T. C. Trt genel müDÜRLÜĞÜ destek hizmetleri dairesi başkanliğIYüklə 143,05 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü143,05 Kb.
#101917T.C.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRT ERZURUM EJDER TEPESİ TV/FM ANA VERİCİ İSTASYONU SAHASI

HEYELAN ÖNLEME VE ÇEVRE DÜZENLENLEME İŞİ


A. GENEL TEKNİK ŞARTNAME
B. İNŞAAT İŞLERİ POZ TARİFLERİ
C. ÖZEL İMALAT TARİFLERİ
D. FORE KAZIK ve İSTİNAT DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİTRT-2018
A. GENEL TEKNİK ŞARTNAME
KAPSAM:
Söz konusu iş “Erzurum İli Palandöken İlçesi TRT Ejder Tepesi TV/FM Ana Verici İstasyonu Heyelan Önlenmesi ve Şev Güçlendirme Projeleri ve Teknik(hesap) Raporu İle İhale Dosyasının Hazırlanması ve Çevre Düzenlenmesi” işinin proje ve şartnamesine göre fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını kapsamaktadır.
GENEL HUSUSLAR
GENEL 001

Projede belirtilen imalatların yapımı için kullanılacak olan malzeme, uygulama ekipmanları, işçilik ve uygulama usullerine dair yürürlükte olan ilgili ulusal teknik standartlara uygun olarak imal edilecektir. Ulusal yönetmenliklerin yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.


GENEL 002

Bu kapsam da ihale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, bina veya mahaller, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Mevcut durum ile projeler arasında bir uyuşmazlık varsa ihale öncesinde idareye bildirilmelidir. Aksi takdirde ihale konusu iş kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla (imalatın yapımında projede amaçlanan işlevselliğin sağlanması) uygulama safhasında tespit edilen ve nihai imalatın yapılabilmesi için fenni olarak yapılması zorunluluk arz eden ara (alt, yardımcı, mütemmim cüz) imalatlar bilabedel (bir bedel talep edilmeksizin) idarenin onaylayacağı detaya uygun olarak asgari fenni şartları sağlayacak şekilde yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
GENEL 003

Yüklenici firma yapılması gereken imalatlarla ilgili olarak teklif edeceği fiyatı proje ve şartnamesine göre yapmakla yükümlü olduğu her türlü imalatı süresinde idareye teslim edecek şekilde fiyat teklifinde bulunacaktır. Teklif edilen fiyata dahil olan imalatların mevcut kanun ve yönetmelikle tanımlanmış muhteviyatı saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hususlar da bu teklif fiyat içerisinde olacaktır. Bu hususlarla ilgili olarak yüklenici firmaya herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. 1. İmalata giren malzemelerin rayiç bedelleri, hazır ürünler, mallar ve bunlar ile ilgili bütün giderler

 2. İşçilik ve işçilikle ilgili bütün giderler

 3. Yüklenicinin işin yapımı esnasında işin yürütülmesi için kullanacağı santral, iskele, alet, edevat, motorlu araç, iş makinesi vb. gibi her türlü ekipmanlar ile bu ekipmanlara ait giderler

 4. İş kapsamında imalatlar için gerekli her türlü araç, gereç ve malzemenin temin yerinden şantiyeye nakledilmesi, şantiye içerisindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. İmalata girecek nakliyeye esas malzemeler için nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.

 5. Yapılan imalatta imalat veya işçilik gereği oluşan her türlü malzeme firesi

 6. İmalata girecek olan rayiç malzemelerin veya bitmiş imalatların kabul yapılıncaya kadar kötü hava koşulları, yangın, kaza, sel, afet vs… den korunması

 7. Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliğinin ve idaresinin sağlanması

 8. İşin gerçekleşmesi esnasında şantiyede harcanan her türlü elektrik, su ve doğalgaz bedeli

 9. İşin yapımı esnasında ilgili kanun ve yönetmelik gereği düzenlenmesi gereken her türlü yönlendirici ve bilgi içerikli levha yapılması

 10. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasa ve yönetmelikleri gereği şantiye içerisinde alınması gereken her türlü tedbirin alınması

 11. Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü için gerekli tedbirlerin alınması

 12. Şantiye çevresinin ve şantiye içerisinin yapım işinden kaynaklanan artık malzemelerden temizlenmesi,

 13. İdarece talep edilmesi durumunda ilerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması

 14. İnşaat yapılacak sahada yıkılması gereken mevcut yapı, duvar veya artık malzeme varsa bunların yıkılarak çıkan molozların şantiyeden uzaklaştırılması yaklaşık maliyet hesabına dahildir. Bu tür imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

 15. Yüklenici karı genel giderleri


GENEL 004

Yapım işi kapsamında yapılacak işyerinden geçmekte olan doğalgaz, içme suyu, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmetinin zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbiri almak yüklenici sorumluluğundadır. İmalatların yapımı esnasında bahse konu altyapı imalatları ile karşılaşılırsa yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesi halinde oluşacak zararlar yüklenici tarafından bilabedel karşılanacaktır.GENEL 005

İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. doğrudan temin kapsamı dışında idareye ait olan yerler ile üçüncü şahıslara ait yerler eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan eskisi gibi hizmet verecek şekilde yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firmaya bu işler için ilave bir bedel ödenmeyecektir.GENEL 006

Yüklenici tarafından işin kapsamında demontajı yapılan ve maddi değeri olan malzemeler idare tarafından belirlenecek kurum içi depolara nakledilecek, montaj sırası gelen malzemeler depodan işyerine taşınacak ve montajı gerçekleştirilecektir. Bu tür imalatlar için yüklenici firmaya herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.


GENEL 007

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.GENEL 008

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür.


GENEL 009

Yüklenici firma, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak şantiyede (işçilerin ikamet ettiği barakalar dahil) gerekli emniyet tedbirleri almakla yükümlüdür. Bunun için gerekli (İş güvenliği için) gerekli her türlü uyarı levhalarını da yapım işi süresince inşaat sahasında herkes tarafından görülebilecek yerlere asmak zorundadır.


GENEL 010

Kazıdan veya sökümden çıkacak olan her türlü malzeme idarenin malıdır. İdarenin talebi üzerine şantiyeden uzaklaştırılacak olan atık malzeme inşaat sahasından çıkarılarak ilgili Belediye ve/veya Valiliğin göstereceği alanlara dökülecektir. Müteahhide döküm sahasının tespitinden ve kullanımından dolayı herhangi bir ek bedel ödenmeyecektir. İdarece talep edilmesi durumunda kazı malzemesinin nakli yapıldıktan sonra nakliyenin gösterilen döküm yerine döküldüğüne dair belge ilgili kurumdan alınarak idareye sunulacaktır. İdarenin kıymetli olarak gördüğü malzemeler ise temizlenip idarenin uygun göreceği yerde istif edilerek tutanakla idare personeline teslim edilecektir.


GENEL 011

Gürültü, toz vb. çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün motorlu cihazlara idarece talep edilmesi durumunda gürültü emici ekipman takılacaktır. Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında çalışan işçilerin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.


GENEL 012

Projelerde ve şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş veya kalıp iskeleleri yüklenici firma tarafından kurulacaktır. Bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.


GENEL 013

Tüm imalatlarda kullanılacak malzeme ve işçilikler 1. Sınıf olacak ve teknik şartnameye uygun imalat yapılacaktır. Kontrol mühendisliği tarafından şartnamesine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen imalatlar kontrollük talimatına müteakip işin gecikmesine mahal vermeyecek şekilde ivedilikle sökülerek yeniden yapılacaktır. Bu durumda yükleniciye hiçbir ilave bedel ödenmeyecektir.


GENEL 014

Kontrol mühendisleri imalatlarda kullanılacak olan malzemelerin nev’i ve niteliklerinin sözleşme şartlarına uygunluğunu tespit edebilmek amacıyla uygun görecekleri bir laboratuvarda test edilmesini talep edebilir. Bu durumda yüklenici numune bedeli ve numunelerin laboratuvara nakledilmesi bedelleri dahil her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere idarenin vereceği talimatlara uygun olarak malzemelerin incelemesini yaptırmak ve neticesinde düzenlenen raporu idareye sunmak zorundadır.


GENEL 015

Yüklenici firma; tüm imalat malzemelerinde, imalata başlamadan önce idareden ve/veya proje müellifinden malzeme onayı almalıdır. İhale konusu yapım işinde kullanılacak malzemelerin yürürlükteki Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak değerlendirilecek, bu kapsamda malzemeler ile ilgili olarak gerekli beyanname, katalog, bilgi ve belgeler idare tarafından örneği verilecek onay formu formatına uygun malzeme onay formu ekinde yüklenici firma tarafından idareye sunulacaktır. İlgili rayiç malzemeler malzeme onay formunun idarece onaylanmasına müteakip imalatlarda kullanılacaktır. Malzeme onay formu ve ekleri işin sonuna kadar saklanarak dosyasında muhafaza edilecektir. Malzemelerin renk, doku, desen vs. gibi tercihlerine idare tarafından uygulama aşamasında karar verilecektir.

İdarenin malzemeleri, yüklenicinin şartnameye uygun olarak sunacağı, yönetmelik hükümlerine göre taşıması zorunluluk arz eden CE veya G belgesi ile birlikte özel teknik şartnamesi, TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme numunelerinden seçmesi esastır. İdare sunulan malzemelerin şartnameye uygun olmadığını tespit etmesi durumunda sunulan malzemelerin tümünü ret ederek yeni malzeme sunulmasını ister. İdarenin malzeme onayı vermesi durumunda yüklenici idare tarafından seçilen alternatif ürünlerden herhangi birini kullanmakta serbesttir. Yüklenicinin üçten az alternatif sunması durumunda İdare uygun görürse üçten az malzemeye onay verebilir. Bu gibi durumda yüklenici herhangi bir hak talep edemez. İdarenin malzemeyi onaylamış olması yüklenicinin şartnameye uygun malzeme kullanmaktan kaynaklı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aksi bir durum tespit edilmesi durumunda işin şartnameye uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve/veya proje müellifinin onayına sunarak malzeme onayını almakla yükümlüdür. Malzeme onayının alınmasında meydana gelecek gecikmeden yüklenici sorumludur. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.
GENEL 016

Yüklenici, işin gerektirdiği imalatların yapımı sırasında idarenin mevcut değerlerine gelebilecek her türlü zarar riskine engel olacak gerekli tedbirleri almak zorundadır. Yüklenicinin almış olduğu tüm tedbirlere rağmen idarenin mevcut değerlerine zarar verdiği takdirde bu zararı zarar öncesi durum esas alınarak (3. kişilere verilen zararlar dahil) idarenin ön göreceği şekilde tazmin edecektir. Yüklenici verilen zararın giderilmesi için idareden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.


GENEL 017

Yüklenici işin yapımı için, depo ve şantiye yeri gibi ihtiyacı olan birimlerini onarım yaptığı sahada kuracak ve bu yönde idareden yer talebinde bulunmayacaktır. İhale konusu işin yapımı esnasında çıkacak hafriyat günlük olarak iş bitiminde yüklenici firma tarafından kurum sınırlarından uzaklaştırılacaktır. Kırım, söküm vb. gürültü doğuracak imalatlar mesai saatleri dışında yapılacaktır.


GENEL 018

Tadilat yapılacak olan alanın mevcut durumu, uygulama aşamaları ve tadilat sonrası bitmiş durumunun fotoğrafları çekilecektir. Yapı kontrol görevlisinin belirleyeceği sayıda fotoğraftan karşılaştırmalı bir albüm oluşturularak, hem basılmış şekilde hem de CD ortamında idareye sunulacak, bunun için ayrıca bedel talep edilmeyecektir.


GENEL 019

İş bitiminde uygulama projesi niteliğindeki as built projeleri ve detayları yüklenici firma tarafından hazırlanarak, 3 takım çıktı ve CD olarak idareye sunulacaktır. Yükleniciye as built projeleri ve detaylarının hazırlanması için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.


GENEL 020

Yüklenici şartname kapsamında kullanılan malzemelerin garanti ve kalite belgelerini bir dosya halinde yapım aşamasında kontrol görevlilerine, geçici kabul aşamasında kabul heyetine verecektir. Garanti belgelerinin verilmemesi yüklenici sorumluluğunu kaldırmaz.


GENEL 021

Yüklenici yapım aşamasında, tadilatın sağlıklı yürütülebilmesi için konuya vâkıf konusunda yetkili teknik personelini çalışma süresince sürekli iş sahasında bulundurmalıdır.
B.İNŞAAT İŞLERİ POZ TARİFLERİ:
YIKIM-SÖKÜM POZLARI
18.185A Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı
Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

18.198/29A Saha korkuluklarının ve korkuluk payandalarının sökülmesi
Projesinde belirtilen saha korkuluklarının ve korkuluk payandalarının tekrar kullanılmak üzere itinalı şekilde sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 kg fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir.

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

İMALAT-YAPIM POZLARI
Ö.B.F.A.01 Sökülen korkulukların montajı
İdare malı sökümden çıkan saha korkuluklarının ve korkuluk payandalarının projesinde belirtilen korkuluğu olmayan yerlere ve/veya kontrollüğün uygun gördüğü yerlere nizami montajı için inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 kg fiyatı:

ÖLÇÜ : Montajı yapılan imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir.Ö.B.F.A.02 Korkulukların üzerine 45 cm düzlemsel jiletli tel yapılması
Projesine göre 45 cm düzlemsel jiletli tel, sıcak daldırma galvaniz paslanmaz çelik (AISI304ve AISI430 paslanmaz çelik kalitesine sahip olacaktır), çekirdek teli çapı Q= 2,5 mm olacak, jilet kısımları 0,50 mm sacdan jilet ara mesafesi 25 mm ve jilet uzunluğu 10 mm olacaktır. Jiletli telin genişliği 13 mm olacaktır. Jiletli telin temini ve yerleştirilen korkuluk demirleri arasına gerilerek bağlanması için iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, her türlü zayiat ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
Ölçü: Korkuluklar üzerine bağlanmış olan 45 cm yüksekliğinde düzlemsel galvanizli jiletli telin metre cinsinden uzunluğudur.
Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.14.013/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması
Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarla­rının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır.

Y.15.010/4B Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)
Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ:


Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:


1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2)Derinlik zammı ödenmez.Y.16.050/13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)(saha üzeri ve hatıl için)
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)(istinat duvarı için)
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m³fiyatı:
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:

1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

Y.16.060/04 Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, Y.16.050/14 poz nolu C 20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m’ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m’den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:


1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :


1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m’den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m3 olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu Y.23.014, Y.23.015, Y.23.016 poz no’lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli Y.09.012/1 pozno’lu birim fiyat üzerinden ödenir.
Y.18.460/21 Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi
Ø 100 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

NOT:


Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.


Y.18.460/24 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi
Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ:

Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

NOT:

Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.


NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz.

Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :


Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT :


1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası)
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ :

1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT :


1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.

2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.

7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

Y.21.050/C12 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m arası)
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ :

1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT :


1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (guseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.

2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.

7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

Y.21.050/C13 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ :

1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT :


1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (guseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.

2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.

7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir
Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ:
1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.


2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.


3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.


______________________________________________________
ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU
ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek Yön)
Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
______________________________________________________
4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51
5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74
6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01
7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:


1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)Birim Ağırlığı

mmKg/m


80,395

100,617


120,888

Y.23.015 Ø14- Ø28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ :


1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)Birim Ağırlığı

mmKg/m


141,208

161,578


181,998

202,466


222,984

243,551


264,168

284,834


Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :

ÖLÇÜ :


a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;


1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Camekân ve pencerelerde;
1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.


d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

Y.26.015/251 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.

C. ÖZEL İMALAT TARİFLERİ:
İNŞ.ÖZEL.01 Her türlü nakliye işleri
Yıkımdan çıkan molozun belediyenin göstereceği yere nakliyesi ve hurda malzemelerin idarenin istediği yere taşınması ve istifi ile yeni imalatta kullanılacak inşaat malzemelerinin imalat yerinden veya fabrikasından şantiye sahasına nakli ve istifi yapılmasının 1 adet fiyatı:


D.FORE KAZIK ve İSTİNAT DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. FORE KAZIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU VE KAPSAM

AASHTO T-27, T-11 TS 1900-1/T1, TS 1900-2/T2 standartlarında belirtilen metotlar ile bulunan granülometri, Tablo da verilen gradasyon limitleri dâhilinde ve iyi derecelenmiş olarak sürekli gradasyon verecek şekilde İdare’nin onayladığı ocaklardan temin edilerektir. Hazırlanan malzemenin su ile karıştırılarak, tesviyesi tamamlanmış taban üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde, serilip sıkıştırılmasıyla granüler dolgu yapılacaktır. Bu teknik şartname kapsamında, uygulama projelerinde belirtilen çaplardaki yerinde dökme fore kazık imalatı sırasında dikkate edilmesi gereken hususlar, imalatın standartlarda belirtilen teknik limitler, imalat sırasında ve sonrasında yapılacak kalite kontrolüne ilişkin bilgiler yer almaktadır.

TANIMLAR

Fore kazık: Belirli bir çapta ve derinlikte açılan kuyuların önce donatı kafesi yerleştirilip betonlanmasıyla veya donatı yerleştirilmeksizin betonlanmasıyla elde edilen iksa sistemi taşıyıcı elemanıdır.

Donatı kafesi: Donatılı fore kazıkların içine yerleştirilen betonarme yapı çeliğinden imal edilen elemandır.

Paspayı takozu: Donatılı fore kazıkların dış çeperlerine yerleştirilen ve gerekli paspayı mesafesinin korunmasını sağlayan, kazık donatılarına takılan plastik elemandır.

Muhafaza borusu: Açılan fore kazık kuyularına beton dökümü esnasında kuyu ağız kotuna yakın yerlerde zemin göçmelerinin kuyuyu doldurmasını engellemek amacıyla kuyu ağız kotundan belirli bir derinliğe kadar indirilen ve kuyu çeperlerini destekleyen elemandır.

Tremie borusu: Fore kazık kuyularına beton dökümü sırasında, dökülen betonun yeterli biçimde yerleşmesini temin etmek ve segregasyonu önlemek amacıyla kullanılan, betonu kuyu alt kotuna kadar aktaran borudur.

MALZEME

Genel

Fore kazıklarda kullanılan bütün malzeme ve ürünler, ilgili TS EN1536+A1 2015 (Özel jeoteknik uygulamalar delme (fore) kazıklar (yerinde dökme betonarme kazıklar)) standardına ve iş ile ilgili diğer şartnamelere uygun olacaktır.

Temin edilen malzeme kaynağı belgelendirilmeli ve önceden bildirilmeden değiştirilmeyecektir.

Kabul edilmeyen malzemeler şantiyeden derhal uzaklaştırılacaktır.

Yerinde Dökülen Beton

Fore kazıklarda kullanılan betonun karışım hesabı aksi belirtilmedikçe TS EN 206:2014 (Beton özellik, performans, imalat ve uygunluk) standardına uygun olacaktır.

Fore kazıklar için belirtilen betonun tasarım dayanım sınıfı, aksi belirtilmedikçe minimum C20/25 olacaktır.

Kazıklardaki beton; ayrışmaya karşı yüksek dayanıma, yüksek plastisiteye ve uygun kohezyona, uygun akıcılığa, kendinden sıkışabilme özelliğine ve geçici muhafaza borusunun çıkarılması dahil beton dökümü esnasında yeterli işlenebilirliğe sahip olacaktır.

Taze betonda, gerekmesi halinde hızlı yeraltı suyu akışı nedeniyle oluşabilecek yıkanmaya karşı önlem olarak kalıcı muhafaza borusu veya kaplama kullanılacaktır.

Donatı

Fore kazıkların donatısı için kullanılan çelik donatı veya profil TS 708:2010 (Çelik ve betonarme için donatı çeliği) standardına uygun olacaktır.

Çeliğin tip seçiminde donatı kafesinin montajı ve çeliğin kaynaklanabilme özelliği dikkate alınacaktır.

Donatılar kirlenmeden korunacak şekilde temiz şartlarda depolanacak, montaj ve betonlama esnasında; temiz, passız olacak ve pullanma şeklinde pas tabakası olmayacaktır.

Kimyasal Katkı ve Diğer Katkı Maddeleri

Kimyasal katkı ve diğer katkı maddeleri, TS EN 206:2014 standardına uygun olacaktır.

Kimyasal katkı ve diğer katkı maddeleri üretici talimatları ve onaylı belgelere göre kullanılacaktır.

Beton bileşimi, uygulaması ve özel katkı maddeleri birbiriyle uyumlu olacaktır.

Zararlara sebebiyet vermemek için, kimyasal katkı ve diğer katkı maddelerinin bilinçsiz kullanılmasından sakınılacaktır.

İMALAT

İmalat süreci aşamalar halinde takip eden maddelerde açıklanmıştır.

Foraj

Foraj aşaması, fore kazık kuyularının açılmaya başlanmasından beton dökümüne kadar olan işlemleri içermektedir.

Proje çapındaki kazıkların forajı, paletli vince monte edilmiş rotary delgi makineleri ile yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun ekipmanlar kullanılacaktır.

Foraj sırasında zemin ve yeraltı suyunun gerektirdiği koşullarda (kendini tutamayan zemin/kaya birimleri ile karşılaşılması) muhafa borusu kullanılacaktır.

Kazık imalatında, foraj kuyusunun muhafaza borusu yerine bentonit bulamacı ile desteklenmesi tavsiye edilmemektedir. Ancak yüklenicinin kuyu stabilitesini sağlamak üzere bentonit bulamacının kullanımını tercih etmesi durumunda, yapım yöntemini İdare onayına sunmalıdır. Böylesi bir durumda yüklenici önceden tercihini bildirmeli, bentonit bulamacı ile yapılacak imalatlar için İdare tarafından geçerli sayılacak teknik şartnameleri hazırlamalıdır. Yüklenici yapım yöntemini, söz konusu bu teknik şartnameye uygun olarak hazırlayacaktır.

İdare tarafından bentonit bulamacı ile kuyu stabilitesinin sağlanmasına yönelik yapım yönteminin kabul edilmesi durumunda dahi, bu yöntem ile yapılacak imalatlar sırasında problemlerin oluşması durumunda, foraj kuyularının stabilitesinin kısmen veya tamamen muhafaza borusu ile sağlanması talep edilebilecektir. Kuyu stabilitesinin muhafaza borusu ile desteklenmesinin İdare tarafından talep edilmesi durumunda Yüklenici uygun makine ve ekipmanı temin etmekle mükelleftir.

Gevşek yerleşmiş granüler tabakalar ile karşılaşılması durumunda, zemine vibratörle veya çekiçle kılıf borusu çakılarak forajın ilerlemesi ve kuyu cidarlarının yıkıntı yapmaması sağlanacaktır.

Proje derinliğine ulaşılıncaya dek anılan yöntemlerle foraja devam edilecektir.

Donatı Kafesi Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi

Betonarme fore kazıklarda kullanılacak betonarme demirleri S420a (TS 708:2010) normlarına uygun olacaktır.

Demirler, kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir. Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır.

Donatı çubuklarındaki ek yerleri;


 • Her çubuğun tam mukavemeti ek yerleri boyunca etkili olarak sağlanacak ve

 • Kazık imalatı esnasında, donatının istenmeyen yer değiştirmesi olmayacak şekilde yapılacaktır.

Kafeslerin eklenmesi bağ teli, nokta kaynak (kullanılan çeliğin özelliğine göre) veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır.

Kazık başında betondan çıkan donatı bükülecekse, büküm iç çapı TS 500/T1 (Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları) standardında belirtilenlerden daha az olmayacaktır. Donatı çubuklarının bükülme noktalarında veya yakınında kaynak yapılayacaktır. Hiçbir donatı önceden onaylanmaksızın, 5°C den daha aşağı sıcaklıkta bükülmeyecektir.

Hazırlanan donatı kafesi paspayı takozları ile teçhiz edilip, servis vinci kullanılarak kuyulara indirilecektir. Kaldırma ve indirme esnasında kafesin dağılmamasına özen gösterilecektir.

Donatı kafesi, foraj kuyusu temizlendikten hemen sonra indirilecektir. Donatının yerleştirilmesi işlemi esnasında, kazık ekseninin doğru konumda ve donatı kazığın tüm uzunluğu boyunca uygun beton örtü sağlanacak şekilde olacaktır.

Kuyulara indirilen donatının üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilecek, betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacaktır.

Betonlama

Kazının tamamlanması ve betonlamanın başlaması arasındaki zaman mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.

Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremie borusu vinçle indirilecektir. Betonlama tremie borusu marifetiyle yapılarak betonun segregasyonu önlenecektir.

Tremie betonunun yüksek slump (minimum 16 cm değerine sahip) ve geç priz alması (minimum 3 saat) gereklidir. Beton minimum C20/25 sınıfında olacaktır.

Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanından yukarı çekilecektir.

Betonlama beton pompası ile yapılacaktır. Yeraltı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremie borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalmalıdır.

Beton kuyu içinde yükseldikçe tremie borusu yukarı çekilecek ve kısaltılacaktır.

Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene kadar devam ettirilecektir.

RAPORLAMA

Fore kazık imalatında her kazık için aşağıdaki listelenen bilgiler kayda geçirilecektir:


 • Kazık numarası, yeri ve ımalat üst kotu,

 • foraj başlangıç ve bitim zamanı,

 • Kılıf borusu derinliği, betonlama başlangıç ve bitim zamanı,

 • Kullanılan beton miktarı ve numune alınmış ıse numaralanması,

 • foraj sırasında zeminde karşılaşılan güçlükler, zemin profili ve yeraltı suyu seviyesi,

TOLERANSLAR

Kazık imalatları, aşağıda sıralanan toleranslar dahilinde yapılacaktır. • Kazık forajlarının merkezi projesindeki yerinden 50 mm’den fazla sapamaz.

 • Kazıkların düşeyden sapmaları 1/200’den fazla olamaz.

 • Minimum paspayı 75 mm’dir.

DİĞER HUSUSLAR

Eğer kazık imalatı, proje kotundan yüksekse derhal üstteki beton alınarak kazık proje seviyesine getirilecektir. Eğer kazık proje seviyesinden aşağıda ise, kontrol mühendisine bildirilecek ve gerekli aderansın sağlandığı garanti edilerek kazık kotu proje kotuna getirilecektir. Bu işlem gerçekleştirilirken eklemenin getireceği her türlü risk giderilecektir.

Kazıkların yerleşimi onaylı projesine göre olacaktır. Herhangi bir nedenle proje değişikliği yapılması gerekirse hazırlanan revize proje İdare’nin yazılı onayı ile uygulamaya geçirilecektir.

Kazık forajı ve betonlanması yapılırken en yakın kazıklar daima gözlenecektir. Birbirlerine yakın bulunan kazıklar en az bir gün arayla imal edilecektir.

Kontrol mühendisi, her çalışma günü sonunda muhafaza borusunu kontrol edecektir. Borunun ağzı hasarsız, yan yüzeyi muntazam olmalıdır. Aksi halde, hasarlı boru ile üretime izin verilmeyecektir.

İdare’nin uygun göreceği miktarda, tek eksenli basınç deneyi için beton numunesi alınacaktır. Basınç deneylerinin kayıtları tutulacak ve kayıt sonuçlarından (1) nüsha İdare’ye verilecektir. 1. BETONARME TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname kapsamında, kazı destek sistemi betonarme elemanları arasında yer alan istinat duvarı, başlık ve kuşak kirişi elemanlarının imalatları sırasında dikkate edilmesi gereken genel hükümler tariflenmiştir.

STANDARTLAR

TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

TS EN 206:2014 Beton Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

TS 708:2010 Çelik ve Betonarme için Donatı Çeliği

TANIMLAR

Başlık Kirişi: Kazı destek sisteminde fore kazıklı düşey elemanların bütünlüğünü sağlamak açısından kazık üst kotlarında kazık çapına uygun olarak farklı ölçülerde imal edilen betonarme yapı elemanıdır.

Kuşak Kirişi: Kazı destek sisteminde fore kazıklı düşey elemenlara uygulanacak yatay destek etkisinin tüm kazı destek sistemi düşey yapısal elemanlarına yayılabilmesi amacıyla destek yükleri ve destek elemanlarının açıklarına uygun olarak farklı ölçülerde imal edilen betonarme yapı elemanıdır.

MALZEME

Başlık ve kuşak kirişlerinde kullanılan betonun karışım hesabı aksi belirtilmedikçe TS EN 206:2014 standardına; donatısı için kullanılan çelik donatı TS 708:2010 standardına uygun olacaktır. Malzeme sınıfları ve paspayları aşağıda verilmiştir.

Malzeme sınıfları ve paspaylarıBeton sınıfları

Başlık Kirişi C20/25, 5,0 cm paspayı

Kuşak Kirişi C20/25, 2,5 cm paspayı

İstinat Duvarı C20/25, 5.0 cm paspayıDonatılar

Tüm Boy Donatılar ve Etriyeler S420a (Nervürlü)
Kataloq: medya8 -> dosya -> 2018

Yüklə 143,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə