T. C. EskiŞEHİR İcra iflas müDÜRLÜĞÜ gayrimenkulün açik artirma ilani dosya No : 2009/1 İflas satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafıYüklə 178,11 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü178,11 Kb.
növüYazı

T.C. ESKİŞEHİR 7. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2009/1 İFLAS

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

Aşağıda yazılı taşınmazın açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerinin adreslerine teb­ligat gönderilmiş olup, ilgililerin adreslerinde tebligat yapılamaması halinde veya adresi bilinmeyenler için satış ilanının Ha­nen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.Satışa konu taşınmaz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müd.nün: ' 1-) 07.10.2010 tarihli yazılarında; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ve ona dayanarak çıkartılan yönet­meliğin madde 101 'de belirtilen yazılı olan tesisler kurulamaz. Bu tesisler rafineriler, gazlaştırma ve sıkılaştırma tesisleri, ham petrol rafinerileri, kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve de­polama tesisleri, çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, Nükleer güç santralleri ile diğer nük­leer reaktörler, radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atik tesisleri, nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler. Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB. Tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal veya metal ol­mayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın, geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla ayrılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömül­mesine ilişkin tesisler. Karma OSB lerde; Patlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, Petrokimya kompleksleri, üreti­minde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, tuğla ve kiremit fab­rikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri. Entegre şeker fabrikaları, klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sül-fürük asit, fosfirik asit, hidrolik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre güb­re fabrikaları, zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, selüloz ve selüloit yapan tesisler. OSB.nin kanal deşarj standartına uygun atık su arıtma te­sisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, ham deri işleme, padok ve hay­van kesimi yapılan tesisler, maya ve tuz üretim tesisleri, talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri ku­rulamaz. Ayrıca OSB nin belirtilen tesisler dışında kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri ku­ruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının 15. Maddesine gö­re OSB'lerde bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulu­nan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 Sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile kre­di alacaklısı kuruluşlar bu satışa iştirak edebileceklerdir. Yine aynı Kanunun 15. Maddesinin 4.Fıkrasına göre "Taşınmazla­rın kredi alacaklısı bir kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş pro­tokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

Satılmasına karar verilen gayrimenkul; Eskişehir Merkez, Kanlıpınar Köyü, Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde ile 8.Cad­de köşesinde 39 no posta adresinde yer almaktadır. Tapuda Eskişehir ili, Yassıhöyük Köyü, 101 Ada, 13 Parselde kayıtlı par­sel alanı 28.082,00 m2 dir. Parsel üzerinde 1 adet idari binası, 1 adet fabrika binası, 1 adet sosyal tesis, 1 adet yardımcı te­sisler binası ve bekçi kulübesi binası bulunmaktadır. Fabrika binası 3960 m2 alanlı taşıyıcı çelik kolonlar 3,90 m ile 6,00 met­re aralığında kolon üzeri çelik konstriksiyon çatı, çatıda 1 profil aşıklar, çatı kaplaması, sandviç Alüminyum panel örtü ile kap­lıdır Dikim atölyesi olarak planlanan yapının tabanı seramik kaplı duvarları poliüretan saç kaplıdır. Tüm kapılar demir doğ­ramadır Tüm camlar reflekte mavi çift camdır. Toplam kıymeti 1.488.000.00.-TL.dir. İdari Bina Toplam 2170 m2 alanlıdır. Bi­nanın yaklaşık 1000 m2 lik kısmı fabrika binasına ilave edilerek üretim mal deposu ve yükleme mahalli haline getirilmiş­tir. İdari bina içerisinde toplantı salonu, yönetim odası, ofisler, bekleme salonu, sekreter odası, arşiv, depo, bay ve bayan wc mahalli ve teşhir salonu bulunmaktadır. Binanın tüm bölümlerinin taban seramik kaplı, duvarlar alçı sıvalı badanalı, ıslak ha­cim duvar kaplaması seramik kaplıdır. Kaloriferli binanın elektrik ve suyu mevcuttur. Toplam kıymeti 380.250.00.-TL.dir. Sos­yal Tesis Binası 1946 m2 alanlı olup, fabrika binası yapı tarzında inşa olunmuş iç mahallinde bay ve bayan soyunma ve gi­yinme, bay ve bayan wc, lavoba, yemek, servis, mutfak, bulaşıkhane, kiler mahalleri bulunmaktadır. Taban kaplaması se­ramik duvarlar poliüretan saç kaplı, tüm kapılar demir doğrama pencereler reflekte mavi çift camlıdır. Toplam kıymeti 544.880,00,-TL. dir. Yardımcı Tesis Binası 433 m2 alanlı sosyal tesis binası yapı tarzında inşa olunmuştur. Binada tamir, ba­kım, elektirik, vakum ve kazan dairesi mahalleri bulunmaktadır. Doğalgaz ve havalandırma tesisatı ile ilgili ekipmanların bu­lunduğu kısımlardaki demir kapılarda ve pencerelerde bazı camların kırılmış olduğu tespit edilmiştir. Toplam kıymeti 108.250,00,-TL. dır. Arsa Kıymeti Gayrimenkulun bulunduğu mevkii, özellikleri, imar durumu 2011 yılı piyasa birim fiyatları dikkate alındığında arsa kıymeti 40.00.TL. dir. Buna göre arsa kıymeti 28.082,00 m2 x 40,00,-TL/m2 = 1.123.280,00,-TL. dir. Çevre Düzenlemesi Fabrika alanı çevresi tamamıyla beton direkli kafes tel ile çevrilidir. Fabrika sahası kırma taş ile kap­lıdır. Fabrika sahası içinde çevre düzenlemesi çalışması yapılmaktadır. Fabrika girişinde demir doğrama raylı sistem motorlu giriş kapısı bulunmaktadır. Fabrikanın çevresindeki direkli tel kafes ve çevre düzenleme işleri bedeli 100,000,00 TL'dir. Ma­kine ve Teçhizatları Fabrika ile birlikte içerisinde bulunan makine ve teçhizatlar da (dikiş makinaları, paskaralar, presler, overloklar, havalandırma sistemi, ütüler, buhar kazanı, paça makinası, masa, sandalye, koltuk takımı vs.) satışa sunulacak olup, makine ve teçhizat ayrıntısı şartnamede ayrıntılı bir şekilde yazılmış olduğundan iştirakçilerin dairemize müracaatları halinde şartnamenin bir örneği kendilerine verilecektir. Makine ve teçhizatların toplam kıymeti 234.090,00 TL'dir. Elektrik ve Teçhizatları Fabrika ile birlikte binada bulunan elektrik ve teçhizatları da (Trafo, güç kaynağı, ekipmanlar, trafo binası, diz-üstü bilgisayarlar, yazıcılar, masa üstü bilgisayarlar, monitörler, televizyon v.s) satışa sunulacak olup, elektrik ve teçhizatla­rı ayrıntısı şartnamede ayrıntılı bir şekilde yazılmış olduğundan iştirakçıların dairemize müracaatları halinde şartnamenin bir örneği kendilerine verilecektir. Elektrik ve teçhizatların toplam kıymeti 7.338,00 TL'dir. Buna göre taşınmazın toplam kımeti arsa bedeli 1.123.280,00 TL+inşaat bedeli 2.521,380,00 TL+çevre düzenlemesi 100.000,00 TL+makine ve teçhi­zatları 234.090,00 TL+elektrik ve teçhizatları 7.338,00 TL olmak üzere taşınmazın toplam kıymeti 3.986,088,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI:

  1. Satış 07/05/2012 günü Saat: 14:00-14:10 arası Eskişehir Adliyesi binası 7 nolu ihale masasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas­raflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhutü baki kal­mak şartıyla 17/05/2012 günü aynı yerde ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıla­rının alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tah­min edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale­bi düşecektir.

  2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir banka­nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verile­bilir. İhale Damga resmi ve % 18 KDV.nin tamamı ile Tapu Harç ve Masraflarının 1/2 si Alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

  3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki hak­larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

  4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce­likle teminat bedelinden alınacaktır.

  5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için icra dairesinde açık olup, masrafı verildiği, takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1 iflas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/02/2012

(İİKm.126) İşbu satış ilanı tapu kaydında, alacak kaydı yaptıran ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ verine kaim olmak üzere ilan olunur.

www.bik.gov.tr (Basın: 16842)
Kataloq: newpics -> news
news -> Dosya no: 2011/2253 Tal
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilani

Yüklə 178,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə