Stratejik plani toki ŞEHİt mehmet çAĞlar böLÜk ortaokulu “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.” Mustafa Kemal atatüRKYüklə 0,87 Mb.
səhifə7/7
tarix18.05.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#50684
1   2   3   4   5   6   7

STRATEJİK HEDEF 2. 3

Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal ve kültür amaçlı gezi sayısını 2‘den, plan sonunda 3’a çıkarmak.Performans Göstergeleri 2. 3

Hedef 2.3

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Düzenlenen Gezi Sayısı

2

2

90

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda yıl içinde düzenlenen sosyal ve kültür amaçlı gezi sayısı 1'dir.Tedbirler 2.3 Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Ünitelere göre yapılabilecek gezilerin tespit edilerek, bunun sene başında velilere bildirilerek plana alınması.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Velilerden gelen kültürel ve sosyal gezi isteklerinin değerlendirilerek plana alınması

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Kurumsal Kapasite Geliştirme: Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek.STRATEJİK HEDEF 3. 1

Okulun eğitim-öğretim ortamını gelişen teknolojiye ve eğitim sistemine uygun hale getirmek için her dersliğe akıllı tahta kurulmasını sağlamak.Performans Göstergeleri3.1

Hedef 3.1

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Fatih Projesi

0

0

7

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda akıllı tahta bulunmamaktadır.Tedbirler 3. 1Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Fatih Projesi ile sınıfların akıllı tahta ihtiyacını karşılanması

Okul İdaresi
0 TL

MALİYET TABLOSU (TABLO:36)

S.A. NO:

STRATEJİK HEDEF

2015 (TL)


2016 (TL)


2017 (TL)


2018 (TL)


2019 (TL)


1

Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış sağlamak.

2000

3000

3500

4000

4500


2

Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak.

2250

3150


3500


4000


4500


3

Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak.

750

1000

1250

1500

2000


4

Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolu arama alışkanlığı kazandırmak.

1750

2250

2500

3000

4000


5

Okulumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmak.

2150

2750

3500

4.150

5000


6

Okulumuzda sportif faaliyetlerin sayısının arttırılarak öğrencilerimizin kişilik ve düşünme becerilerini geliştirmek.

4250

5500

6250

7000

8000


7

Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle sanat ve kültür sevgisini arttırmak.

3000

3250


3750


4000


4500


8

Düzenlenen sosyal ve kültürel ve sanatsal yarışmalara öğrenci katılımının sağlanarak özgüven duygularını arttırmak.

1500

1750


2000


2500


3250


TOPLAM MALİYET

14.100

22650

2625030.150


35.750


KAYNAK TABLOSU (TABLO 33)


KAYNAKLAR


2015

(TL)


2016

(TL)


2017

(TL)


2018

(TL)

2019

(TL)

Etkinlikler

5.000

7.000

8000

8500

10000

Kantin

5.000

6.650

7500

8500

9750
Okul Aile Birliği

4000

6.000

7500

8150

9250
Diğer

100

3000

3250

5000

6750
Toplam


14100


22650


26250


30150


35750


4.BÖLÜM
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
a) İzleme ve Değerlendirme
İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıanlamını taşımaktadır.Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyaslaölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Okulumuz Stratejik Planının onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının izleme vedeğerlendirmesi de başlayacaktır.Planda yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunanstratejik hedeflere ulaşılabilmek için yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla Okulumuzda Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır.İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiler 6 aylık veya yıllık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları bir nüsha olarak hazırlayıp İzleme ve Değerlendirme Ekibine verecektir.Okulumuzun İzleme ve Değerlendirme Ekibi ( OGYE) Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ilgili raporları yıllık dönemler itibariyle raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshası Okul İzleme ve Değerlendirme Ekibine bir nüshasını da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme bölümüne gönderecektir.

İzleme ve Değerlendirme Ekibi, iyileştirme ekiplerden gelen yıllık performans değerlendirmelerini inceleyerek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflere ne derece örtüştüğünü rapor halinde okul müdürünün bilgisine sunacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birim ve kişilere geri bildirim yapılacaktır.

Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir akşama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

b) Raporlama

Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir.Plan dönemi içerisinde ve her yıl sonunda yürütülmekte olan faaliyetlerin önceden belirlenen performans göstergelerine göre gerçekleşme yada gerçekleşmeme durumuna göre rapor hazırlanacaktır.


TİRE ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜKORTA OKULU

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Toki Şehit Mehmet Çağlar Bölük OratokuluMüdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planı ekibimiz tarafından okulumuzdaki tüm birimlerin katılımıyla üst belgelere uygun olarak 01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde hazırlanmıştır.

Unvanı

Adı-Soyadı

İletişim

Müdür

H.Güven OTAR

05057268618

Müdür Yardımcısı

Mehmet GÖÇGÜN

5362293892

Rehber Öğretmen

GÜLBEYAZ KARABÖCEKEn az 2 Öğretmen
ZEHRA ALGEN

İZZET PIRILSU

ALİ BAYRAM
En az 2 ÖğrenciTUĞÇE AKARSU

CANSU BALABAN

En az 2 VeliŞÜKRAN YILDIZ

GÜLAY AKDAĞ


Destek Personeli


MUSTAFA OBAN
Okul Aile Birliği başkanı

GÜLCAN ENEZ

STK ‘lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası)

-
Muhtar

İBRAHİM UKİL

Not: Öğrencisi bulunmayan kurumlar ve bu şartları sağlayacak kadrosu bulunmayan okullar tüm kurumu kapsayacak şekilde ekip oluşturacaklardır.

01/01/2015


H.Güven OTAR

Okul Müdürü

TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2015–2019 STRATEJİK PLAN BİRİMLER SORUMLULUK İMZA SİRKÜSÜ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatın zorunlu kıldığı Toki şehit Mehmet çağlar Bölük Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ilgili birimlerin katkısıyla hazırlanmış ve 01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmeye hazır hale getirilmiştir.

Stratejik planın uygulamaya geçebilmesi için kurum yöneticilerinin planda yer alan tüm amaç, hedef ve faaliyetleri benimsedikleri ve uygulama yükümlülüklerini kabul ettiklerini imza karşılığı beyan etmeleri gerekmektedir.

Buna göre tüm yöneticilerin aşağıdaki ifade doğrultusunda stratejik planı Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamına gönderilmek üzere imzalamaları gerekmektedir.

Toki şehit Mehmet çağlar Bölük Ortaokulu Müdürlüğü Müdürlüğü’nün 2015–2019 yılları arasını kapsayan stratejik planını inceledim, tüm stratejik planın stratejik amaçlar doğrultusunda uygulanması ile ilgili sorumluluk alanıma giren amaç hedef ve faaliyetlerin yürütülmesi konusunda tüm yasal sorumlulukları kabul ediyorum”

S.NO

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

1

H.Güven OTAR

Okul Müdürü
2

Mehmet GÖÇGÜN

Müdür Yardımcısı01 / 01 / 2015

H.Güven OTAR

Okul Müdürü

BRANŞ BAZINDA ÖĞRETMEN SAYILARIBranşı

Erkek

Kadın

Toplam

1

Türkçe Öğretmeni

2

1

3

2

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

0

2

2

3

İngilizce Öğretmeni

-

2

2

4

Matematik Öğretmeni

1

2

3

5

Din Kültürü Öğretmeni

1

-

1

6

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

1

1

2

7

Beden Eğitimi Öğretmeni

1

0

1

8

Görsel Sanatlar Öğretmeni

1

0

1

9

Müzik Öğretmeni

0

1

1

10

Teknoloji Tasarım Öğretmeni

1

0

1

11

Rehberlik Öğretmeni

0

1

1

12

Bilişim teknolojileri öğretmeni

0

1
TOPLAM

8

11

19

ŞUBE BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
Şube

Öğrenci Sayısı

5

65

6

57

7

76

8

77

MEZUNİYET NOT ORTALAMALARI
2014-2015 eğitim öğretim yılı 8.Sınıf Not Ortalamaları

52,35


T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

Toki Şehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu
Sayı :94663815–602.04/01.01.2015

Konu: 2015–2019 Stratejik Planı

TİRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) 24.12.2003 Tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

b) 26.05.2006 Tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikc) Milli Eğitim Bakanlığının 29.09.2008 tarih ve2008/68 No.’lu Genelgesi.

d) Milli Eğitim Bakanlığının 25.06.2010 Tarihli AR-GE Birimleri Yönergesi.

e) Milli Eğitim Bakanlığının 16.09.2013 Tarih ve 2498734 Sayılı Onayı (Genelg.No: 2013/26)
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler Doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali Yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla Çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik Amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan Göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak Amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu İdarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, Kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların Belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, İlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır.

Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim Sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye’nin AB vizyonuna Uygun olacak şekilde hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı” İlgi(e) Bakan Onayı ile 16 Eylül 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı Olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri de beş yıllık stratejik Planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır.

Bakanlığımız Stratejik Planı (2015-2019) ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri Stratejik Planlarının uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları İlgi (e)genelge ile uygun görülmüştür.

Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ve okullarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2015-2019 yıllarını kapsayan Toki Şehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza;

Arz ederim.Gülcan ENEZ Hüseyin Güven OTAR

Okul Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü

OLUR

./…./.2015


Mehmet ERKUT

İlçe Millî Eğitim Müdürü
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə