T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 6,39 Mb.
səhifə7/122
tarix31.10.2017
ölçüsü6,39 Mb.
#23593
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   122
Partiler

a- Partiler, demokratik siyasetin temel geliştirici güçleri ve demokrasilerin vazgeçilmez öğeleridirler. Temel siyasal örgütler olarak; devlet odaklı olmayan, toplumsal talepleri esas alan, toplumu bilinçlendirme ve örgütlemeyle görevli olup, toplumu devlet karşısında sürekli güçlendiren ve toplum taleplerini devletle dengeleyen kurumlardır.

b- Demokratik siyaset odaklı siyasal partiler, geniş demokratik toplum örgütlenmesinin ideolojik, teorik ve yönetsel esas gücüdürler.

c- Partilerin demokratik oluşumu, örgüt içi demokratik işleyişi ve demokratik yönetimleri esastır. Tüm işleyişleri halka açıktır.

d- Demokratik siyasal yaşamda partiler, demokratik ittifaklar geliştirebilirler.

e- Irkçı ve despotik olmayan ve sistem içinde şiddeti öngörmeyen partiler meşru kabul edilir.

f- Siyasal partiler serbest kurulurlar. KCK sisteminden çıkarılmaları ise, Halk Özgürlük Mahkemeleri kararı ile gerçekleşir.

g- Partilerin kuruluş ve çalışma esasları siyasi partiler yasası ile ayrıca düzenlenir.
Madde 40

Dernekler

Demokrasinin, halk tabanına köklü yayılması, birey ve toplum yaşamını demokratik tarzda geliştirme, doğal çevreyi koruma, geliştirme, yoksulluğu aşma ve toplumda çıkabilecek başka her hangi bir sorunu çözme amaçlı kurulan fonksiyonel kurumlaşmalardır. İhtiyaçlara göre her alanda kurulabilir. Demokratik işleyişin yerinde ve yetkince kullanılmasını esas alırlar. Kurulacak derneklerin demokratik toplum konfederalizmine karşı yıkıcı olmaması aranır.
Madde 41

Birlikler

Üretim ve tüketim birlikleri, çevreyi koruma ve geliştirme birlikleri, köylüler birliği, kadın ve gençlik birlikleri, belediyeler arası birlikler ve toplumsal yaşamın her alanında birlikler kurulabilir. Birlikler kurulduğu alanlardaki işlerin dayanışma içinde ve koordineli yapılmasını sağlarlar, toplum içinde yaşanan olağanüstü koşullarda dayanışma ve yardımlaşma güçleri olarak rol oynarlar.
Madde 42

Sendikalar

Devletçi ve iktidarcı yaklaşımdan uzak, demokratik toplumcu özgür sendikacılık anlayışıyla hareket eden, iş ve emek yaşamını düzenleyen, üretim ve çalışma düzenini sağlayan demokratik kurumlaşmalardır. Ekonomi ve emek alanının demokratik örgütlenişini sağlayarak demokrasinin toplumsal-ekonomik zemininin oluşmasına katkı sunarlar. Demokratik Emek Konfederasyonunu kurup bünyesinde çalışma yürütürler. Uluslararası emek güçleriyle dayanışarak, bölgesel ve uluslararası çalışmalar yaparlar ve ortak örgütlülüklere giderler.
Madde 43

Halk Savunma Güçleri

KCK sisteminin geliştirilip korunmasında halkın temel savunma ve barış gücüdür. Yeterli sayıda örgütlendirilmesi ve donatılması esas alınır. Demokratik Toplum Konfederalizmi Önderliği ve Kongra Gel’in siyasal iradesi doğrultusunda hareket eder. Komünal demokratik örgütlülük temelinde halkın öz savunmasını geliştirir. Halk Savunma Güçleri kararlarını gerçekleştirdiği konferanslarla alır. Halk Savunma Güçleri; KCK sistemi içinde özerk bir örgütlenmedir, sistemin diğer organları ile ilişkileri Halk Savunma Alan Merkezi üzerinden gerçekleşir. Kendi iç düzenlemesini yönetmenliğine göre yapar ve komuta konsey üyelerini, Yürütme Konseyi Başkanlığının onayına sunar
On Üçüncü Bölüm

ORTAK HÜKÜMLER
Madde 44

Demokratik İşleyiş Esasları

a-Bütün yönetim organları seçimle belirlenir ve değişir.

b-Bütün organlar birbirlerine rapor ve genelge sistemiyle bağlıdırlar.

c-Demokratik katılımcılık, inisiyatif ve kolektivizm esastır.

d-Seçimle göreve gelen tüm yönetimler seçen organlar tarafından yıllık denetime tabi tutulurlar. Seçen organlar gerektiğinde ve koşulların uygunluğuna göre görevlileri geri çekme hakkına sahiptir.

e-Her çalışma alanında % 40 cins kotası gözetilir.

f-Çalışmalar yürütülürken, başta kadın ve gençlik olmak üzere değişik kesimlerin kendi iç örgütlülükleri gözetilir.

g-Bütün organlar halkın eleştiri ve önerilerine açıktır ve halka bilgilendirme yapar.

h-Demokratik Konfederalizmde, kararları meclisler alır. Yürütme kurulları bu kararları uygulamakla görevlidir. Ayrıca karar alma ve yürütme organlarının dışında yargı ve denetleme organları da vardır.

ı-Görevi ihmal ve ağır suiistimal durumunda Yürütme Konseyi görevi durdurur ve Yüksek Adalet Divanına baş vurur.

i-Demokratik işleyiş ilkelerine ters düşecek şekilde organlar ve bireyler birbirinin kurumsal varlığını hedefleyen teşhir edici tartışmalar geliştiremez, çalışmalarını sınırlayamaz, müdahale edemez, görev alanı dışında genelge yayınlayamaz.

j- Bu Sözleşme ile çelişen yasa ve yönetmelikler geçersizdir.
Madde 45

Kürdistan Demokratik Konfederal

Birliğine İlişkin

KCK her Kürdistan parçasında halkın öz iradesini esas alır. Bu iradeyi demokratik konfedera­lizm esaslarına göre ortaya çıkartır. Demokratik ulus birliğini hedefler. Parçalar arası ilişkide kon­federal dayanışma ve birlik esastır. Bu dayanışma ve birlik, tüm parçalardaki ve yurtdışındaki halkın ortak karar, yürütme ve denetleme organları ile sağlanır. Ortak ekonomi ve eğitim politikaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle ve ortak meşru savunma ile geliştirilir.
Madde: 46

Sözleşmenin Değiştirilmesi

KCK Sözleşmesi Önderlik, Başkanlık Divanı, Yürütme Konseyi veya en az 50 Genel Kurul üyesinin yazılı talebi üzerine, Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Değişiklik önergesi genel esaslar çerçevesinde görüşülür ve oya sunulur. Değişikliğin kabulü için Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu gereklidir.
On Dördüncü Bölüm

EK MADDELER
Ek Madde 1

Kurucu Meclis

Kongra Gel II. Dönem Genel Kurulu aynı zamanda kurucu meclis işlevini de görür.
Ek Madde 2

Kabul Ediliş Tarihi

Bu sözleşme Kongra Gel, Genel Kurulunun 17 Mayıs 2005 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.
Ek Madde 3

Yürürlülük

Bu sözleşme yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.
Ek Madde 4

Değiştirilme Tarihi

Bu sözleşme Kongra Gel Genel Kurulunun 25-Mayıs–2007 tarihli oturumunda değiştirilerek kabul edilmiştir.” şeklinde olduğu belirlenmiştir.
KISALTMALAR
DKB ;Demokratik Kuruluş Birliği

DÖKH ;Demokratik Özgür Kadın Hareketi

DTK ;Demokratik Toplum Kongresi

KCK ;Koma Civaken Kürdistan – Kürdistan Demokratik Topluluğu

KCK/TM ;Koma Civaken Kürdistan – Kürdistan Demokratik Topluluğu /

Türkiye Meclisi

KADEK ;Kongreya Azadi ü Demokrasiya Kürdistan - Kürdistan

Özgürlük ve Demokrasi Kongresi

KOMALEN CİVAN ;Koma Komalen Ciwanen Demokratik Kürdistan – Kürdistan

Demokratik Gençlik Konfederalizmi

KONGRA/GEL ;Halk Meclisi

KKK ;Koma Komalen Kürdistan / Kürdistan Demokratik

Konfederalizmi

KKK/TK ;Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Koordinasyonu

KKK/TM ;Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Meclisi

PKK ;Partiya Karkeren Kurdistan – Kürdistan İşçi Partisi

TÇM ;Türkiye Çalışma Grupları

TÜDEK ;Türkiye Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu

YJA ;Yikiteye Jinen Azad – Özgür Kadınlar Birliği”
şeklinde olduğu,
KCK sözleşmesinde Birinci Bölüm Genel Esaslar Madde 4’te açıklanan yapılanmanın İlkeleri ile Kamuran YÜKSEK’in bilgisayarından elde edilen 04.02.2005 düzenleme tarihli “PKK’ NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN TÜZÜK TASLAĞI” isimli belgede belirtilen örgütün amaçları karşılaştırıldığında;

Tüzük Taslağında Örgütün Amacı;

-Kürdistan üzerinde egemen devletlerin küçültülüp demokrasiye duyarlı hale getirilmesini sağlamak,

-Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum çizgisinde konfederatif esaslar üzerinde Kürt ulusunun birliğini ve öz demokratik yönetimini geliştirmek,

-Kürt ulusal sorununun demokratik çözümünü gerçekleştirmek,

-Çağdışı feodal kalıntıları tasfiye ederek Kürt toplumunun özgür ve demokratik dönüşümünü sağlamak,

-Kadın özgürlüğü ve ekolojiye dayalı bir demokrasiyi geliştirerek temel insan haklarını korumak,

-Bölge halklarıyla Demokratik Ortadoğu Konfederasyonu hedefi temelinde ilişki ve dayanışma içinde olmak,

-Bilimsel-demokratik sosyalist topluma doğru ilerlemektir” şeklinde açıklandığı,


KCK Sözleşmesinde Birinci Bölüm Genel Esaslar Madde 4’te yapılanmanın İlkeleri ise;

-Siyasetin demokratikleştirilmesi temelinde Kürdistan üzerinde egemen olan devletleri köklü bir reforma yönelterek, küçülmelerini ve demokrasiye duyarlı hale gelmelerini sağlamak,

-Kürdistan toplumunun cinsiyet özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik örgütlülüğünü, demokratik toplumcu konfederalizm esaslarına göre ve radikal demokrasi çizgisinde yaratmak,

-Demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması benimsenerek özgür Kürdistan seçeneği temelinde bağımsız geleceğini belirleme hakkını da kullanmak,

-Kürdistan toplumu içindeki her türlü gericiliğe karşı mücadele ederek, birey ve toplumun ruhsal, düşünsel ve maddi gelişimini demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde gerçekleştirip ilerletmek,

-Halkın tüm kesimlerinin, halk ve toplulukların kendi demokratik örgütlenmesini yaratmasını, politikayı doğrudan ve özgür, eşit KCK yurttaşlığı temelinde yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde, öz güç ve öz yeterlilik ilkesine göre yapmasını sağlamak

-Kürt sorununun, başka toplum ve halklarla demokratik, eşit, özgür, bir arada yaşama çözümünü stratejik olarak ele almak,

-Kürt halkının demokratik konfederasyon ilkeleri temelinde birliğini esas almak, bölge halklarıyla eşitlik ve kardeşlik temelinde Ortadoğu Demokratik Toplum Konfederasyonunu geliştirmek,

-Demokrasiyle birlikte var olabilen sosyalizm, bilimsel demokratik sosyalizm olarak Koma Civaken Kurdistan sisteminin ruhu olacaktır” şeklinde açıklandığı, bu bağlamda Tüzük Taslağında belirtilen örgütün amacı ile KCK sözleşmesinde belirtilen ilkelerin aynı paralelde olduğu,

KKK sözleşmesinin devamı niteliğinde olan KCK sözleşmesinin de; Kamuran YÜKSEK’in bilgisayarından elde edilen 04.02.2005 düzenleme tarihli “PKK’ NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN TÜZÜK TASLAĞI” isimli belgede belirtilen genel yükümler ile örgüt üyeliği ve örgüt yapısına ilişkin genel kaideleri birebir taşıdığı, KCK sözleşmesinde örgütsel işleyiş ve örgüt yapısı bölümlerinin Tüzük Taslağında belirtilen hükümlerin aynen ve geniş açılımları ile düzenlediği,

KCK sözde Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde; “Rêberê Koma Komalên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Konfederalizm Önderi)olarak belirtilen Abdullah ÖCALAN’ın 20 Mart 2005 tarihli beyanlarında; “2005 yılı Newrozun da Kürt halkının Demokratik Konfederal örgütlüğünün ve birliğinin ifadesi olan KOMA KOMALÊN KURDİSTAN’ın kuruluşunu ilan ederek, halkımıza yeni bir yaşam felsefesi ve sistemi daha kazandırdığımıza inanıyorum. Bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum” şeklinde,

Başlangıç” bölümünde; “2005 yılının Newroz’unda Kürt halkının demokratik ve komünal yaşamının tarihsel geleneğine sahip çıkarak, toplulukların devlet dışı demokratik konfederasyonu olarak inşasına başladığımız KKK sistemi, demokraside ve toplumculuk anlayışında derinleşerek gelişirken, toplumculuğu daha güçlü vurgulamak ve devletçi konfederasyonlardan farkını belirginleştirmek amacıyla ismini Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) olarak değiştirmiştir” şeklinde,14. Bölüm-Ek Madde 2’de;Bu sözleşme Kongra Gel, Genel Kurulunun 17 Mayıs 2005 tarihli oturumunda kabul edilmiştir”, Ek Madde 4’te; “Bu sözleşme Kongra Gel Genel Kurulunun 25-Mayıs-2007 tarihli oturumunda değiştirilerek kabul edilmiştir” şeklindeki açıklamalardan KONGRE-GEL’in 5. Genel Kurul Toplantısında ilan edilen KCK-Koma Civaken Kurdistan sözde sözleşmesinin, 04.02.2005 tarihli “PKK’nın Yeniden İnşası İçin Tüzük Taslağı” belgesinin kapsam ve amaçlarına uygun olarak 17 Mayıs 2005 tarihinde KONGRE-GEL’in 3. Genel Kurul Toplantısında kabul edilen KKK-Koma Komalen Kürdistan sözleşmesinin devamı niteliğinde olduğunun anlaşıldığı,
KCK (Koma Ciwaken Kürdistan) Sözleşmesi İncelendiğinde;

KCK sözleşmesinin PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yasama meclisi tarafından 17.05.2005 tarihindeki kabulünden itibaren Suriye, İran, Irak ülkeleri gibi ülkemizde de yapılandırıldığı, (KCK 12/a, 18/2, 46/1 maddeleri)

İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin devlet (adli, idari ve siyasi) rejimine tamamen alternatif ancak bu ülkelerin devlet rejimlerinden beslenen evvela sanal bir devlet bina ederek bütün Kürtleri bu sistem altında birleştiren bir organizasyon kurulduğu,

Sanal devletin başında Abdullah ÖCALAN’ın bulunduğu, ana hatlarıyla hangi ülkede yaşarsa yaşasın bütün Kürtlerin aynı zamanda KCK vatandaşı olabileceği, yasama, yürütme ve yargı erklerinin bulunduğu, bu erklere bağlı ünitelerin aldığı kararları Abdullah ÖCALAN’ın ve yasama organı olan KONGRA-GEL ‘in karaları ile uyumlu olmak zorunda olduğu, vatandaşlığa kabul ve ihraç işlemlerinin düzenlenip vergi mükellefiyetinin getirildiği, üç kısımdan oluşan bir yargı düzeni planlandığı ve halkın kendi sorunlarının “Halk Mahkemeleri” adı altında oluşturulan yapılarla çözüleceği, silahlı faaliyetlerin de “Meşru Savunma Hükümlülüğü” adı altında düzenlendiği,

KCK sanal devletinin;

Başında terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’ın,

Yasama organı olarak görev yapan KONGRA-GEL’in başında Zübeyir AYDAR’ın,

Yürütme organı olarak görev yapan Konseyi’nin başında ise CEMAL (K) Murat KARAYILAN’ın bulunduğu,

Yürütme görevini yürüten Cemal (K) Murat KARAYILAN’ın yardımcılıklarını ise ABBAS (K) Duran KALKAN, Mustafa KARASU ile CUMA (K) Cemil BAYIK isimli örgüt mensuplarının yaptıklarının tespit edildiği.

PKK/KONRA-GEL terör örgütünün KCK modeli ile alakalı olarak örgütün Danimarka ülkesinden yayın yapan, örgütün televizyonu ROJ TV’nin haber bültenlerinde Cemal KOD Murat KARAYILAN’dan bahsederken “ KCK YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANI” sıfatının kullanıldığı,

Yine Abbas KOD Duran KALKAN’dan bahsedilen haber bültenlerinde de “KCK YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİ” sıfatının kullanıldığı,

ROJ TV’nin birçok günlü haber bültenlerinde, Mustafa KARASU, Cemil BAYIK hakkındaki sunumlarda da “KCK YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİ” sıfatını kullandıkları,


Kısaca sözleşmeye göre KCK’nın; KCK demokratik toplumcu konfederalizm esaslarına dayalı, tepede bir koordinasyonun oluşturulduğu, tabandan en üste delegelerin seçimle getirildiği devlet olmayan, yatay ve piramit tarzı bir örgütlenme modeline sahip olduğu, sözde Kürdistan’da doğup yaşayan veya KCK sistemine bağlı olan herkesi yurttaş kabul ettiği, diğer uyruklardan sözde KCK yurttaşı olmak isteyenleri yurttaşlığa kabul edebildiği gibi gerektiğinde yurttaşlıktan çıkartma kararı verebildiği, Yüksek Adalet Divanı, İdari Mahkemeler ve Halk Mahkemeleri olmak üzere üç tür yargı sistemi oluşturduğu, Halk Savunma Kuvvetleri adı altında silahlı yapılanmasının bulunduğu, merkezi olarak değişik faaliyet alanlarına göre Alan Merkezleri biçiminde, mahalli olarak da alt komitelerde örgütlendiği, yerel yönetimler üzerinde söz sahibi olmak için de köy ve kentlerde komünal örgütlenmeler yaptığı, maliye ve ekonomi örgütlenmeleri oluşturduğu, ÖCALAN’ı kurucusu, önderi ve sistemin kuramcısı, PKK’yı KCK sistemi içerisinde ideolojik gücü, Kongra-Gel’i yasama organı olarak kabul eden bir yapılanma daha doğrusu fiili bir devlet olma yolunda henüz sanal olarak kurgulanmış bir prova devlet olduğu,
KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) FAALİYETLERİ
KCK’nın 1. maddesinde sistemin adı başlığı altında “KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN’dır. Kısaltılmış adı KCK’dır” şeklinde yönetim sisteminin belirlendiği,

KCK’nın 2. maddesinde sistemin niteliği belirtilirken “ KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN DEMOKRATİK, TOPLUMCU, KONFEDERAL BİR SİSTEMDİR” hususu belirtilerek, 3. maddesinde ambleminin 21 ışından oluşan sarı güneş içerisinde kırmızı yıldız olduğu, bayrağının ise yeşil zemin üzerinde, kırmızı yıldızların yer aldığı, 21 ışınlı sarı güneşten oluştuğunun ifade olunduğu,

KCK’nın 4. maddesinde genel örgütsel değerlendirmeler yapılarak “b” fıkrasında “KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN; BİR DEVLET SİSTEMİ OLMAYIP, HALKIN DEVLET OLMAYAN VE SINIRLARI ESAS ALMAYAN DEMOKRATİK BİR SİSTEM OLDUĞUNDAN, BAŞTA KADINLAR, GENÇLER VE EMEKÇİLER OLMAK ÜZERE HALKIN TÜM KESİMLERİNİN, HALK VE TOPLULUKLARIN KENDİ DEMOKRATİK ÖRGÜTLENMESİNİ YARATMASINI, POLİTİKAYI DOĞRUDAN VE ÖZGÜR, EŞİT KCK YURTTAŞLIĞI TEMELİNDE YERELDE KENDİ ÖZGÜR YURTTAŞLIK MECLİSLERİNDE ÖZGÜR VE YETERLİLİK İLKESİNE GÖRE YAPMASINI SAĞLAMAK” şeklinde ifade edildiği,

KCK’nın 6. maddesinin “a” bendinde “KCK YURTTAŞLARI BAŞKA YURTTAŞLIKLARDA EDİNEBİLİRLER” şeklinde yurttaşlık sınırlarının genişletildiği,

Devam eden 7,8,9. maddelerde örgütsel amaçlara dayalı temel hak, özgürlükler ve görevlerden bahsedildiği,KCK’nun 10. maddesinin “b” bendinde sözde KCK yurttaşları için “BASKI VE SÖMÜRÜYE KARŞI DİRENMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”, “c” bendinde “MEŞRU SAVUNMA SAVAŞI HALİ DURUMUNDA YURTSEVERLİĞİN BİR GEREĞİ OLARAK YURDUN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNULMASINA AKTİF KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR” şeklinde yükümlülükler getirildiği,

Bu şekilde kırsalda örgüt adına silahlı faaliyet gösteren, örgütün silahlı kanadını oluşturan ve HPG (Hezen Parestina Gel) diye bilinen örgüt mensuplarına meşru bir zemin hazırlanmaya çalışıldığı,KCK’nın 11. maddesinde bu yapının kurucusu ve önderinin yasadışı PKK terör örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN olduğundan bahsedildiği,

KCK’nın 12. maddesinde örgütün sözde yasama meclisi olarak değerlendirilen KONGRA-GEL’in yapısı ve çalışmasının anlatıldığı,

KCK’nın 13. maddesinde örgütün sözde yürütme konseyinin yapısının belirlendiği, anılan maddenin “e” fırkasında, yürütme konseyinin alan merkezleri ve koordinasyon esasına göre kendini örgütleyip çalışmalarını yürüttüğünden bahsedilerek faaliyet noktalarını İDEOLOJİK ALAN, SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN MERKEZLERİ şeklinde belirleyerek devam eden cümlede “... KÜRDİSTANIN DÖRT PARÇASI VE YURT DIŞI SAHALARARINA GÖRE KURULMUŞ KOORDİNASYONLARI İLE KADIN VE GENÇLİK KOORDİNASYONLARIDIR. ALAN MERKEZLERİ VE KOORDİNASYONLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANLIĞI KOORDİNE EDER” şeklinde düzenleme yaptığı,

KCK’nın eyalet ve bölge örgütlenmesi üst başlığındaki 21. maddesinde Ülkenin coğrafi ve etnik-kültürel özelliklerine göre ayrıştırılması ile eyalet-bölgeler oluştur ve bu temelde örgütlenerek demokratik konfederalizm sistemi içinde yer alır. Eyalet-bölgelerin karar organı eyalet-bölge meclisleridir. Meclislerin sayı ve bileşimleri nüfus yoğunluğu ve örgütlülük durumuna göre belirlenir. Eyalet-bölge meclislerinin üye sayılarının yarısı doğrudan ve eyalette yaşayan halk tarafından serbest seçimle, diğer yarısı ise söz konusu eyalet- bölgedeki özgür toplum meclisleri ve konfederalizmin bileşen ve örgütlerinin durumlarına göre uygun düzenlenmiş kota sistemi ile belirlenir. Çalışma düzeninde Kongra-Gel ve Halk Meclisi sistemlerini esas alır.

Eyalet-bölge meclisi söz konusu eyaletteki halkın yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği kararları oluşturmakla görevlidir. Yılda iki kez toplanır ve gündemini tamamlayana kadar çalışır. Eyalet meclisi eyalet koordinasyonunu seçer ve faaliyetlerini denetler” şeklinde düzenlendiği,

KCK sözleşmesinin yukarda yazılı bulunan 21. Maddesindeki eyalet bölge örgütlenmesi kapsamında aynı sözleşmenin 18 ve 22. Maddeleri gereğince bir örgütsel yapının oluşturulduğu, bu örgütsel yapının KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/ TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) şeklinde isimlendirildiği,

PKK KONRA-GEL adına faaliyet yürüten KCK/TM örgütsel yapısının ülkemizde örgüt adına örgütsel faaliyetler düzenlemek için KCK sözleşmesinin 14. Maddesi gereğice “SİYASİ, EKOLOJİK VE YEREL YÖNETİMLER, HUKUK, DIŞ İLİŞKİLER, AZINLIKLAR VE İNANÇ GRUPLARI” gibi alan merkezlerinin kurularak yapılandırıldığı,

KCK/TM üyelerinin PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün örgütsel faaliyetlerini organize ettikleri, eylemler ve yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili toplantılar yaparak karar aldıkları, yerel yönetimler üzerinde KCK yapısından kaynaklanan sözde yetkilerini kullanarak yerel yönetimleri yönlendirdikleri, kent meclislerini oluşturarak İDEOLOJİK ALAN, SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN MERKEZLERİ’ni kurup GENÇLİK (YDGM) VE KADIN ÖRGÜTLENMELERİNİ devam ettirdikleri,Ayrıca Diyarbakır’da yapılan soruşturma sonucunda PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün ülkemizdeki oluşumlarını koordine eden KCK/TM yapılanması içinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen Hüseyin ARASAN ve Gülistan İNAN isimli şüphelilerin kullanmış oldukları hakikatler2009@hotmail.com ve helin_ronahi21@hotmail.com mail adreslerine gönderilen e-maillerde bulunan ve tespit tutanağı tanzim edilen yazılı metnin incelenmesinde;

Terör örgütü liderinin avukatları aracılığıyla kamuoyuna bildirilen ve basın yayın organlarınca yayınlanan, 14 Ekim 2009 tarihli görüşme notunda da belirtilen “Bizim sunduğumuz çözüm; devleti, federal devleti, sınırları içermeyen demokratik bir çözüm modelidir. KCK, bu sorunun çözümünün adıdır. Bizim çözüm önerimiz KCK modelidir. Kürtlerin bir öznesi olmak zorundadır. Kürtlerin öznesinin adı KCK'dir. KCK asıl olarak Demokratik Sivil Toplum Projesidir. Daha önce de belirtmiştim. Kürtler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, hukuk alanında kendilerini örgütlemelidirler.” şeklindeki talimatları doğrultusunda KCK sözleşmesi hükümlerince belirledikleri, konfederal sistem kapsamında il, ilçe ve köy seviyesine indirgenen söz konusu yapıların oluşturulması, bunların kuruluş ve çalışmalarına ilişkin çıkarılan taslak sistemi olduğunun anlaşıldığı,

Demokratik Toplum Kongresi, kuruluş ve işleyişi bakımından KCK yapısı içerisindeki sistematiğin bir parçası olduğu, ayrıca terör örgütü liderinin vermiş olduğu talimat niteliğindeki avukat görüşme notlarından da DTK’nın kuruluş ve işleyiş açısından, sistemin 4 ayağındaki paradigmalarından biri olduğunu beyan ettiği,
Yukarıda da tafsilatlı olarak bahsedildiği üzere, KCK yapılanmasının tam olarak hayata geçirilemediği, birçok yapının terör örgütü PKK/KONGRA-GEL ile KCK sanal devleti arasında bir konumda bulunduğu, terör örgütü bünyesindeki birimlerin örgüt yönetimi/mensupları ve müzahir oluşumlarca bazen PKK/KONGRA-GEL’e, bazen KCK’ya, bazen de KCK/TM’ye bağlı birimler olarak tezahür ettiğinin anlaşıldığı,
II. BÖLÜM

ASRIN HUKUK BÜROSUNUN

PKK/KCK (KOMA CİVAKÊN KURDİSTAN) TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİNDEKİ YERİ VE FAALİYETLERİ
Yapılan soruşturma sonunda şüpheli avukatların bir araya gelerek örgütsel faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı Asrın Hukuk Bürosunun Koma Civakên Kurdistan-Demokratik Toplum Konfederalizmi içerisinde Alan Merkezleri altında KCK Yürütme Konseyi Başkanlığına bağlı KCK Önderlik Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Örgütsel Yapı içerisinde yer aldığı,

Asrın Hukuk Bürosu ile ilgili,Yüklə 6,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   122
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə