T. C. Kazan icra dairesi Dosya No: 2009/254 TalYüklə 31,22 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü31,22 Kb.
#47985

T.C. KAZAN İCRA DAİRESİ Dosya No: 2009/254 Tal.

KAZAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDENSatılmasına karar verim gayrimenkıılBncinsl, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara Kazan ilçesi, Saray mâ 343 ada 5 parselini teşkil eden 1319,081112 arsa teinde inşa edilmiş Kargtr imalathane ve arsa vasıflı aşınmaz bir borç nedeniyle satılacaktır.

Taşınmazı!! özelikleri; Taşınmaza Anlatıdan- istanbula gidiş karayolunun soiuiîda{baîj) kalan ve Anka- İstanbul Karayolu üzerinde bulunan Kalpen Plastik karşısındaki sapak başlangıç olmak üzere 325 metrelik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. 1379 m2 il arsa üzerinde prefabrik karkas sistemle inşa edilmiş bodram+zemin katlı fabrika binası mevcut olup, 1.041,62 m2 inşaat alanlıdır. Binanın yüksekliği makas altına kadar 7 metredir. Çatısı beton makas üstü aliminyıım sandviç paneli, binanın binanın tay köşesinden yoldan araçla da inilelen bodrum kat tabanı beton,duvarlat sıva üstü boyalıdır. Zemin kat iabanları ise mozaik, duvarları sıva üstü boyalıdır, Fabrika binası içerisinde 228,34ı2 inşaat alanlı iki katlı idare binası mevcuttur, Zemin katına ûda,âış,we, ve soyunma birimi bulunmaktajlst katta ise 3 sxla,wc, mutfak mevcuttur, iç kapılan ahşap pres kapı kanatlı, fabrikaya bakan pencereler ahşap doframaiı çiS camlıdır.fabrika binasının yol tarafında 3,9i m2 i yığma bekçi kulübesi mevcuttur. Fabrika binasının yo!(toy)tarafuıdaki bodrum ve fabrika binası m giriş kısmı ile güney köşe kısmı hariç ve diğer çevresi demir profılliiemir makas üstü trapez galvaniz saçlı yanlan kısmen galvaniz trapez saçlı sundurma binası mevcuttur. Sundurma alanı 702 m2 dir Fabrika binası çevresinde b: û,?Onıt'deiî H: 2,50 mt ye kadar çeşitli yüksekliklerde 142 m2 betonarme yapılmış istinat-çevre duvarı bulunmaktadır

Fabrika binası içerisinde yer alan mekanik ekipmanla: 3 adet bantlı söve ınakması (kalıplarıyla), 12 adet poüstree köpük enjeksiyon ımkinasılaiıplarıyla birlikte) 6 adet CNC bilgisayar destekli özel yapım stratbr kesim makinesi, 1 adet 5 ton kapasiteli sac tank. I adet 2.5 ton kapasiteli ac tank, I adet ahşap kesme marangoz kızan, 12 adet güç ünitesi (CNC tezgahlan için) bulunmaktadır. Yine taşınmaz içerisinde 3 adet A.G elektrik panosu (komple) ve I adet kompanzasyon panosu (komple) elektrik ekipmanlara bulunmaktadır. Yine parsel içerisinde 2 adet göknar ve î adet göl ağacı mevcuttur.

İMAR BURUMU ;. Kazan Belediyesi Başkanlı§ı 19.03.2009 tarih ve 442 sayılı yazısında sanayi alanına tahsisti olduğu, inşaat emsalinin a bildirilmiştir.

lşbuparselde:Arsadeferi: 179.270,00 TL.


Yapıların inşai değeri: 6î5.428,ÖOTL.
Mekanik Ekipmanlar: m»,00 TL.
Etti* Ekipmanları: 4.400,00 TL
Ağaçlar. 310,00 TL. olarak değer takdir edilmiştir

TOPLAM: 1.619,258,80 TL, bedelle;

2.TAŞINMAZ:

Tapu kaydı: Ankara İli, Kazan ilçesi, Orhaniye (i) Malı. 2708 ada. 20 parselini teşkil eden 3,500,00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş Kargir

Fabrika Bina ve Arsa vasıflı taşınmaz bir1 borç nedeniyle satılacaktır.

Taşınmazın özelileriTaşınmaza Ankaradan-istanbuGa gidiş karayolunun sağında (doğu) kalan ve Mara-İstanbul Karayoluna cephelidir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama çiftliği binası karşısına rastlamaktadır, Kazan Merkezine yaklaşık

15300 metre mesafededir, 3.500 m2 lik arsa üzerinde prefabrik karkas sistemle inşa edilmiş tek katlı fabrika binası mevcut olup, 1.242 nü

inşaat alanlıdır,' Binanın yüksekliği makas altına kadar 6 metredir. Çatısı beton makaslar üstü alüminyum sandviç panel, tabanı beton,

duvarlar sıva üsl akrii boyalıdır. Fabrika binası içerisinde 318 m2 inşaat alanlı iki katlı idare binası mevcuttur. Giriş katında yemekhane,

mutfak. Wc ve duş, soyunma giyinme birimi ve laboratuar bulunmakla, üst kata çıkış merdiveni granit kaplama, ist katla ise ofis biriminin

bir odasi alüminyum camekanla ayrılmış olup, 2 adet wc mevcutturjsıtma tüplü kombili sistemdir, Fabrikanı binasının güney tarafında

14,06m2 lik yığma bekçi kulübesi mevcuttur. Fabrika binasının kuzey doğu tarafında üstü trapez saç kaplı diğer iki cephesi açık, demir

profili, demir çatı makaslı tabanı beton olan 126 sû lik sundurma mevcuttur. Arsa içinde kalan beton döşeme alanı ortalama 20 cm.

kalınlığında 1300 nüiik saha betonu bulunmaktadır. Fabrika binasının önünde 3,5x3,5=12,25 n>2i çatısı şıngle, tabanı beton kaplı ahşap

kamelya bulunmaktadır. Parsel içerisinde toplam 104 adet muhtelif meyve ve süs ağaçlan mevcuttur.

Fabrika binasında 1 adet Aygaz marka 1,5 tonluk LPG tankı, I adet havalandırma apareyi ve kanalları mevcuttur, Ayrıca gamak marka

elektrik motoru bulunmaktadır,

İMAR DURUMU: Kazan Belediyesi Başkanlığının yazısında Aynk nizam, emsal 0,50, Hnax: serbest, konut dışı kentsel çalışma alanı

olduğu bildirilmiştir.

İşbu parselde: Arsa dejeri: 490,000,0611

Yapının inşaide«eri:632.?97i»TL

Mekanik ekipmanlar: 6,950.00 TL

Elektrik ekipmanları: 350,00 TL

Ağaçlar: İ.88I,00 TL olarak değer tekdir edi[msjtir.

TOPLAM: İ,l31.978,00 TL bedelle satılacaktır

S,nö ADA PARSEL BAĞİMSİZ BÖLÜM TAKDİR OLUNAN KIYMET SATIŞ SAATİ
!• Jfl 5 Kargirlıalathınevearsa L6I9,25S,00TL KUÖ-IM5

2- 27i 28 KargirFakika binası ve ara 1,131.978,İTL 1MS-1ÖJSatış şartları:

I -Satîş W,M günö fûJ-löJ saatleri arasında Kazan Belediyesi Aıa Hizmet Binası Santral OiasA; açık artırma sureliyle

yapılacaktır, Bıı artırmada tafram edilen de|erm % ffl'ını ve rüçtatlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile Me olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle I9/ÖJ/2012 gânii aynı yer ve saatlerde ikiMİ artırmayı ctatacakfır. Bu artırmada k röçhanîî alacaklıların alacağım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla "en çok atta lale olunur, Şu kadar ki, artıma bedelinin malın tahmin edilen kıymetsin % İ'ım bulması ve satış isteyenin alacağına'riiçlıaııı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mısralarını geçmesi lazımdır, Böyle âzla bedelle alıcı çıkmazsa satrstalebilşecektir.


  1. - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 2ö'si oranında nakil pey akçesi veya ta miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lâzımdır, Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) gM geçmemek üzere sûre vcrilebÖiAkaklı VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ olduğundan iş bu satış işlemi Katma Değer Vergisinden istisna tutulmuştur, ihale Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 13 tap» harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu iıarçlan saöş bedeîindeû ödenir. Tâliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

  2. - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgileri (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakkını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı, belgeler ile (15) gln içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

) -Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini ferhal veva ÎİK.130.maddesine göre verilen süre içerisinde ödemek zorundadır.

5 - Gayrimenkul kendisine lale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karan fesli olunarak, kendisinden evvel en yiksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir, Bu artırmada teklifin İİK.129.maddesindeki bükünlere uyması şartıyis taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tim alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt izinden miiteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mûnderecatmı kabul etmiş sayılacakta, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2Ift'254 sal sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilin olunur.fİİK&aft

(*) ilgiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

*: Bu örnek, ta Yönetmelikte önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın No: 73267 vsrww.bik,gov.trKataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflas
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani

Yüklə 31,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə