Sunay Demircan Proje Nedir?


KAVRAM BELGESİ FORMU I. KAVRAM BELGESİYüklə 353,68 Kb.
səhifə4/4
tarix23.01.2018
ölçüsü353,68 Kb.
1   2   3   4

KAVRAM BELGESİ FORMU

I. KAVRAM BELGESİ

Kavram belgesinin metni:
 • 2 cm kenar boşluklu Arial 10 yazı tipinde (A4 boyutlu) 4 tam sayfayı geçmemeli;

 • aşağıda istenen bilgileri vermeli. Başvuru sahibi, başvuranın değerlendirilmesi için yararlı/önemli görülen bazı bilgiler ilave edebilir;

 • değerlendirmeyi kolaylaştırmak için olabildiğince açık bir dille yazılmalıdır.
 1. Projenin İlgililiği (Bu bölüm başvurunuza 15 puan getirebilir. Değerlendirmeyi geçebilmek için bu bölümden 12 puan alınması gerekmektedir.)


 1. Kırsal toplulukların karşı karşıya olduğu problemlerin genel bir sunumunu, analizini ve tüm seviyelerde bu problemler arasındaki ilişkileri gösteriniz. Problemlerin analizi sürecinde toplumla bir danışma süreci yürütüldü mü?

Çok kısa ve net olarak mevcut durum analizinin sonuçları belirtilecek, mevcut durumda ortaya çıkan resmi nasıl tanımlarsınız? Mevcut durumdaki sorunları tespit ederken sorunların doğrudan muhatabı olan paydaşlarla görüşüldü mü? Mevcut durum nasıl tespit edildi? Katılımcılık gözetildi mi?

A ve B Belediyeleri (toplam 16 köy kapsıyorlar, nüfuslar…..????) nin ortak sorunu içme suyu eksikliğidir. Her iki Belediye’de de içme suyu yeraltı kuyularında sağlanmaktadır. Ancak, özellikle yaz mevsiminde yeraltı su seviyeleri düştüğü için (18lt/sn den, 3 lt/sn ye düşüyor) köylerin ve Belediyelerin ciddi su sorunları ve buna bağlı olarak da sağlık sorunları yaşanmaktadır. Son 4 yıl içinde A Belediyesi dâhilindeki köylerde dizanteri vakası %40 artmıştır. Buna karşılık B Belediyesi sınırındaki köylerde dizanteri özellikle 0-7 yaş çocuklarda %60 artmış, bununla birlikte hepatit a ve b görülme sıklığı yükselmiştir.

Şimdi köylerin tüm içme suyu dışardan taşımayla sağlanıyor.

Mevcut kuyular kuruduğunda alternatif kaynak olarak her iki beldenin köyleri X dağlarının eteklerinde bulunan pınarlardaki suyu kullanıyorlar. Buradan suyu her gün kadınlar ve kız çocukları yürüyerek veya eşeklerle evlere taşıyorlar.

Mevcut durumun analiz edilmesi ve ortak çözümler üretilmesi amacıyla her iki belediye de önce ayrı ayrı sonar da birlikte köy temsilcilerinin ve resmi kurum temsilcilerinin de katılımıyla …. Tarihlerinde toplam 4 toplantı yapmışlardır. Sonuç olarak bu projenin birlikte hazırlanmasına karar verilmiştir. ….

 1. Projeniz aracılığı ile çözmeye çalıştığınız belirli problemleri açıkça tanımlayınız

Bu projeyle çözülmesi düşünülen ve sorun analizinde tanımlanmış olan sorunları burada net olarak belirtmek gerekiyor. Yeterli içme suyu yok (neden?) →Su kaynakları kuruyor (neden?) → Yazları bahçe sulamada kullanılıyor (neden?) → sulama suyu yok (neden?) … Burada sorun analizinde yapılacak olan bir sorun ağacından yararlanılır. Neden bahçecilik yapılıyor? Sadece bir alışkanlık mı? Ciddi bir gelir getirici faaliyet mi? Sulama mı öncelikli ve acil yoksa içme suyu mu? Susuzluğun beraberinde getirdiği başka ne gibi sorunlar var? Kadınların üstüne düşen yüklerin artması, sağlık sorunlarının artması gibi. Tüm bu sorunların bir birleriyle olan ilişkileri ve nedenler kısa ve net cümlelerle belirtilmeli.

 1. Hedef gruplar ve yararlanıcılarla yürütülen danışma sürecini de içererek problemleri nasıl belirlediğinizi açıklayınız.

Yukarda sayılan sorunları nasıl öğrendiniz? Kimlerle, ne gibi görüşmeler, araştırmalar, toplantılar yapmak suretiyle böyle bir sorun analizi gerçekleştirdiniz? Bu bölümde biraz paydaşlarla olan ilişkinizi ve paydaşların sorunun ortaya konulmasındaki rollerini açıklamanız gerekiyor. Mesela su taşıyan kadınlarla görüşüldü mü? Sorunu nasıl tanımlıyorlar? Bahçe sulayanlar? Sağlık ekipleri hastalıklar için nasıl bir ilerleme öngörüyorlar…?

 1. Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların kısa bir tanımını yapınız.

Hedef grup: Projenizden doğrudan etkilenecek olanlardır. Yani, projenin çözmek istediği sorundan doğrudan acı çeken ve projeyle birlikte acısı hafifleyecek olanlar. Hedef grubun proje içinde net tanımlanması gerekir. “…. Köylerinde yaşayan 12-25 yaş arası 470 genç kız ve erkek”, “…. Köylerinde tarımla uğraşan 56 aile”, “ilinde madde bağımlısı olmuş ve sokakta yaşayan 50 çocuk” gibi. Projenizin tüm faaliyetleri hedef grubun özellikleri göz önüne alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Hedef grubun cinsiyeti, inançları ve gelenekleri faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanma yöntemini belirleyen önemli faktörler arasındadır.

Dolaylı/nihai faydalanıcılar (final beneficiaries) ise projenizin elde ettiği sonuçların yaratacağı uzun vadeli etkiler sayesinde hayatlarında değişiklik olacak olan kişi ve gruplardır daha çok. Örneğin sokak çocukları için yapılan bir projede çocuklar ve aileleri hedef grup ise, o mahalle veya şehirde yaşayan diğer insanlar da nihai faydalanıcı olabilirler. Hedef grup niceliksel ifadelerle tanımlanabilirken, nihai faydalanıcılar için niceliksel veriler sunmak kolay olmayabilir.

 1. Teklifin, genel olarak hedeflenen kırsal toplulukların ve özel olarak hedef grupların/nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgililiğini gösteriniz.

Bu projeyle belli bir soruna müdahalede bulunmayı tasarlıyorsunuz. Yapmayı tasarladığınız müdahale biçimi, kullanacağınız araçlar ve yöntemlerin hedef grubun ve nihai faydalanıcıların ihtiyaç ve taleplerine, çözmeyi düşündüğünüz sorunun çözümüne ne kadar uygun? Burada yine projenizin paydaşlar analizinde elde ettiğiniz bilgilerle sürecin katılımcılığını göstermeniz gerekiyor. Hedef grup tarafından benimsenen ve hedef grubun içinde olduğu bir proje hazırlandığını göstermeniz gerekli. Projenin hazırlanma ve uygulanma aşamalarında kullanılacak yöntemler (eğitimler, seminerler, toplantı yönetimleri, yayınlar, vb.) hedef grubun dinsel, ekonomik, cinsiyet ve geleneksel değerleriyle çatışmayacak biçimde geliştirildi mi?

 1. Teklifinizin Başvuru Rehberinde sunulan öncelik ve gerekliliklerle ilgisini gösteriniz.


Hibe çağrısı rehberinde belirlenmiş olan program önceliklerinden hangileriyle projenizin hedefi örtüşüyor bunun net olarak yazılması gerekli. Örneğin “2. Program önceliği olan ….. bizim projemizin hedefiyle tamamen örtüşmektedir, zira projemizin hedeflediği gibi ….. konusunda yapacağımız müdahaleler (faaliyetler), bölgede tespit ettiğimiz sorunların çözümünü sağlayacak ve bu çözümlerle birlikte meydana gelecek değişim program önceliklerinin kapsamı içinde yer alacaktır….” Tarzında bir açıklama yeterli olabilecektir.

 1. Projenin tanımı ve etkinliği (Bu bölüm başvurunuza en fazla 20 puan getirebilecektir.)

a. Bu teklif edilen projeyi, projenin hazırlanmasına neden olan arka plana dair bilgiyi de kapsayacak biçimde (istatistikler, araştırmalar ve ilgili yayınlar), tanımlayınız. Bu açıklama aşağıdaki başlıları da içermelidir: • projenin genel amacı, çıktıları ve beklenen sonuçlarının tanımı;

Projenizin genel hedefi, özel hedefi, sonuçları/çıktıları burada tanımlanacak. Kısa ve net hedef cümleleri yeterli olacaktır. Hedefler ve sonuçları yazarken niceliksel verileri kullanmak önemlidir, yani SMART hedef cümleleri yazmaya dikkat edilmelidir. Genel hedef cümleniz bir ideal durumu tanımladığı için daha soyut bir cümle olabilir: “B kasabasında yaşayan insanların sürekli, sağlıklı ve yeterli miktarda suya ulaşmalarının sağlanması” gibi. Ama, bu genel hedefe bizi yaklaştıracak olan proje hedefimiz veya diğer adıyla özel amacımız çok daha net bir cümle olmalıdır. Proje hedefi cümlesi bizim proje sonunda ulaşacağımız durumu tanımlayan bir cümle olmalıdır. Proje hedefi, hedefler ağacında belirlenmiş olan farklı seviyelerdeki hedef cümleleri içinden, strateji analizi sonunda seçilir. Bir önceki genel hedef örneğinden yola çıkarsak, proje hedefi cümlesi şöyle olabilir: “Bir yıl içinde A, B, C, köylerinde yaşayan toplam 60 ailenin, en az 600 dekar arazide damla sulamaya başlaması”. Böyle bir proje hedefinin sonuç cümlesi ise bu hedefe ulaşıldığında elde edilen somut faydayı veya değişimi tanımlayan bir cümle olmalıdır: “B kasabasının mevcut su kaynaklarında .... kadar su tasarrufu sağlandı” gibi. Çıktılar ise proje faaliyetleri sonunda üretilen her türlü malzeme, rapor ve benzeri üründür.

 • önerilen faaliyetlerin ve bunların etkinliğinin açıklanması;

Projenizde belirlediğiniz hedefe ve ara hedeflere sizi ulaştıracak olan faaliyetlerin burada belli bir sistematiğe göre sıralanması gerekir. Faaliyetlerinizin çok detaylı yazılmasına gerek olmasa da ana hatlarıyla belirtilmesinde yarar olacaktır: “1. damla sulama konusunda çiftçi eğitimleri, 4’er günlük, üç blok halinde (her bir eğitime 20’şer çiftçi katılacak). 2. damla sulama konusunda gerekli olan alet-ekipmanların satın alınması ….”, 3. “Damla salama faaliyetlerinin ilk olarak belirlenmiş olan çilek, yer fıstığı ürünlerinde pilot olarak başlatılması”, 4. Dört köyde, birer hafta arayla tüm köy halkına açık tarla günleri düzenlemek. 5. Kadınların tarımdaki rolleri üzerine kadınlar için ve erkekler için ayrı ayrı ve en sonunda toplu halde üç adet seminer ve çalıştaylar yapmak. 6. Damla sulama konusunda broşür ve bilgilendirici yayın hazırlamak ….”

 • Eğer varsa proje ortaklarının katkısı, rolleri ve başvuru sahibi ile ilişkileri ve başvuru sahibinin onlarla ilişkileri; Unutmayınız ki, 1. Öncelik altında ortaklık zorunludur.

Şayet projenizde ortağınız varsa, proje içinde ortağınızın üstleneceği görevlerin burada belirtilmesi gerekir.

 • diğer olası paydaşlar (iştirakçiler, özel sektör vs.), onların beklenen rolü ve/veya projeye yönelik potansiyel tutumları. Unutmayınız ki, 3.Öncelik altında işbirliği zorunludur.

Diğer paydaşlarınız (kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör gibi.) proje içinde ortak olmaksızın katkı sağlayacaklarsa veya roller üstleneceklerse burada belirtmek gerekir. Örneğin bir yerel medya kuruluşu projenizle ilgili düzenli yayın yapma sözü vermişse onu burada belirtebilirsiniz. Bu paydaşların katkılarının projeye nasıl olumlu etki yapacağı da belirtilmeli.


 1. Eylemin sürdürülebilirliği
 1. Bir ilk risk analizi ve beklenmeyen durum planları verin. Bu en azından önerilen her eylemle ilintili risklerin bir listesini ve bu riskleri aşmaya yönelik önlemleri içermelidir. İyi bir risk analizi fiziksel, çevresel, siyasi, ekonomik ve sosyal olmak üzere bir risk çeşitliliğini içerecektir. Unutmayınız ki tam puan riskler önceliklendirilmiş ise verilecektir.Projenizi uygulanmasına yönelik belirlediğiniz riskler nelerdir? Yani projede elde etmeyi tasarladığınız sonuçlara sizi ulaştıramayabilecek olan dışsal koşullar var mı? Varsa bunların etkisini önlemek veya azaltmak için önlemler düşündünüz mü?

Çocuklara yönelik bir eğitim planladıysanız ve ailelerin son anda çocukları eğitime yollamaktan vazgeçebileceklerini öngörüyorsanız bu ciddi bir risktir ve aileleri ikna etmeye yönelik bir “B” planınızın olması gerekir.

Bu plan en az, her faaliyetle ilgili risklerin bir listesini ve bunlara ilişkin azaltıcı tedbirleri içermelidir. İyi bir risk analizi, fiziksel, çevresel, politik, ekonomik ve sosyal riskler gibi çeşitli riskleri içermelidir.

 1. Uygulama süreci ve sonrası için temel ön koşul ve varsayımları listeleyiniz.

Uygulama aşaması ve sonrası için temel ön koşulları ve varsayımları belirtiniz. Önkoşul faaliyetlerin yapılabilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gereken koşullardır. Örneğin ceza ve tutukevlerindeki mahkûmlara yönelik eğitim programı yapılacaksa, bunun önkoşulu Adalet Bakanlığı’nın gerekli kurumundan izin almaktır.

 1. Proje bittikten sonra sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağınızı açıklayınız. Unutmayınız ki, özel önlemler listelenmek zorundadır.

Proje bittikten sonra sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağınızı açıklayınız. Bu, eğer varsa, gerekli tamamlayıcı faaliyetleri, yerleşik stratejileri, sahiplik durumunu içerebilir. Sizin projeniz bittikten sonra oluşan olumlu etkileri Belediye veya bir kamu kuruluşu üstlenip sürdürebilir. Veya proje ekibi olarak siz olanaklarınız varsa sürdürebilirsiniz. Bu bölümde elde ettiğiniz etkileri ne şekilde ve hangi olanaklarla sürdüreceğinizi açıklamanız bekleniyor.

II. KAVRAM BELGESİ İÇİN KONTROL LİSTESİKAVRAM BELGENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ BİLEŞENLERDEN HER BİRİNİN TAM OLDUĞUNU VE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:Başvuran tarafından doldurulacaktır.

Teklifin başlığı:

Yes

No

1. Bu teklif çağrısı için ilan edilen kavram belgesi talimatlarına riayet edilmiştir2. Teklif makineyle (bilgisayar, daktilo vb.) yazılmış ve İngilizce veya Türkçe dilinde yazılmıştır.
3. Kurye servisiyle/elden teslim yoluyla gönderilmiş ise, bir orijinal ve 3 kopya dahil edilmiştir. Şayet e-mail ile gönderilmişse, “N/A” yazınız4. Kurye servisiyle/elden teslim yoluyla gönderilmiş ise, kavram belgesinin elektronik bir versiyonu (CD-Rom) ilişikte verilmiştir. Şayet e-mail ile gönderilmişse, “N/A” yazınız5. Eylem uygun bir yerde (yerlerde) uygulanacaktır.6. Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyet ve sahiplik haklarına saygı gösterilmiştir.7. Eylemin süresi 18 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır.8. Eylemin süresi (Amaç 1 ve 2 için) 9 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzun, (Amaç 3 için) 6 ay veya daha uzundur.9. Talep edilen katkı, başvurduğunuz Öncelik altında izin verilen asgari miktara eşit veya daha yüksektir.

 • Öncelik 1: 300 000 EURO

 • Öncelik 2: 100 000 EURO

 • Öncelik 3: 30 000 EURO10. Talep edilen katkı, başvurduğunuz Öncelik altında izin verilen azami miktara eşit veya daha düşüktür:

 • Öncelik 1: 700 000 EURO

 • Öncelik 2: 300 000 EURO

 • Öncelik 3: 100 000 EURO11. Talep edilen katkı, toplam uygun maliyetlerin % 50’si (gereken asgari yüzde) veya daha yüksektir.12. Talep edilen katkı :

 • Şayet Öncelik 1’e başvurduysanız, toplam uygun maliyetlerin % 85’i (izin verilen azami yüzde) veya daha düşük

 • Şayet Öncelik 2’ye başvurduysanız, toplam uygun maliyetlerin % 90’ı veya daha düşük

 • Şayet Öncelik 3’e başvurduysanız, toplam uygun maliyetlerin % 95’i veya daha düşüktür.


13. Başvurulan Öceliklerin gerektirdiği ortaklık ve işbirliği koşulları karşılanmaktadır:

 • Öncelik 1 altında: en az iki belediyeyle ortaklık

 • Öncelik 3 altında: projenin hedef aldığı köylerdeki muhtarlıklarla işbirliği.


14. Başvuranın Beyanı doldurulmuş ve imzalanmıştır.15. Bu Kontrol Listesi ve başvuranın Beyanı doldurulmuş ve Kavram Belgesiyle birlikte gönderilmiştir.
III. KAVRAM BELGESİ İÇİN BAŞVURANIN BEYANI


Her ortak dahil, başvuranın yetkili imzacısı sıfatıyla aşağıda imzası bulunan kişinin temsil ettiği başvuran aşağıdaki koşulları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder:
 başvuran, ortakları ile birlikte, eylemin hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmez.

 başvuran ve ortakları, AK dışsal eylemler için sözleşme prosedürlerine ilişkin Pratik Rehber’in 2.3.3. Bölümünde (bakınız: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm) sıralanan ve sözleşmeye katılmaktan dışlayan durumlardan herhangi birisi içinde değildir. İlave olarak, anlaşılmış ve kabul edilmiştir ki; şayet bu durumlardan birisi içinde olmamıza rağmen katılmış isek, Pratik Rehber’in 2.3.5. bölümü uyarınca, diğer süreçlerden dışlanabiliriz.


 başvuran ve (var ise) her bir ortak Başvuranlar için Rehber’in 2.1.1 ve 2.1.2 sayılı bölümlerinde gösterilen kriterlere göre uygundurlar;
 başvuran, kendisine bir hibe verilmesi tavsiye edildiği takdirde, Başvuranlar için Rehber’e ilişik (eklenti G) Standart Sözleşmede yer alan sözleşme şartlarını kabul eder;
 başvuran ve ortakları, Toplulukların mali çıkarlarının korunması amacıyla, kişisel bilgilerinin iç denetim servislerine, Avrupa Denetçiler Mahkemesine, Mali Usulsüzlükler Heyetine veya Avrupa Sahtecilikle Mücadele Bürosuna iletilebileceğini, bildiklerini beyan eder.

Başvuran adına imza edilmiştir
İsim

İmza

Görev

Tarih


Kullanılan kaynaklar:


 1. F. Salman, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Ders Notları – 2003 STGP

 2. F. Salman, G. Aydemir, S. Demircan, Proje Hazırlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 2002STGP

 3. F. C. Tekindağ, Proje Döngü Yönetimi, 2004 STGP

 4. S. Demircan, Proje Uygulama Rehberi, 2007 STGM

 5. S. Demircan, Projelerde İzleme ve Değerlendirme, 2007 STGM

 6. Australian Agency for International Development, 2000

 7. European Commission, Project Cycle Management: A Handbook, 2006


1 Başvuran kuruluş Avrupa Komisyonuyla bir sözleşme imzalamış durumda ise.

2 Örneğin, belediye, dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif vb.Yüklə 353,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə