T. C. DİCle kalkinma ajansi ana hizmet binasi projesi MÜŞAVİRLİK, proje yönetiMİ ve yapim kontrolöRLÜk hizmetleri tekniK ŞartnamesiYüklə 93,29 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü93,29 Kb.


T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI
ANA HİZMET BİNASI PROJESİ

MÜŞAVİRLİK, PROJE YÖNETİMİ VE YAPIM KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL BİLGİ:

İşbu Teknik Şartname, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (Bundan böyle DİKA olarak anılacaktır.) yapımını planladığı DİKA Ana Hizmet Binası Projesi kapsamında yürütülecek müşavirlik, proje yönetimi ve kontrolörlük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi işine teklif sunacak firmaların (Bundan böyle İSTEKLİ olarak anılacaktır.) vereceği hizmetleri tanımlamaktadır.
 1. PROJE ALANI:

Şartname konusu proje ve işyeri; Mardin İli, Yenişehir Mahallesi’ n deki toplam 12.314 m² alanlı “3 pafta, 2996 parsel” üzerine inşa edilecek inşat 6.165 m² kapalı alanlı (765 m² kapalı otoparktan geliyor) toplam emsal alan; 5030 m²’dir. Ana Hizmet Binası ile söz konusu arazi üzerinde yer alan çok amaçlı açık alan spor sahası, yaya köprüsü ve peyzaj alanlarından oluşmaktadır.
 1. HİZMETLERİN KAPSAMI:

İşbu Teknik Şartname konusu iş; DİKA tarafından yaptırılacak Proje’nin (Ana Hizmet Binası Yapım İşi) “Müşavirlik, Proje Yönetimi ve Yapım Kontrolörlük Hizmetleri” olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntılarına bağlı olarak İSTEKLİ tarafından yerine getirilecek yükümlülükler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Ana Hizmet Binası ile ilgili mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, dekorasyon ve altyapı projeleri ile yapım işine ait ihale dokümanları uygulama düzeyinde hazırlanmıştır. Yine projeler “İnşaat Ruhsatı” başvurusu yapılacak içerikte tamamlanmış ve Mardin Belediyesi’ne ruhsat başvurusu yapılmıştır. Söz konusu hizmet alımının 1 nolu kalemi (Yapım İhalesi Öncesi yapılacak işler) tamamlanmasını müteakip Ajans Yapım işi ihale çalışmasını başlatacaktır.


Temel bir iş programı anlamında proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülecektir:


 • Teknik projelerin (statik, mekanik, elektrik, altyapı, dekorasyon, peyzaj ve mimari) incelenerek ihale dokümanlarında (teknik şartname, keşif özetleri, metrajlar, sözleşme taslağı vb.) gerekli görülen düzeltme/düzenlemelerin yapılması

 • Yapım işi öncesinde hazırlanan ve DİKA’ya teslim edilen teknik projelerin ve ihale dökümanlarının uygunluğu, yapım işi ihale/sözleşme süreçleri sırasında teknik destek ve müşavirlik hizmeti

 • Yapım işi ihalesinin sonuçlandırılmasını müteakip kontrolörlük (şantiye/saha çalışmaları) aşamalarında müşavirlik/teknik destek hizmeti verilmesi,  1. İnşaat Öncesi Dönem Hizmetleri:

Aşağıda belirtilen tüm çalışmalar, merkez ofiste görevli, konusunda uzman ve deneyimli mimarlar ve inşaat, makine, elektrik, altyapı mühendisleri ile projenin gerektirdiği tüm disiplin profesyonellerinin marifetiyle yürütülecektir.


Merkez ofis çalışmalarının koordinasyonunu, son 5 yılı benzer pozisyonlarda çalışmış olmak üzere, en az 15 yıllık tecrübeye haiz, tercihen yüksek lisans derecesinde diplomaya sahip İnşaat Mühendisi/Mimar Proje Müdürü yürütecektir.
3.1.1. Projelerin İncelenmesi (Gözden Geçirilmesi):


 • İSTEKLİ, DİKA tarafından hazırlattırılmış olan teknik uygulama ve detay projelerini hızlı bir bir biçimde, verilen süre zarfında inceleyecek , Teknik projelerde ve İhale dökümanında eksiklik tespit etmesi durumunda bunları alternatifli çözüm ve düzeltme/ düzenlemeleriyle birlikte DİKA’ya rapor edecek, proje uygulama keşif maliyetlerini optimize edebilecek alternatif malzeme önerilerini sunacaktır.
 • DİKA tarafından daha önce hazırlattırılan ihale dosyası ekleri (metrajlar, ön keşif, teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri vb.), İSTEKLİ tarafından incelenecek, çapraz kontrol amaçlı metraj ve keşif çalışmaları yapılacak, olası eksikler tamamlanacak ve sağlıklı bir ihale dosyasının hazırlanması sağlanacaktır. İSTEKLİ, söz konusu dokümanlarda gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak söz konusu dokümanları nihai halde sözleşme imza tarihinden itibaren 18 gün içerisinde DİKA’ya sunacaktır.3.1.2. İhale, Satın alma ve Sözleşme Dönemi Hizmetleri:


 • DİKA tarafından yapım işi ihalesi teknik şartnamesine uygun olarak yeterlilik kriterleri İSTEKLİ tarafından belirlenecek olup yapım ihalesi aşamasında tekliflerin bu açıdan yapılacak teknik değerlendirme süreçlerinde yine İSTEKLİ tarafından teknik destek sağlanacaktır.
 • Teklif veren firmaların finansal ve idari yapıları, referans projeleri, kadroları, fiyatları vb. açılardan değerlendirilmesi sürecinde İSTEKLİ DİKA’ ya teknik destek sağlayacaktır.
 • İSTEKLİ, yapım işi ihale dokümanlarının (şartnameler ve sözleşme taslağı) hazırlanmasında DİKA’ya teknik destek sağlayacaktır.
 • İSTEKLİ, yapım ihalesi sürecinde, alınan tekliflerin değerlendirmesinde ve ihalenin sonuçlandırılmasında (Teklif eklerinin teknik açıdan uygunluğu) DİKA’ ye teknik destek sağlayacaktır. İSTEKLİ, bu amaçla gerekli, yeterli sayıda ve uzmanlıkta kadrolarını (1 adet Mimar, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Elektirik Mühendisi) Ajansın talepte bulunacağı tarihlerde 5 gün süre ile Mardin’de görevlendirecek ve değerlendirme çalışmalarını bir rapor halinde DİKA’ya sunacaktır.  1. Yapım Uygulama Dönemi Kontrolörlük Hizmetleri:

İSTEKLİ’ nin işbu sözleşme ile gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hizmetler, ana başlıklar altında şu imalat kalemleri için olacaktır:
 • İmalat kalemleri

 • Kazı, dolgu işleri

 • Kaba yapı / betonarme/prekast / çelik

 • İnce İnşaat İşleri

 • Elektrik sistemleri

 • Mekanik sistemler

 • Altyapı sistemleri

 • Otomasyon

 • Dekorasyon

 • Özel aydınlatmalar

 • Cephe kaplamaları

 • Peyzaj ve bahçe sulama sistemleri

 • Yeşil bina için tanımlanmış sistemler

ve yukarıda bahsi geçmeyen ancak inşaatın tamamlanması için gerekli olabilecek diğer her türlü ilgili iş kalemleri.


Yapım İşleri döneminde İSTEKLİ, aşağıda sıralanan hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.


 1. Yapım İşlerini üstlenecek Yükleniciye (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) yer teslimini yapmak,

 2. Kazı yapılması gereken alanlarda uygulama yöntemlerinin tespitini yapmak

 3. Dolgu yapılması gereken alanların, dolgu malzemesi niteliklerinin, katmanlarının ve uygulama yöntemlerinin tespitini yapmak,

 4. Sahada uygulama sürecini kontrol ve takip etmek,

 5. Kazı/dolgu çalışmalarının teknik şartname, teknik rapor ve fen kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 6. Yapım işlerinin devamı sırasında gereksinim duyulacak hususlarda hazırlanması icap eden tadilat projelerini ve/veya ek projeleri Proje Müelliflerine yaptırmak, incelemek, yorumlayarak düzelttirmek ve sonlandırmak,

 7. YÜKLENİCİ’nin hazırlayacağı “Yapıldı (as-built)” projelerini incelemek, düzelttirmek ve sonlandırmak,

 8. Sözleşme yönetimi ve sözleşme şartlarının takibini yapmak

 9. İnşaat prosedürlerini yönetmek

 10. İmalatlar Esnasında;
 • Şantiye organizasyonunu yapmak,

 • İş ilerlemelerini takip etmek,

 • Raporlama yapmak,

 • İmalat Kalite Kontrol Raporu hazırlamak ve DİKA’ya sunmak

 • Uygunsuzluk Raporu hazırlamak ve DİKA’ya sunmak

 • Tasarım İnceleme Raporu hazırlamak ve DİKA’ya sunmak

 • Toplantı (İdari ve Kalite toplantıları) Notlarını tutmak

 • Haftalık İlerleme Raporunu hazırlamak ve DİKA’ya sunmak

 • Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve DİKA’ya sunmak

 • PROJE’nin ilerlemesini gösterecek şekilde fotoğraflanması ve video albümü hazırlamak, işin devamı sırasında dijital ortamda ve işin sonunda basılı olarak albüm şeklinde DİKA’ya sunmak

 • Düzenli toplantılar ile kalite, imalat, bütçe konularını gözden geçirmek

 • İş takviminin takip etmek

 • İlgili resmi kurumlardan alınacak onaylar için YÜKLENİCİ’yi koordine ederek gerekli dokümantasyonun eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamak.
 1. Denetleme;
 • Kalite Kontrol / Kalite Güvence sistemini uygulamak

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün öngördüğü tedbirlerin Yüklenici tarafından alınmasını sağlamak,

 • Şantiyede imalatların denetimini yapmak,

 • Yapım işlerinin projelerine, sözleşme ve ekleri şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve DİKA tarafından onaylanmış İş Programı paralelinde gerçekleştirilip süresinde bitirilmesini sağlamak,

 • İşin yapımı esnasında düzenlenecek rölöve, ataşman defteri, plankote, detay proje, hesap, tutanak, metraj, şantiye defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakı zamanında ve usulüne uygun olarak YÜKLENİCİ’ye hazırlatmak, rutin veya günlük olarak yapacağı kontroller ile hakedişe esas metrajların kontrolünü gerçekleştirmek,

 • Her 30 (otuz) günde bir, fiziki gerçekleşmeler üzerinde yapılan ölçümler ve hesaplanan metrajlar esas alınarak, YÜKLENİCİ’nin tanzim edeceği tüm hak edişlerini kontrol etmek, bu aşamaya kadarki her türlü işlemlerden sorumlu olmak üzere DİKA adına incelemek ve DİKA’nın onayına sunmak

 • YÜKLENİCİ’nin hazırlayacağı periyodik hakedişleri ile eki olarak birlikte sunacakları SGK prim ödentileri ve gerekli düzenlemelerini kontrol etmek, ödemeye esas onaylar için bunları DİKA’ya sunmak vermek,

 • Her hakedişle birlikte, Onaylı İş Programına uygunluğu sağlamak ve program sapmalarını en aza indirmek üzere bir Aylık Gerçekleşme Raporu, Aylık Nakit Akış Planı ve Mukayeseli İş Programı Notu hazırlamak ve aynı çalışmayı takip eden ay için öngörü raporu olarak hazırlamak,

 • Bir sonraki iş kalemlerinin yapılabilirliğini engelleyen sorunları tespit etmek ve bunlara ilişkin çözümler oluşturmak ve (gerekiyorsa) işi hızlandırmak için önerilerde bulunmak,

 • Her hakedişle birlikte, tüm iş kalemlerindeki mevcut durumu gösteren ve YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İSTEKLİ tarafından yorumlanmış İş İlerleme Raporunu DİKA' ya sunmak,

 • Uygulama projelerini, mahal listesi ve detayları incelemek, varsa eksiklikleri saptamak, bunları DİKA' ye rapor etmek ve DİKA' nin tensibi doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

 • Uygulama esnasında meydana gelebilecek proje veya mahal listesi değişikliklerinden dolayı gereksinim duyulan analizleri ve fiyat tespitlerini yapmak ve DİKA' nın seçimine sunmak,

 • İhale modeline bağlı olarak gerekmesi durumunda, Yapım sözleşmesinin eklerinde fiyatı bulunmayan işler için, DİKA tarafından işin yapılması talimatı verilmeden YÜKLENİCİ ile birlikte gerekli ön çalışmaları yapmak, bu meyanda o işe ait yeni fiyat tutanağını düzenlemek, DİKA' nın onayına sunmak, YÜKLENİCİ’nin bu hususa ilişkin itirazları olduğunda bu itirazlar hakkında DİKA' ye ayrıntılı ve gerekçeli görüşler iletmek,

 • Sözleşmesi gereğince YÜKLENİCİ’nin sağlamakla yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında işyerine getirilmesini ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,

 • YÜKLENİCİ’nin teknik personelinin yeterliliklerini ve işe devamlarını izlemek,

 • Kusurlu imalatın düzeltilmesini veya tamamen yıktırılıp yeniden yaptırılmasını ve gecikme söz konusu olan çalışmaların hızlandırılmasını temin etmek,

 • Nitelik olarak yetersiz ve/veya kişilik olarak uygunsuz YÜKLENİCİ personelinin değiştirilmesini DİKA’nin onayını alarak sağlamak,

 • YÜKLENİCİ işçilerinin alacakları konusunda; Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ile İş Kanununun ilgili hükümlerinin kontrol teşkilâtına verdiği görevleri yerine getirmek,

 • Yapılan sözlü ve yazılı uyarılara YÜKLENİCİ’nin uymaması nedeni ile işin kalitesinde genel veya kısmi bozulmalar olduğunda; gerekli gördüğü imalatları durdurmak, yapım sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde işlem yaparak bir tutanağa bağladığı bu durumdan DİKA' yı yazılı olarak bilgilendirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 • Yapım ihalesi Sözleşmesi ekindeki keşifte meydana gelebilecek artış ve eksilmeleri, makûl bir süre önceden ve YÜKLENİCİ ile birlikte saptamak ve mukayeseli keşifleri zamanında hazırlayarak bunları ve keşif ilâvelerini DİKA' nın seçimine sunmak,

 • İnşaat aşamasında gerekli tüm testlerin YÜKLENİCİ’ye yaptırılmasını ve raporlanmasını sağlamak,

 • YÜKLENİCİ’nin yapım işinin başında vereceği, İSTEKLİ’ nin inceleyeceği ve onaylayarak uygunluk için DİKA’ya sunacağı İş Programına paralel olacak şekilde malzeme ve ekipman akış programlarını da tetkik ve tasdik etmek, Proje’nin gerçekleştirilmesi sırasında bu programlara uyulmasını sağlamak, gerekirse bu hususta YÜKLENİCİ’ye uyarılarda bulunmak ve aksamaları düzeltecek önlemleri aldırmak, zorunlu olarak İş Programı değişikliği söz konusu olduğunda bu durumu ve sonuçlarını DİKA' ya rapor etmek, işin zamanında tamamlanması için alınacak tüm önlemleri araştırmak ve DİKA' ya önermek,

 • YÜKLENİCİ’nin İş Programı doğrultusunca PROJE’ ye hizmet verecek kamu kuruluşları (TEDAŞ, Mardin Belediyesi, TELEKOM, Karayolları vb.) ile zamanında ilişkiye geçmesini sağlamak, inşaat bitimine uygun ve iş programı ile eş zamanlı olarak bu kuruluşların hizmet vermelerini denetlemek,

 • Yapım işleri için YÜKLENİCİ tarafından yaptırılması gereken "CAR_Construction All Risks" ve “3rd Party Liability Insurance” sigortasının yaptırılmasını takip ve temin etmek,

 • Malzeme seçimlerinde, YÜKLENİCİ’’nin önerilerinin incelenmesi ve uygun bulunanların DİKA’ya sunulmadan önce Yüklenici ve Alt Yüklenicilerinin gerçekleştireceği bir ön elemeden geçirilmesi, İSTEKLİ tarafından uygun bulunan malzemeler için DİKA’nın onayının alınması sürecinde koordinasyonu sağlamak 1. Aylık İlerleme Özeti Raporu Hazırlamak: (istendiği takdirde ara raporlar vermek)
 • İnşaat ilerlemesini incelemek ve güncel bilgilerle doğrulamak,

 • Aylık proje durumu konusunda DİKA’yı bilgilendirmek,

 • Kritik imalat / malzeme / izin / onay kalemlerini belirlemek,

 • Mali ve takvim sonuçlarını tahmini tahmin ederek DİKA’ya sunmak,
 1. Kalite Güvence / Kalite Kontrol (KG/ KK)
 • Yükleniciler için baz teşkil edecek temel KG/KK planını oluşturmak

 • Yüklenicilerin kontrat belgelerinin bir parçası olacak KG/KK planlarını incelemek ve KG/KK planlarını onaylamak

 • KG/KK planı (KG/KK organizasyon şeması, personel gereksinimleri, sorumluluklar, KK muayeneleri, görevler, prosedürler, belgelendirme yöntemleri vs) içerecektir.

 • Bütün safhalar için (ISO gibi) standartlar, düzenlemeler ve kuralların uygulatılmasını sağlamak.

 • KG /KK planının sürekli denetlemek ve izlemek,

 • Periyodik KG/KK toplantıları (malzeme onayları, uygunsuzluk raporları, tasarım revizyonları) düzenleyerek, sözleşme şartlarının gözden geçirmek,

 • DİKA’ya sunulmak üzere, KG/KK raporları (inşaat safhaları, muayeneler, testler, emniyet, atölye çizimlerinin onayları, numuneler vb…) hazırlamak.
 1. İş Emniyet Planı
 • Sözleşmelerin idari şartı olarak (malzeme satıcıları haricindeki) YÜKLENİCİ’ye alınması gereken minimum tedbirleri içeren “temel iş emniyet prosedürü” nü vermek.

 • YÜKLENİCİ tarafından sunulacak olan temel iş emniyet prosedürüne göre hazırlanmış, en azından aşağıdakileri içerecek olan “İşçi sağlığı ve İş güvenliği programını incelemek ve onaylamak
 • Yerel emniyet, sağlık ve çevre düzenlemeleri

 • Emniyet kontrol listeleri

 • Hafriyat, hendek açma

 • İnşaat işlerinde karşılaşılan tehlikeler

 • Kişisel koruyucu teçhizat

 • Düşme önleme politikası

 • Açık yerlerin ve katlarda ve platformlarda açık kenarların korunması

 • İskele ve erişim yolları düzenlenmesi,

 • Yangın önleme,

 • Kaza raporlama

 • Çalışan eğitimi

 • El aletleri, elektrikli aletler

 • Yapı ekipmanlarının kullanımı

 • İnşaat Atıklarının toplanıp atılması, genel temizlik ve düzen
 • YÜKLENİCİ’’nin iş emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almasını sağlamak.

 • Projenin YEŞİL BİNA özelliği kazanabilmesi için LEED GOLD Sertifikası alınacağından, danışman firmanın tüm çalışmalarının takip ve koordinasyonunu sağlamak (LEED GOLD Sertifikası ile ilgili çalışılacak danışman ve YÜKLENİCİ arasındaki koordinasyonu sağlayacak, danışmandan gelen tavsiye kararlarının YÜKLENİCİ tarafından sahada uygulanmasının temin ve takibini yürütecektir. Saha inceleme ve commissioning hizmetlerinde personeli ile danışmana destek verecektir.)

 • Danışman firmanın malzeme önerilerini incelemek ve buna uygun malzeme seçimini yaparak DİKA onayı alınmasını müteakip yüklenici tarafından söz konusu malzemelerin kullanılmasını temin ve takip etmek

 • Yukarıdaki maddelerde belirtilenlerin dışında kalan ancak, yapım sözleşmesi kapsamındaki işin en iyi bir şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli diğer her türlü önlemi almak, 1. Hizmete alma
 • Proje kapsamında bulunan ve YÜKLENİCİ sözleşmesi ile taahhüt altına alınmış olan imalatların bitirilmesini müteakip, YÜKLENİCİ’nin geçici kabulün yapılmasını yazılı olarak istemesi üzerine, imalatların geçici kabule hazır olup olmadığını incelemek, bu konuda tespit ettiği eksik ve kusurlu imalatları YÜKLENİCİ’ye bildirerek giderilmelerini temin etmek,

 • YÜKLENİCİ’nin tamamlama talebinin değerlendirilerek Geçici Kabule uygun olduğunun tespit edilmesi sonrasında, Geçici Kabulü yapılması için DİKA'ye teklifte bulunmak,

 • DİKA ve Proje Müellifinin katılımı ile teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonuna katılarak PROJE’nin Geçici Kabulünü yapmak,

 • Geçici Kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu imalatların, Komisyonca verilen sürede giderilip giderilmediğini izlemek, giderildiği takdirde bu durumu DİKA'ya bildirerek Geçici Kabulün onaylanmasını talep etmek,

 • İnşaatın devamı süresince ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve işle ilgili hukuki sorunların çözümünde DİKA' ya danışmanlık görüşü bildirip, gerekli koordinasyon görevini yürütmek,

 • Test ve hizmete alma programını YÜKLENİCİ ile koordineli olarak oluşturmak,

 • Bina sistemlerinin işletmeye alma programını planlamak,

 • Her bir disiplin için tamamlanan imalatların kontrol listelerini oluşturmak.

 • Gereken bütün işler tamamlandıktan sonra proje raporu ile yapılan işlerin ve ilgili faaliyetlerin raporunu DİKA’ ya sunmak.

 • YÜKLENİCİ ve üretici firmalar tarafından sistemlerin ve teçhizatın garanti belgelerinin düzenlenmesi ve doldurulmasını temin etmek ve bunları DİKA’ ya sunulmak,

 • Tamamlanan İmalatların sözleşmelere göre kabulü ve ön kabulünü yapmak,

 • İş tamamlanma belgelerini sunmak,

 • YÜKLENİCİ sözleşmesinde belirtilen ekipman / sistemlere ait işletme eğitim kurslarının gerçekleştirildiğine dair belgeleri koordine etmek,

 • Yükleniciler ve üretici firmalar tarafından ekipman / sistemlere ait bakım ve kullanım kılavuzlarının tedarik edilmesini sağlamak,

 • Kullanılan malzemelere ait yedek malzemelerin stok halinde YÜKLENİCİ tarafından teslim edilmesi ve İşletme tarafından teslim alınmasının koordinasyonunu sağlamak,

 • Final Test ve devreye alma takvimini ayarlamak,

 • Testlerin organizasyonu ve sonuçlarını takip etmek,

 • YÜKLENİCİ tarafından binaya ait teknik yönetim kontrol sistemlerinin devreye alınmasını koordine etmek.


  1. Teminat (Kesin Kabul) Dönemi Kontrolörlük Hizmetleri:

Teminat (Kesin Kabul) döneminde İSTEKLİ aşağıda sıralan hizmetleri yerine getirecektir:
 • Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasında geçen sürede, normal bir kullanıma rağmen, ortaya çıkan eksik ve kusurlu işleri tespit ederek YÜKLENİCİ tarafından giderilmelerini sağlamak,

 • Eksik kalan / hatalı işlere ait düzeltmeleri takip etmek, periyodik olarak tamamlananları liste halinde tespit etmek ve koordinasyonu sağlamak,

 • Geçici Kabul Tutanağını DİKA tarafından onaylanmasını takiben 2 (iki) ay içerisinde YÜKLENİCİ ile birlikte İmalatların Kesin Hesabını hazırlayarak DİKA'nın onayına sunmak,

 • Geçici Kabul tarihinden bir yıl sonra, Proje Müellifi ile birlikte Kesin Kabul işlemlerini yürütmek ve DİKA'nın onayına sunarak sonuçlandırmak,

 • YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak olan İş bitirme sertifikası / dokümanlarını kontrol etmek ve DİKA’ya sunmak,

 • Nihai hakedişi kontrol ederek, eksik kalan veya hatalı işler için nefaset kesintisinin belirlenmesinde DİKA’ ya yardımcı olmak,

 • Kendisinde Proje ile ilgili olarak bulunan bütün belgeleri işin sonunda DİKA’ ya teslim etmek
 1. GENEL HÜKÜMLER:
 • İşbu şartnamede sayılmayan ve fakat İş’in doğası ve Proje’nin tamamlanması için gerekli olan diğer başkaca hizmetler, İSTEKLİ tarafından DİKA’ nın talebi üzerine ve işbu şartnamede belirtilen bedellere dahil olarak yerine getirilecektir.
 • İSTEKLİ ile YÜKLENİCİ arasında ve Proje içinde çalışan diğer taraflarla çıkacak her türlü ihtilaf ve anlaşmazlık halinde DİKA’ nın verdiği kararlar nihai olup İSTEKLİ’ nin aksi yönde davranışı sorumluluğunu gerektirecektir.
 • İSTEKLİ’ nin yukarıda sıralanan hizmetleri tam veya gereği gibi yerine getirmemesi ve bu durumun tespiti halinde, DİKA sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir.
 • İSTEKLİ, işbu Teknik Şartname, eki İdari Şartname ve örnek Sözleşme’de belirtilen tüm

hizmetlerini, Madde 2 ‘de belirtilen ve Mardin Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde tanımlanmış şartlardaki emsale dahil kapalı alanlar için yürütecektir.


 • Çalışmaların herhangi bir safhasında DİKA’nın isteği ile proje toplam kapalı alanlarının %15’ e kadar artmasına sebebiyet verecek ve emsale dahil edilen ilaveler için de İSTEKLİ, herhangi bir fiyat artışı olmaksızın aynı hizmet bedeliyle hizmetlerini devam ettirecektir. Yine proje sahalarına DİKA’nın talebiyle eklenecek açık/yarı açık ve emsale dahil olmayan her türlü eklenti, yapı, sistem vb. için de İSTEKLİ, herhangi bir bedel artışı olmaksızın aynı kapsamda hizmetlerini devam ettirecektir.
 • İSTEKLİ, gerek merkez ofis, gerek saha çalışmaları süresince DİKA’ ya karşı sorumlu ve DİKA’ nın tek muhatabı olacak “PROJE YÖNETİCİSİ” ni en yetkili personeli olarak görevlendirecektir.
 • İSTEKLİ, gerçekleştireceği denetimler ve onaylayacağı hakedişler sonucu ortaya çıkabilecek her türlü kusurdan yasal ve maddi sorumluluğu da dahil olmak üzere YÜKLENİCİ ile birlikte müteselsilen sorumludur. Onaylanan hak edişlerde hata tespit edilmesi halinde DİKA’ nin uğrayacağı zarar, İSTEKLİ’ nin tüm alacaklarından ve/veya DİKA’ ya teslim edilmiş olan teminatlardan tazmin edilecek olup, DİKA böyle bir durumda İSTEKLİ’ nin sözleşmesini herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın fesih etmeye yetkilidir. • İnşaat işleri sorumlusu olarak da görev yapması öngörülen İnşaat Mühendisi aynı zamanda Şantiye Şefliği görevini yürütecek olup, bu personel son 5 yılı benzer pozisyonlarda çalışmış olmak üzere, en az 10 yıllık tecrübeye haiz, tercihen yüksek lisans derecesinde diplomaya sahip, yeşil bina projesi yapım ve/veya yönetim/kontrolörlük işi tecrübesine ve benzer nitelikte iş bitirmelerine sahip olacaktır. Şantiye Şefi daimi olarak hafta içi tüm günlerde şantiyede bulunacak (haftada en az 45 saat) olup çeşitli sebepler dolayısıyla bu personelin 3 işgününden fazla şantiyede olamayacağının öngörülmesi durumunda İSTEKLİ benzer nitelikteki personelini DİKA’ya bildirmek koşulu ile sahada görevlendirecektir. Görev süresi 15 ay olmakla birlikte son 1 ayı kesin hesap işlemleriylede ilgilenmek üzere hem ofis hem saha görevi olacaktır.
 • Mimar ile Makine ve Elektrik Mühendisleri için asgari 5 yıllık şantiye deneyimi ve benzer nitelikte (kontrolörlük) iş bitirme tecrübesi istenmektedir. Yeşil Bina projelerinde deneyim sahibi olunması tercih sebebi olacaktır. Bu personeller işin gerektirdiği durumlarda İSTEKLİ tarafından sunulan ve sözleşmenin ekinde yer alan kontrolörlük iş programına uygun olarak şantiyede bulunacaklardır. Bu mimar ve mühendisler şantiyede bulundukları günlerde en az 8 saat mesai yapacaklardır.
 • İSTEKLİ’nin proje kapsamındaki her türlü ulaşım, konaklama ve yemek giderleri teklifinde vereceği götürü ve birim fiyatlara dahil olacak olup bunlar için DİKA tarafından ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
 • Yapım İşi Yüklenicisi tarafından hazırlanan hak edişler Şantiye Şefinin koordinasyonunda İSTEKLİ’nin ilgili personelleri tarafından kontrol edildikten ve yüklenici ile mutabakata varıldıktan sonra İSTEKLİ tarafından üst yazı ekinde DİKA’ya sunulacaktır.
 • İSTEKLİ’nin kendi ödemelerine esas hak edişleri ise yine Şantiye Şefi tarafından Aylık hazırlanarak üst yazı ekinde DİKA’ya sunulacaktır. İSTEKLİ tarafından görevlendirilen personelin fazla mesai yapması veyahutta haftasonu, bayram, resmi tatil vb. günlerde yapacakları çalışmalar dolayısıyla DİKA tarafından herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır. • İşin yapımı esnasında sahada gerekli olabilecek diğer yardımcı personel için yapılacak tüm ödemeler firma tarafından yapılacaktır. Sahaya götürülecek gerekli tüm malzemeler, aletler (kontrolörlük hizmetlerinde kullanılabilecek) firma tarafından temin edilecek olup, malzemelerin ulaşım masrafları istekliye aittir.
 • DİKA’nın işbu Şartname konusu hizmetler için görevlendirilecek personellerin herhangi bir sebeple değişmesini istemesi durumunda, İSTEKLİ her defasında bu isteği yerine getirmekle mükelleftir.
 • İşbu Teknik Şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır.


 1. İSTEKLİ İÇİN SAĞLANACAK İMKAN ve HİZMETLER:
 • İSTEKLİ’ nin kullanımı için YÜKLENİCİ tarafından yeter büyüklükte ofis/ofisler sağlanacak, bu ofislerin her türlü tefrişi ve bakımları yapılacaktır.
 • YÜKLENİCİ ofislerde yeni, zarar görmemiş ve gerekli bütün anahtarları üzerinde olan ekipmanı, büro mobilyaları ve sarf malzemelerini (Bilgisayar hariç) temin edecektir.
 • YÜKLENİCİ İSTEKLİ tarafından sahada görevlendirilecek teknik personele yeterli büyüklükte konteynır tahsis edecektir. Tüm ofisler için, elektrik, su, vb. kullanım imkânları yanında ısıtma ve iklimlendirme sistemi kuracaktır. Elektirik, su ve iklimlendirmeye ilişkin giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ Ofisler için direkt telefon ve faks hattı ile e-mail bağlantısı altyapılarını sağlayacak olup, iletişim ve internet kullanımına ilişkin giderler ise İSTEKLİ tarafından ödenecektir. Ofis sarf malzeme bedelleri İSTEKLİ’ ye ait olacaktır.
 • Şantiye ofisleri, tefrişi ve belirtilen ekipmanları ile birlikte işe başlama tarihinden itibaren 28 gün içinde Yapım Yüklenicisi tarafından hazır hale getirilecektir.
 • Yukarıda belirtilen imkân ve hizmetler, Yapım İşinin Geçici Kabulü yapılıncaya kadar eksiksiz sürdürülecektir.
 1. RAPORLAMALAR:

İSTEKLİ, DİKA ile yakın işbirliği içinde bulunacak ve DİKA’ yı sürekli olarak bilgilendirecektir. İSTEKLİ, DİKA’yı yapım faaliyetlerinin ilerlemesi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek için kendisinin ve YÜKLENİCİ’nin faaliyetleri, bunların sonuçları, olağandışı hadiseler, önerilen aktiviteler hakkında aylık iş ilerleme raporları, bir sonraki aya ait planlama raporu ve DİKA’ nın isteyebileceği diğer bilgileri içeren raporları hazırlayacak ve 2 takım basılı ve 1 takım dijital nüsha halinde her ayı müteakip 1 hafta içinde sunacaktır. İşin bitiminde İSTEKLİ, Proje Tamamlama Raporu’nu hazırlayarak 2 takım basılı ve 1 takım dijital nüsha halinde DİKA’ ya sunacaktır.


Tüm raporların dili Türkçe olacaktır.
7. İŞİN SÜRESİ:
Müşavirlik, Proje Yönetimi ve Yapım Kontrolörlük için aşağıdaki sürelerle hizmet alınacaktır :


 • İnşaat Öncesi Dönem Hizmetleri : 3 ay

 • Yapım Uygulama Dönemi Kontrolörlük Hizmetleri : 15 ay

 • Geçici Kabul Eksiklerinin Tamamlanması Dönemi Hizmetleri : 1 ay

(İşin Toplam Süresi) : 18 Ay


 • Kesin Kabul Dönemi Eksikliklerin Tamamlanması Hizmetleri : 12 ay

3 ay içinde verilmesi öngörülen İnşaat öncesi dönem hizmetleri, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek ve 18 gün olan Projelerin Gözden Geçirilmesi 5 gün sürecek yapım işi ihale süreci müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, yapım işi ihalesinin sonuçlandırılmasını müteakip sözleşmenin imza tarihinden başlamak üzere bu hizmetlerin toplam süresi, Geçici Kabul Dönemi sonrası hariç olmak üzere, 18 aydır.Kesin Kabul İşlemleri inşaatın geçici kabul tarihinden itibaren başlayacak 12 aylık süreci kapsar. Bu süre zarfında Ajansın talebi ile İSTEKLİ belirtilen süre zarfında 1-3 sefer işyerine gelmek ve Ajans tarafından iletilen sorunları incelemek ve giderilmesine yönelik işlemleri yapım işi yüklenicisine bildirmek ve gerekli iş ve işlemleri yaptırmak zorundadır. Kesin kabul süresince İSTEKLİ tarafından iş yerine yapılacak seyahatlerde her türlü ulaşım ve konaklama giderleri İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.
Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması durumunda İSTEKLİ, herhangi bir ad veya nam altında fiyat artışı talebinde bulunamaz.

8. HİZMETLERİN SÜRE TABLOSU:


Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

İnşaat Öncesi Dönem Hizmetleri

1.1

Teknik Projelerin (Mekanik, Statik, Elektirik, Mimari, Peyzaj,Altyapı, Dekorasyon) Projelerinin ve İhale Dökümanlarının (Teknik Şartnameler, Keşif ve metrajlar, v.s.) İncelenmesi ( Gözden Geçirilmesi):

Götürü

1

1.2

Yapım İhalesiyle ilgili İhale, Satınalma ve Tekliflerin Değerlendirmesi, aşamasında teknik destek Değerlendirme, Sözleşme aşmalarında Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri

Götürü

1

2

Yapım Uygulama Dönemi Kontrolörlük Hizmetleri:

2.1

Mimar (İnce İşler Sorumlusu)

AdamxGün

60

2.2

İnşaat İşleri Sorumlusu (Şantiye Şefi/İnşaat Müh.)

AdamxAy

15

2.3

Makina Mühendisi

AdamxGün

60

2.4

Elektrik Mühendisi

AdamxGün

60

3

Geçici Kabul Eksiklerinin Tamamlanması Dönemi Hizmetleri

Götürü

1

4

Kesin Kabul Dönemi Hizmetleri

Götürü

1İSTEKLİ yukarıda belirtilen işgücü miktarlarına uygun olarak teklifine temel oluşturan ADAMxAY ve ADAMXGÜN planlamasını sunacaktır. Uygulama Dönemi Kontrolörlük Hizmetleri tablosunda her bir pozisyon için ADAMxAY ve ADAM/GÜN bedelleri Birim Fiyat cetvelinde belirtilecektir. İSTEKLİ fiyat teklifini Teknik Şartnamede ifade edilen tüm gider ve maliyetlerini Teknik Şartname Ekinde sunulan Birim Fiyat Cetveline yansıtarak hazırlayacaktır.

EKİ:

 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
Sayfa /Yüklə 93,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə