T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğI


III- YASA METİNLERİ A- İtiraz Konusu Yasa KuralıYüklə 1,23 Mb.
səhifə16/16
tarix27.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
#15461
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı


19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun itiraz konusu kuralın da yer aldığı 5. maddesi şöyledir:

Madde 5- Aşağıda  yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur:a) (Değişik: 23/1/2008-5728/326 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,

b) (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

(Değişik: 2/5/2001 - 4667/5 md.) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.

(Değişik : 22/1/1986 - 3256/2 md.) Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralı

Başvuru kararında, Anayasa’nın 5., 13. ve 48. maddelerine dayanılmıştır.IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü ARSLAN’ın katılımlarıyla 1.11.2012 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Davut BÜLBÜL tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, avukatlık mesleğine kabule engel haller arasında sayılan itiraz konusu kuralın, belirsiz olduğu, yoruma açık ve çalışma hürriyetini keyfi olarak sınırlandırdığı belirtilerek, kuralın Anayasa’nın 5., 13. ve 48. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesi uyarınca itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. maddesi yönünden incelenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinde, avukatlık mesleğine kabul isteminin reddolunacağı hâller düzenlenmiştir. İtiraz konusu kuralda ise avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışların ilgilinin çevresince bilinmiş olunması durumunda, avukatlık mesleğine kabul isteminin reddolunacağı belirtilmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleri, hukuk devletinin önkoşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir. Bu bakımdan, kanunun metni, bireylerin, gerektiğinde hukuki yardım almak suretiyle, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkân verecek düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla, uygulanması öncesinde kanunun, muhtemel etki ve sonuçlarının yeterli derecede öngörülebilir olması gereklidir.

İtiraz konusu kuralda, adayın avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlarının çevresince bilinmesi durumunun avukatlık mesleğine giriş engeli olacağını hükme bağlamaktadır. Kuralda yer alan “avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlar” ile söz konusu tutum ve davranışların “ çevresince bilinmesi” kavramlarının muğlak ve objektiflikten uzak olduğu açıktır. Kuralda, adayların hangi tutum ve davranışlarının avukatlık ile bağdaşmayacağına ve bunların çevrece bilinmesinin ne demek olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle avukat adaylarının mesleğe kabulünde barolara sınırları belli olmayan geniş bir takdir yetkisi verilmektedir. Dolayısıyla, mesleğe kabul edilmeme sonucunu doğuran nedenlerin tespiti noktasında barolara geniş bir takdir yetkisi tanıyan itiraz konusu kural, avukat adayları için öngörülebilir olmadığı gibi baroların keyfi yorum ve uygulamalarına karşı da yeterince koruma sağlayacak nitelikte olmadığından hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Kuralın, Anayasa’nın 2. maddesine aykırı görülerek iptal edilmesi nedeniyle ayrıca Anayasa’nın 5., 13. ve 48. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.VI- SONUÇ

19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 28.2.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan

Haşim KILIÇBaşkanvekili

Serruh KALELİBaşkanvekili

Alparslan ALTAN
Üye

Mehmet ERTENÜye

Serdar ÖZGÜLDÜRÜye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye

Zehra Ayla PERKTAŞÜye

Recep KÖMÜRCÜÜye

Burhan ÜSTÜN
Üye

Engin YILDIRIMÜye

Nuri NECİPOĞLUÜye

Hicabi DURSUN
Üye

Celal Mümtaz AKINCIÜye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPALÜye

Zühtü ARSLAN

[R.G. 13 Ağustos 2013 – 28734]

—— • ——YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
[R.G. 14 Ağustos 2013 – 28735]

—— • ——TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/41

İşyeri : Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. İstiklal Cd. No: 11

Çerkezköy/TEKİRDAĞ (Merkez)

Tespiti İsteyen : Lastik-İş Sendikası

İnceleme : Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin merkez işyerinde plastik inşaat malzemeleri imalatının yapıldığı, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 16. Km. 2. Organize San. Böl. 1. Cad. No: 3 ŞANLIURFA, Samsun Yolu Demirciler Sitesi 1. Cad. No: 156 Siteler/ANKARA, Yenigün Mah. 1055 Sokak Yusuf Gökkaya Apartmanı 49/3 ANTALYA, Samsun Ordu Karayolu 12. Km. Cumhuriyet Mah. Tekkeköy/SAMSUN, Mevlana Halit Mah. Hat Boyu Cad. No: 127 DİYARBAKIR, Alemdağ Yenişile Cad. No: 39 Ümraniye/İSTANBUL ve Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu 2. Km. No: 34 Büyükçekmece/İSTANBUL adreslerinde bulunan bölge müdürlüklerinde ise büro, ticaret ve pazarlama işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 14 Ağustos 2013 – 28735]

—— • ——


Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme 14 Ağustos 2013 Tarihli ve 28735 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.


[R.G. 14 Ağustos 2013 – 28735]

—— • ——Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ANKARA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 713.210,99.-TL.

2 - ANKARA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 578.635,10.-TL.

3 - BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 804.991,48.-TL.

4 - BEYOĞLU ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 782.959,67.-TL.

5 - HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 660.638,05.-TL.

6 - İSTANBUL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 846.753,19.-TL.

7 - İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 639.165,53.-TL.

8 - KADIKÖY YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.143.259,39.-TL.

6968/1-1


—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.SIRA NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - AĞAÇÖREN NOTERLİĞİ AKSARAY 47.985,29.-TL.

2 - ALTINYAYLA NOTERLİĞİ SİVAS 24.614,92.-TL.

3 - ARDANUÇ NOTERLİĞİ ARTVİN 48.325,92.-TL.

4 - ARGUVAN NOTERLİĞİ MALATYA 33.075,95.-TL.

5 - BAKLAN NOTERLİĞİ DENİZLİ 24.330,50.-TL.

6 - BANAZ NOTERLİĞİ UŞAK 182.937,69.-TL.

7 - BULDAN NOTERLİĞİ DENİZLİ 174.864,32.-TL.

8 - ÇAT NOTERLİĞİ ERZURUM 32.578,91.-TL.

9 - ÇAYBAŞI NOTERLİĞİ ORDU 20.537,76.-TL.

10 - EMET NOTERLİĞİ KÜTAHYA 96.564,34.-TL.

11 - EMİRDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 157.740,18.-TL.

12 - FINDIKLI NOTERLİĞİ RİZE 111.331,97.-TL.

13 - GÖKÇEBEY NOTERLİĞİ ZONGULDAK 101.570,45.-TL.

14 - HASKÖY NOTERLİĞİ MUŞ 38.778,10.-TL.

15 - HAVSA NOTERLİĞİ EDİRNE 121.488,33.-TL.

16 - HAVZA NOTERLİĞİ SAMSUN 240.384,13.-TL.

17 - KARAİSALI NOTERLİĞİ ADANA 123.159,13.-TL.

18 - KARATAŞ NOTERLİĞİ ADANA 93.489,16.TL.

19 - KOZAKLI NOTERLİĞİ NEVŞEHİR 130.105,38.TL.

20 - KÜRTÜN NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 40.627,23.-TL.

21 - MALAZGİRT NOTERLİĞİ MUŞ 175.010,51.-TL.

22 - MUDURNU NOTERLİĞİ BOLU 74.070,24.-TL.

23 - TONYA NOTERLİĞİ TRABZON 31.580,75.-TL.

24 - TORUL NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 50.057,78.-TL.

25 - TUFANBEYLİ NOTERLİĞİ ADANA 92.566,97.-TL.

26 - TUNCELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 192.128,39.-TL.

27 - ULA NOTERLİĞİ MUĞLA 124.138,95.-TL.

28 - ULUBEY NOTERLİĞİ UŞAK 75.364,29.-TL.

29 – VİZE NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 203.373,46.-TL.

6969/41-1

—————


MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.
SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ACIPAYAM NOTERLİĞİ 320.390,35.-TL.

2 - ADIYAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 467.521,73.-TL.

3 - BAFRA İKİNCİ NOTERLİĞİ 360.211,42.-TL.

4 - ERBAA NOTERLİĞİ 438.760,56.-TL.

5 - ERGANİ NOTERLİĞİ 325.024,34.-TL.

6 - GÖNEN İKİNCİ NOTERLİĞİ 305.260,98.-TL.

7 - GÜRSU NOTERLİĞİ 494.286,35.-TL.

8 - ISPARTA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 339.883,77.-TL.

9 - ISPARTA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 391.032,82.-TL.

10 - MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 418.316,52.-TL.

11 - SALİHLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 289.076,97.-TL.

12 - SUSURLUK NOTERLİĞİ 262.695,04.-TL.

13 - UŞAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 608.941,42.-TL.

14 - YERKÖY NOTERLİĞİ 300.090,82.-TL.

6970/1-1
[R.G. 14 Ağustos 2013 – 28735]

—— • ——


YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ

TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4 üncü maddesine göre Bakanlığa bildirilen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile aynı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında faaliyette bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyoncuları veya özel müzeler tarafından ilgili müzelere getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayanlar, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulur. Talepte bulunulması halinde bu şekilde belgelendirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Bakanlık denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilmelerine izin verilir. Bir yıl içerisinde özel müzelere veya koleksiyonculara devri gerçekleşmeyen bu tür taşınır kültür ve tabiat varlıkları durumlarına uygun olarak müzelerde kayıt altına alınır.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2009

27206

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2011

28178


[R.G. 15 Ağustos 2013 – 28736]

—— • ——TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU

VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve kişisel koruyucu donanımların sanayi temsilcilerinden oluşan Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin (KKDTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 34 üncü maddelerine, 4703 sayılı Kanuna ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

KKDTEK Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

KKDTEK oluşumu

MADDE 4 – (1) KKDTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen en az dört üye,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulunu temsilen bir üye,

c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) İş sağlığı ve güvenliği ve/veya kişisel koruyucu donanım ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsil etmek üzere Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

e) Onaylanmış kuruluşları temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir üye,

f) Kişisel koruyucu donanım ithal eden ve üreten firmalar arasından Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

g) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır.

KKDTEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 5 – (1) KKDTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Başkanlığı’nda toplanır.

b) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

c) Başkan vekili, Başkanın olmadığı durumlarda komiteye Başkanlık etmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeleri arasından Başkan tarafından seçilir.

ç) Komitenin sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca yılda en az iki kez gerçekleştirilir.

e) Her toplantı sonrasında alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır.

f) Komitece gerek görüldüğü hallerde, konu ile ilgisi bulunan diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir.

g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

KKDTEK’in görevleri

MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımları imal, ithal veya ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak,

c) Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini belirlemek ve geliştirmek,

ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak,

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar veya sektörden gelen görüş ve teklifleri değerlendirmek,

e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için toplantılarla ilgili bilgi alışverişini sağlamak,

f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip ederek kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hazırlanacak yeni mevzuat taslakları hakkında görüş ve önerilerini yetkili kuruluşa/kuruluşlara bildirmek,

g) Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak,

ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve ortak faaliyetler yürütmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

KKDTEK kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar yetkili kuruluş/kuruluşlar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
[R.G. 15 Ağustos 2013 – 28736]

—— • ——
Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə