T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesiYüklə 26,35 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü26,35 Kb.
#90195T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞIANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ,

KIZILCAŞAR-İMAR MAHALLESİ,

112236 ADA 12 NO.LU PARSEL

BİLGİ NOTU

TEMMUZ, 2017KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


İL/İLÇE

ANKARA/GÖLBAŞI

MAHALLE

KIZILCAŞAR (İMAR)

ADA/PARSEL

112236/12

YÜZÖLÇÜM

1.064,00 m²

NİTELİĞİ

ARSA

MALİK

MALİYE HAZİNESİ (1/1)

CİLT/SAYFA

51/5030

TARİH/YEVMİYE

19.03.2007-3010

EDİNME SEBEBİ

İmar (TSM)
Takyidat Bilgisi: Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 11.11.2016 tarihinde, saat 15.13 itibarı ile yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Kızılcaşar Mahallesi 112236 Ada 12 no.lu parsel Gölbaşı ilçesi Ankara ilinde yer almaktadır. (39.819299° 32.74935°)

genel kroki

Mevlana Bulvarı üzerinde güney yönü istikametinde ilerlerken Ahlatlıbel Kavşağı’ndan İncek Bulvarı’na dönülür. İncek Bulvarı üzerinde güneybatı istikamette yaklaşık olarak 5,55 km ilerlenir ve sol kolda bulunan yola(henüz açılmamış stabilize yol) dönülür. Değerleme konusu taşınmaz yol üzerinde yaklaşık olarak 1,25 km ileride sol tarafta yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde çok katlı prestijli konutlar, villa tipindeki taşınmazlar, Atılım Üniversitesi ve TED Ankara Koleji yer almaktadır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar Ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünden alınan 02.12.2016 tarih 84171958-754-E.69132 sayılı yazıda ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 16.02.2007/525 tarih ve sayı ile onaylı 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Nazım İmar Planına ulaşılmıştır.

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, kentsel yerleşik alan içindeki karmaşık sorunsallara yönelik müdahale biçimlerini süreçleriyle birlikte ele almak, kent bütüncül bir yaklaşımla ana parçaları içerisindeki eşitsizlikleri, özgünlükleri, doğal ve sosyo-mekansal yapı ve değerleri ile algılamak amaçlarıyla, kentsel alan içinde birbirleriyle farklılaşan planlama bölgelerinin tespit edilmesini öngörmüş, analiz, değerlendirme ve plan kararlarının bütünü yitirmeksizin bu bölgeler bazında üretilmesini yararlı bulmuş ve bundan sonraki çalışma ve çabalar içerisinde bu planlama bölgelerinin kullanılmasını hedeflemiştir. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinin yeni sınırları;

1. Merkez Planlama Bölgesi


  • Merkez Çekirdeği

  • Merkez Yakın Çevresi

2. Batı Planlama Bölgesi

3. Güneybatı Planlama Bölgesi4. Güney Planlama Bölgesi (Kızılcaşar)

5. Doğu Planlama Bölgesi

6. Kuzey Planlama Bölgesi

olmak üzere 6 temel planlama bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgelerin belirlenmesinde, doğal ve topoğrafik veriler yanısıra, idari sınırlar ve sosyo-ekonomik ve ulaşıma dayalı ilişkiler de belirleyici olmuştur.

4. Güney Planlama Bölgesi, kentin ağırlıkla Konya Yolu omurgası bağlamında gelişen alanlarını kapsamaktadır. Çankaya ilçesinin bir bölümü ile Gölbaşı ve Bala ilçelerini kapsayan bu alan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin bu alan içinde bulunması nedeniyle koruma değer ve öncelikleri ile öne çıkan özel bir havzadır. Bu alanda, daha önce Kanun ile tanımlanmış özel çevre koruma bölgesi sınırı gerekli ve yeterli görülmemiş, yeni ve havza bütününü koruyacak bir sınır çerçevesinde koruma öncelikli bir planlama çalışması süreci tanımlanmıştır.

Taşınmaz, 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında “Gelişme Konut” alanında kalmaktadır. Taşınmazı ilgilendiren herhangi bir plan notu bulunmamaktadır.


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Gölbaşı Belediyesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda taşınmazın bulunduğu bölgeye ait Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2007 tarih 1623 sayı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli “Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişme Bölgesi Taşpınar-Kızılcaşar Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı”na ulaşılmıştır.

Taşınmaz, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Konut Gelişme Alanı (30 kişi/ha.)” alanında kalmaktadır. (Plan notlarının tamamı eklerde sunulmuştur.)
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0,15 Hmaks:6,50 ön çekme mesafesi 20 metre yapılaşma koşulları ile “Gelişme Konut” Alanında kalmaktadır.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıKızılcaşar_3_13 Uygulama İmar Plan Notları* (Onay Tarihi 15.06.2007)

(*)Taşınmazı ilgilendiren kısımları alınmış olup plan notlarının tamamı eklerde sunulmuştur.

3.Konut Alanları

3.1. Maksimum inşaat emsali aşmamak şartıyla; ada bazı uygulama yapılan konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.

3.2. Konut alanlarında çatı eğimi serbesttir. Çatı arası bağımsız bölüm yapılmamak ve inşaat m²si içinde kalmak şartıyla iskân edilebilir.

3.3. Ada bazında çok katlı kitleler düzenlendiğinde; adadaki katlı konutlardaki her bir daire için min. 20 m² park, çocuk bahçesi vb. Niteliğinde yeşil alanın (dar kenarı 20 m²‘den az olmamak koşuluyla) ada içerisinde onaylı peyzaj projesine göre ayrılması halinde iskân verilecektir.

3.4. Konut adalarında ticaret kullanımı yer alamaz. Ancak ada ölçeğinde emsalin max %2’sini aşmamak koşuluyla kentsel tasarım projesinde belirlenecek şekilde kreş, toplantı odası, yönetim birimleri, günlük ihtiyaca cevap verecek mamullerin satış yerleri ile emsale dâhil olmayan en az ölçülerde bahçıvan, elektrikçi, bakıcı ve kapıcılar için gerekli çalışma üniteleri için yer ayrılabilir.

3.5. Dubleks konut alanlarında kapıcı dairesi aranmaz.

3.6. Ada bazı uygulama yapılan ve tesvik emsali kullanan alanlarda adalar ifraz edilemez, peyzaj projesinin önerdikleri dışında parseller arasında ayırıcı bahçe duvarı, çit vb. Tesisler yapılamaz.

3.7. E:0.30 yapılaşma koşullarına sahip konut adalarında;

3.7.1. Min. Parsel büyüklüğü:1000 m², e:0.30, hmax=6.50 m.’ dir.

3.7.2. 2000 m²den küçük olarak oluşturulan her parselde bir adet konut yapılacaktır.

3.7.3. 2000 m² ve daha büyük parsellerde konut sayısı; ±0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 225 m²’ye bölünmesi ile bulunan (0.5 ve üstü bir üst tam sayıya tamamlanacak, 0.5’in altı ise bir alt tam sayıya tamamlanacaktır.) Konut sayısını aşamaz. Belirtilen adedin altında konut yapılabilir. Bu tür parsellerde yapılan uygulamalar ada bazı uygulama olarak değerlendirilemez.

3.7.4. Ada bazı uygulama yapılması halinde konut sayısı; ±0.00 kotunun altında ve üstünde iskan edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 225 m2’ye bölünmesi ile bulunan (0.5 ve üstü bir üst tam sayıya tamamlanacak, 0.5’,n altı ise bir alt tam sayıya tamamlanacaktır.) Konut sayısını aşamaz. Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla, ilgili belediyenin uygun göreceği kentsel tasarım projesine göre toplam inşaat alanları 0.10 oranında arttırılabilir ve bu alanlar hmax=serbest olacak şekilde projelendirilebilir.

3.7.5. E:0.30 emsalli bir veya birden fazla adanın birlikte projelendirilmesi halinde, inşaat alanı transferleri;

3.7.5.1. E:0.30 emsalli bir veya birden fazla adanın kentsel tasarım projesine dayalı olarak birlikte projelendirilmesi halinde, adalar üzerindeki inşaat emsali emin:0.15’den az, emax:0.45’den fazla olmamak koşuluyla adalar arasında inşaat alanı transferi yapılabilir.

3.7.5.2. Hazırlanacak kentsel tasarım projeleri; iki veya üç komşu imar adasının birlikte projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğünce, üçten fazla imar adasının birlikte projelendirilmesi halinde ilgili ilçe belediyesi imar müdürlüğü ve ankara büyükşehir belediyesi imar dairesi başkanlığınca uygun görülmek koşuluyla onanır.

3.7.5.3. Onanan kentsel tasarım projesinde belirlenen inşaat alanı, toplam konut sayısı vb. Yapılaşma koşulları parselasyon planına adalar üzerine şerh konulmak suretiyle işlenecektir.

1TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu 112236 Ada 12 parsel Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bölgede genellikle 1-2 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar, çok sayıda boş arsa ve gündelik ihtiyacı karşılamaya yönelik mahalle içi ticari işletmeler bulunmaktadır. Kızılcaşar gelişmekte olan bir bölgedir. Bölgede yapılaşma hızı ortalama seviyededir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede imar durumları 2 katlı konut tarzı yapılaşmaya müsait olup yapılaşma henüz başlamamıştır. Taşınmaza yakın konumda, halen inşası devam eden markalı konut projeleri de bulunmaktadır. Yaklaşık 350 m mesafede Atakent Villaları Sitesi bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz, imar paftasına göre yola cepheli olup, bölgede asfalt çalışmaları henüz tam manasıyla tamamlanmamıştır. Zemin büyük oranda stabilize platformdur. Parsele asfalt yol üzerinden doğrudan ulaşım sağlanamamaktadır. Yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır.

Konu taşınmaz, 112236 Ada 12 no.lu parselde yer alan 1.064,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdır. Parselin geometrik şekli dörtgen formdadır. Az eğimli topografik yapıya sahiptir. İmar paftası üzerinden 2945. Sokağa yaklaşık 28 metre cephesi bulunmaktadır. Ara parseldir.
Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 7-Proje-19-072017 -> ANKARA-KIZILCASAR-IMAR
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
7-Proje-19-072017 -> İstanbul iLİ, kartal iLÇESİ, soğanlik mahallesi, 10384 ada 217 parsel
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi

Yüklə 26,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə