T. C. Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi İsu genel müDÜRLÜĞÜ olağan genel kurulu 2008 yili denetçİ raporuYüklə 58,72 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü58,72 Kb.
#101846

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OLAĞAN GENEL KURULU
2008 YILI DENETÇİ RAPORU
İSU Genel Müdürlüğü’nün 2008 takvim yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri, bu faaliyetler ile ilgili hesap ve işlemlerinin sonuç kayıtları; İSU’ nun Kuruluş Kanunu, ilgili sair kanun ve mevzuat ile , Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarına, alınmış Genel Kurul Kararlarına göre ,uygunluk açısından tarafımızdan incelenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kurulması akabinde , tüm Kocaeli’ sınırlarını kapsayacak şekilde , sorumluluk ve hizmet alanı da aynı oranda büyüyen İSU’ Genel Müdürlüğü , Yönetim ve organları ile birlikte , 2005 yılından bu yana sürdürmekte olduğu , gelişme büyüme ve yeniden yapılanma çalışmalarını, aynı zamanda faaliyet dönemi nin de sonuna denk gelen 2008 yılı itibarı ile büyük ölçüde tamamlamıştır.


Gerek bütçesi , gerek kapsadığı çalışma alanı ile, önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılı içerisinde de İSU , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı ve hizmet üreten kuruluşu olmuştur.

Kocaeli sınırları dahilindeki ,tüm belediyeler ile köy içme suyu guruplarının tüm personeli , her türlü borç ve alacakları ile devirlerinin yapılmasının ardından ; 2007 yılı içerisinde başlatılan , kendi kaynaklarından su temin eden köyler ile ilgili çalışmalar, az sayıda abone kalmasına ,rağmen çalışmaları henüz sonuçlandırılmamış köyler sisteme alındığında tamamlanmış olacaktır.


Kocaeli Vilayeti sınırları içerisinde , yeni ilçeler oluşması yanı sıra , bazı belediyelerin kapatılıp yeni belediyelerin kurulması karşısında ; kentin tümünde hizmet vermekte olan İSU’nun , idari yapısı gereği , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde , bu düzene en rahat uyan kurumların başında olduğu ,ancak İzmit merkez ilçede , Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen bu hizmetlerin oluşturulacak ayrı bir birim vasıtası ile yürütülmesinin faydalı olacağı müşahede edilmiştir.
2008 yılı sonu itibarı ile ; geçtiğimiz yıllarda , tüm dünyada olduğu gibi , ülkemizde ve bölgemizde de kendisini hissettiren , küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve su sıkıntısı karşısında , İSU’nun alt yapı ve su şebekesi yenileme çalışmalarına öncelik vermesi sonucu , kayıp kaçak oranında büyük ölçüde azalma olmuştur.
Bununla birlikte ; tüm canlı varlıkların hayatını devam ettirebilmeleri için , büyük önem arz eden , suyun ve su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması konusunda , artık geleceği planlama , gerek içme ve kullanma suyu ,gerekse sanayinin ihtiyacı olan su temini , kaynakların ve çevrenin korunması ve atıkların arıtılması kapsamında , geleceği planlama çalışmalarına hız verilmelidir.
Kocaeli’nin en büyük su kaynağı olan Yuvacık Barajı’nın ,iklim şartlarının olumsuz cereyan ettiği yıllarda yetersiz kaldığı dikkate alındığında ; geçtiğimiz yıl inşaatı bitirilerek devreye alınan ve acil durumlarda Kocaeli’nin hakkı olan suyun , Sapanca Gölünden Yuvacık Barajına transferini sağlayacak olan , terfi ve isale hattının tamamlanmış ve yedekte durması ,bu kaynağın yedek baraj gibi kullanılmasını sağlamıştır.

2007 yılındaki su sıkıntısında , İstanbul’dan su alındığı herkesin malumu iken, 2008 yılında hem iklim şartlarının olumlu geçmesi , hem de eldeki kaynakların verimli kullanılması sonucu, ihtiyaç halinde civar illere su verilebilecek hale gelinmiştir.

Ancak ; ilmi araştırmalar ve DSİ raporlarında da belirtilen , orta ve uzun vadede ortaya çıkacak olan , su ihtiyacının temini için , öngörülen yeni baraj yatırımlarına bir an önce başlanmalıdır.Bölge sanayii ve buna bağlı olarak artan nüfusla orantılı , su talebine cevap verebilecek ölçüde , su master planlarının yapılıp ,mevcut su kaynakları ile havza koruma çalışmalarının süratle tamamlanması da önem kazanmıştır.
Birçok yatırımın , yap işlet devret modeli ile genel bütçeye yük oluşturmadan gerçekleştirildiği günümüzde , Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki, Gebze Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyacı için, tamamlanarak devreye alınan 3,3 milyon m3 su temin kapasiteli , “Gebze Denizli Göleti ‘nden su temin projesinin 6.000.000.- TL ( ALTI MİLYON TÜRK LİRASI ) olan bedeli , OSB lerce ileride kullanacakları su bedelinden mahsup edilmek üzere ödenerek , tamamlanarak devreye alındığı görülmüştür.

Ayrıca ;Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde ve aynı yöntemle gerçekleştirilen , Kandıra F Tipi cezaevlerinin yanı sıra , 130 köy ve mahallenin de yararlandığı , 3.500.000,00 TL ( ÜÇ MİLYON BEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI ) bedelli , Avluburun İçme Suyu Gurubuna da Sapanca gölünden su temini ve dağıtımı projesi , Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından finanse edilerek yapılmıştır.


Bu yöntemin, kentin diğer bölgeleri içinde örnek teşkil edecek şekilde yaygınlaştırılması , bütçe imkanları ile yapılamayan yatırımların , sanayi kuruluşları ve diğer kaynakların devreye sokulmak sureti ile yapılmasının , hizmetlerin süratle gerçekleştirilmesinde yararlı olabileceği müşahede edilmektedir.
Alt yapı ve su şebekelerinin büyük ölçüde tamamlandığı bilinmekle , İSU’nun artık hem su kaynakları, hem de çevre koruma çalışmalarına yöneldiği ,mevcut arıtma tesislerine ilave olarak , 2008 yılı içerisinde , Plajyolu Arıtma tesisinin rehabilitasyon ve yenileme işlemi ile Gebze ve Bağırganlı atık su arıtma tesislerinin , toplam 62.190.362 ,19 TL + KDV bedelle ihale edilip , yapımına başlandığı görülmüştür.
Bu koruma çalışmalarından olmak üzere , halen çalışmakta olan Arıtma Tesislerinde ortaya çıkan ve yeni yapılacak olan tesisler de düşünülür ise , önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek olan , atıkların (Çamur ) da imhası işinin , ciddi bir şekilde planlanması gerekmekte olup , 2008 yılı içerisinde İZAYDAŞ ve Lafarge Çimento aracılığı toplam 48.685. Ton çamurun imha edildiği görülmüştür.
Ayrıca Büyükşehir Yasası gereğince , Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 16 adet su ve arıtma tesisinin tapularının alınması ve tesislerinin 15 yıl süre ile Tahsisi işlemi yapılmıştır.
20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanun ve 1995/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan İSU idaresinin, kuruluş kanununda gelirleri; su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması karşılığı , tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler ile su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan alınacak katılım payları, İller Bankasınca 2380 sayılı kanuna göre dağıtılacak paylardan kesilerek gönderilecek tutar, büyük yatırımlar için Devletçe yapılacak yardımlar, tesis ve işletmelerden elde edilecek gelirler olarak tanımlanmış olup bu gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak toplanmasının yanı sıra yerinde ve amacına uygun olarak kullanılmasını da hüküm altına almıştır.

Bu hüküm gereği ; hizmet üretilirken gösterilen gayretin ,aynı şekilde gelir ve tahsilatta da gösterilmesi gerektiğinden , tahsilatın hızlandırılması konusunda , online olarak sağlanan ödeme imkanları vb. kolaylaştırıcı çalışmaların sürdürülmesi ve çeşitlendirilmesi , su ve hizmet kullanıcılarının yani müşterilerin memnuniyetini artıracaktır.


2322 Borç Sorgulama sisteminin halen abone sicil numaraları ile sorgulanmasının , numarasını bilenler için Sistemde getirdiği kolaylığın , Abone sicil bilgilerinin süratle yenilenmesi ve T.C. Kimlik numaraları girilerek sorgulama yapılabilmesinin sağlanması sureti ile yaygınlaştırılması, hem mükerrer ve hatalı abone işlemlerini önleyecek hem de gerek tahsilat gerekse hukuki takip ve neticelendirme ve kayıtlara aktarmada büyük kolaylık sağlayacaktır.
Geçtiğimiz yıl örnek olarak İzmit belediyesi ile başlatılan ancak henüz deneme aşamasında olan , Abonelerin tapu kaydı,adres bilgisi ve kimlik bilgilerinin de sadece T.C. Kimlik Numarası sorgulanması sureti ile, abonelik işlemlerinin hızlandırılması çalışmalarının bir an önce tamamlanarak , tüm Kocaeli’de yaygınlaştırılması , gerek hizmet gerekse tahsilatta büyük kolaylık ve fayda sağlayacaktır.

Bu kapsamda olmak üzere ;
Genel Müdürlüğün 2008 yılı bilançosuna ve gelir tablosuna dayanak teşkil eden hesapları, dönem sonu mizan değerleri, tutulması mecburi kanuni defterleri ile bilgisayar kayıtlarının sonuç raporları üzerinde, 2008 takvim yılı için sondaj usulü yapılan denetimlerde, defter kayıtları ile defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler karşılaştırılmıştır.

Kanuni defterlere yapılan kayıtların, İSU idaresinin 5018 sayılı kanuna tabi olması ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmamakla birlikte, Stopaj ve KDV Mükellefiyetinin bulunması sebebi ile belge düzeni ve muhasebe kayıt sisteminde; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri hükümleri gereğince hareket edilmesi, gelir ve giderler ile her türlü borç ve alacakların, varlıklar ile menkul ve gayrımenkullerin, her türlü araç gereç ve demirbaşlar ile yer altı ve yerüstü düzenleri ve yapılmakta olan yatırımların, bu kayıtlarda usulüne uygun olarak yer alması gerektiğinden , Kurumun 2008 yılı içerisinde kullandığı yasal muhasebe defterlerinden Yevmiye Defteri’nin 31/12.2007 tarihinde Kocaeli 1. Noterliğinde ,33621 yevmiye numarası ile 9000 sayfa olarak tastik edildiği ,5108 sayfanın kullanıldığı , Defter-i Kebir’ in de yine aynı noterlik ,31.12.2007 tarih ve 33622 yevmiye numarası ile 6000 sahife olarak tasdik edildiği 5030 sayfa kullanıldığı , müteselsil sayfa numarası taşıdığı, kayıtların 5018 sayılı kanun dahilinde mahalli idareler hesap planı hükümlerine uygun olarak tutulduğu, bilgisayar yevmiye madde ve kapanış kayıtlarının mevcut olduğu madde numaraları ile defterlerinin yazdırıldığı, kapanış fişinin mevcut olduğu görülmüştür.
İNCELEMEMİZE SUNULAN

DEFTER KAYITLARI VE MALİ TABLOLARIN TETKİKİNDE;

1- 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve Genel Kurulun bilgisine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu, muhasebe kayıtlarına alınmış, 2008 takvim yılına ait, gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

2- Gelir Kayıtları ve KDV Beyanlarının Tetkikinde;
Tahakkuk Eden Gelir Hesaplanan KDV

(Beyan Edilen Matrah) (Beyan Edilen KDV)
OCAK 2008 14.193.707,00 1.280.314,18

ŞUBAT 2008 13.318.974,55 1.218.176,08

MART 2008 13.701.164,81 1.245.460,50

NİSAN 2008 13.859.553,06 1.268.940,06

MAYIS 2008 18.009.566,59 1.845.126,98

HAZİRAN 2008 17.527.710,80 1.583.046,73

TEMMUZ 2008 17.783.353,33 1.609.039,40

AĞUSTOS 2008 76.587.312,74 12.388.552,40

EYLÜL 2008 13.730.170,09 1.277.554,47

EKİM 2008 14.129.655,59 1.308.081,99

KASIM 2008 16.835.059,58 1.535.775,13

ARALIK 2008 13.589.814,91 1.267.146,67


TOPLAM 243.266.043,05 TL gelir, 27.827.214,61 TL KDV
beyan edildiği, 2008.12.Ay KDV beyannamesinde, devredilen KDV olarak 34.996.697,62 TL bulunduğu görülmüştür.
Ağustos 2008 döneminde ; aylık normal satış tahakkuku 16.770.000,37 TL olmakla birlikte, İSU Genel Müdürlüğünce , 2005,2006,2007 yılları içerisinde il genelinde yaptırılan ve kesin kabulü yapılmış olan , “ Dere Islah çalışmalarının” , 59.817.312,37 TL tutarının , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 7.maddesinin ( r ) bendi gereğince , Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2006 Tarih ve 560 sayılı kararı na bağlı olarak yapım masraflarının, İSU Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2008 tarih ve 11157 sayılı işlemi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yansıtılması sonucu aylık KDV matrahı toplamının 76.587.312,74 TL olarak beyan ve 12.388.551,40 TL KDV beyan ve tahakkuk ettiği görülmüştür.


3- 2008 yılı içerisinde su alımı ;
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , Yuvacık Suyu İktisadi İşletmesi’ nden, Yuvacık Barajı suyu olarak, 4734 sayılı ihale kanununun 22/b maddesine göre doğrudan temin yolu ile 2008 yılı içinde 108.994.202 m3 içme suyunun alındığı, kayıtlarda 06.11.2008 – 119303, 30.12.2008-119304 , 31.12.2008-119305 tarihli 3 adet fatura ile KDV dahil 42.264.580.51 TL maliyet unsuru olarak yer aldığı, Büyükşehir Belediyesi su borcunun ise 31.12.2008 tarihi itibariyle 55.238.403,42 TL olduğu görülmüştür.
4- İSU 2008 yılı Gelir Tablosunun tetkikinde;
Su satışları, atık su gelirleri, su kanal bakım gelirleri, İller Bankası katkı payları ve

diğer gelirler olmak üzere 2008 yılında, 204.409.191.75 TL ( KDV Hariç ) gelir elde edildiği;


Su alımı, malzeme alımı, personel giderleri, bakım onarım ve sair giderler, amortisman giderleri ve benzeri giderler olmak üzere toplam 219.113.904.76 TL gider olduğu,

Böylece 2008 faaliyetlerinin ,bilanço kayıtlarında 14.704.713.01 TL zarar ile sonuçlandığı görülmekle birlikte ; bu zararın 3.013.675.02 TL sinin geçmiş yıllar raporlarında da bahsedilen , önceki yıllarda tahakkuku yapılıp gelir beyan edilmesine rağmen , kaybedilen ve kesinleşen mahkeme kararları veya tonaj düzeltmesi gereğince , 2008 yılı içerisinde iptal edilen ve alacak kayıtlarından düşülen , abone tahakkuklarının 5018 sayılı kanun gereği iptalinden kaynaklandığı , kurumun 2008 yılı gerçek zararının İşletme maliyetlerinden kaynaklanan 11.691.037.99 TL dönem zararı olduğu görülmüştür.5 – Su, atık su ve bakım gelirleri tahakkuk ve tahsilatı (KDV Dahil);
2007 yılından devredilen tahakkuk : 52.398.482.00 TL

2008 yılı tahakkuku : 221.469.290.13 TL

Kocaeli B.Şehir Bld.Yansıtma Thk. : 70.584.428.60 TL olmak üzere

TOPLAM : 344.452.200.73 TL olduğu


Bu tahakkuk miktarından 2008 yılı içinde; net 285.102.074,18 TL ‘nin tahsilat ve mahsuplaşma suretiyle, 1.197.604,11 TL’nin bütçeleşmeyen gelirler ile, 1.634.618,74 TL bütçe gelirlerinden iptal suretiyle gerçekleştiği geriye kalan 56.517.903,70 TL’nin

2009 yılına alacak olarak devredildiği görülmüştür.
6 – 2008 yılı bilançosunda;
Kredi Borçlarından

a) Devralınan Belediyelerin İller Bankasına olan İçme suyu , kanalizasyon yatırımları ve proje bedelleri borçları ile birlikte 2008 yılı sonu itibarı ile bakiye 310.505.191.81 TL’nin İller Bankası Kredi borcu olduğu görülmüştür.
b) Banka Kredileri olarak ; 2008 yılı içerisinde toplam 16.000.000.- TL kredi kullanıldığı , önceki yıllardan devrolan kredi borçları ile ilgili olarak 21.136.386.61 TL ana para ödendiği ve 2008 sonu itibarı ile anapara kredi borçunun 130.614.572.76 TL kaldığı görülmüştür.

c) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne su alımlarından kaynaklanan 55.238.403.42 TL borcu olduğu görülmüştür.

d) Bilançonun , yeniden değerleme kaleminde gözüken 6.992.430.06 TL nin hesaplarda kayıtlı varlıkların ( Sarf Malzemesi Stokları’nın ) ,taşınır mal yönetmeliğinin gelir ve giderlere ait hesaplara ilişkin işlemler bölümündeki hükümler gereğince , 2008 dönem başı değerlerinde oluşan fiat artış farkları geçmiş yıl zararından mahsub edilmek üzere miktar –tutar dengesi (Envanter uyumu ) sağlanması amacı ile kaydedilmiştir.

7 - 31.12.2008 tarihi itibarı ile banka mevcudu ;
Kurumun bankalarda 3.148.268.05 TL mevcudu olduğu ve bu rakamın banka kayıtları ile uyum sağlamakta olduğu

8 - Kurumun Abone Durumu ;

467.037 Konut abonesi, 39.013 işyeri abonesi ,506 sanayi abonesi 1989 resmi daire , 4.026 inşaat , 1.972 kuyu suyu abonesi,685 ücretsiz abone , 1074 Geçici abone olmak üzere 31.12.2008 tarihi itibarı ile İSU nun toplam 516.302 abonesi olduğu görülmüştür. Geçici abonelerin , 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazetede yayınlanan ,iskansız yapılara elektrik ve su verilmesi hakkında 3194 sayılı imar kanununa eklenen geçici 11. madde hükümlerine göre , yapı kullanım izni alınana kadar yapıldığı anlaşılmıştır.
9 - Kurumun Personel Durumu:
İSU Bünyesinde 2008 sonu itibarı ile ;
Memur 259 kişi

Daimi işçi 1261 kişi

Geçici işçi 68 kişi

Sözleşmeli 49 kişi olmak üzere,
Toplam 1638 personel istihdam edildiği,2007 yılında 1714 kişi çalışır iken 76 kişinin emekli olması ile , 2008 döneminde mevcut 1638 personel ile tüm Kocaeli sınırları içinde hizmet verilmekte olduğu görülmüştür. 2008 yılı içerisinde “ Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına alınması “ ile ilgili 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5620 sayılı kanun ve buna bağlı 14.03.2008 tarihli İSU Genel Kurulu kararı gereğince 1114 geçici işçinin daimi kadroya alındığı görülmüştür.
10 – 2008 yılı Tahsilat İşlemlerinde ,
Tüm veznelerin Online sisteminde çalıştırıldığı, tahsilat birimlerinde yapılan fiziki iyileştirmeler ve numaratör sistemi ile vatandaşlara daha iyi hizmet verildiği , PTT ve Bankalar ile yapılan çalışmalar ve tahsilat araçlarının çeşitlendirilmesi sonucu , 8 banka ile gişe tahsilatı 19 banka ile otomatik ödeme tahsilatı birimlerde bulunan pos cihazları ile de Kredi kartlı tahsilat yapıldığı , böylece gününde ve süratli tahsilatın arttığı müşahede edilmiştir. Ancak hizmet üreten bazı kamu kurumlarında olduğu gibi , bankalar dahil tüm tahsilat sistemlerinin online olarak sisteme bağlanmasının , mükerrer işlemleri ortadan kaldıracağı gibi ,geciken alacakların tahsilinde de fayda sağlayacağı ,ayrıca tahsilatta özel kişi ve kuruluşlara da yetki verilmesi sureti ile çeşitlilik ve gününde tahsilat oranında artış sağlayabileceği düşünülmekte olup bu konuda gerekli çalışmalar da yapılmalıdır.

11 - Kurumun mal ve hizmet alımı ile yapım işleri;
a ) İSU’nun tüm mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak, toplam 30 adet. 34.803.148.71 TL’ lik açık ihale yapıldığı görülmüş olup , 8 adet toplam 2.647.490.00 TL lik pazarlık usulü ile alım yapıldığı görülmüştür.
Bu rakam içerisinde ;

I-Hizmet Alımı 24.229.339.40 TL

II-Mal Alımı 13.221.299.31 TL

Şeklinde gerçekleştiği ,


b) Doğrudan temin ( 22/d ) yolu ile 1.895 adet toplam 6.195.437.20 TL

22/a ya göre 2 adet ( İzaydaş,K.Büyükşehir Belediyesi) 53.517.011.83 TL

22/b ye göre 1 adet 42.380.00 TL

DMO dan 27 adet 174.338.35 TL

Olmak üzere Toplam 59.929.167.38 TL

Doğrudan Temin yolu ile alım yapıldığı görülmüş olup toplam 97.379.806.09 TL alım gerçekleştiği görülmüştür.
c) Yapım işleri olarak ; 2008 yılında İSU tarafından; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatları ve dere ıslahları ile proje bedelleri olarak,22.857.006.76 TL tutarında 30 adet açık ihale, 77.421.33 TL tutarında ve 3 adet doğrudan temin şekli ile olmak üzere toplam 42.595.428.95 TL’lik 33 adet ihale yapıldığı görülmüştür.

d) Kurumun 2008 yılı içerisinde almış olduğu her türlü mal ve hizmet alımları ile, yapım işleri ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine uygun hareket edildiği, hakedişlerin usulüne uygun olarak düzenlendiği ve ödemelerinin yapıldığı, bu ihale işlemleri ile 4 adet kamu ihale kuruluna katılımcı firmalar tarafından itiraz olduğu ve itirazın İsu Genel Müdürlüğü lehine karar verildiği, diğer ihaleler için ilgili herhangi bir ihtilaf, şikayet ve dava konusunun bulunmadığı görülmüştür.
12- İSU Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğince ;
a) 2008 yılı içerisinde 41 adet Hukuki Mütalaa verildiği , kurumca 110 adet dava açıldığı , Kurum aleyhine ise 210 adet dava açıldığı , 2008 yılında mahkemeler nezdinde 265 lehte , 54 aleyhte ,64 kısmen kabul kısmen red ,128 adet cezalandırma kararı 108 adet beraat kararı 6 adet sulh , 9 adet mal beyanında bulunmama nedeni ile mahkumiyet olmak üzere 634 dava ile ilgili karar çıktığı görülmüştür.
b) 2008 yılı içerisinde 1967 icra işlemi yapılıp , bunlardan 776 dosyanın neticelenerek 2.266.288.08 TL icra yolu ile ,yaklaşık 6500 adet dosyanın da Hukuk servisince icra işlemine başlanılmadan neticelendirilip tahsil edildiği görülmüştür.

c) 17.08.2007 tarihinde İSU Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen tarife cetvelinin iptali için , Kocaeli İdare Mahkemesinde 3 adet iptal davasının açılmış olduğu , bu davaların tümünün kurum lehine sonuçlandığı ,bilahare bu kararların temyizi sonucu Danıştayca bu üç davadan birinin İSU lehine , birisinin eksik inceleme nedeni ile İSU aleyhine bozulduğu , 3.davanın ise Danıştay nezdinde devam ettiği görülmüştür.

Danıştay 8. Dairesi’nin 2008/8626 sayılı kararı ile Kocaeli İdare Mahkemesi kararının eksik inceleme sebebi ile kurum aleyhine bozulması üzerine İSU Danıştay Nezdinde Karar Düzeltme Yoluna gitmiştir.


13 - İSU Teftiş Kurulu Başkanlığınca;
2008 yılı içerisinde kendilerine intikal eden, çeşitli kadrolarda görev yapan 11 personel hakkında inceleme yapıldığı , bunlardan 3 dosya hakkında disiplin cezası , 1 dosya hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu , 3 dosya ile ilgili olarak ta 6.512.59 TL kamu zararının bulunduğu ve ilgili personelden tahsil edilmesi gerektiği kanaati ile işlem yapıldığı görülmüştür.
14- 2008 dönemi içerisindeki İSU çalışma ve faaliyetleri ile yönetici ve çalışanları ile ilgili Denetçilere intikal etmiş yada ettirilmiş herhangi bir başvuru ve şikayet olmadığı gibi dava konusu da yoktur.
15- İSU Yönetim Kurulu’nun faaliyet dönemi içerisinde 308 adet Yönetim Kurulu kararı aldığı ve bu kararların usul kanun ve mevzuata uygun olduğu yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştır.
16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşunun ardından , sorumluluk sahası ve iş yükü büyük ölçüde artan İSU’nun, yönetici ve personelinin , sorumluluklarının bilinci ile hareket ederek tüm Kocaeli’lilere hizmet götürmede üstün gayret gösterdikleri görülmüştür.Bunun ile birlikte ,öteden beri uygulana gelen Kurum İdari Yapısının , Günün ihtiyaçları ile Kocaeli’nin Yeni İdari Yapısı’nın da dikkate alınarak ,süratle intibak edildiği, ancak bu yapının daha iyi bir şekilde iyi işler hale getirilmesi sureti ile , gerek merkezdeki gerekse bölgelerdeki birimler arasındaki sorumluluk ve yetki ilişkisinin de buna göre belirlenmesi, İzmit Merkez de yeni bir yapılanmaya gidilmesinin, kurumun abone , tahsilat su,kanalizasyon vb. hizmetlerinin yürütülmesinde daha verimli olunması ve kaynak israfını önlemede etkili olacağı da tabiidir.
17- Her şeyin temelinin insan olduğu , en iyi hizmetin de yetişmiş iş gücü ile sağlanacağı düşüncesinden hareketle , özellikle Mali ve İdari Mevzuatın her geçen gün yenilendiği , Her türlü kurum ve kuruluşun ; Dünya ve Ülke gerçekleri doğrultusunda kendisini yenileme ve eğitim çalışmalarına hız verdiği günümüzde ,muhtemel gelişmeler de dikkate alınarak , belge düzeni ve mevzuat konusunda zaman geçirmeden tüm birimleri kapsayacak gerekli eğitim çalışmalarına başlanması da gerekmektedir.
18- İSU Genel Müdürlüğünün 2008 takvim yılı faaliyetleri ile , mali tablolarının gerçek durumu yansıttığı, dayanağı belge ve kayıtları ile uyum sağladığı, her türlü işlem ve kayıtlarda kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir hususa rastlanmadığı tarafımızdan müşahede edilmiştir.
19- İşbu Denetçiler Raporu’nun bir örneği, İSU teşkilat Yönetmeliğinin 24.maddesi gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU ile 27.05.2009 tarihinde toplanacak olan İSU Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

İSU DENETÇİLERİ


SELİM SELAMİ ÇAKICI ALİ ODABAŞ

Avukat Mali Müşavir

(imza) (imza)


Sayfa /

Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesi

Yüklə 58,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə