilatın böyüdülməsi;

E) 1. Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın məqsədləri.297. Təşkiletmə funksiyasının mahiyyəti nədir?

A)) Təşkilatın adamlara birgə səmərəli işləməyə imkan verən quruluşunun yaradılması prosesdir;

B) Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi və onlara nail olunmasını təminedən prosesdir;

C) Təşkilatın məqsədlərinə uyğun bölmələrə bölünməsi prosesdir;

D) Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi üçün mütəxəssislərin toplanması prosesidir;

E) Təşkilatın tərəqqisi naminə güclərin səfərbərliyə alınmasıdır.298.Hamı tərəfindən başa düşülən qərar necə adlanır

A) ) İnsayt qərarlar

B) İntuitiv qərarlar

C) İnert qərarlar

D) Tarazlaşmış qərarlar

E) İmpulsiv qərarlar299. Səlahiyyət nədir?

A)) Səlahiyyət müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün təşkilatın ehtiyyatlarından istifadə etmək və onun bəzi əməkdaşlarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək sahəsində verilmiş məhdud hüquqdur;

B) Səlahiyyət müəyyən rəhbərə verilən əmretmək və qərarqəbuletmək hüququdur;

C) Səlahiyyət rəhbəri hakimiyyətlə təmin etmək üçün bir vasitədir;

D) Səlahiyyət işçilərin davranışını tənzimləmək və onların fəaliyyətini təşkilatın məqsədlərinə doğru istiqamətləndirmək vasitəsidir;

E) Səlahiyyət hakimiyyətdir.300.Asinergetik qərarlar nədir?

A) ) Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır

B) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır

C) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır

D) Risk şəraitində qəbul edilən qərardır

E) Təsadüfən qəbul olunan qərarlardır.301.Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarların hansı növləri vardır?

A) ) Ordinar, asinergetik və sinergetik

B) Ordınar, inert və sinergetik

C) Ginergetik, bisinergetik və asinergetik

D) Ordinar, rasional və sinergetik

E) Ordinar,inert,asineretik.302. Səlahiyyətin hüdudları nə ilə müəyyənləşdirilir?

A )) Siyasətlə; prosedurlarla; qaydalarla; təlimatlarla.

B) Metrlə; kilometrlə; santimetrlə; kvadratmetrlə;

C) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; tərəqqi ilə; inkişafla;

D) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; təlimlərlə; təsadüflə;

E) Funksiyalarla; prinsiplərlə; münaqişələrlə; müdafiələrlə;303.Rasional qərarlar nədir?

A) ) Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses

vasitəsi ilə əsaslandırılır

B) Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır

C) Keçmiş təcrübəyə əsaslanır

D) Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir

E) Kollegial şəkildə qəbul olunan qərarlardır

304. Biznes təşkilatlarının idarə edilməsinin tipik təşkilati quruluşları hansılardır?

A)) 1. Bürokratik təşkilati quruluş. 2. Funksional təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

B) 1. Bürokratik təşkilati quruluş. 2. Loqarifmik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

C) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Sistematik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

D) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Riyazi quruluş. 3. Həndəsi quruluş. 4.Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

E) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Xeotik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Atom quruluşu.305.İmpulsiv qərarlar nədir?

A) ) Belə qərarların müəllifləri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları

yoxlaya bilmirlər. Buna görə də belə qərarlar çox vaxt tap reallaşmır

B) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir

C) Belə qərarlar real vəziyyətin təhlili əsasında qəbul edilir və tam reallaşdırılır

D) Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır

E) Ani qəbul edilən qərarlardır.

306. Bürokratik təşkilati quruluşun xarakteristikası deyil?

A)) Kifayət qədər çeviklik;

B) İdarəetmə səviyyələrinin ierarxiyalılığı;

C) Çoxsaylı formal qaydalar və standartlar sisteminin mövcudluğu;

D) Dəqiq əmək bölgüsü;

E) Formal şəxsiyyətsizləşdirmə ruhu.307. İnsayt qərarlar nədir?

A) ) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir

B) Kompüter şirkətlərində qəbul edilən qərardır

C) İri şirkətlərdə qəbul edilən qərardır

D) Saytlarla bağlı qərardır

E) Gecikmiş qərarlardır.308. Funksional təşkilati quruluşun əsas çatışmamazlığıdır:

A)) Bölmələr özlərinin məqsədlərinin reallaşdırılmasında hər şeydən çox maraqlı olurlar;

B) İşgüzar və peşəkar ixtisaslaşmaya səbəb olur;

C) Funksional sahələrdə uzlaşdırmanı yaxşılaşdırır;

D) Funksional sahələrdə maddi resursların istifadəsinin təkrarlanması azalır.

309. Funksional quruluşdan divizional quruluşa keçidin səbəbi deyil:

A )) Funksional quruluş məhsuldarlığın aşağı düşməsinə zəmin yaratmır;

B) Funksional quruluş geniş nomenklaturada məhsul istehsal edən təşkilatlar üçünyaranır;

C) Funksional quruluş fəaliyyətin diversifikasiyasının tələblərinə cavab vermir;

D) Funksional quruluş təşkilatın böyüməsi tələblərinə cavab vermir;

E)Funksional quruluş təşkilatın ayrı – ayrı seqmentlərə diqqətlə yanaşmasını təmin etmir.310. Düzgün cavabı müəyyən edin:

A)) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun strategiyasından asılıdır;

B) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun prezidentindən asılıdır;

C) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun səhmdarlarının sayından asılıdır;

D) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun səhmlərinin bazar qiymətindən asılıdır;

E) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun məqsədli bazarından asılıdır.311. Aşağıdakılardan hansı adaptiv təşkilati quruluşdur?

A)) Matris quruluş;

B) Bürokratik quruluş;

C) Funksional quruluş;

D) Divizional quruluş;

E) Xətti - funksional quruluş;312.Qərar nədir?

A) ) Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub, onu hər hansı bir

nəticəyə və ya tələb edilən fəaliyyətə çıxarır

B) Qərar – insan əqlinin məhsuludur

C) Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsidir

D) Qərar - insanı hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarır

E) Qərar-təsir üsuludur

313. Motivasiya nədir?

A) )Özünü və başqalarını fəaliyyətə sövq etmə prosesidir.

B) Tabeçilikdə olan işçilərin vəzifələrini dəqiqləşdirmə prosesidir;

C) Əməyin ödənilməsinin mükafatlı sistemidir;

D) Özünü və başqalarını mükafatlandırma prosesidir;

E) Mükafatlandırma prosesinin tənzimləməsidir;314. Hansı nəzəriyyə məzmun motivasiya nəzəriyyələrinə aiddir?

A)) İki amil nəzəriyyəsi;

B) Ədalət nəzəriyyəsi;

C) Porter – Louler modeli;

D) Şəxsiyyət nəzəriyyəsi;

E) Gözləmələr nəzəriyyəsi.315. İnsanın tələbatını necə hiss etmək olar?

A)) İnsanın davranışından;

B) Havanın temperaturundan;

C) Bazarın Həcmindən;

D) İnsanın qohumlarından;

E) İnsanın təbəssümündən.316.İdarəetmə metodlarının əsas ... istehsalın səmərəliyini yüksəltməklə,

idarəetmə kamandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq

yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdir. Bu cümləni tamamlayın

A) ) vəzifəsi

B) yeri və rolu

C) məqsədi

D) mexanizmi

E) funksiyası317. Sövqetmə nədir nə nəyə təsir göstərir?

A)) Sövqetmə tələbatın davranışda təzahürüdür, məqsədə çatmağa təsir göstərir;

B) Sövqetmə təhrikdir və münaqişə ehtimalına təsir göstərir;

C) Sövqetmə hakimiyyətdir. Cinayətkarlığın azalmasına təsir göstərir;

D) Sövqetmə menecmentdir, bilik səviyyəsinə təsir göstərir;

E) Sövqetmə məharətdir, qabiliyyətə təsir göstərir.318. Nəzarətin neçə əsas növü var?

A)) 3;


B) 7;

C) 5;


D ) 6;

E) 4.


319. İdarəetmə metodlarının ... idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları

ilə bağlıdır. Bu cümləni tamamlayın

A) ) məzmunu

B) təşkili prinsiplərini

C) sistemini

D) məqsədini

E) mexanizmi320. Nəzarət prosesi neçə mərhələlərdən ibarətdir?

A)) 3;


B) 7;

C) 5;


D) 2;

E) 4;


321. Nəzarətin əsas növləri hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

A)) 1. İlkin nəzarət; 2. Cari nəzarət; 3. Yekun nəzarət;

B) 1. İlkin nəzarət; 2. Yekun nəzarət; 3. Cari nəzarət;

C) 1. Cari nəzarət; 2. İlkin nəzarət; 3. Yekun nəzarət;

D) 1. Cari nəzarət; 2. Yekun nəzarət; 3. İlkin nəzarət;

E) 1. Yekun nəzarət; 2. İlkin nəzarət; 3. Cari nəzarət;322. İdarəetmə metodunun tərifi aşağıdakılardan hansılardır?

A) ) İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji və

taktiki məqsədlərinin praktik həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə

təsir metodudur

B) İdarəetmə metodu elmi yanaşmaların, idarəetmə funksiya və metodlarının,

məqsədi, təminedici, idarə olunan və idarə edən yarımsistemlərin

məcmusudur

C) İdarəetmə metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilən məhsulun,

yerinə yetirilən xidmətlərin və təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə nail olmaqdan

ibarətdir

D) İdarəetmə metodu istehsal kollektivinə və ya onun hər hansı bir üzvünə

məqsədyönlü təsir edilməsi vasitəsidir

E) İdarəetmə metodu dedikdə bir- biri ilə əlaqədə olan elementlərin məcmusu

başa düşülür.323. Situasiyanı düzəltmək üçün nəzarətin hansı növləri daha əhəmiyyətlidir?

A)) İlkin nəzarət və cari nəzarət

B) İlkin nəzarət və yekun nəzarət;

C) Cari nəzarət və yekun nəzarət;

D) Yekun nəzarət və ilkin nəzarət;

E) Yekun nəzarət və cari nəzarət324. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təşkilat səviyyəsində aşağıdakı

metod və vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun deyildir?

A) ) bütün növdən olan ehtiyatlara qənaət

B) məhsul istehsalı üçün dövlət sifarişləri sisteminin formalaşdırılması

C) qiymətin əmələ gəlməsinin tənzimlənməsinə dövlət siyasətinin

formalaşdırılması

D)malların və xidmətlərin sertifikasiyası

E)dövlət sifarişi

325. Nəzarət prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A)) 2. Faktiki nəticələrin standartlarla müqayisə edilməsi. 3. Təshihatlar aparmaq.

B) 1. Standartları yoxlamaq. 2. Nəticələri yoxlamaq. 3. Təsnifatlaq aparmaq.

C) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Gələcəyimüəyyən etmək.

D) 1. Standartlaşdırma. 2. İxtisaslaşdırma. 3. Kombinələşdirmə.

E) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Kənarlaşmaları müəyyən etmək.326. İnzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan

hansılar daxil deyildir?

A) ) təcrübə mübadiləsi

B) sərəncam

C) təlimat

D) əmr

E) əsasnamə327.Nəzarət prosesinin yekun mərhələsində, situasiyadan asılı olaraq, menecer hansı davranış növünə keçə bilər?

A)) 1. Standartları təsdiqləmək. 2. Standartlara yenidən baxmaq. 3. Əmək haqqını artırmaq.

B) 1. Standartları seçmək. 2. Qiymətləri dəqiqləşdirmək; 3. Nə isə etmək.

C) 1. Heç nə etməmək. 2. Hər şey etmək. 3. Heç kəsə bir söz deməmək.

D) 1. Nə isə etmək. 2. Heç nə etməmək. 3. Sakit durmaq.

E) 1. Heç nə etməmək. 2. Kənarlaşmaları aradan qaldırmaq. 3. Standartlara yenidən baxmaq.328. metodun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) ) yoxlama sistemi

B) planlaşdırma

C) təsərrüfat hesabı

D) rentabellik

E) mənfəət329. Biznes təşkilatlarında formal qrupların neçə əsas tipi var?

A)) 3;


B) 2;

C) 5;


D) 4;

E) 6.


330. Biznes təşkilatlarında formal qruplar necə yaranır?

A)) Rəhbərlərin iradəsilə.

B) Rəhbərlərin istəyinə uyğun olaraq;

C) İstehlakçıların tələbi əsasında;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) Həmkarlar təşkilatının idarəsilə;331. Yunan sözü olan «metod»un hərfi mənası nə deməkdir?

A)) tədqiqat üsulu

B) tədqiqatın məqsədi

C) tədqiqat sistemi

D) tədqiqatın təşkili

E)tədqiqat tsikli332. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A)) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) İstehlakçıların tələbi əsasında.333. Başlıca ideyası “bacardığımı istehsal edirəm” olan marketinq

konsepsiyasının adı nədir?

A))istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

B)sosial- etik konsepsiya

C)əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D)qarşılıqlı təsir marketinqi

E)reklam və satışın həvəsləndirilməsi334. Homans modelinin əsas dəyişənləri hansılardır?

A))Fəaliyyət, qarşılıqlı münasibətlər, emosiya;

B ) Fəaliyyət, istirahət, əmək haqqı;

C) Fəaliyyət, əmretmə, nəzarət;

D) Emosiyalar, məhsuldarlıq; nəzarət;

E) İstirahət, məhsuldarlıq, məmuniyyət;335. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A)) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.336. Hakimiyyətin neçə forması var?

A)) 5;


B) 6;

C) 3;


D) 4;

E) 9;


337. Hakimiyyət forması hesab edilmir:

A)) Qarşılıqlı hakimiyyət;

B) Məcburiyyətə əsaslanan hakimiyyət;

C) Etalon hakimiyyəti;

D) Ekspert hakimiyyəti;

E) Mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyəti.338. Xarizm nədir?

A)) Liderin şəxsi keyfiyyətlərinin gücünə əsaslanan hakimiyyətdir;

B) Məntiqə əsaslanan hakimiyyətdir;

C)Ənənəyə əsaslanan hakimiyyətdir;

D) Liderin maddi imkanlarına əsaslanan hakimiyyətdir;

E) Qohumluğa əsaslanan hakimiyyətdir.339. Hansı təsir formaları icraçını rəhbərlə daha aktiv və səmərəli əməkdaşlığa sövq edə bilər?

A)) 1. İnandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

B) 1. Mükafatlandırma; 2. Vəzifədə irəli çəkmə.

C) 1. Maddi mükafatlandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

D) 1. Qohumlar vasitəsilə təsir; 2. Səlahiyyətvermə.

E) 1. Aldatma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi.340. “İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda

düzgün göstərilmişdir?

A)) 1860-1920

B) 1720-1860

C) 1930-1950

D) 1960-1980

E)1980-1995341. İnandırma yolu ilə təsirin zəif tərəfləri hansılardır?

A )) Təsirin gec baş verməsi və qeyri müəyyənlik;

B) Təsirin tez baş verməsi və müəyyənlik;

C)Çox and içmək lazım gəlir;

D) İcra rəhbərdən şübhələnir;

E) Nəzəriyyə çox vaxt tələb olunur.342. Qeyd edilənlərdən birinin H.Fordla əlaqəsi yoxdur.

A)) 1927-ci ildə “T” model avtomobili ilə bazarı tutaraq uğur qazandı

B) 8 saatlıq iş gününə keçid onun adı ilə bağlıdır.

C )“İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının müəllifidir

D) “T” model avtomobil ona uğur gətirdi

E) 5$-lıq iş günü onun adı ilə bağlıdır.343. Qərarqəbuletmədə iştirakın təmin edilməsi yolu ilə təsir hansı psixoloji amilin köməyi ilə həyata keçir?

A )) İcraçı hiss edir ki, onun hakimiyyətini tanıyır və qabiliyətinə hörmət edirlər;

B) İcraçı hiss edir ki, ondan qorxurlar və ona hörmət etmək istəyirlər;

C) İcraçı hiss edir ki, onun rəhbərə kimsə tapşırıb;

D) İcraçı düşünür ki, onu aldadıb istismar edirlər;

E) İcraçı düşünür ki, belə etsə mükafat alacaqdır.344. Liderliyin öyrənilməsinə hansı yanaşmalar (mövqelər) mövcuddur?

A)) 1. Şəxsi keyfiyyət mövqeyindən yanaşma. 2. Davranış mövqeyindən yanaşma; 3. Situasiya mövqeyindən yanaşma.

B) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Rəhbərlik mövqeyindən yanaşma; 3. İşlərin mövqeyindən yanaşma.

C) 1. Situasiya mövqeyindən yanaşma. 2. İş mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafatlandırma mövqeyindən yanaşma.

D) 1. Şəxsi keyfiyyətlər mövqeyindən yanaşma. 2. Qarşılıqlı münasibətlər mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafat mövqeyindən yanaşma.

E) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Tələbat mövqeyindən yanaşma; 3.Situasiya mövqeyindən yanaşma.345. Strateji menecment prosesinin dördüncü məsələsi hansıdır?

A)) Strategiyanın reallaşdırılması;

B) Strateji uzaqgörmənin formalaşdırılması;

C) Məqsədlərin seçilməsi;

D) Nəticələrin qiymətləndirilməsi;

E) Strategiyanın işlənib hazırlanması.346. Firmanın biznes modelinin iki göstəricisi hansıdır?

A)) Xərclər və mənfəət;

B) Nəticəlilik və xərclər;

C) Məhsuldarlıq və səmərəlilik;

D) Mənfəət və rentabellik;

E) Məqsədlər və strategiya.347. Strateji uzaqgörmə nədir?

A)) Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərinin təsəvvürləridir;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.348. Firmanın səmərəli strategiyasının işlənib hazırlanmasına nədən başlanır?

A)) Strateji uzaqgörmənin formalaşdırılması və inkişaf istiqamətinin seçilməsindən;

B) Məqsədlərin seçilməsi və strategiyanın işlənib hazırlanmasından;

C) Strategiyanın işlənib hazırlanmasından;

D) Missiyanın formalaşdırılmasından;

E) Sosial tədqiqatlardan.349. Hansı firma tam inteqrasiya etmiş firma hesab edilir?

A)) Istehsal-yayım zəncirinin bütün həlqələrində işləyən firma;

B) Istehsal-yayım zəncirinin üç mərhələsində işləyən firma;

C) Istehsal-yayım zəncirinin kəşfiyyat həlqəsində işləyən firma;

D) Istehsal-yayım zəncirinin ticarət bölməsində işləyən firma;

E) Istehsal həlqəsindən irəliyə şaquli inteqrasiya etmiş firma.350. Aşağıdakılardan hansı firmanın missiyasının elementi deyil:

A)) Əmək resursları;

B) Istehlakçının tələbatı;

C) Istehlakçılar qrupu;

D) Texnoloji icra;

E) Kompetensiya və biliklər.351. “Yüksək məhsuldar komandalar hazırlamaq və işçilərin potensialını artırmaq hesabına firmanın məqsədlərinə nail olunmasını asanlaşdırmaq” hansı funksional bölmənin missiyasıdır?

A)) Kadrlar şöbəsinin;

B) Istehsalın inkişafı böməsinin;

C) Maliyyə bölməsinin;

D) Marketinq tədqiqatları;

E) Istehsal bölməsinin.352. Firmanın inkişaf istiqamətini seçərkən hansı parametrin qiymətləndirilməsi vacib deyil?

A)) Firmanın likvid maliyyə vəsaitinin həcmi;

B) Firmanın işlədiyi bazar seqmentində dəyişikliklər;

C) Istehlakçıların tələblərinin dəyişməsi;

D) Beş ildən sonra firmanın imici;

E) Firmanın gələcəyi.353. Firmanın strategiyasının işlənib hazırlanması prosesi hansı sualın ətrafında fırlanır?

A)) necə?

B) kimin üçün?

C) nə qədər?

D) nə?

E) nəyə?


354. Aşağıdakı variantlardan hansı biznes strategiyanın elementidir?

A)) zəruri biliklərin və istehsal vasitələrinin toplanması;

B) ehtiyatların idarə edilməsi;

C) yeni sahələrin mənimsənilməsivə bu sahələrdə mövqelərin möhkəmləndirilməsi;

D) firmanın marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi;

E) xammal almaq üçün tədarükçünün seçilməsi.355. Real strategiya, planlaşdırılan strategiyadan fərqlənə bilərmi və əgər belədirsə onun səbəbi nədir?

A)) fərqlənə bilər, səbəbi xarici mühitin dəyişməsidir;

B) fərqlənə bilməz;

C) fərqlənə bilər, səbəbi firmanın prezidentinin dəyişməsidir;

D) fərqlənə bilər, səbəbi əmək resursları üzrə yeni vitse-prezidentin işə götürülməsidir;

E) fərqlənə bilər, səbəbi idarəetmə quruluşunun dəyişməsidir.356. Firmanın strategiyasına təsir göstərən daxili mühit amilini müəyyən edin:

A)) Firmanın kompentensiyası və rəqabət imkanları;

B) Rəqabət şəraiti;

C) Sahənin ümumi cəlbediciliyi;

D) Iqtisadi və sosial amillər;

E) Dövlət tənzimlənməsi.357. Səmərəli strategiyanın meyarıdır

A)) Mühitə uyğun olmaq;

B) Ekologiyaya ziyan vurmamaq;

C) Elmi əsasa malik olmaq;

D) Təhlilə əsaslanmaq;

E) Işçiləri cəlb etmək.358. Sahənin əsas iqtisadi xarakteristikasıdır:

A)) Bazarın həcmi;

B) Sifarişlərin dəqiq icrası;

C) Keyfiyyətli menecment;

D) Patent müdafiəsi;

E) Yüksək səviyyəli xidmət.359. Maykl Porterin beşamilli rəqabət modelinə daxil deyil:

A)) Dövlət tənzimlənməsi orqanları;

B) Alıcılar;

C) Əvəzedici əmtəələr təklif edən başqa sahə firmaları;

D) Xammal tədarükçüləri;

E) Potensial yeni rəqiblər.360. Sahə bazasının artım templərinin hansı strateji rolu var?

A)) Artım tempinin yavaşması rəqabəti gücləndirir;

B) Artım tempinin sabitləşməsi məhsulun həyat dövrünü qısaldır;

C) Artım tempinin yüksəlməsi rəqabəti kəsginləşdirir;

D) Artım tempinin yavaşıması yeni rəqiblər cəlb edir;

E) Artım tempinin yüksəlməsi zəif firmaların bazardan çıxmasına səbəb olur.361. Amerika iqtisadçısı Maykl Porter sahədəki rəqabətin təbiətinin neçə rəqabət qüvvəsinin təsiri altında formalaşdığını göstərir?

A)) 5


B) 10

C) 4


D) 3

E) 6


362. SWOT – təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A)) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə səbəb olan innovasiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya;

C) Geriya şaquli inteqrasiya;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri – sabit maliyyə vəziyyəti.363. Xərclər üzrə liderlik strategiyasının çatışmamazlıqları:

A)) Qiymət müharibəsinə gətirib çıxarır;

B) Əlavə istehlak xassələri əlavə xərc tələb edir;

C) Rəqib firmalar fokuslaşdırılmış strategiyaya keçir;

D) İstehlakçı əmtəənin yeni istehlak qabiliyyətini qiyətləndirməyə bilər;

E) Bazara yeni rəqibləri cəlb edir.364. Hansı əsas səbəb qovuşma və udmaları, birgə müəssisə və ittifaqlardan səmərəli edir:

A)) Mülkiyyət münasibətləri əməkdaşlıq münasibətlərindən etibarlıdır;

B) Qlobal liderlik üçün əlverişli şərait yaranır;

C) Rəqabət firmalar miqyasından qruplar miqyasına keçir;

D) Seqmenti tam əhatə etmək mümkün olur;

E) Yeni sahələrə girmək imkanı yaranır.365. Şaquli inteqrasiya necə baş verir:

A)) Firma istehsal yayım zəncirinin başqa həlqələrində də bölmələr yaradır;

B) Firma digər sahələrə diversifikasiya edir;

C) Firma dəyəryaranma zəncirini daha səmərəli qurmaq üçün əməliyyatları ixtisar edir;

D) Firma digər firmalarla əməkdaşlıqlar qurur;

E) Firma miqyasını artırır.366. Menecerlərin rəhbərliyi hansı formalarda çıxış etmir?


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə