T. C. Gazi ÜNİversitesi Gazi EĞİTİm faküLtesi BİLGİsayar ve öĞretim teknolojileriYüklə 39,9 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü39,9 Kb.
#50239

T.C.description: gaziu_logodescription: gaziu_logo

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DERS

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1

KONU

ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ, İLGİ, TUTUM VE

YENİ NESİL ÖĞRENCİLER
DERS EĞİTMENİ

ASLIHAN TÜFEKÇİ
HAZIRLAYANLAR

AYŞEGÜL ÇAKIR - 120535018

BERMET BAKİROVA-120535058
ANKARA

2014

İçindekiler


GİRİŞ 2

CİNSİYET ETKİSİ 2

BİLİŞSEL GELİŞİM 3

ÖN BİLGİ 3

DÜŞÜNME STİLLERİ 3

GÖRSEL-İŞİTSEL DÜŞÜNME STİLİ 4

ALAN BAĞIMLILIK-ALAN BAĞIMSIZLIK 4

SAĞ VE SOL BEYİN 4

MYERS-BRİGS ÖĞRENME STİLİ 4

BİLİŞSEL STİL ANALİZİ(RİDİNG VE CHEEMA) 5

DÜŞÜNME STİLLERİN SINIF ORTAMINDAKİ ETKİLERİ 5

İLGİ, İSTEK VE TUTUM 5

TUTUM 6

YENİ NESİL ÖĞRENCİLER 6KAYNAKÇA 7


GİRİŞ


Öğretim üyeleri bireylere ders vermeden önce öğrenci özelliklerine bakılmalı,onları tanımalı.Nedir,ne durumda ?İlk önce öğrencinin hazır bulunuşluk haline dikkat edilmeli.Okuma yazma bilmeyen öğrenciye okuma –yazmayla ilgili uygulama yaptırtamayız.Bloom’un taksionomisine göre örnek verirsek:Kavrama düzeyinden önce bilginin olması şarttır.Ayrıca her birey öğrenmede bireysel farklılık göstermektedir.

Ele aldığımız konumuzu şu şekilde sıralayabiliriz: • Bilişim teknolojileri ve yazılım dersini alan öğrencinin özellikleri

 • Yaş ve cinsiyet etkisi

 • Bilişsel ve sosyal gelişimleri

 • Düşünme stilleri

 • Bilgisayar dersine karşı ilgi,istek,tutumları

 • Öğrenme materyallerin öğrencinin bilişsel ve duyuşsal özellikleriyle ilişkisi

 • Yeni nesil bilgisayar kuşağı öğrenci özellikleri

CİNSİYET ETKİSİ


Bilgisayar dersi 5-6 sınıfta zorunlu,7-8’de seçmeli dersttir.Genel olarak öğrenciler bu derse olumlu tutuma sahip.Fakat,kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre tutumları daha olumlu. l

 • Kızların,erken yaşlarda bilgisayar kullanımına karşı tutumları erkeklerle aynıyken,yaşları ilerledikçe olumlu tutumlarda azalma görülmektedir.

 • Erkek öğrencilerin oyun,kızlar ise gerçek hayatla ilgili uygulamaları tercih etmektedir.

Genel olarak cinsiyet , bilgisayar dersinde başarı için etken değildir,ama başarıyı etkiliyorsa,sebebini araştırıp tedbirler alınmalıdır.

BİLİŞSEL GELİŞİM


Öğrenciler bilişsel gelişimlerine göre farklılık göstermektedir.

 • Piaget,çocukların bilişsel gelişimini 4 döneme ayırmış:

 1. Algı ve Motor Dönem(0-2) Konuşma öncesi

 2. İşlem Öncesi Dönem(2-7) Ben merkezci

 3. Somut İşlemsel Dönem(7-12) Alternatif düşünme

 4. Soyut İşlemsel Dönem(12-18) Algoritma ve programlama için en uygun evredir.

Algı-motor(0-2).Bu aşamada dil veya semboller kullanılabilir.

İşlem öncesi(2-7). Mantıksal düşünme başlar,fakat fazla gelişmemiş.İlköğretim ilk kademelerdeki bilişim teknolojileri ders materyalleri daha çok bilgisayar ve çevre birimlerini kullanmaya yönelik uygulama içerir.

Öğrenciler klavye ve fare kullanmayı bilse de daha yüksek seviyelerden başlatılması önerilmez,çünkü öğrencilerde yetersizlik algısına ve kaygıya neden olacaktır.

Somut işlemler(7-12).Öğrenciler problem çözmede birden fazla alternatifleri fark etmektedir.

Proğramlama mantığı öğretilmek isteniyorsa,LOGO programlama(üçgenle temsil edilen kaplumbağanın girilen komutlarla hareket etmesini sağlayan uygulama ) yapılmalıdır.


ÖN BİLGİ


Öğrencilerin sınıf ortamında getirdikleri ön bilgiler farklılık gösterebilir.Bilgisayar dersinde bazı öğrenciler diğerlere göre teknolojiye erişiminden,bireysel farklılıklarından farklı olabilir.

 • Bazı öğrenciler,diğer öğrencilere göre önde olabilir.

 • Ön bilgi farklılıklarını aşmak için laboratuvarlarda öğrencilerin birlikte çalışmalarına izin verilmelidir.

 • Akran işbirliği öğrenme kaygısını düşürür,derse olan ilgi artar.

DÜŞÜNME STİLLERİ


Düşünme stilleri ,bireylerin nasıl düşündüklerini,bilgiyi nasıl kavradıklarını ve bilgiyi nasıl hatırladıklarını anlatan terimdir.

 • Her birey farklı düşünme stiline sahiptir.

 • Bilişsel ve duyuşsal gelişime bağlı değişir.

Tek boyutlu düşünme stilleri:

 1. görsel-işitsel

 2. alan bağımlılık-alan bağımsızlık

 3. sağ ve sol beyindir

Bir birey tamamıyla görseldir veya tamamıyla işitseldir denilmemelidir.Bunlar uç nokta olduğundan bu uç noktalarda dağılmakta.

GÖRSEL-İŞİTSEL DÜŞÜNME STİLİ


Görsel bireylerde,bilgiler hafızada görseller,kavram haritaları halindedir.

İşitsel bireylerde,bilgiler metinsel ögeler ve ilişkiler halindedir.

ALAN BAĞIMLILIK-ALAN BAĞIMSIZLIK


Bireylerin nesneleri içerisinde bulunduğu ortamdan ayırt etme davranışlarına göre belirlenir.

 • Alan bağımlı bireyler,nesneleri algılarken ortamla birlikte,

 • Alan bağımsız bireylerse ortamdan bağımsız algılar.

 • Alan bağımlı bireyler daha başarılıdırlar.SAĞ VE SOL BEYİN


Sağ beyin sezgisel aktiviteleri,sol beyin ise mantıksal aktiviteleri kontrol eder.

MYERS-BRİGS ÖĞRENME STİLİ


Düşünme stillerini 4 parçaya ayırmak mümkündür.

 1. İçe dönük-dışa dönük

 2. Duyumsal-sezgisel

 3. His odaklı-düşünce odaklı

 4. Algısalcı-yargısalcı

Bu 4 boyuttan kişinin tutumu,hayat stili,algılama özellikleri,yargılama özellikleri oluşmaktadır.

BİLİŞSEL STİL ANALİZİ(RİDİNG VE CHEEMA)


Riding ve Cheema düşünme stillerini iki boyutta yerleştirmiş.

 1. Bütüncül-analitik düşünme boyutu.Analitik stile sahip bireyler bilgiyi parçalara ayırma eğilimindeyken bütüncüler bilgiyi bütün olarak oluşturur

 2. Görsel-sözel boyutu

DÜŞÜNME STİLLERİN SINIF ORTAMINDAKİ ETKİLERİ


 • Öğrenci-öğretmen etkileşiminde: Öğrenci-öğretmen düşünme stili uyum içerisindeyse,öğrenci öğrenme sürecini daha çok benimser.

 • Öğrenci-öğrenci etkileşiminde: Öğrenciler küçük gruplarla çalışırken benzer düşünme stilleri öğrenmeye olumlu etkiler

 • Öğrenci-Materyal etkileşiminde:alan bağımlı öğrenciler için materyallerin yapısı önemlidir.

 • Ders materyaller ders içi aktiviteleri tüm düşünme stillerin ihtiyaçlarına göre olmalıdır.


İLGİ, İSTEK VE TUTUM


İnsanların, özellikle çocukları yeniliklere karşı doğal bir ilgisi vardır. Bu yenilik bilişim teknolojileri dersinde daha avantajlıdır. Fakat öğrencilerin hepsi için bu yenilik aynı olmalıdır.

Bilişim Teknolojileri dersi önceden seçmeli bir dersti ve öğrencilere not verilmiyordu. Sınıf içerisinde disiplinsizlik söz konusuydu. Bu durum öğrencilerin ilgi ve istek ve tutumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrencilerin derse ilgisinin azaldığı ve dersi önemsemediğini düşünebiliriz.

Okulun sosyoekonomik durumu oldukça önemlidir. Sınıfta materyallerin, bilgisayar ve donanım parçalarının vb. ders araç gereçlerinin bulunması öğrenciyi olumlu yönde etkilemektedir.

Öğrencinin ilgisini çekmenin diğer bir yöntemi ise; öğrenci ihtiyaçlarını sınıf ortamında karşılanmasıdır. Öğrenci soru sorduğunda açık ve anlaşılır bir şekilde sorusu yanıtlanmalıdır.

Sınıfta motivasyon artırmak için ;


 • Geri dönüt verilmeli,

 • Açık ve anlaşılır ifadeler kullanılmalı,

 • Öğrenciyi kendi performansı ile değerlendirmeli,

Motivasyon artırmada diğer bir nokta ARCS motivasyon modelidir.

A- Dikkat çekme C- Güven

R- İlişkilendirme S-DoyumTUTUM

Öğrencilerin bilgisayar tutumlarını etkileyen faktörler;


1- Cinsiyet: Yapılan araştırmalara göre erkek öğrencilerin bilgisayara karşı daha olumlu tutuma sahiptir.

2- Bilgisayar sahibi olmak: Evlerinde bilgisayar bulunan öğrencilerin tutumları daha olumludur.

3- Hazır bulunuşluk seviyesi: Öğrencilerin bilgisayar seviyesinde ders verilmelidir.

YENİ NESİL ÖĞRENCİLER

Bilişim Teknolojileri dersi sadece yazılım ve donanım yönünden gelişmekle kalmayıp hayatın her alanında kullanımı yaygınlaşmıştır.

Okullar maddi imkanları ölçüsünde gelişen teknolojiyi sınıf ortamlarına taşıdılar.

Milenyum (yeni ve Y) nesli diğer nesle göre daha teknolojik ve eğlenceli olduklarını düşünmektedir.


Sınıf içi öğrenme ve öğretme için 3 temel kurama göre hazırlık yapılır;

1- Davranışçı kuram davranış kazandırmaya,

2- Bilişsel kuram öğrenmeyi anlamlandırma ,

3- Oluşturmacı kuram ise bilgiyi inşa etme diyerek açıklanmaktadır.

Eğitim kuramsal olarak en yavaş değişen organizma olduğundan dolayı değişim ve yenilikler pek etkili olmamaktadır.

Bilgisayar ve internet dünyası tüm yaşlara hitap edebilmektedir. Bu durum sınırlarının olmadığını göstermektedir. Öğrenciler doğru yada yanlış bilgiler edinebilirler. Onları bu konuda bilgilendirmek önemlidir.


Bilgisayar ve internet kültürü öğretmenler için önemlidir. Öğrencilerin ilgi ve meraklarına cevap vermeleri için kumanda öğretmenlerin elinde olmalıdır. Öğrencileri ihtiyaçları doğrultusunda doğru bir biçimde bilgilendirmelidir.
Bilişim teknolojileri en çok çocukları ve gençleri etkilemekte: her geçen gün yeni cep telefonu, tablet, bilgisayar, oyun konsolu vb. teknoloji unsurları yaygınlaşmaktadır. Öğrencilerin ilgisini çok kolay bir şekilde etkileyebiliyorlar.
Hayatın her alanında giren bilgisayar ve internet yeni bir sayısal kültür oluşturmuştur. Sadece okulda kullanmakla kalınmıyor, okul dışında da kullanılıyor. Öğrencilerin okul hayatı dışındaki konularda desteği dışarıda aradığı için ilerde hata yapmalarına zemin hazırlanıyor.


 • Eski kuşak olan yetişkinlerin ağ (yeni) nesli ile ilgili olumsuz düşünceleri:

 • Bizim onların yaşında olduğumuzdan daha sersemler,

 • Saldırganlar,

 • Ekran karşısında yaşlanacaklar, net bağımlısı olmuşlar,

 • Kolaylıkla çalarlar(mp3 müzik indirme siteleri, ödev yapma siteleri),

 • Olumlu özellikleri

 • İlk küresel kuşaktır,

 • Daha akıllıdırlar,

 • Hızlıdırlar,

 • Farklılıklara karşı daha tahammüllüdürler,

 • Adaletsizliklere ve problemlere daha duyarlıdırlar.
Sosyal Ağlar

MySpace, Facebook, Bebo, Hi5, Piczo, Twitter

Sosyal Yerimleri

Del.ici.us, Furl, Digg, Reddit, Stumble

Bloglar/RSS Haberler

Technorati, Blogger, Feedster, Wordpress

Sosyal Medya/Dosya Paylaşımı

Flickr, Bubbleshare, Last.Fm, Youtube

Sanal Topluluklar

Second Life, There, Active Worlds

Muhtelif

Wikipedia, OpenSite, Skype, Paypal

Bilişim Teknolojileri dersi eğitim amaçlı uygulamaları barındırması yeni neslin ilgisini çekerek daha çok yazmasına ve okumasına sebebiyet verecektir. Dersin içeriği oldukça kapsamlıdır. Geliştirilebilir ve öğrencilere bu konuda yardımcı olmalıyız.KAYNAKÇA

 • Özel Öğretim Yöntemleri 1-2.Editör Sami ŞAHİN.Ankara 2013

 • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/06/969821/dosyalar/2014_01/08121740_ogrenmestillei.ppt Öğrenme stilleri hakkında slayt.

 • http://www.egitim.aku.edu.tr/ksenturk.ppt Öğrenme stilleri hakkında slayt.

 • http://www.egitim.aku.edu.tr/beyintemelli.ppt


Yüklə 39,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə