T c yüksekova belediye başkanliğIYüklə 269,65 Kb.
səhifə1/4
tarix16.08.2018
ölçüsü269,65 Kb.
#71124
  1   2   3   4
T.C

YÜKSEKOVA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2009 YILIÜST YÖNETİCİ SUNUŞU :
Değerli meclis üyeleri;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi hükmü gereğince,5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesine dayanılarak “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine göre hazırlanan iş bu “ İdare Faaliyet Raporu ” nu sunmadan önce, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım.
Ayrıca; bu vesile ile, bundan önceki dönemlerde Belediyemizde çeşitli kademelerde görev yapan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye personeli ile halen belediyemizde görev yapmakta olan belediye meclisi üyeleri ile belediye personeline, yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür eder, ahirete irtihâl edenleri rahmetle anar, hayatta olanlara ise şükranlarımı sunarım.
Bilindiği üzere, kanunlar ve yasal mevzuatlar gereğince belediyelere birçok görev ve sorumluluklar verilmiştir. Belediyeler de, kendine tanınan yetki, sorumluluk ve verilen imkanlar çerçevesinde üzerine düşen görevleri yapmaya çalışmaktadır. 2009 yılı” İdare Faaliyet Raporu ” da, Belediyemizin 2009 yılı içerisinde yasal mevzuat ve belediye imkanları dahilinde yapmış olduğu çalışmalara göre hazırlanmıştır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Yüksekova Belediyesi 05.04.2010


Ruken YETİŞKİN

Yüksekova Belediye Başkanı

Harcama yetkilisi

İÇİNDEKİLER :
I – GENEL BİLGİLER :
A – Misyon ve Vizyon :
İlçemizi sağlıklı, çağdaş, modern, yaşanabilir ve örnek bir kent düzeyine getirmeyi sağlamaktır. Belirlenen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeler takip edilmekte, belediye çalışanlarının da bu anlayış içerisinde hareket etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
B –Yetki, Görev ve Sorumluluklar :
Belediyemiz, temel Kanun olan, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere verdiği yetki çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir.Belediyemizin görevi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde zikredilen mahallî müşterek nitelikteki hizmetleri yerine getirmek, yasalar ve belediye sınırları dahilinde belde halkına rahat ve güvenilir bir yaşama ortamı sağlamak ve sunmaktır.

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafi ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye,acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar;ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;konut;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma;ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç,gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.Gerektiğinde,öğrencilere,amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler,yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir.Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,yaşlı.düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır Belediyenin görev;sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.


BELEDİYE’NİN YETKİLERİ
a)ilçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d)Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,resim,harç,katkı ve katılma paylarının tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak;vergi,resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,su,atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,kullanma ve endüstri suyu sağlamak;atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak;bunlar için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek ve işlettirmek ;kaynak sularını işletme veya işlettirmek.

f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları ,tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,kurdurmak işletmek ve işlettirmek.

g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h)Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.i)Borç almak, bağış kabul etmek.

j)Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek

k)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

I)Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırmış petrol gazı(LPG)depolama sahalarını;inşaat malzemeleri,odun,kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak

p)Kara, deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek;kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri il nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm,sağlık,sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;sağlık,eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirerek projelere iç işleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırma yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 sayılı devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.


C – İdareye İlişkin Bilgiler :
1 – Fiziksel Yapı :
Belediyemize ait içten birbirine geçişi olan dört katlı hizmet binası bulunmaktadır. Hizmet binasının zemin katı malzeme odası ve arşiv olarak kullanılmaktadır.
2 – Örgüt Yapısı :
Belediyemiz;

1-Belediye Meclisi,

2-Belediye Encümeni,

3-Başkanlık ve Yazı İşleri Müdürlüğü,

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü,

5-Fen İşleri Müdürlüğü,

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,

8-Zabıta Müdürlüğü,

9-İtfaiye Müdürlüğü,

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,

11-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,

12-Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

13-Temizlik İşleri Müdürlüğü,

14-Gelirler Müdürlüğü,

15-Hukuk İşleri Müdürlüğü,

16-Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

17- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler,

18-Evlendirme Memurluğu,

19-Mezarlıklar Müdürlüğü

20-Su işletme Müdürlüğü

21-Kadın Hizmetleri Birimi’nden oluşmaktadır.

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Belediyemize bağlı bütün müdürlüklerde ve servislerinde bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlara bağlı olarak internet vasıtasıyla bilgi akışı sağlanmakta ve her türlü bilgiye çok kısa bir sürede ulaşılmaktadır .Bunun yanında, Belediyemiz Resmi Gazete ve diğer mesleki kuruluşlar tarafından yayınlanan dergilere abone olup, periyodik olarak Resmi Gazete ve dergi abonelikleri her yıl yenilenmektedir.Ayrıca; mevzuatlarda yapılan yenilik ve değişiklikler sonucunda, gerek Bakanlık gerekse diğer ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere personelin katılımları sağlanmıştır.


4 – İnsan Kaynakları :
KAPSAM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile Kanun Hükmündeki Kararnamelere dayanarak Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, eğitim planlaması, gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Müdür ve 1 personel ile hizmet vermektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Belediye başkanı, başkan yardımcısı, meclis üyeleri, encümen üyeleri, işçi, memur ve sözleşmeli personel olmak üzere sicil ve özlük hakları ile ilgili tüm işlemlerin yapıldığı birimdir.

PERSONEL DURUMU

Not : Her yılın son ayı itibari ile personel durumunu gösterir cetveldir.UNVAN SAYI

MEMUR

88

İŞÇİ

134

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

6

TOPLAM

228

NAKİL İŞLEMLERİ-

*Nakil atamaları: Kurumlar arası atanan memur işlemleri

* Açıktan atama: İlk defa atanan ve daha önce memuriyette olup da istifa eden kişilerin tekrar memuriyete girmeleri sırasında yapılan atama işlemleri.

2009

2009

MEMUR

İŞÇİ

Nakil Gelen

---

Nakil Gelen

---

Nakil Giden

---

Nakil Giden

---

AÇIKTAN ATAMA

---

AÇIKTAN ATAMA

---

Toplam

---

Toplam

---

NORM KADRO DURUMU

MEMUR

İŞÇİ

Dolu

Boş

Dolu

Boş

88

82

134

---


Kataloq: file
file -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
file -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
file -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
file -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
file -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
file -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
file -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 269,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə