Şüa diaqnostikasının ümumi sualları 1 Rentgenoqramanın heometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?


) Ön rentgenoqrammada olan, lakin yan proyeksiyada görünməyən, zolaq və ya xətvari kölgəlik nəyə xarakterikdir?Yüklə 1,95 Mb.
səhifə13/18
tarix30.06.2018
ölçüsü1,95 Mb.
#55334
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

673) Ön rentgenoqrammada olan, lakin yan proyeksiyada görünməyən, zolaq və ya xətvari kölgəlik nəyə xarakterikdir?

A) Payarası plevral şvart üçün

B) Hamısı düzgündür

C) Diskvari atelektazaya

D) Fibrinoz plevritə

E) Məhdud pnevmoskleroza


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
674) Divarkənarı törəmənin ağciyərdə yerləşməsinin göstəricisi nədir?

A) Hamısı düzdür

B) Girdəvari forma

C) Dəqiq konturlar

D) Müxtəlif proyeksiyalarda döş divarı ilə iti bucaqlar

E) Müxtəlif proyeksiyalarda formanın dəyişilməsi


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
675) Nə zaman ağciyərdə çoxlu sayda boşluqlar ola bilər?

A) Ağciyərin absesində

B) Çoxsaylı leyomimatozda

C) Böyrək şişlərin metastazında

D) Stafillokok pnevmoniyada

E) Çox fokuslu ocaqlı pnevmoniyada


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
676)Krupoz pnevmoniya zamanı hansı substrakt daha çox zədələnir?

A) Ağciyərin bütöv payı

B) Sağ və sol ağciyərin ayrı seqmentləri

C) Bir payın 1-2 seqmenti

D) Müxtəlif paylarda ayrı-ayrı seqmentləri

E) Bütün ağciyər


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
677) Ağciyər sahəsinin bir tərəfli total kölgəliyi haqqında daha çox məlumatı nə verir?

A) Standart proyeksiyalarda rentgenoqrafiya

B) Xətti tomoqrafiya

C) Bronxoqrafiya

D) Ona uyğun yan tərəfə uzanmış vəziyyətdə lateroqrafiya

E) Rentgenoskopiya


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
678) Ağciyərdə paylı kölgəliyin həcminin böyüməsinə səbəb nədir?

A) Klebsielyoz pnevmoniya

B) Ağciyər sarkoması

C) Krupoz pnevmoniya

D) Vərəm infiltratı

E) Plevrit


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
679)Pnevmoniyanın xroniki formasının göstəricisi nə sayılır?

A) Kölgəliyin yüksək intensivliyi

B) Zədələnmış ağciyər hissəsinin həcminin azalması

C) Dağılma boşluğu olması

D) Plevritin əmələ gəlməsini

E) Plevral şvartın olması


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
680) Ağciyərin pnevmoniya və vərəminin differensial rentgeno diaqnostikasında hansı əlamət əsas sayılmır?

A) Ocaqlı kölgəliklərin olması

B) Dinamikası

C) Lokalizasiya

D) Zədəsinin həcmi

E) Boşluqların olması


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987.
681) Ağciyər köklərinin ikitərəfli genişlənməsi nə zaman baş verir?

A) Qamartoxondromada

B) Ağciyər exinokokkozunda

C) Septik metastatik pnevmoniyada

D) Ağciyər lokalizasiya xarici birincili ağciyər şişlərinin metastazalarında

E) Sarkoidozda


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
682) Ağciyərin sistozlu payı üçün nə xarakterikdir?

A) Çoxsaylı nazikdivarlı boşluqları

B) Şəffaflığın artması

C) Ağciyər kökünün genişlənməsi

D) Ağciyər şəklinin güclənməsi və deformasiyası

E) Ağciyər şəklinin deformasiyası


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
683) Traxeyanın yerdəyişməsi nə zaman mümkündür?

A) Perikarditdə

B) Traxeal şişlərdə

C) Ağciyər şişlərində

D) Limfaadenitdə

E) Divararalığı şişlərdəƏdəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
684) Aspirasion pnevmoniyada ağciyərin hansı hissəsi daha çox zədələnir?

A) Yuxarı, orta və aşağı

B) Orta

C) Orta və yuxarıD) Aşağı və arxa

E) Yuxarı


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
685) Xroniki absesin əsas əlaməti nədir?

A) Ağciyərdə büzüşmə prosesi

B) Bronxoektazlar

C) Plevra bitişmələri (şvart)

D) Düz horizontal səviyyəsi

E) Boşluğun olması


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
686) Kisəli bronxoektazlar üçün ağciyər şəklinin hansı deformasiyalı görünüşü xarakterikdir?

A) Xəttvari kölgəlik

B) Torlu şəkli

C) Bərabər hücrəli

D) İlgəli

E) Qeyri-bərabər hücrəli


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
687) Diffuz pnevmosklerozun xarakterik əlaməti nədir?

A) Ağciyər hipertenziyasının əlamətləri

B) Köklərin “kobud” şəkli

C) Ağciyərin torvari şəkli

D) Ağciyər şəklin diffuz güclənməsi və deformasiyası

E) Diafraqmanın hərəkətliyinin azalması


Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку, 2001. 522 c.
688) Ocaqlı pnevmoniya ilə ocaqlı vərəmin differensial diaqnostikası üçün nə vacibdir?

A) Petrifikatların olmaması

B) Ocaqlı kölgəliyin konturları

C) Ocaqların yerləşməsi

D) Ocaqların böyüklüyü

E) Prosesin dinamikası


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
689) Xroniki hematogen-disseminasiyalı ağciyər vərəmi nə ilə xarakterizə olunur?

A) I, II, VI – seqmentlərin zədələnməsi ilə

B) Yerləşməsi geyri müəyyəndir

C) İki tərəfli total zədələnmə ilə

D) Orta pay zədələnməsi ilə

E) Aşağı pay zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
690) Vərəm kavernasının digər boşluqlarla differensial diaqnostikasında nə əhəmiyyətlidir?

A) Lokalizasiyası

B) Dinamikada prosesin qiyməti

C) Qıraqların konturu

D) Nahiyənin divarlarının qalınlığı

E) Mayenin olması


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
691) Poliserozit daha çox hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Dermotomiozit

B) Düyünlü periartrit

C) Revmatizm

D) Sistemli sklerodermiya

E) Sistemli qırmızı qurd eşənəyi


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
692) Vərəmli plevritin digər etiologiyalı plevritlərdən əsas fərqi nədədir?

A) Plevral mayenin olması

B) Plevral mayenin miqdarı

C) Punktatın sitoloji və bakterial tədqiqatı

D) Divararalığın yerdəyişməsi

E) Dinamikanı müşahidəsi


Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
693) Ağciyərin mərkəzi endobronxial xərçəngi üçün nə xarakterikdir?

A) Plevra boşluğunda mayenin toplanması

B) Diafraqmanın hərəkətinin pozulması

C) Kökü nahiyəsində kölgəlik

D) Kökü nahiyədə ağciyər şəklinin güclənməsi və deformasiyası

E) Ventilyasiyanın pozulması


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
694) Diametri 2 sm-dən böyük olan periferik ağciyər xərçəngi daha çox hansı formaya malikdir?

A) Qeyri-düzgün şarşəkilli və poliqonal

B) Qeyri-düzgün kürəvari

C) Düzgün şarşəkilli

D) Poliqonal

E) Şüalı
Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.


695) Ağciyərlərə mədə xərçənginin metastazının ən xarakterik forması hansıdır?

A) Solitar metastaz

B) Pnevmoniyaşəkilli metastaz

C) Miliar karsinoz

D) Çoxsaylı girdə kölgələr

E) Ağciyərlərin bazal şöbələrində limfangit


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
696) Ağciyər periferik adenomasının rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Qeyri-düzgün ovoid forma

B) Dairəvi forma və dəqiq konturlar

C) Qeyri-dəqiq konturlar

D) Düzgün ovoid forma

E) Ağciyər kökünə geniş atmanın olması


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
697) Kapsul kənarının kirəcləşməsi daha çox hansı sistlər üçün xarakterikdir?

A) Selomid

B) Bronxogen

C) Dermoid

D) Enterogen

E) Timus
Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.


698) Qamartomanı əvəlcə hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazımdır?

A) Tuberkuloma ilə

B) Bütün göstərilən törəmələrlə

C) Qeyri-spesifik iltihablı kapsullaşmış ocaqla

D) Periferik xərçəng

E) Solid metastazla


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
699) Bronxdaxili adenoma üçün hansı rentgenoloji simptom xarakterik deyil?

A) Seqmentin, payın həcmi böyüməsi

B) Seqmentin, payın həcmi azalması

C) Tomoqrammada bronxun amputasiyası

D) İnfiltrata oxşar kölgəlik

E) Bronx keçiriciliyinin pozulması


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
700) Tənəffüs zamanı cibləşmiş divaryanı mayenin kölgəsi necə dəyişir?

A) Dəyişmir

B) Nəfəs vermədə genişlənir

C) Nəfəs almada daralır

D) Nəfəs almada daralır və nəfəs vermədə genişlənmir

E) Nəfəs almada uzanır və nəfəs vermədə genişlənir


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
701) Hansı göbələk xəstəliklərini ağciyərin periferik xərçəngindən differensasiya etmək lazımdır?

A) Heç bir xəstəlik

B) Aktinomikoz

C) Aspergilloz

D) Kandidomikoz

E) Koksidioidlı mikoz


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
702) Gərginləşmiş qapaqlı pnevmotoroksun ən dəqiq əlaməti hansıdır?

A) Ürəyin ən güclü (“partlama”) vurğuları

B) Diafraqma hərəkətliyin artması

C) Ağciyər sahəsinin artmış şəffaflığı

D) Divararalığın əks tərəfə yerdəyişməsi

E) Diafraqma günbəzinin aşağı vəziyyətdə olması


Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
703) Hematoraksın ən xarakterik xüsusiyyəti nədir?

A) Uyğun diafraqma günbəsinin yüksək vəziyyəti

B) Xarakterik əlaməti yoxdur

C) Eksudativ plevrit əlaməti və horizontal səviyyəli maye

D) Uyğun diafraqma günbəsinin aşağı vəziyyəti

E) Horizontal səviyyəli mayeƏdəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
704) Mədə-bağırsaq traktının peristaltika vəziyyətini nəyin köməyi ilə obyektiv şəkildə qiymətləndirmək olar?

A) Video yazı və flüroqrafiya

B) Funksional sınaq

C) Rentgenoskopiya

D) Zonoqrafiya

E) RentgenoqrafiyaƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
705) Udlağın funksional xəstəliklərinin aşkar edilməsi üçün daha informativ metodika hansıdır?

A) (Zemtsova görə) kontrastsız rentgenoqrafiya

B) Relaksasiyaedici faringoqrafiya

C) Rentgenoskopiya

D) Barium ilə üfüqi vəziyyətdə rentgenoqrafiya

E) Funksional sınaq ilə (udma, Müller, Valsalv və s.)


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
706) Nəyin köməyi ilə mədə və ya bağırsağın divarının strukturunu müayinə etmək olar?

A) Ikili kontrastlaşma ilə

B) USM

C) Radionuklid müayinəsi iləD) MRT

E) KT


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
707) Nazik bağırsağın enteroimaləsinin digər rentgenoloji müayinələr metodlarından üstünlüyü nədir?

A) Fəsad vermir

B) Əks göstərişi yoxdur

C) Darılma sahələrinin və dartılmaların aşkar olunmasına imkan verir və müayinə müddəti qısalır

D) Funksional pozulmaların öyrənilməsinə imkan verir

E) Bariumun bağırsaqda hərəkətinin müddətini təyin etməyə imkan verirƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
708) Qarının istənilən yerində dairəvi və ya şarabənzəməyən formalı mozaik xarakterli kirəcləşmə nəyin əlamətidir?

A) Mədə-bağırsaq traktın bədxassəli şişi

B) Teratodermoid şiş

C) Sidik kisəsinin daşları

D) Əmələ gələn hematom

E) Parazitar sist


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
709) Peritona nisbətən qida borusunun abdominal hissəsi harada yerləşir?

A) İntraperitoneal

B) Ekstraperitoneal

C) Mezoperitoneal

D) Müxtəlif olur

E) Onun hansı hissədə yerləşməsindən asılıdırƏdəbiyyat: Əliyev M. Insanın rentgen anatomiyası. Bakı, 1973
710) ) Peritona nisbətən soxulcanabənzər çıxıntı harada yerləşir?

A) İntraperitoneal

B) Müxtəlif olur

C) Ekstraperitoneal

D) Onun hansı hissədə yerləşməsindən asılıdır

E) MezoperitonealƏdəbiyyat: Əliyev M. Insanın rentgen anatomiyası. Bakı, 1973
711) Sıx dolma zamanı tubulyar qida borusunun mənfəzinin orta eni nədən çox deyil?

A) 3 sm


B) 2 sm

C) 1 sm


D) 5 sm

E) 4 sm


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
712) Qida borusunda quru qidanın hərəkətinin səbəbi olan əsas motorika növü nədir?

A) İkincili peristaltik dalğa

B) Qida borusunun natamam spazmı

C) Qida borusunun total spazmı

D) Üçüncülü sıxılma

E) Birincili peristaltik dalğa

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов
713) Th12 (döş fəqərəsi) cisminin səviyyəsində aksial kəsik hansı anatomik strukturdan keçməyəcək?

A) Th12


B) Sol böyrək

C) Çəmbər bağırsaq

D) Dalaq

E) Onikibarmaq-acı bağırsaq keçiriciliyi


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
714) Böyüklərə nisbətən uşaqlarda diafraqma harada yerləşir?

A) Aşağı


B) Həmin səviyyədə

C) Dəqiq qanunauyğunluq yoxdur

D) Yuxarı

E) Nisbi aşağıƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
715) Normal tənəffüs zamanı diafraqmanın hərəkəti nəyə bərabərdir?

A) 4 sm və 5 sm

B) 2 sm və 3 sm

C) 1 sm və 2 sm

D) 0.5 sm və 1 sm

E) 6 sm və 7 sm


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
716) Qida borusu sisti üçün xarakterik forma hansıdır?

A) Oval


B) Dairəvi

C) “Qum saatı”-na bənzər

D) Qeyri-düz

E) Damla şəkilliƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
717) Udlağın iflici və ya parez zamanı rentgenoloji əlamət hansıdır?

A) Kontrast maddənin armudvari sinuslarda dərhal keçməsi

B) Kontrast maddənin udlaqdan assimetrik keçməsi

C) Armudvari sinusların deformasiyası

D) Üzüyəbənzər arxasında yumşaq toxuma məsafəsinin genişlənməsi

E) Kontrast maddənin volekullarda və armudvari sinuslarda gecikməsiƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
718) Paradoksal disfaqiyasına (duru qidanın ləngiməsi) hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

A) Kardioezofageal xərçəng

B) Qida borusunun yanığı

C) Qida borusunun divertikulu

D) Qida borusunun diafraqma dəliyinin yırtığı

E) Kardianın axalaziyası


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
719) Reflyuks-ezofagit nəyin nəticəsidir?

A) Mədənin aktivliyin artması

B) Heç biri düzgündür

C) Aşağı qida borusu svinktorunun tonusunun azalması və motorikasının pozulması

D) Qida borusunun motorikasının pozulması

E) Mədənin şirəsinin azalmasıƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
720) Qida borusu xoralarının daha çox rast gəlinən fəsadlarına nə aiddir?

A) Qida borusunun divarlarının perforasiyası

B) Mənfəzinin genişlənməsi

C) Mənfəzin çapıq daralması

D) Qanaxma

E) MaliqnizasiyaƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
721) Uzunluğu 6 sm-dən çox olan qida borusunun orta və aşağı nahiyəsinin dayanıqlı sirkulyar daralması və suprastenotik genişlənmə nəyi xarakterizə edir?

A) Endofit xərçəng

B) Mediastenit

C) Aşağı qida borusu svinktorunun tonusunun düşməsini

D) Yanıqdan sonrakı çapıqlı daralması

E) EzofaqospazmƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с
722) Çapıq dəyişikliyin nəticəsində qida borusunun qısalması və qida borusunun diafraqma dəliyinin fiksajlı yırtığı adətən nəyin səbəbidir?

A) Mədənin rezeksiyası

B) Reflyuks-ezofagit

C) Kardianın axalaziyası

D) Diabet

E) Ezofaqospazm


Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
723) Xroniki mediastenit zamanı əmələ gələn qida borusunun divertikulu necə adlanır?

A) Heç biri

B) Traksiyalı

C) Epifrenal

D) Pulsasiyalı

E) SenkerƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
724) Pulsasiyalı divertikullar qida borusunda əmələ gəlməsi səbəbi nədir?

A) Qida borusunun çapıqlı strikturlarında

B) Birincili vərəmdə, muniliazda

C) Ezofagitlərdə

D) Sklerozlu mediastenitlərdə

E) Qida borusundakı təzyiqin davamlı artmasıƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
725) Peptik ezofagitin əlamətləri hansılardır?

A) Adətən qida borusunun aşağı 1/3 hissəsində yaranması

B) Ölçü və formasını qida borusunun dolmasına, xəstənin vəziyyətinə və tənəffüs mərhələsinə görə dəyişməsi

C) Taxça simptomu

D) Qeyri-dəqiq konturlar, mənfəzin genişlənməsi və dolma deffekti

E) Mənfəzin daralmasıƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
726) Qida borusunun varikoz venalarının əlamətləri hansılardır?

A) Yuxarı 1/3 hissədə yerləşir

B) Qeyri-dəqiq konturlarla və dolma deffekti

C) Adətən qida borusunun aşağı 1/3 hissəsində yaranır

D) Qida borusunun dolmadan asılı olaraq ölçü və formasının dəyişməsi, xəstənin vəziyyətinə və tənəffüs mərhələsinə görə dəyişməsi

E) Mənfəzin genişlənməsiƏdəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.

Yüklə 1,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə