Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə3/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

A)) Miqyas effeti


 1. Bazarin tutumu

 2. Bazarda artım tempi

 3. Sahənin mənfəətliyi

 4. Qiymətin həlledici rolu


41.Firmaların sahəyə daxil olma maneələrinə aşağıdakılardan biri aid deyil:

A))”Xüsusi təsir” effekti

B) “İstehsal miqyası” effekti

C) ”Təcrübə əyrisi”effekti

D) Xərclərin müəssisənin ölçülərindən asılı olmayan bərabərsizliyi

E) Satış kanallarına daxilolma maneələr.


42. Başlıca ideyası “cəmiyyətin tələblərini nəzərə almaqla istehlakçılara lazım

olanı istehsal edirəm “ olan marketinq konsepsiyasının adı nədir?

A)) sosial- etik konsepsiya

B) istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

C) əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D) qarşılıqlı təsir marketinqi
43. Qədim filosoflar cəmiyyətin yoxsul vəziyyətdə yaşamasını nə ilə izah

edirdilər?

A)) Ədalətli idarəetmənin olmaması ilə

B) Vergilərin yüksək olması ilə

C Texnika və texnologiyanın yaxşı inkişaf etməməsi ilə

D) Məhsuldarlığın aşağı səviyyəsi ilə

E ) Müharibələrin tez-tez baş verməsi ilə44. Bu və ya digər ərazidə insanların uzun illər təsərrüfat fəaliyyətində əldə etdiyi bilik və vərdişlərinin məcmusu .......müəyyyən edir

A)) Məhsuldar qüvvələrin mövcud inkişaf səviyyəsini

B) İstehsal xərclərinin minimuma endirilməsini


C)Təbii ehtiyatların istifadəsinin intensivliyini

D )Ərazi – istehsal komplekslərinin formalaşmasını

E)İstehsalın insana daha çox fayda gətirən sahəsini
45. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Planlaşdırma ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.46. Differensiasiya nədir?

A)) Firmanın alıcını nadir və yeni keyfiyyət ilə xüsusi istehlak xüsusiyyətlərinə və ya satışdan sonrakı yeni xidmət ilə təmin etmək qabiliyyəti


 1. Əlavə edilmiş dəyərin alınmasında məhsul vahidinə sabit pul vahidi ilə ölçülmüş məsrəflər istehsal həcminin artımının faiz göstəricisi

 2. Aşağı məsrəflərə əsaslanan firmanın eyni məhsulu rəqiblərlə müqayisədə az xərclərlə layihələndirmək və satmaq qabiliyyətini göstərir

 3. Əl əməyinin səmərəlilik göstəricisi

 4. Avadanlığın səmərəli istifadə edilməsidir

47. Elmi İdarəetmə məktəbinin irəli sürdüyü hansıdır?

A)) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

B) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

C) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma;

D) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

E) Modellərin işlənib hazırlanması və idarəetmədə istifadə edilməsi48. Rəqabət mübarizəsində istehsal fəaliyyəti üzrə müvəffəqiyyətin həlledici amilini müəyyən edin:

A)) Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması;

B) Cəlbedici dizaynın olması;

C) Firmanın imicinin yüksək olması;

D) Məhsulu tez çatdırmaq imkanı;

E) Yeni məhsulların işlənib hazırlanması.49. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.50. Strategiyanın reallaşdırılması üçün maddi mükafatlandırma prinsipi deyil:

A)) İşçilərin hamısı mükafatlandırılmalıdır;

B) Mükafatlandırma sistemi dəqiq və ədalətli olmalıdır;

C) İşin qiymətləndirilməsi və mükafatın verilməsi arasındakı vaxt maksimum qısa olmalıdır;

D) Ancaq maddi mükafatlandırmaya əsaslanmalıdır;

E) Firma üçün vacib olan nəticələr işçi üçün əhəmiyyətli olmalıdır.51. Menecerin karyerasında irəliləyiş mərhələsi hansı yaş həddini nəzərdə

tutur?

A) ) 45 yaşadək;

B) 30 yaşadək;

C) 25 yaşadək;

D) 60 yaşadək;

E) 70 yaşadək52. Hansı təşkilatlar formal təşkilat adlanır?

A)) Yaradılması barədə hər hansı bir hüquqi akt mövcuddur; fəaliyyət göstərdiyi ölkədə dövlət qeydiyyatına alınmışdır; dəqiq adı, ünvanı məlumdur.

B) Üzvlərin sayı 100 nəfərdən çoxdur: möhürü vardır; bizneslə məşğul olur.

C) 100 mln. manat kapitalı vardır; möhürü vardır; emblemi vardır;

D) Ünvanı məlumdur; rəhbəri məlumdur; bizneslə məşğul olur;

E) Mürəkkəb texnologiya istifadə edir; məhsulları rəqabət qabiliyyətlidir; 10mln.manat pulu vardır;53. Sahənin hərəkətverici qüvvələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Rəqiblərin mövqelərindəki müxtəliflik

B)”Nou-houların yayılması

C) Marketinq sistemində dəyişikliklər

D) Sahənin qloballlaşması

E) Məhsuldarlığın və məsrəflərin strukturunda dəyişikliklər


54. Rəqabət hansı halda daha da güclənir?

A)) Kəmiyyət göstəricisi və keyfiyyət göstəriciləri bərabərləşdikcə


 1. Kəmiyyət göstəricisi az, keyfiyyət göstəriciləri çox olduqda

 2. Kəmiyyət göstəricisi çox, keyfiyyət göstəriciləri az olduqda

 3. Yalnız kəmiyyət göstəricisi artdıqda və ya azaldıqda

 4. Yalnız keyfiyyət göstəriciləri artdıqda və ya azaldıqda


55. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) ) demokratik

B) monarxiya

C) bürokratik

D) liberal

E) avtoritar56. Biznes təşkilatlarının müvəffəqiyyətinin tərkib elementləri hansılardır?

A)) Mövcud olmaq, nəticəlilik, səmərəlilik, məhsuldarlıq, qərarların praktikada reallaşması.

B) Mövcud olmaq, çoxlu məhsul satmaq, çoxlu mənfəət əldə etmək, keyfiyyətli məhsullar yaratmaq, yeni texnologiya tətbiq etmək;

C) Mövcud olmaq, yeni məhsul istehsal etmək, məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, hər şeyə qənaət etmək;

D) Məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, kütləvi istehsala üstünlük vermək, istehsalın həcmini artırmaq, kreditə məhsul satmaq, kredit almaq;

E) Mövcud olmaq, rəqabət mübarizəsinə girişmək, aşağı xərclər57. Müəssisənin strateji vəziyyətinin təhlili zamanı neçə metodla aparılır ?

A)) 4


B) 3

C) 5


 1. 2

 2. 6

58. Təşkilatların menecerlərsiz səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsinin səbəbi deyil:

A)) Menecerlər təntənəli tədbirlərdə təşkilatı təmsil edirlər;

B) Menecerlər müxtəlif elmi konfranslarda iştirak edir və öz məqalələrini nəşr etdirirlər;

C) Menecerlər dəyişən xarici mühit şəraitində təşkilatın davranış strategiyasını işləyib hazırlayırlar;

D) Menecerlər təşkilatın öz missiyasını yerinə yetirməsini təmin edirlər;

E) Menecerlər təşkilatın, bu təşkilata nəzarət edən insanların və təşkilatların maraqlarına xidmət etməsini təmin edirlər.59. Rəhbər inandırma yolu ilə təsiretmə prosesində öz hakimiyyətini artırır yoxsa azaldır?

A )) Azaldır;

B) Artırır;

C) Hakimiyyətin bu işə dəxli yoxdur;

D) And içir;

E) İcraçı ilə yarı bölür.60. İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?

A)) Təqaüdlər;

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D) Qabiliyyət;

E ) Gözləmələr.61. Funksional strukturun strateji cəhətdən zəif xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Funksional ixtisaslaşma hesabına “təcrübə əyrisi”effektindən istifadə imkanları çox böyükdür

B)Strategiyanın reallaşdırılmasında məsuliyyəti ali rəhbərlik daşıyır

C) Bir komanda kimi və ya birgə iş əvəzinə bölmələr arasında ziddiyətlərin yaranmasına daha çox şərait yaradır

,D) Strateji əhəmiyyətli proseslərin həddən artıq çox hissələrə bölunməsi

E) Menecerlərin şirkətin strateji problemlərinə sistemli yanaşma bacarıqlarının inkişafına şərait yaratmır


62. Məqsədlər üzrə idarəetmə prosesinin mərhələsi deyildir:

A)) Formal səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi.

B) Məqsədlərə nail olmaq üçün real planların işlənib hazırlanması;

C) Sistematik nəzarət və iş nəticələrinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi;

D) Planlaşdırılmış nəticələrə nail olmaq üçün təshihatlandırıcı hərəkətlər;

E) Dəqiq məqsədərin müəyyənləşdirilməsi;63. Aşağıdakı əsərlərdən hansında menecmentin tarixi inkişaf mərhələləri öz

əksini tapmışdır?

A)) Kiçik Kold St. Corc- «İdarəçilik fikrinin tarixi»

B) O.Şeldon - «İdarəetmə fəlsəfəsi»

C) A.Fayol - «Ümumi sənaye idarəetməsi»

D) F.Teylor - «Elmi menecmentin prinsipləri»

E) Q.Emerson- ”Əmək məhsuldarlığının 12 prinsipi”64. Firmanın xarici bazara çıxması səbəbi deyil:

A)) Əvvəlki müştərilərdən yaxa qurtarmaq;

B) Yeni müştərilər cəlb etmək;

C) Xərcləri azaltmaq;

D) Həlledici kompetensiyalardan daha geniş istifadə etmək;

E) Sahibkarlıq riskini azaltmaq.65. Aşağıdakılardan hansı məhsulun satışı ilə bağlı amillərə aid deyil:

A)) Keyfiyyətə nəzarət sistemində yenilik

B) Geniş pərakəndə ticarət şəbəkəsində mövcudluq

C) Satış üzrə aşağı məsrəflər

D) Təcili təchizat imkanları

E) Geniş topdansatış şəbəkəsi


66. Biznes təşkilatlarında hansı idarəetmə səviyyələri mövcuddur?

A)) 1. Ali idarəetmə səviyyəsi. 2. Orta idarəetmə səviyyəsi. 3. Aşağı idarəetmə səviyyəsi;

B) 1. Texniki səviyyə. 2. Nəzarət səviyyəsi. 3. İqtisadi səviyyə;

C) 1. Siyasi səviyyə. 2. İqtisadi səviyyə. 3. Nəzəri səviyyə;

D) 1. Ali səviyyə. 2. Texniki səviyyə. 3. Aşağı səviyyə;

E) 1. Orta idarəetmə səviyyəsi. 2. Ali idarəetmə səviyyəsi. 3. Siyasi idarəetmə səviyyəsi.

strategiyasıseçmək, xarici mühitə fikir vermək, əmək haqqı fonduna qənaət etmək;

67. Strategiyanın reallaşdırılması üçün vacib olmayan idarəetmə məsələsini göstərin;

A)) SWOT – təhlilin həyata kecirilməsi;

B) Heyətin sabit keyfiyyətli işləməsi üçün şərait yaradılması;

C) Daim təkmilləşdirmə metodikasının tətbiqi;

D) Resursların yenidən bölgüsü;

E) Strategiyanı dəstəkləyən siyasət işləyib hazırlamaq.68. “Mənim tabeçiliyimdə olanların hansı ehtiyacları vardır?” sualı menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Motivasiya ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Planlaşdırma ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.69. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbinə məxsus olan nəticəni müəyyən edin:

A)) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi;

B) Modellərin işlənib hazırlanması və idarə etmədə istifadə edilməsi;

C) İnsan davranışı barədə elmlərin idarəetmədə istifadə edilməsi;

D) Məhsuldarlığı yüksəltmək üçün modeli stimullaşdırmadan düzgün və sistematik istifadə olunması;

E) İşçini, işi səmərəli yerinə yetirmək üçün tələb olunan bütün resurslarla təmin etmək.70. Təşkilati strukturların strategiyalar uyğunlaşdırılması üzrə yanaşmaların növunə aid deyil:

A)) Mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat bölmələri

B) Funksional ixtisaslaşma

C) Coğrafi prinsip üzrə təşkiletmə

D0Qeyri-mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat bölmələri

E)Vahid rəhbərlik və strateji prioritetin müəyyən edilməsi elementlərini özundə birləşdirən matris strukturlar


71. Mənfəəti formalaşdıran əsas amillər zənciri aşağıdakı sxem kimi təqdim olunur:


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə