T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğIYüklə 3,21 Mb.
səhifə5/51
tarix22.01.2018
ölçüsü3,21 Mb.
#39911
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

MADDE 61 – 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinin (d) bendi ile 70 inci maddesi kapsamındaki hak sahipleri ve mevcut yatak miktarı içinde her yıl yüzde ondan aşağı olmamak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oran veya sayıda sivil hastalar, döner sermaye teşkil edilmiş askerî hastanelerde muayene ve tedavi olabilirler.”MADDE 62 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “sözleşmeli astsubaylar ile uzman erbaşlar” ibaresi “sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 63 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Uzman erbaşların barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıt’a, karargah ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinden sayılmaz.”MADDE 64 – 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “onbeş yıldır” ibaresi “on yıldır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez.”MADDE 66 – 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Ortaokul ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip uzman jandarmalardan görevde bulundukları süre içerisinde lise ve dengi okul öğrenimini tamamlayanların, mevcut derece ve kademelerine bir derece ilave edilmek suretiyle 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvele intibakları yapılır.

Uzman jandarmalardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilir. İki veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamaz.

İki veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra uzman jandarma nasbedilenlerin intibakları, yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uzman jandarmalığa nasıplarında yapılır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

Uzman jandarmaların, yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

İntibak yoluyla yapılacak derece ve kademe ilerlemelerinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olan uzman jandarmalar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Bunlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olanlardan; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, askeri ve varsa mülki sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.

Ortaokul ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hali uygulanmaya devam olunur.”

MADDE 67 – 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan uzman jandarmaların, 926 sayılı Kanuna ekli Ek-IX sayılı Cetvelin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki haline göre belirlenmiş olan derece ve kademelerine; lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece, iki yıl süreli yükseköğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece ve bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenim düzeyine sahip olanlara bir derece ve iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlara ise iki derece ilave edilerek 926 sayılı Kanunun Ek-IX sayılı Cetveline intibakları yapılır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.

Uzman jandarmaların bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecelerinin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

Statü değiştirerek subay veya astsubaylığa geçirilenlerden halen görevde olanlar da birinci fıkra ile düzenlenen intibak hükümlerinden yararlandırılır.

Uzman jandarma olarak görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya uzman jandarma görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, uzman jandarma görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve bu madde esas alınarak 926 sayılı Kanunun Ek-IX sayılı Cetveline göre yeniden belirlenir. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.”MADDE 68 – 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olanlar veya terhis edilenler sözleşmeli subay olabilirler.”MADDE 69 – 4678 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip askeri eğitime alınır. Askeri eğitim ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.”MADDE 70 – 4678 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş yıl” ibaresi “on yıl” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşların öğretim üyesi kadrolarında atamalı olarak görev yapanlarda yukarıda belirtilen fiili hizmet yılı şartı aranmaz.”MADDE 71 – 4678 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş yıl” ibaresi “on yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72 – 4678 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sözleşmeli subaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisansüstü öğrenim yaptırılanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden faydalanır.”MADDE 73 – 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan harp akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.”MADDE 74 – 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir. İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan harp okullarında atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.”MADDE 75 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya mevcut yatak miktarı içinde yüzde ondan aşağı olmamak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oranda yatırarak yapmak.”MADDE 76 – 2955 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yönetmelikte belirlenmiş istihdam esaslarına göre atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.”MADDE 77 – 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 32 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan astsubay meslek yüksek okullarında atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.”MADDE 78 – 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlar tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir.”MADDE 79 – 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 80 – Bu Kanunun;

a) 62 nci maddesi 15/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,

b) Diğer hükümleri,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 81 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/6/2012
[R.G. 03 Haziran 2012 – 28312]

—— • ——


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6321 Kabul Tarihi: 31/5/2012

MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“6. Havacılık hizmetlerinde.”MADDE 2 –13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası:

MADDE 79- Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir.

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Trafikten men edilen veya çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan araçların, çektirilmesi ya da kaldırılıp götürülmesi ile bu araçların koyulacağı yerler ve bu işlemlerin ücretlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirtilir.”

MADDE 3 – 2918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci fıkrada gösterilen idari para cezası üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanır. Ayrıca, araç her defasında altmış gün süre ile trafikten men edilir.

Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da birinci fıkrada belirtilen cezanın üçte biri oranında idari para cezası uygulanır.”

MADDE 4 – 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunan hava yolu şirketlerine hava taşıma araçlarının, motorlarının ve bunların aksam ve parçalarının; kurulu bulunulan ülke mevzuatına göre bunları kiralama yetkisini haiz olan şirket, kuruluş ve finansal kiralama şirketleri tarafından, finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak en az 2 yıl süreyle yurt dışından kiralanması işlemleri, bu Kanun kapsamında finansal kiralama olarak değerlendirilir.”MADDE 5 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun 52 nci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik çerçevesinde “İtfaiye Eri” kadro unvanına atanmak üzere açılmış olan sınav sonucunda başarılı oldukları ilan edildiği halde herhangi bir sebeple atamaları yapılmamış olanlar, bu işlemler sebebiyle dava açmış olmaları halinde davadan vazgeçmeleri, açmış oldukları dava lehlerine sonuçlananlar ise mahkeme tarafından karara bağlanmış tazminat veya geriye dönük maaş haklarından yazılı olarak feragat etmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde atama işlemleri tamamlanarak göreve başlatılır.”MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/6/2012
[R.G. 03 Haziran 2012 – 28312]

—— • ——


YÖNETMELİK
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut (f) bendi ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

f) Fire: Sigara ve diğer tütün mamullerinin üretim faaliyetleri esnasında buharlaşma, gaz olarak havaya karışma veya kuruma şeklindeki eksilmeleri,MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Sigara ve diğer tütün mamullerinin fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.”MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2010

27749

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2011

28086

27/12/2011

28155


[R.G. 05 Haziran 2012 – 28314]

—— • ——GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu : Onuncu Kalkınma Planı HazırlıklarıGENELGE

2012/14

Günümüzde kalkınma; ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, insani gelişmişlik gibi kavramları da içine alacak şekilde çok boyutlu bir anlayışla tanımlanmaktadır. Ülkemizde de kalkınma çabalarının bu tanıma uygun olarak bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde kamu yönetiminde stratejik bakışı esas alan, bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik hayatta rekabet gücünü merkeze alan ve her alanda adaleti gözeten üretim odaklı bir yaklaşım, kalkınma sürecinde belirleyici olacaktır.

Toplumumuzu hak ettiği yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda, kalkınmanın yukarıda tarif edildiği şekliyle gerçekleştirilmesi için Onuncu Kalkınma Planı çalışmaları başlatılmıştır. Kalkınma Planı, ülkemizin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika dokümanı olacaktır.

Daha önce 61. Hükümet Programıyla 2023 vizyonu ortaya konulmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde özveriyle çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı, bu vizyon doğrultusunda ve katılımcı bir anlayışla ülkemizin bugüne kadarki kalkınma çabalarını daha da ileriye taşıyacaktır.

Sağlanan istikrar ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde, yaşanan büyük küresel krize rağmen ekonomik istikrar korunmuş ve yüksek büyüme oranlarına ulaşılmıştır. Ülke olarak bu dönemde sergilenen dinamizmin ve dış şoklara karşı oluşturulan esnek yapının korunarak geliştirilmesi, önümüzdeki dönem için ortaya konulacak hedeflerin gerçekleştirilmesinde güvence teşkil edecektir.

Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, Planın hazırlık çalışmaları, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu çalışmalar esnasında, ülke sorunları ve çözüm önerileri, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Bu kapsamda, ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle Planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Kalkınma Planlarının hazırlık sürecinde katılımcılık anlayışının önemli unsuru olan özel ihtisas komisyonları kurulmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında da aynı yaklaşım benimsenerek, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen konularda Ek 1 sayılı listede belirtilen özel ihtisas komisyonları kurulacaktır. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığınca davet edilen uzmanlardan oluşan ve Ek 2 sayılı listede yer alan çalışma grupları oluşturulacaktır. Kalkınma Bakanlığınca ihtiyaç duyulması durumunda, sözkonusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların ülke sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapacakları kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalar, Planda yer alacak ilke ve politikaların belirlenmesine ışık tutacaktır. Ayrıca, komisyon raporlarının; başta akademik çalışmalar olmak üzere diğer birçok çalışmaya kaynak teşkil etmesi nedeniyle, raporlarda yer alacak rakamsal veriler, analizler, politika ve proje önerileri büyük önem taşımaktadır.

Özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının; çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, bütün katılımcılardan azami düzeyde fayda sağlayacak bir anlayışla Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu doğrultuda, özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler, Kalkınma Bakanlığınca ilgili kurumlardan yazıyla talep edilecektir. Bu şekilde komisyonlarda görev yapmak üzere ismen davet edilen temsilcilerin toplantılara katılması, ilgili kurum ve kuruluşlarca temin edilecek, isim verilmeyen durumlarda ise uygun temsilciler belirlenerek isim, unvan ve iletişim bilgileri Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılmaları sağlanacaktır.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

EK 1: ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Büyüme

2- Cari Açık

3- Yurtiçi Tasarruflar

4- Finansal Hizmetler

5- Vergi


6- Yerel Yönetimler Maliyesi

7- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği

8- Kamu İşletmeciliği

9- Kamu Yönetimi

10- İmalat Sanayiinde Dönüşüm

11- Madencilik Politikaları

12- Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği

13- Bitkisel Üretim

14- Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği

15- Hayvancılık

16- Su Ürünleri

17- Sürdürülebilir Orman Yönetimi

18- Ulaştırma ve Trafik Güvenliği

19- Enerji Güvenliği ve Verimliliği

20- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

21- Turizm

22- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

23- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

24- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik

25- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik

26- Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği

27- Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik

28- Yerel Yönetimler

29- Girişimciliğin Geliştirilmesi

30- KOBİ'lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

31- Ar-Ge ve Yenilik Sisteminde Etkinlik

32- Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik ve Mali Sürdürülebilirlik

33- Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması

34- Yükseköğretim Sisteminin Yapılandırılması

35- Kültür ve Sanat

36- Spor

37- İstihdam ve İşgücü Piyasası

38- Yaşlanma

39- Göç


40- Kamu-Özel İşbirliği

41- Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm

42- Yerleşme Sistemi ve Ekonomik Coğrafya

43- Bölgesel Gelişmenin Özel Sektör Dinamikleri

44- Mekânsal Planlama

45- Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu

46- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği: Yaklaşımlar ve Metotlar

EK 2: ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Kamuda Stratejik Yönetim

2- Makine

3- Kimya


4- Otomotiv

5- Elektronik

6- Tekstil, Deri, Hazır Giyim

7- İlaç


8- Mobilya

9- Seramik

10- Demir-Çelik

11- Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme

12- Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı

13- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

14- Sosyal Hizmet ve Yardımlar Sistemi

15- Çocuk

16- Gençlik

17- Toplumsal Cinsiyet

18- Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi

19- Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması

20- Eğitim Kademelerine Geçiş Sistemi, Sınavlar, Dershaneler
[R.G. 05 Haziran 2012 – 28314]

—— • ——ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2011/40 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2012/4

Karar Günü : 24.5.2012

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesidir.II- İLK İNCELEME

Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2010 yılı kesinhesabının Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunulmasına ilişkin yazı ve inceleme sonuçlarını içeren inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2010 yılı içerisinde kurulan Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu itibarla Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılı kesinhesabının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- PARTİ MALLARI

Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılına ilişkin sunmuş olduğu belgeler üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2010 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.V- SONUÇ

Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

2010 yılı içerisinde kurulan Parti’nin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı anlaşıldığından, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti’nin 2010 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 24.5.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili Başkanvekili Üye

Serruh KALELİ Alparslan ALTAN Fulya KANTARCIOĞLU


Üye Üye Üye

Mehmet ERTEN Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT


Üye Üye Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ Recep KÖMÜRCÜ Burhan ÜSTÜN


Üye Üye Üye

Engin YILDIRIM Nuri NECİPOĞLU Hicabi DURSUN


Üye Üye

Celal Mümtaz AKINCI Erdal TERCAN

Üye Üye

Muammer TOPAL Zühtü ARSLAN


[R.G. 05 Haziran 2012 – 28314]

—— • ——Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2011/55 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2012/5

Karar Günü : 24.5.2012

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Ergenekon Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesidir.II- İLK İNCELEME

Ergenekon Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

“1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Parti’nin 2010 yılı kesinhesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2010 yılı kesinhesabının Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunulmasına ilişkin yazı ve inceleme sonuçlarını içeren inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2010 yılı içerisinde kurulan Ergenekon Partisi’nin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, bu itibarla Ergenekon Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- PARTİ MALLARI

Ergenekon Partisi’nin 2010 yılına ilişkin sunmuş olduğu belgeler üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2010 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.V- SONUÇ

Ergenekon Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

2010 yılı içerisinde kurulan Parti’nin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı anlaşıldığından, Ergenekon Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının eldeki bilgi ve belgelere göre, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 24.5.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkanvekili Başkanvekili Üye

Serruh KALELİ Alparslan ALTAN Fulya KANTARCIOĞLU


Üye Üye Üye

Mehmet ERTEN Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT


Üye Üye Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ Recep KÖMÜRCÜ Burhan ÜSTÜN


Üye Üye Üye

Engin YILDIRIM Nuri NECİPOĞLU Hicabi DURSUN


Üye Üye

Celal Mümtaz AKINCI Erdal TERCAN

Üye Üye

Muammer TOPAL Zühtü ARSLAN


[R.G. 05 Haziran 2012 – 28314]

—— • ——MİLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2012/3185

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanacak 455.400.000 Avro tutarındaki “Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi”ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile adı geçen Banka arasında 6/4/2012 tarihinde imzalanan ilişik Anlaşma ve eki mektubun imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 13/4/2012 tarihli ve 6572 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanB. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı
S. KILIÇ

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

[R.G. 06 Haziran 2012 – 28315]

—— • ——BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3191

Ekli “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/2/2012 tarihli ve 3814 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanB. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı
Ö. DİNÇER

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ

V. EROĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

[R.G. 06 Haziran 2012 – 28315]

—— • ——TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 499.203 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 166.401 adedi geçemez.
GTİP

Eşyanın Tanımı

8508.11.00.00.19

Diğerleri
8509.40.00.00.11

Öğütücüler
8509.40.00.00.12

Mikserler
8509.40.00.00.13

Bilenderler
8509.40.00.00.15

Komple setler
8509.40.00.00.19

Diğerleri
8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları
8516.31.00.00.19

Diğerleri
8516.60.90.00.11

Tost makinaları

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak EK-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 5.000 adedi geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 19/5/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

Tarih: .../.../.....


T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA


Yüklə 3,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə