T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara


A) HALİHAZIR HARİTA, İMAR PLANLARI, İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİYüklə 2,18 Mb.
səhifə18/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2,18 Mb.
#70577
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
A) HALİHAZIR HARİTA, İMAR PLANLARI, İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ

1) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca oluşturulan halihazır haritalar yaptırıldıktan sonra, birer örneğinin ilgi (c) Genelgede de belirtilmesine karşın Bakanlığımıza ve ilgili tapu dairesine gönderilmediği,

2) Kanunun 8/b maddesi uyarınca yapılan ya da yaptırılan imar planlarında, “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ve ekinde yer alan lejant ve plan çizim normlarına uyulmaya özen gösterilmediği,

3) Kanunun 8/b maddesi ve ilgili Yönetmelik’in 14. maddesinde belirtilen 30 günlük askı süresine uyulmadığı ya da planın ilan tahtasına asılması ve indirilmesi işlemlerinin tutanağa bağlanmadığı,

4) Kanunun 8/b maddesi ile “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 16. maddesinde ve ilgi (a) Genelgemizde, onaylanan imar planı ve eklerinden birer takımın ve Bakanlığımız ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği ifade edilmesine rağmen bu işlemin gerçekleştirilmediği,

5) Mevzii imar planlarının inceleme ve onama süresinde, ilgi (b) Genelgemiz, ile de açıklanmasına rağmen ilgili kuruluşların uygun görüşlerinin aranmadığı,

6) Kanunun 16. maddesi uyarınca yapılan ifraz ve tevhidlere dair il idare kurulu kararı alındıktan sonra, işleme ilişkin karar ve belgelerin, müdürlüklerce gerekli tescil işlemleri yapılmak üzere ilgili tapu dairesine gönderilmesi gerekirken, söz konusu belgelerin ilgilisine verildiği,

7) Valiliklerce gerçekleştirilen ifraz ve tevhid işlem dosyalarında ilgililerin başvuru belgelerine, mülkiyet belgesine ya da çaplı tasarruf belgesine rastlanmadığı,

B) İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARDAKİ UYGULAMALAR

1) “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 44. maddesinde ifraz suretiyle oluşturulacak parsellerin, kamuya ait bir yola cephesi bulunması şarttır. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez, ifraz suretiyle çıkmaz sokak ihdas edilemez” hükmü yer almasına rağmen ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parseller oluşturulduğu,

2) Gerek imar planı bulunmayan alanlara ilişkin Yönetmelik, gerekse bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan, ilgi (d) Genelgede açıklanmasına, ilgi (g) Genelge ile de bir kez daha vurgulanmasına rağmen köy yerleşik alan tespitlerinde gerekli titizliğin gösterilmediği, tespit işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı,

3) İlgi (d) Genelgenin 3/d şıkkında açıklandığı şekilde köy yerleşik alanı sınırları tespit edilirken “konut dışı kentsel çalışma alanı” ihtiyacının göz önünde bulundurulmadığı,

4) İl idare kurulu ile karara bağlanıp, valilikçe onaylanan köy yerleşik alanlarının ilanının ve köy muhtarlıklarına bildirme işleminin gerçekleştirilmediği,


C) RUHSAT İŞLEMLERİ

1) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 20, 21, 22. maddeleri ve ilgili Yönetmeliklerde inşaat ruhsatının düzenlenme usül ve esasları belirlenmiş, T.S. 8737 Standart Yapı Ruhsatiyesinde de konu hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olmasına rağmen, bu hususta da gerekli titizliğin gösterilmediği, inşaat ruhsatnamelerinin ve yapı kullanma izin belgelerinin yapıya ait dosyada bulundurulmadığı, koçanında bırakılarak korunduğu, ayrıca, ilgi (g) Genelgede de belirtilmesine rağmen ruhsat fihrist defterlerinin tutulmadığı,

2) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesinde yapıya başlama süresi inşaat ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl, bitirme süresi ise başlama müddeti ile birlikte 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Ancak, genel teftiş raporları incelendiğinde bu madde hükmünün uygulanmadığı, gerekli denetimlerin yerine getirilmediği,

3) İlgi (g), (h), (i) ve (k) Genelgelerimiz ile; imar mevzuatına aykırı yapılar ile gecekondular hakkında, İmar Kanunu’nun 32. ve 42. madde hükümleri ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerinin ivedilikle uygulanması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, inşaatların etkin bir şekilde denetlenmediği, mevzuata aykırı yapılar hakkında gerekli takibin yapılmadığı, Kanunun 32. ve 42. madde hükümlerinin hiç uygulanmadığı ya da eksik uygulanarak konunun sürüncemede bırakıldığı,


D) KIYI MEVZUATI

1) 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu’nun 5. maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesi hükmüne rağmen, kıyı kenar çizgisi tespit programlarının hazırlanmadığı ve kıyı kenar çizgisi tespitlerine hız verilmediği,

2) Kıyı Kanunu’nun geçici 2. maddesinde; kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili plan revizyonlarının 1 yıl içinde tamamlanması gerektiği hükme bağlanmasına rağmen, bu doğrultuda çalışmalar yapılmadığı,

3) Kıyı kenar çizgisi belirlenen yerlerde; sahil şeridi olarak ayrılan ilk 100 metrelik alanın ikinci 50 metrelik bölümünde, Kanun ve Yönetmelik ile günübirlik tesislerin yapımına imkan tanınırken, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak konut kullanımı inşaat ruhsatı düzenlendiği,

4) Kıyı içeren alanlarda yapılan mevzuata aykırı yapılara ait denetim ve kontrollerin yapılmadığı, bunlarla ilgili yasal işlemlerin gerçekleştirilmediği,


E) SİCİL İŞLEMLERİ

1) İmar Kanunu’nun 28. maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında inşaat yapanların sicillerinin valiliklerce tutulacağı belirtilmesine rağmen, müteahhit sicillerinin düzenlenmediği,

2) “İmar Kanunu’nun 38. maddesinde sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” in 13. maddesinde; belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicillerinin belediyelerce tutulacağı ve birer kopyalarının her yıl sonunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderileceği, belediye ve mücavir alan sınırları dışında görev yapacak fen adamlarının sicillerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlerince tutulacağı belirtilmesine karşın, belediye ve mücavir alan sınırları dışında görev yapan fen adamlarının sicillerinin tutulmadığı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde görev yapan fen adamlarının tutulması gereken sicillerinin her yıl ilgili müdürlüğe gönderilmesinin sağlanmadığı,


F) BELEDİYELERE YAPILAN YARDIMLAR

1) Genel Bütçe ve Akaryakıt Tüketim Fonu’ndan ayrılan payların dağıtımı konusundaki Yönetmelik’in 8. maddesi hükmüne karşın, tahsis edilen ödeneklerden kullanılan miktar ve yapılan işler için altışar aylık dönemler halinde rapor hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmediği,

2) Bazı belediyelerde alınan yardımlar kapsamında ne gibi işler yapıldığı belli olmamasına rağmen, bu konuda hiç bir işlem yapılmadığı,G) İLLER BANKASI KARINDAN SAĞLANAN KÖY KALKINMA PAYLARINDAN YAPILAN YARDIMLAR

1) Yardım istemesi süresinde gerekçe raporunun Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince hazırlanması yerine köy muhtarlıklarınca hazırlandığı,

2) Yapılmak istenen tesise ait yerin köy tüzel kişiliği adına tahsis edilip edilmediğinin araştırılmadığı,

3) Emanet yöntemiyle taşeronlara yaptırılan işlerin kabul ve kesin hesap işlemlerinin yapılmadığı,

anlaşılmıştır.

Bu durumda, imar ve kıyı mevzuatının uygulanması ile ilgili olarak eksik ya da yanlışlıkları, teftiş raporları ile belirlenen ve yukarıda maddeler halinde özetlenen iş ve işlemlerin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu, bunlara ilişkin uygulama yönetmelikleri ve ilgili tüm genelgeler kapsamında mevzuatta belirlenen usül ve esaslar ile yasal süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, Valiliğiniz (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) görev alanında kalan uygulamaların, yukarıdaki esaslar uyarınca yerine getirilmesi konusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlerinden başlayarak, tüm personelin gereken titizliği göstermesi hususunda uyarılmasını ve ilgi (g) Genelgemiz ile de vurgulandığı üzere hataların tekrarlanmamasını önemle rica ederim.

Mehmet KEÇECİLER

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.011.00.06 -000079950-1115/5644
9 Mayıs 1996

KONU

:

1995 Yılı Köy Kalkınma Payından Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince Banka Safi Kazancı’nın %55’i köy gelirlerini arttıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

İller Bankasının 1995 yılı karından köy kalkınma payı olarak ayrılan miktar 1.160.796.123.650.-TL. olup, 17 Nisan 1996 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince bu paydan her ilin 15 köyüne ve her bir köye 979.574.788.-TL. olmak üzere toplam 14.693.621.820.-TL. ayrılmış bulunmaktadır.

Köy kalkınma payından faydalanacak köyler, Bakanlıkça seçilebileceği gibi valiliklerce de seçilebileceklerdir. Tekliflerin en geç 1 Ağustos 1996 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu yıl seçilecek olan köylerden en az iki payın (1.950.149.576.-TL.) öncelikle iliniz dahilinde geçmiş yıllardan yarım kalan tesisleri bulunan köylerin seçilerek ikmal edilmesi için teklifte bulunulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

1) Yapılacak tekliflerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Köy kalkınma payları ile köye gelir getirecek tesislerin yapılması yasal zorunluluk olduğundan gazino, otel, motel, lokanta, değirmen, fırın, hamam, kaplıca, dükkan, halı ve kilim atölyesi, şarap, zeytinyağı, peynir, meyvesuyu, konserve imalathaneleri, boğa barınağı, içmesuyu deposu, sulama havuzu ve kanal ve gelir getiren ünitesi olan köy konağı, düğün salonu vb. tesisler için yardım teklifinde bulunulması,

b) Köy kalkınma payının dağıtımı sırasında umumi hayata müessir afete uğramış ve afetten zarar gören köylere öncelik verilmesi,

c) Afet bölgelerinde yapılacak tesislerin projelendirilmesinde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” de belirtilen esaslara uyulması,

d) İçme suyu olmayan köylerde içme suyu deposu yapımına özen gösterilmesi

e) Köy birliklerince yaptırılacak tesislere öncelik tanınması,

f) Mimari proje ile birlikte tesisin taşıyıcı sisteminin etüt edilmesi, betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin birlikte hazırlattırılması,

g) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması,

h) Söz konusu pay ile turistik tesis yapılması istenildiğinde, tesislerden her mevsimde istifade edilebilmesi için bunların mümkün olduğu, kadar köylere yakın yerlerde kurulması,

k) Tahsis yerinin ve konusunun inceleme ve etüdünün yapılmasından sonra talepte bulunulması ve sonradan değişiklik teklifi yapılmaması,

l) Her ile ayrılan köy adedinden fazla sayıda köyün teklif edilmemesi,

m) Bir köyde köy kalkınma payından yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye ikinci bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması,

n) Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köylerin teklif edilmemesi,

o) Daha önce yapılmış ve bitmiş tesislerin onarımı için teklifte bulunulmaması,

p) İmar plansız, olup da umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulmaması,

2- 1 Ağustos 1996 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği,

3- Aşağıda belirtilen tesislere yardım yapılmadığından anılan işler için tahsis talebinde bulunulmaması,

a) Kamyon, otobüs, traktör ve benzeri araçların alımı,

b) Yol, su, elektrik gibi alt yapı tesislerinden yoksun yerlere turistik tesis yapımı,

c) Gelir getiren üniteleri bulunmayan köy konağı yapımı,

d) Yol ve köprü yapımı,

e) Kanalizasyon ve içmesuyu,

f) Sağlık ocağı, cami, okul, lojman ve imam evi,

4) KÖY PAYLARI İLE İLGİLİ TEKLİFLER AŞAĞIDAKİ ŞU BELGELERİ KAPSAMALIDIR:

a) GEREKÇE RAPORU: (Köyün ekonomik durumu, tesisin mevkii, bilhassa turistik tesislerde yol ve elektrik temini ve tesisin sağlayacağı faydalar bildirilecektir.)

b) PROJELER: (vaziyet planı, plan, kesit, görünüş, betonarme hesap ve projeleri)

c) KEŞİF: (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat keşifleri ile bunlara ait metrajlar)

d) KEŞFE ESAS METRAJ HESAPLARI

e) TAAHHÜTNAME: (tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecek)

f) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler)

- Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (noter tasdikli fotokopi)

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

- Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775-7269/1051 sayılı Kanunlara göre)

- Mülkiyete ilişkin her türlü kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu veya onaylı fotokopileri,

- Tesis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı.

5- Yarım kalan tesislerin ikmali için teklifte bulunulması halinde,

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanacak tesisin son durumunu ayrıntılı olarak belirten müdürlükçe onaylı teknik rapor,

b) Tesisin ikmal keşif özeti,

c) Metraj hesapları,

d) Tesiste yapılacak kısımların tamamlanması için köyün bulunacağı yardımla ilgili taahhütname (Köy ihtiyar heyetince düzenlenecektir).

6- Yardımdan yararlanacak köylerden oluşacak bir birliğin kurulması istendiğinde göz önünde bulundurulacak hususlar ve belgeler ise şunlardır.

a) Birliğin yardım yapılacak köylerden oluşması ve başka köylerin bu birliğe katılmaması,

b) Birlik nizamnamesi,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına veya birliğe dahil köylerin müşterek malı olduğuna ilişkin tapu veya tapu yerine geçecek belge.

7- Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince proje yapımında köylere yardımcı olunması ve Bakanlığımızın tip projelerinin kullanılmasına özen gösterilmesi,

8- Valiliklerce seçilecek köylere ait yukarıda belirtilen belgelerin iki takım hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır.

9- Köy kalkınma payından köyler (köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Bu nedenle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince tesislerin muhakkak emaneten yapılmasının yaygınlaştırılması hususunda gerekenin yapılması, ancak köy muhtarlıklarınca işin emaneten yapılamayacağının zorunlu hale gelmesinin yazılı olarak belgelenmesi halinde işin ihale yoluyla yapılabileceği,

10- Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulması (komisyon üyelerinden birinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olması) söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan, köy muhtarlıklarının kesinlikle taşeron olarak seçilmemesi,

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. İş Bankası şubelerine havale edilen paradan ödeme yapılabilir.

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin, emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmesi,

11- Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde işin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve köy tüzel kişiliği yetkileri ile birlikte ihale edilmesi,

12- Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmesi,

13- Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödeneğin iptal edileceği,

14- Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanılıp, projesine göre en kısa zamanda yapılmasının sağlanması (fiyat artışlarından etkilenmemesi),

15- Köy kalkınma paylarına ait dosyaların Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulması, köylerde yapılacak olan tesislere ait projelerin ayrı ayrı dosyalanması,

16- İnşaatların yapımı sırasında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetiminin yapılarak harcamaların takip edilmesi, biten ve inşaatı devam eden tesislerin son durumlarının fotoğraflarla bildirilmesi,

17- Biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması,

18- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatının alınması,

Hususlarına bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

Doç. Dr. Feral EKE

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00. 000096062-1189/10163
14 Ağustos 1996

KONU

:

Kıyı Yasası ve Yönetmeliği


3.8.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri 13.10.1992 tarih, 21374 ve 30.3.1994 tarih ve 21890 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Yönetmelikler ile değiştirilmiştir. Yönetmeliğin uygulanması sırasında özellikle, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler ile faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesislere ilişkin sorunların Bakanlığımıza iletilmesi üzerine, söz konusu yönetmeliğin bazı maddeleri tekrar gözden geçirilerek değiştirilmiş ve "3.8.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" 27.7.1996 tarih ve 22709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikle getirilen değişikliklerin detaylı olarak açıklanmasına, Yönetmeliğin uygulanması sırasında ilgili idarelerce dikkat edilmesi gereken hususların vurgulanmasına ve 30.3.1994 tarihli Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan bazı sorunlara açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

27.7.1996 tarihli Yönetmelik ile Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan tanımlara, faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan ve özellikle üst yapı gerektiren liman, tersane, yat limanı, balıkçı barınağı, yat çekek yeri ve çekek yeri tanımları ilave edilmiştir. 2. madde ile de Uygulama Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (b) bendine aynı doğrultuda gerekli ilaveler yapılmıştır.

Yönetmeliğin 1. maddesine ilave edilen ve faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan yapı ve tesislerin, Kıyı Kanunu hükümlerine uygun olarak bir plan çerçevesinde inşası sırasında, Denizcilik Müsteşarlığı, Turizm Bakanlığı gibi bu tesislerdeki inşaat standartları ve işletme koşulları gibi konulardan sorumlu Bakanlık, kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatlarındaki hükümlere de uyulması zorunludur.

Bu maddede yer alan liman, tersane, yat limanı, balıkçı barınağı, yat çekek yeri ve çekek yeri gereksinimleri olan yönetim, destek, bakım-onarım ve teknik ve sosyal alt yapı birimlerine göre tanımlanmış, yine aynı maddede yer alan ilave tanımlar ile (yönetim, destek, bakım-onarım birimleri ile teknik ve sosyal alt yapı tanımları) bu birimlerin içerebileceği üniteler tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklanmıştır.

Örneğin: Yat limanlarında yer alabilecek teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, bakım ve onarım hizmetleri sunan birimlerin neler olabileceği, yine aynı maddede yer alan "yönetim birimleri", "destek birimleri", "bakım-onarım birimleri" ve "teknik ve sosyal altyapı" tanımlarında açıklanmıştır. Çekek yeri ise, bakım-onarım birimleri dışında yukarıda sayılan tanımlar kapsamına giren birimlerden hiç birini içermemektedir.

Doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan araziler, kıyı ve sahil şeritlerinde uygulama imar planı ile yapılabilecek yat limanları üzerinde yer alacak üst yapı tesislerine verilen emsal, yat limanının yapılaşması tamamlanmış bir alan içinde veya dışında akışına göre çeşitlendirilmiştir.

11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan kentsel ve kırsal yerleşmelerle, turizm merkez ve alanlarındaki turizm amaçlı alanlar ile turizm merkez ve alanlarındaki kentsel ve kırsal yerleşmelerde yat limanlarının ihtiyacı olan üst yapı tesisleri için toplam emsal yat limanının doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler ile kıyıda ve varsa sahil şeritlerinde kullandığı toplam kara alanının %20'sini geçemez. Satış ünitelerinin toplamı da toplam kara alanının %5'ini geçemez.

Bir başka deyişle kara alanının toplam %20'sinde inşaat yapılırken, kara alanının %5'inin (maksimum) satış ünitelerine ayrılması halinde diğer tesisler kara alanının %15'ini geçemez.

İlk defa uygulama imar planı yapılacak yerler ile 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış mevzi imar planı ve turizm merkez ve alanlarındaki turizm dışı kullanımlara yönelik mevzi imar planı bulunan alanlarda bulunan yat limanlarında ise, üst yapı ve tesisleri için toplam emsal %5'i, satış üniteleri için emsal ise, kara alanının %1'ini geçemez.

Diğer bir deyişle, bu gibi yerlerde kara alanının toplam %5'inde inşaat yapılır iken, kara alanının %1'nin (maksimum) satış ünitelerine ayrılması halinde, diğer tesisler kara alanının %4'ünü geçemez.

Ayrıca, 3830 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile kısmen veya tamamen yapılaşmış alanlarda 1 yıl içinde imar planı revizyonunun yapılması hüküm altına alındığından;

1) Bu hükme ve 13 Ekim 1992 tarihli Yönetmeliğe göre 1 yıl içinde planlarının kıyı kesiminde yer alan tüm adaları teker teker değerlendirerek, kısmen veya tamamen yapılaşmamış adalarda sahil şeridini 100 m. olarak belirleyerek revizyon planı onaylamış idareler, 28 Kasım 1994 tarih ve 19946 sayılı Genelgemiz ile son geçerli planlarının onayladıkları revizyon planı olması nedeni ile 30.3.1994 tarihli Yönetmeliğin getirdiği "uygulama planında kıyı kesimindeki tüm adaların birlikte değerlendirilmesi prensibini” uygulayamaz hale geldikleri,

2) Yine, 1 yıl içinde revizyon yapılmasını öngören 3830 sayılı Kanunun geçici maddesindeki ifade nedeni ile bu 1 yıllık sürenin bir ivedilik sağlamak üzere mi konduğu, yoksa 1 yıldan sonra revizyon yapılamayacağının mı ifade edildiği hususunda, ilgili idareler, Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan Bakanlığımıza intikal eden tereddütler nedeni ile Danıştay'ın istişari görüşü alınmıştır.

Danıştay Birinci Dairesinin 29.2.1996 tarih ve E:1996/16, K:1996/47 sayılı Kararına göre;

1) 13.10.1992 tarihli Yönetmeliğe göre, 13.10.1993 tarihine kadar uygulama imar planlarının kıyı kesiminde revizyon yapan idarelerin, 30.3.1994 tarihli Yönetmeliğin öngördüğü niteleme ve koşullara uygun olarak revizyon planlarında gerekli değişiklikleri yapmalarının, imar mevzuatına ve idare hukukunun genel ilkelerine aykırı olmadığı,

2) 3830 sayılı Kanunun geçici maddesi ile ilgili idarelere revizyon yapmaları için tanınan 1 yıllık süre, sahil şeritlerindeki imar planlarının Kanuna uyumunu sağlamak için plan revizyonlarının bir an önce tamamlanması amacına yönelik olduğundan, sınırlayıcı bir nitelik taşımadığı, bu 1 yıllık süreden sonra yapılan revizyon planlarının da geçerli olduğu, 13.10.1993 ile 30.3.1994 tarihleri arasında revizyon yapan idarelerin de 30.3.1994 tarihli Yönetmeliğin öngördüğü niteleme ve koşullara uygun olarak revizyon planlarında gerekli değişiklikleri yapabilecekleri,

sonucuna varılmıştır.

Danıştay Birinci Dairesinin yukarıda açıklanan istişari görüşü nedeni ile 28 Kasım 1994 tarih ve 19946 sayılı 1994/2 sayılı Genelgemizin "plan revizyonları" başlıklı kısmında yer alan hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, uygulamanın Danıştay görüşü doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kıyı Kanunu, bu Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliği ve genelgeler kıyıların korunmasına yönelik düzenlenmelerdir. Yenilenemez değerler olan kıyı alanlarının korunması ise ancak, ilgili idarelerin bu konuya ciddiyetle eğilmeleri ve gerekli hassasiyeti göstermeleri ile mümkündür.

Çalışmaların ve gerekli denetimlerin bu yaklaşımla yürütülmesi, Genelgenin iliniz dahilindeki tüm belediye ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurularak, uygulamada bu esaslara uyulmasının teminini arz/rica ederim.

Cevat AYHAN

Bakan


DAĞITIM

Gereği Bilgi

Devlet Bakanlıklarına Başbakanlığa

Bakanlıklara

Başbakanlığa

(Tapu ve Kadastro Gn.Md.)

Valiliklere

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına

Bakanlık (Merkez, Bağlı ve İlgili Kuruluşlara)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09.9.TAU.0.17.00.00 -1371-10713
4 Eylül 1996

KONU

:

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi ile, Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde hangi hallerde doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanılabileceği ve bu alanlardaki yapılanma esaslarının neler olduğu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bakanlığımıza iletilen başvurular nedeniyle aşağıdaki hususların hatırlatılması gereği ortaya çıkmıştır.

a) İçme ve kullanma suyu kaynaklarında dolgu yapılması yasaktır ve bu amaçla dolgu planı onayı yapılmamaktadır.

b) Dolgu toplum yararının gerektirdiği hallerde gündeme gelen işlemdir.

c) Dolgu alanları, sürekli depolama için veya sanayi tesislerini ve turizm tesislerini genişletmek üzere arazi kazanma amacıyla yapılamaz. Sadece Kıyı Kanununda belirtilen kullanımlara tahsis edilebilir.

d) Gerekli yasal prosedüre uyulmadan yapılan dolgular ve dolgu üzerindeki aykırı yapılanmalar hakkında Kıyı Yasasının öngördüğü süreç doğrultusunda İmar Kanunu’nun 32. ve Kıyı Kanunu’nun 14. ve 15. maddeleri uyarınca işlem yapılması zorunludur.

Bakanlığımızca dolgu talepleri, örneği ekli olan Bakanlığımız, Ulaştırma, Turizm, Çevre Bakanlıkları ve Denizcilik Müsteşarlığının katılımı ile imza altına alınan “prosedür” çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

Kanunda ve Yönetmelikte öngörülen iş ve işlemleri, süresinde yapmayan veya geciktirenler veya Kanunu yanlış uygulayan mahalli yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanuni takibat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca mevcut hükümlerine uyulmadan yapılan dolgu alanları üzerinde yine mevzuata uygun olmayan yapı ve tesislerin dolgu alanının onayı ile yasallaşması söz konusu olmayıp, bu tür yapı ve tesisler hakkında gerekli işlemler yapılarak kaldırılmadan Bakanlığımıza teklifte bulunulmaması gerekmektedir.

5442 sayılı İller İdaresi Kanunu uyarınca valilikler, yetkili oldukları il sınırları içerisinde her türlü uygulamanın yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olmasını, olmadığı tespit edilenlerin ise uygun hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle, doldurma ve kurutma alanlarındaki planlama ve yapılanmaların mevzuatta öngörülen süre ve prosedüre uygun olarak yerine getirilmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi için iliniz dahilindeki tüm belediyelerin bu konuda uyarılmasını, kanunun öngördüğü prosedür takip edilmeden yapılan yanlış uygulama yapan veya yapılmasına neden olan ilgililer hakkında idari ve yasal işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Cevat AYHAN

Bakan


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.07/H-487-4838
11 Nisan 1997

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Arttırılması


17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik"in" 7. maddesinde belirlenmiş olan Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitine" ilişkin puanlama tablosu, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Feridun DUYGULUER

Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER:

EK : 1 Puanlama Tablosu


DAĞITIM:


Valiliklere
775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA KREDİ KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 1.4.1997 gün, 206/844 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

540.000.000 -

-

531.600.000.-

1

531.599.999 -

-

523.200.000.-

2

523.199.999.-

-

514.800.000.-

3

514.799.999.-

-

506.400.000.-

4

506.399.999.-

-

498.000.000.-

5

497.999.999.-

-

489.600.000.-

6

489.599.999.-

-

481.200.000.-

7

481.199.999.-

-

472.800.000.-

8

472.799.999.-

-

464.400.000.-

9

464.399.999.-103 Kişilik Aile

552.000.000 -

-

543.600.000.-

1

543.599.999.-

-

535.200.000.-

2

535.199.999.-

-

526.800.000.-

3

526.799.999.-

-

518.400.000.-

4

518.399.999.-

-

510.000.000.-

5

509.999.999.-

-

501.600.000.-

6

501.599.999.-

-

493.200.000.-

7

493.199.999.-

-

484.800.000.-

8

484.799.999.-

-

476.400.000.-

9

476.399.999.-104 Kişilik Aile

564.000.000.-

-

555.600.000.-

1

555.599.999.-

-

547.200.000.-

2

547.199.999.-

-

538.800.000.-

3

538.799.999.-

-

530.400.000.-

4

530.399.999.-

-

522.000.000.-

5

521.999.999.-

-

513.600.000.-

6

513.599.999.-

-

505.600.000.-

7

505.599.999.-

-

496.800.000.-

8

496.799.999.-

-

488.400.000.-

9
488.399.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

576.000.000.-

-

568.800.000.-

1

568.799.999.-

-

561.600.000.-

2

561.599.999.-

-

554.400.000.-

3

554.399.999.-

-

547.200.000.-

4

547.199.999.-

-

540.000.000.-

5

539.999.999.-

-

532.800.000.-

6

532.799.999.-

-

525.600.000.-

7

525.599.999.-

-

518.400.000.-

8

518.399.999.-

-

511.200.000.-

9

511.199.999.-

-
106 Kişilik Aile

588.000.000 -

-

588.800.000.-

1

580.799.999.-

-

573.600.000.-

2

573.599.999.-

-

566.400.000.-

3

566.399.999.-

-

559.200.000.-

4

559.199.999.-

-

552.000.000.-

5

551.999.999.-

-

544.800.000.-

6

544.799.999.-

-

537.600.000.-

7

537.599.999.-

-

530.400.000.-

8

530.399.999.-

-

523.200.000.-

9

523.199.999.-107 Kişilik Aile

600.000.000 -

-

595.200.000.-

1

595.199.999.-

-

590.400.000.-

2

590.399.999.-

-

585.600.000.-

3

585.599.999.-

-

580.800.000.-

4

580.799.999.-

-

576.000.000.-

5

575.999.999.-

-

571.200.000.-

6

571.199.999.-

-

566.400.000.-

7

566.399.999.-

-

561.600.000.-

8

561.599.999.-

-

556.800.000.-

9

556.799.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

612.000.000.-

-

607.200.000.-

1

607.199.999.-

-

602.400.000.-

2

602.399.999.-

-

597.600.000.-

3

597.599.999.-

-

592.800.000.-

4

592.799.999.-

-

588.000.000.-

5

587.999.999.-

-

583.200.000.-

6

583.199.999.-

-

578.400.000.-

7

578.399.999.-

-

573.600.000.-

8

573.599.999.-

-

568.800.000.-

9

568.799.999.-109 Kişilik Aile

624.000.000.-

-

620.400.000.-

1

620.399.999.-

-

616.800.000.-

2

616.799.999.-

-

613.200.000.-

3

613.199.999.-

-

609.600.000.-

4

609.599.999.-

-

606.000.000.-

5

605.999.999.-

-

602.400.000.-

6

602.399.999.-

-

598.800.000.-

7

598.799.999.-

-

595.200.000.-

8

595.199.999.-
591.600.000.-

9

591.599.999.-10
10 Kişilik Aile

636.000.000.-

-

632.400.000.-

1

632.399.999.-

-

628.800.000.-

2

628.799-999.-

-

625.200.000.-

3

625.199.999.-

-

621.600.000.-

4

621.599.999.-

-

618.000.000.-

5

617.999.999.-

-

614.400.000.-

6

614.399.999.-

-

610.800.000.-

7

610.799.999.-

-

607.200.000.-

8

607.199.999.-

-

603.600.000.-

9

603.599.999.-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.11.00.06/1514/7658
27 Mayıs 1997

KONU

:

1996 Yılı Köy Kalkınma Payından Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanununun 19. Maddesi gereğince Banka safi kazancının %55’i köy gelirlerini arttıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

28.04.1997 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince İller Bankasının 1996 Yılı kârından köy kalkınma payı olarak, her bir köye 2.440.058.789.TL olmak üzere Türkiye genelinde 1600 köye toplam 3.904.094.063.821.TL ayrılmış bulunmaktadır.

İllerin köy sayılarına göre oranlama yapılarak faydalanacak köy sayıları ekteki listede gösterilmiştir. Köylerin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü aracılığı ile valiliklere yapmış olduğu müracaatların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

1-Yapılacak teklifler aşağıda belirtilen proje ve tesislerin bina, tezgah, makine, teçhizat veya ihtiyaçları için olacaktır.  1. Değirmen, hamam, kaplıca, halı ve kilim atölyesi, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve ve diğer tarım ürünleri imalathaneleri ve depoları, boğa barınağı, içme suyu, sulama tesisi, hayvan içme suyu üniteleri, süt toplama ve soğutma merkezi, gelir getirici veya üretime yönelik ünitesi olan çok amaçlı köy konağı,

b) Tarımsal amaçlı, arıcılık, yem bitkileri üretimi, fidan yetiştiriciliği, seracılık, tavukçuluk ve mera ıslahı gibi projeler,

c) Daha önceki yıllar köy kalkınma payından yardım alarak veya kendi imkanları ile yapımına başlanıp da bitirilemeyen tesislerin ikmali

2- Yapılacak tekliflerde dikkat edilecek hususlar:

a) Tarımsal amaçlı projelerin Tarım İl Müdürlüklerince hazırlanıp, teknik yönden onaylandıktan sonra Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine müracaatın yapılması.

b) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması.

c) Köy hükmü şahsiyetine ait tesis ve uygulanan projelerin üretim üniteleri, depoları ve tezgahları köy ihtiyar heyeti kararı ve mahalli mülki idare amiri onayı ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir.

3- MÜRACAATA EKLENECEK BELGELER

a) GEREKÇE RAPORU VE YATIRIM TUTARI KEŞFİ

b) TAAHHÜTNAME: (Tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecek).

c) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler)

Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Kadastro Müdürlüğü tasdikli fotokopi)

Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilememiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775-7269/1051 sayılı Kanunlara göre),

Mülkiyete ilişkin her türlü kesinleşmiş mahkeme kararları ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu belgeleri veya onaylı fotokopileri,

Tahsis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) Köy Tüzel Kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı.

Tapulama yapılmamış köylerde, arsanın nizasız ve ihtilafsız köy tüzel kişiliğine ait olduğuna dair köy ihtiyar heyeti kararı (Köy İhtiyar Heyeti üyelerinin imzaladığı ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı)

d) Tesislerde kullanılacak tezgah, teçhizat ve demirbaşlar için proforma faturalar.

4- Yarım kalan tesislerin ikmali için teklifte bulunulması halinde;

a) Tesis ve projenin son durumunu ayrıntılı olarak belirten onaylı teknik rapor,

b) Tesisin ikmal keşif özeti,

c) Tesiste eksik kısımların tamamlanması için köy yardımına ait taahhütname (Köy İhtiyar Heyetince düzenlenecektir.)

5- Köy kalkınma payının mevcut kurulacak bir birlik marifetiyle kullanılması halinde istenilecek belgeler.

a) Köylerin Kalkınma Paylarının, birlik projesinde kullanılmasına dair muvafakatları,

b) Birlik tüzüğü,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına kayıtlı veya birliğe dahil köylerden birinin malı olduğuna ilişkin tapu veya tapu yerine geçecek belge.

6- Valiliklerce yukarıda belirtilen belgelerin iki takım hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis iş­lemi yapılacaktır.

7- Köy Kalkınma Payından, köyler (Köy Tüzel Kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Zaruret olmadıkça ihale yoluna gidilmeyecektir.

8- Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.  1. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulmalıdır. (Komisyon üyelerinden biri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olmalıdır.) Söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan, köy muhtarları kesinlikle taşeron olarak seçilmemelidir.

  2. Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

  3. İmalat işin gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin bedelleri verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası Şubelerine havale edilen paradan ödenebilir.

  4. İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin, emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmelidir.

9- Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olamaması halinde, iş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Köy Tüzel Kişiliği yetkileri ile birlikte ihale edilmelidir.

10- Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmeli, tarımsal amaçlı projelerin ise kontrollük hizmetleri Tarım İl Müdürlüklerince yürütülmelidir.

11- Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödenek iptal edilecektir.

12- Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanıp projesine göre en kısa zamanda yapılması sağlanmalıdır. (Fiyat artışlarından etkilenilmemesi için)

13- Köy kalkınma paylarına ait dosyalar Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulmalı, köylerde yapılacak olan tesislere ait projeler ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

14- İnşaatların yapımı sırasında, Bayındırlık ve iskan Müdürlüklerince denetimi yapılarak harcamalar takip edilmeli, biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemleri zamanında yapılmalı, biten ve devam eden inşaatların son durumu fotoğraflarla mutlak surette Bakanlığımıza bildirilmelidir.

15- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatı alınmalıdır.

16- Yapılan tekliflerin genelge esaslarına uygun olarak yapılabilmesi için, iliniz dahilindeki ilçelere de bu genelgemizin bir örneği gönderilmelidir.

Hususlarına bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

Cevat AYHAN

Bakan

DAĞITIM:ValiliklereYüklə 2,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə