T t. LI 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı Uygulama Hükümleri Genel Hükümler 1Yüklə 104,72 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü104,72 Kb.
#68622

15.02.2010 t.t.li 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı Uygulama Hükümleri

Genel Hükümler

1- 1/1000 Ölçekli Sancaktepe uygulama imar planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Plan uygulama alanı, plan onama sınırıdır.

2- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar (Yol, Yeşil Alan, Park, Çocuk Oyun Alanı Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Dini Tesis, Resmi Bina, Sosyal Ve Kültürel Tesisler, Teknik Hizmet Alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3- Ticari alanlarda ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda özürlüler için uygun düzenlemeler yapılacaktır.

4- Topografik, Jeolojik, Biyometeorolojik, taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alanlarda jeolojik rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Tüm yapı ve binalarda inşaat için parsel bazında Zemin İnceleme Raporu yapılması gerekmektedir.

5- Bölgesel Trafo ve doğalgaz regülatörü gereksinimini karşılamak üzere, İlçe Belediyesince belirlenecek yerlerde ve ebatlarda, yeşil alanlar ve uygun genişlikteki kaldırımlarda trafo ve regülatör yapılabilir.

6- T.C.K. Kamulaştırma sınırına rastlayan parsellerde ilgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7- Plan onama sınırları kadastral veya imar parsel sınırıdır. Sehven çizilen sınırlarda kadastral parsel ve imar parsel sınırına göre uygulama yapılacaktır.

8- Plan kapsamındaki dere mutlakyapı yaklaşma sınırı koruma alanları içinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kolektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, atıksu ve yağmursuyu tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir. 21.01.2013 T.T.

9- Göl ve Dere Mutlakyapı yaklaşma sınırı Koruma Alanları, Kısa Mesafeli Koruma Alanları, Orman Alanları, Mutlak Tarım Alanları yerleşmeye açılamaz. Bu alanlar ile askeri alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez. 21.01.2013 T.T.

10- Mera Alanları Mera Kanunu’na tabi alanlardır. Başka amaçla kullanılamaz. İlgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

11- Plan tasdik sınırları içinde plan, lejand ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda “3194 Sayılı İmar Kanunu”, “İstanbul İmar Yönetmeliği”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile otopark yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Yangından Korunma Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri geçerlidir.

12- KTVK bölge kurulu kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş olan parsellerde ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.

13- Mimari Avan Projelerine göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Avan proje İlçe Belediyesince onaylanmadan uygulama yapılamaz.

14- Çekme ve çatı katı yapılamaz. Çatı aralarında bağımsız bölüm teşkil edilemez. Bu kısımlarda ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Bu piyesler çatı eğimi içerisinde kalmak koşulu ile ait olduğu bağımsız bölümün son kattaki sınırlarının kapladığı alanı geçmemek, minimum 10m² alandan az olmamak ve saçak ucuna 3.00m az yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.

15- Planlama alanında uygulama aşamasında parsel üzerinde ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları korunacaktır.

16- Plan paftaları üzerine sehven çizilen taramalarla simgenin farklılık gösterdiği durumlarda simgeye göre uygulama yapılır.

17- Plan üzerinde yazılmış olan yol genişliklerine uyulacaktır. Ancak planda çizilen yol genişliği simgede yazılan yol genişliğinden farklı ise planda çizilen yol genişliğine uyulacaktır. Planda belirtilmeyen yol genişlikleri için plan üzerinden ölçü alınacaktır.

18- Parsellere isabet eden imar yollarında, terk yapılmadan ruhsat verilemez. Ancak iki yola cepheli parsellerde yolların kesiştiği noktada meydana gelen maksimum 2.00 m²’lik kısımların terk işlemleri yapılmadan İlçe Belediyesinin uygun göreceği şekilde uygulama yapılabilir.

19- Plan üzerinde yapılanma şekil ve değerleri verilmemiş alanlarda çevre yapılaşma koşullarına göre uygulama yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.

20- Kamu eline geçmiş yeşil alan ( park, çocuk bahçesi, spor alanı, açık otopark vb. gibi ) olarak ayrılan yerlerin bitişik parsellerindeki yapıları bu alanlara en fazla 2,00mt. yaklaşılabilir. Bu mesafede çıkma yapılamaz.

21- Planda; Konut ve Ticaret + Konut fonksiyonundaki yapı adalarında, üzerinde ruhsatlı veya plana göre ruhsat alabilecek (KAKS değerini sağlıyorsa) yapılar bulunan parsellerde imar planı daha fazla kat adedi veya inşaat alanı getirmişse, yol ve komşu parsele tecavüzlü olmamak kaydıyla, çekme mesafeleri ve TAKS değerine bakılmaksızın bu yapıların üzerine mimari ve statik koşulların elverdiği ölçüde ruhsat, tadilat ruhsatı ve ilave kat ruhsatları verilebilir.

21- Planda; Konut ve Ticaret + Konut fonksiyonu verilen imar adalarında, bu planın onay tarihinden önce ruhsat alarak ruhsata uygun olarak yapılaşan parsellerde bu planla getirilen ilave inşaat haklarının kullanılması için ilgili Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmak kaydıyla ruhsat, tadilat ruhsatı ve ilave kat ruhsatı verilebilir.

22- Planda belirtilen kat yüksekliklerinin uygulanamadığı durumlarda KAKS değerini aşmamak şartı ile TAKS değerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. (Hava mania sınırlarını aşmamak koşulu ile)

23- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması röperli krokiye göre yapılacaktır.

24- Üzerinde ruhsatlı yapı bulunan hisseli parsellerde, hissedarların muvafakatı olması, tapu tescil tarihinin plan tasdik tarihinden önce olması kaydıyla minimum ifraz şartına bakılmaksızın uygulama yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.

24- Hisseli imar parsellerinde bir hissedara ait bina bulunması halinde ve ya tapu tescil tarihi plan onay tarihinden önce olan hisseli imar parsellerinde hissedarın parselinin ayrılması için yapılan düzeltme ve ifraz, tevhiden ifraz işlemlerinde asgari ifraz şartı aranmaz. 22.08.2010 T.T.

25- Konut, Ticaret+Konut ve Ticaret alanlarındaki yapılaşmanın fonksiyonlarına göre dış cephe şeklini ve rengini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir.

26- Plan kapsamında ‘‘Mania Planı Kriterlerine ’’ uyulacaktır. Mania Planı kapsamında kalan yapılaşmalar ile ilgili olarak 15. Kolordu Komutanlığı 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı ve Muhabere Hizmet Eğitim Destek Komutanlığı’nın (Kocaeli/İzmit) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına verdiği kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

27- Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergah şeridi üzerinde kesinlikle yapı yapılamaz. BOTAŞ Boru Hattının etkilendiği alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

28- Plan kapsamında verilen TAKS, KAKS ve Hmaks. değerleri altında uygulama yapılabilir.

29- Tüm iskan edilen katlar, çatı piyesleri, açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir.

29- Parsel büyüklüğü 750 m² ve altında olan parsellerde bağımsız bölümsayısını arttırmamak kaydı ile açık ve kapalı çıkmalar emsal haricidir. 22.08.2010 T.T.30- Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların birbirine olan mesafeleri, her bina için planda belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz.

31- Sosyal ve teknik donatı alanı için ayrılan alanların İlçe Belediyesinin talebi üzerine parsel sahibi tarafından rızaen bedelsiz olarak kamuya terk edilmesi durumunda brüt parsel alanının %40’ının üstünde kalan kısımları inşaat emsaline dahil edilir.

32- Planda verilen yaklaşma mesafelerine göre yapılanamayan parsellerde, parsel maliklerinin muvafakati aranmaksızın ikiz ya da üçüz, ayrık uygulama yapmaya ve ön bahçe mesafesini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Buna rağmen yapılanamayan parsellerde uygulama tevhiden yapılır. Ön bahçe mesafesi 20 mt.ye kadar olan yollarda 1 mt.den, 20 mt. ve daha geniş yollarda 3 mt.den az olamaz.

33- Yapı alanlarında 3.00 m. ve daha geniş her türlü yaya ve taşıt yollarından, parsel önündeki İSKİ basınçlı hat güzergahı, yeşil alan, açık otopark, karayolları kamulaştırma alanı ve yeşil bantlardan parsellere mahreç sağlanır ve araç giriş-çıkışı yapılabilir.

34- Paşaköy bölgesi 18. madde sınırları dışında kalan alanlarda; Konut, Ticaret + Konut alanlarında kalan yapı adalarında KAKS değerlerine bakılmaksızın parsel büyüklüğü 350m² ve altında kalan Konut, Ticaret + Konut parsellerinde yapı çekme mesafeleri ve maksimum irtifaya uymak şartı ile yapı nizamını belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir.

35- Kamu kuruluşlarının mülkiyetinde olup da imar planında yolda kalan parsellerden, mahreç almak zorunda olan parseller için; ilgili kurumun muvafakati aranmaksızın geçiş hakkı verilecektir.

36- Çekme mesafeli yapılanma şartlarını sağlayan parsellerin tevhidi halinde EMSAL uygulamasındaki toplam inşaat alanı (KAKS), parsellerin her biri için yapılabilen yapı alanlarının toplamını ve yüksekliğini geçemez.

37- Yapı adalarında en az %50’si yapılanmış bulunan parsellerde, komşu parsellerin ön çekme mesafelerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Ön bahçe çekme mesafesi 3m’nin altına düşemez.

38- Daha önce Düzenleme Ortaklık Payı alınarak İmar Uygulaması yapılmış parsellerden bu planda donatı alınması halinde emsal, İmar uygulaması sonucu oluşmuş parsel üzerinden hesaplanacaktır.

39- 1.Derece kent içi ulaşım akslarına cepheli Ticaret + Konut parsellerinde yapılaşma düzenini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir.

40- Bu Plan sınırları dahilinde imar hakkı transferi yapılabilir.

İmar Hakkı Transferi: Konut, ticaret + konut ve ticaret fonksiyonlarında kalan bir parselde/parsellerde öngörülen emsal değerine karşılık gelen inşaat alanı, bir diğer parsele/parsellere transfer edilebilir. Ancak, 3194 sayılı yasanın 18. maddesi kapsamında düzenlenecek alan sınırları dahilinde bu transfer işlemi ile 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında bu bölge için öngörülen yoğunluk değeri arttırılamaz.

Bu transfer işlemi konut, ticaret + konut ve ticaret alanlarında satın alınmak ve bu alanı İlçe Belediyesi lehine bedelsiz olarak devretmek koşuluyla gerçekleşebilir. İlçe Belediyesi lehine bedelsiz olarak terk edilen parselde/parsellerde eğitim, sağlık, park, spor ve dini tesis fonksiyonları yer alacaktır. Donatı alanı olarak oluşan bu parseller, bu fonksiyonlar dışında başka bir amaçla kullanılamaz.41- Donatı Transferi: 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı onama tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ancak iskân aşamasına gelmemiş parsel/parsellerin bir kısmında donatı bulunması durumunda, transferi yapılacak donatı alanından az olmamak, ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartların altına düşmemek ve söz konusu donatının gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda ilgilisince İlçe Belediyesi lehine bedelsiz olarak devredilmek koşuluyla plan sınırları içerisinde kalan ve iskâna konu olan başka parsellerle değiştirilebilir. Donatı transferine konu parsel/parsellerde plan tadilatı yapılmadan uygulama yapılamaz.

42- İkiz, ayrık ya da bitişik yapılarda ön çekme mesafesi 3,00m’nin altına düşmemek şartı ile mevcut teşekküle göre uygulama yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.

43- Konut, Ticaret ve Ticaret + Konut alanlarında ve İlçe Belediyesince uygun görülen cadde ve sokaklardaki parsellerin yola bakan cephelerinde, bina cephelerinin önünde bahçe duvarı yapılamaz. Bina hizasında bahçe duvarı yapılır. Bu alanlar için İlçe Belediyesince onaylanacak peyzaj projesine göre uygulama yapılacaktır. Ancak yol kotunun altında kalan parsellerde yol kotundan itibaren 0.50 m. Yüksekliğinde duvar yapılabilir.

44- Bu plan kapsamında öngörülen tüm yapılanma alanlarında iki katı geçen tüm binalar da en az bir bodrum kat yapılması gerekmektedir.

45- Paşaköy’de, 18. madde uygulaması yapılacak alanda minimum parsel büyüklüğü 3000m²’dir. Bu kapsam dışında kalan hisseli parsellerde 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılacak imar uygulaması sırasında plan notu ve yönetmelikteki minimum parsel büyüklüğü şartları aranmaz. İmar uygulamasından sonra oluşan parseller ifraz edilmesi halinde plan notu ve yönetmelik şartlarına tabidir.

46- Paşaköy 18. madde sınırları içerisinde kalan Dere mutlak koruma sınırlarından sağlı sollu 50 m olmak üzere toplam 100 m 18. Madde uygulamasına alınacaktır. Bu sınırlarda uygulama dışı bırakılan alanlarda ise İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve diğer İSKİ Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılacaktır. 21.01.2013 T.T.

47- Konut, Ticaret + Konut olarak belirtilen yerlerde yapılması gereken bodrumun kısmi değil de tam olarak (zemin kat kontüründe) yapılması halinde çıkan alan binaya ait ortak mahal olarak kabul edilir ve imar yönetmeliği’nin 2.04.7 maddesinde ortak alanlarla ilgili öngörülen maksimum limitleri aşmama koşulu dikkate alınmaz.

48- Konut, Ticaret + Konut ve Ticaret alanların da yeni oluşturulacak parsellerde minimum parsel büyüklüğü 500 m²‘dir. 800 m² 16.05.2014 T.T.

49- Yapılanamayan parsellerde minimum yapılanma şartlarını sağlayacak şekilde ön-yan ve arka cephe mesafelerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.

50- Ticaret + Konut alanlarında yapılanma şartları sağlanmayan parsellerde arka parsel ile tevhid yapılacaktır.

51- Tüm Donatı Alanlarında (şehir parkı ve bölge parkı hariç) bina yüksekliklerini (hmaks) belirlemeye hava mania sınırlarını ve emsal değerini aşmamak şartıyla ilçe belediyesi yetkilidir.

52- Daha önce ruhsat almış, plan ve plan notlarına göre emsal şartlarını sağlayan yapılarda, hava mania sınırlarını aşmamak koşulu ile bina yüksekliklerini (hmaks) ve (TAKS) taban alanını (parsel sınırlarında olmak koşulu ile) belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.

53- 18.madde uygulama alanı dışında kalan Paşaköy köy içi merkezi yerleşim alanında minimum ifraz şartı aranmadan uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir.

54- Enerji Nakil Hatları altında yapı yapılamaz.

55- 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında Ömerli Havzası Orta Mesafeli Koruma Alanında (1000-2000m.) kalan kısmında; her türlü sanayi maksatlı yapılar, serbest bölge, tıp fakülteleri, laboratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği her türlü eğitim ve öğretim kurumları, hastane, akaryakıt istasyonu, hayvancılık tesisleri, mezbaha, her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları, katı atık depolama tesisleri, çöp toplama ve imha merkezleri, mezarlık fonksiyonları önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara izin verilemez.

56- 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planının Ömerli ve Elmalı Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000m.-Havza Sınırı) kalan kısımlarında; metal sertleştirme (tuz ile), metal kaplama, yüzey temizleme (asitle), tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlamacılar, kimyasal madde depoları (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı), imalatından sanayi atık suyu kaynaklanan kimyasal madde üertim tesisleri, hurda kağıt işleme, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya-akü imal yerleri, gres yağ fabrikaları(petrol türevi), domuz ve köpek çiftlikleri, entegre hayvancılık tesisleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, çöp ayırma, depolama ve imha merkezleri, açık kömür depolama, matbaa, her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara izin verilemez.

57- Karayollarına cephesi bulunan parsellerde kamulaştırma sınırları; Ticari alanlarda 25m, Konut alanlarında 5m yapı çekme mesafeli uygulama yapılacaktır.

58- Planda “K” sembollü Kavşak düzenleme alanları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkalığınca onaylanacak olan uygulama projeleri doğrultusunda uygulama yapılabilir.

59- Planda spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zeminaltları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak “Zeminaltı Katlı Otopark” yapılabilir.

60- Planlanan İSKİ atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarının geçtiği güzergahlarda boru çaplarına göre 5,00-10,00m’den fazla yaklaşılamaz. Bu alanlarda yapı yapılamaz.

61- Dere taşkın alanlarında geçen yollarda İSKİ ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

62- 750 m² ve daha küçük parsellerde 1. bodrum kat zemin katla irtibatlı olmak kaydı ile iskan edilebilir. Çatı aralarında son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı piyesleri yapılabilir. Bu alanlar emsal haricidir. 22.08.2010 T.T.

52- Bu planın onayından önce inşaat ruhsatı alarak inşasını tamamlayan ve bu plan göre verilen emsal değerini sağlayan parsellerde ilave inşaat yapılmaması ve hava mania kriterlerine uyulması kaydıyla bina taban alanı, bina yüksekliği ve yan bahçe mesafeleri avan projesinde belirlenecektir. 16.08.2012 T.T.Sancaktepe İlçesi sınırları içerisinde 17.02.2014 t.t.li imar planları sınırları dışında kalan planlı alanlarda yer alan parsellerin tevhit edilerek 800 m² ve üzeri yeni parseller oluşması durumunda her bir parselin tevhid işlemi öncesinde meri imar planı ve yönetmeliklere göre mevcut hakları korunarak iskan edilebilir inşaat alanlarında herhangi bir artış olmaması, oluşacak yapıda her bir bağımsız birim için 1 adet kapalı otopark ihtiyacının karşılanması kaydıyla, meri planda belirtilen kat adedine 2 kat ilave edilerek uygulama yapılabilir. 21.02.2017 T.T.

Uygulama Hükümleri

A. Konut Alanları

TAKS: 0,07 KAKS: 0,14 3 KAT

TAKS: 0,40 KAKS: 0,70 4 KAT

TAKS: 0,40 KAKS: 0,90 4 KAT

TAKS: 0,40 KAKS: 1,00 4 KAT

TAKS: 0,40 KAKS: 1,30 5 KATBina Büyüklükleri

Min. Bina cephesi : 6m.

Min. Bina derinliği : 7m.

Maks. Bina cephesi : 40m.

Maks. Bina taban alanı : 900 m2

Min. Bina taban alanı : 42 m2B. Ticaret + Konut Alanları

T+K KAKS: 0,90 14.09.2012 T.T.

T+K1 TAKS: 0,50 KAKS: 1,10 4 KAT

T+K2 TAKS: 0,50 KAKS: 1,25 4 KAT

T+K3 TAKS: 0,50 KAKS: 1,50 5 KAT

T+K4 TAKS: 0,50 KAKS: 1,65 6 KATBina Büyüklükleri

Min. Bina cephesi : 6m.

Min. Bina derinliği : 7m.

Maksimum bina cephesi : 50m

17.03.2017 T.T.

Parsel büyüklüğü 3500 m²den büyük Konut, Ticaret + Konut alanlarında, emsal değeri üzerinden uygulama yapılacak parsellerde, mania kriterlerini aşmamak şartı ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

Ticaret + Konut alanlarında tamamen konut fonksiyonu veya tamamen ticaret fonksiyonu yer alabileceği gibi konut ve ticaret fonksiyonu bir arada da yer alabilir. Ticaret + Konut alanlarında zemin üstü katlarda ofis olarak kullanılabilir. Tamamen ticaret fonksiyonu olması durumunda Maksimum Emsal: 0,25’i geçmeyecektir.Ticaret + Konut alanları içerisinde Maksimum Emsal: 0,25’i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.21.02.2017 t.t

Ayrıca, bu alanlarda kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri de yer alabilir. Bu fonksiyonlara ilişkin uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.P
14.10.2011 T.T.


lan lejantında Konut, Konut+Ticaret alanına ayrılan alanlarda planda verilen yapılaşma değerlerinde artış olmaması şartıyla; Özel Soysal Kültürel, Özel Temel Eğitim, Özel Ortaöğretim, Özel Sağlık Tesis Alanları yapılabilir, ancak Özel Eğitim, Özel Sağlık ve Özel Soysal Kültürel Tesisi yapılan parsellerde konut ve ticaret birimleri yer alamaz.C. Ticaret Alanları

18. madde uygulama alanı içerisindeki Ticaret Alanlarında;

KAKS : 0,25 H: 12,50mTicaret alanları içerisinde Maksimum Emsal: 0,25’i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.

Ayrıca, bu alanlarda, kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri de yer alabilir. Bu fonksiyonlara ilişkin uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.21.02.2017 t.t.Diğer bölgelerdeki Ticaret Alanlarında;

Ticaret alanları içerisinde Maksimum Emsal: 0,25’i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.21.02.2017 t.t.

Ayrıca, bu alanlarda, kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri de yer alabilir. Bu fonksiyonlara ilişkin uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

Ticaret alanlarında, çekme mesafelerini, yükseklik, kotlar ve blok ebatlarını belirlemeye hava mania sınırlarını ve emsal değerini aşmamak şartıyla İlçe Belediyesi yetkilidir.

D. Donatı Alanları

Planda okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise meslek lisesi vb. gibi değişik fonksiyonlarda belirlenen okul alanlarında, plandaki kullanım fonksiyonları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak koşulu ile değişim yapılabilir.

İmar Planında Temel Eğitim Tesis Alanı, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı vb. kamu kullanımına ayrılan alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı’nın uygun görüşü ve onayı alınarak fonksiyonlar arası değişim yapılabilir. 28.09.2015 T.T.T


14.10.2011 T.T.
emel Eğitim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı, İdari Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İSKİ Tesis Alanı, vb. Kamu alanlarındaki uygulama; İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına istinaden yapılacak zemin etüt raporlarına göre hazırlanmış olan ilçe belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda yapılacaktır. Bu alanların özel mülkiyete konu olması halinde veya bu alanlarda özel tesisler yapılması halinde İSKİ İçmesuyu Havzalar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Temel Eğitim Tesis Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacak olup, bu alanlarda anaokulu ve kreş de yapılabilir. Ayrıca, tesis bünyesi içerisinde kapalı/açık spor alanı da yapılabilir.

Özel Temel Eğitim Tesis Alanı


HMAX: 15,50 Emsal:0,25

15.10.2010 T.T.
Bu alanlardaki uygulama, ilgili Kurumlardan alınacak görüşlere uygun olmak koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda, tesis bünyesi içerisinde kapalı/açık spor alanı ve anaokulu-kreş de yapılabilir.

Ortaöğretim Tesis Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda, tesis bünyesi içerisinde kapalı/açık spor alanı da yapılabilir.Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis AlanıBu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda, tesis bünyesi içerisinde kapalı/açık spor alanı da yapılabilir.

İdari Tesis Alanı

Bu alanlarda; Kaymakamlık, Karakol, Muhtarlık, vb. kamu birimleri ile altyapı hizmetlerine yönelik tesisler yer alabilir.Bu alanlardaki uygulama Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

Dini Tesis Alanı

Bu alanlarda dini tesisler ve eklentileri yapılabilir. Bu alanlardaki uygulama, ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

Sağlık Tesis Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Ö
HMAX: 15,50 Emsal:0,25

15.10.2010 T.T.
zel Sağlık Tesis Alanı
Bu alanlardaki uygulama, ilgili kurumlardan alınacak görüşe göre ilçe Belediyesi tarafından avan proje onayı yapılacaktır

Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı

Bu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda; kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu, yurt ,vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir.Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı


HMAX: 15,50 Emsal:0,25

15.10.2010 T.T.
Bu alanlardaki uygulama, ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda öğrenci yurtları ve huzurevi yer alabilir.

Belediye Hizmet Alanı

Bölgesel ve kentsel ölçekteki Belediye Hizmet Alanlarıdır. Bu alanlardaki uygulama, Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlarda teknik ve sosyal donatı alanları yer alabileceği gibi itfaiye alanı, semt pazarı, otopark, spor tesisi, kültürel tesis, sağlık tesisi vb. gibi fonksiyonlar yer alabilir.İSKİ Tesis Alanı

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak alandır. Bu alandaki uygulama Maksimum Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Park Alanı

Aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bölgenin yeşil alan ve park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda çevreyle uyumlu, doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.Bu alanlarda Maksimum Emsal: 0,03 ve Maksimum H: 4,50 m.’yi geçmemek kaydıyla kafeterya, açık hava spor alanları (gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru vb.), çocuk oyun alanları vb. birimler yer alabilir. Ancak, dere mutlak korumayapı yaklaşma sınırı alanlarında hiçbir yapı yapılamaz. 21.01.2013 T.T.

Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup, uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Şehir Parkı

Bu alanlarda; Maksimum Emsal: 0,05 olmak kaydıyla, açık ve kapalı kültürel tesisler (kongre, konser, tiyatro, sergi, kütüphane vb.) ile dini tesis, eğlence, dinlenme ve spor faaliyetleri, botanik parkı ve benzeri yeşil alanlar yer alabilir.

Bu alanlardaki uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

Bölge Parkı

İstanbul metropoliten alanına hizmet edecek kültür, sosyal ve rekreasyon ağırlıklı bölge parkı alanıdır. bu alanda eğlence merkezleri, sergi alanları, spor alanları, doğa araştırma köşeleri, hayvanat ve botanik bahçesi gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bölge parkı içinde kalan dere mutlak koruma alanlarında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlardaki uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Botanik ve Hobi Bahçesi

Bu alan içerisinde botanik bahçesi ve hobi amaçlı organik tarımsal üretim alanları yer alabilir. Bu alanda, tarımsal üretim aşamasında kullanılmak üzere takılabilir sökülebilir ahşap müştemilatlar ile botanik bahçesinin ihtiyaç duyduğu idari birimler dışında yapı yapılamaz. Bu alanlardaki uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı ve Spor Tesis Alanları

Bu alanlar içerisinde kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir. Bu alanlardaki uygulama, ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Askeri Alan

Askeri alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir. Bu alanlardan bir kısmının veya tamamının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir program dahilinde askeri alandan çıkartılması halinde askeri alandan çıkartılan alanlar Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda yol, eğitim, sağlık, spor, park ve dini tesis fonksiyonu olarak kullanılabilir.Orman Alanları

Bu alanlarda, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri geçerlidir.Ağaçlandırılarak Ekolojik Açıdan Ormanla Bütünleştirilecek Alanlar

Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup, bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırılacaktır.Mezarlık Alanı

Mezarlık alanlarındaki mevcut ağaçlar korunarak gerektiğinde ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. Bu alanlardaki uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.Mera Alanı

Bu alanlarda 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri geçerlidir.E. Teknik Altyapı

İsale Hattı

İsale Hattında yapılacak çalışmalarda İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.Akaryakıt Boru Hattı

Akaryakıt Boru Hattının geçtiği alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir. Boru hattının geçtiği güzergâhlarda yapılacak çalışmalarda Milli Savunma Bakanlığı, NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı’nın görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.Trafo Merkezi

Bu alandaki uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.F. Ulaşım

Erişme Kontrollü Otoyollar

* 1° - Planda gösterilen TEM otoyoludur.

* 2° - Planda gösterilen Şile otoyoludur.

Kentiçi Ulaşım Aksları

* 1° - Planda, 37,5 metre genişliğinde gösterilen yollardır.

* 2° - Planda, 30 metre genişliğinde gösterilen yollardır.

* 3° - Planda, 20 metre ve 15 metre genişliğinde gösterilen yollardır.

* 4° - Planda, 12 metre ve 10 metre genişliğinde gösterilen yollardır.

* 5° - Planda 9 metre, 8 metre ve 7 metre genişliğinde gösterilen yollardır.Otoparklar

İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması koşulu ile konut alanları, ticaret alanları, ticaret + konut alanları, sosyal ve kültürel tesis binaları gibi tüm yapılaşmalar ile kavşaklar ve bu alanları çevreleyen yolların altında, zemin altı kapalı otopark yapılabilecek olup, zemin altı otopark alanlarının üstü planda belirtilen fonksiyon dışında başka bir fonksiyon için kullanılamaz.

Zemin altı otopark alanları olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir.

Ticaret ve Ticaret + Konut alanları içerisinde; Maksimum Emsal: 0,25’i geçmemek koşulu ile “Katlı Otopark” yapılabilir. 21.02.2017 t.t

İlgili kurumların uygun görüşü alınmak kaydıyla Enerji Nakil Hatlarının altında açık otopark düzenlenebilir.

Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.

Akaryakıt + LPG İstasyonu

Bu alanlar, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine tabi alanlar olup, bu alanlarda uygulama Maksimum Emsal: 0,25’i geçmemek ve liftli yıkama-yağlama ünitesi bulunmamak koşulu ile ilgili kurumların uygun görüşleri (UKOME, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ vb.) alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.G. Yapı Yasağı Ya Da Sınırlama Getirilen Alanlar

Dere Mutlak Koruma Alanları Yapı Yaklaşma SınırıDere kadastral sınırından itibaren 100 m.lik dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerin imar hakları dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla % 50 arttırılabilir. Kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellere kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği Ek-2’de verilen yoğunluk değerleri esas alınarak yapılır. Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan parsellerde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.” 21.01.2013 T.T

Bu alanlarda uygulama İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve diğer İSKİ Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılacaktır.

Bu alanlarda sehven yapılan tarama hatalarında yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı

3194 sayılı yasanın 18. maddesi kapsamında düzenlenecek alan sınırları haricinde kalan alanlardaki enerji nakil hattı koruma bandında;

Tamamı enerji nakil hattı altında kalan parseller ile enerji nakil hattı altında kalmayan kısımları yapı yapmaya müsait olmayan parsellerde hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup, ilgili kurumların (TEİAŞ vb.) görüşleri doğrultusunda ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. Ancak, bir kısmı enerji nakil hattı altında kalıp enerji nakil hattı altında kalmayan kısımlarında yapı yapmaya müsait olan parsellerde yapı yaklaşma sınırı belirlenecek ve parselin enerji nakil hattı altında kalmayan kısmında yapı yapılabilecektir. Bu alanlarda, ilgili kurumların uygun görüşü alınmak kaydıyla “Açık Otopark” da düzenlenebilir.

ENH Koruma Kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parsellerin imar hakları Enerji Nakil Hatları Koruma Kuşağı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen Emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılmayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı ENH Koruma Kuşağına komşu parsellerdeki düşük yoğunluklu/yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi halinde ENH Koruma Kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:0.03, h:4.50 m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde Ticari birimler yapılabilir. Kısmen ENH Koruma Kuşağı altında kalan parsellerde ENH Koruma Kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde ENH Koruma Kuşağı altında kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin ENH Koruma Kuşağı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir. 15.02.2013 T.T.Karayolları Kamulaştırma Alanı

Karayolları Kamulaştırma Alanlarının içinde hiçbir yapı yapılamaz. Karayolları kamulaştırma sınırından etkilenen parsellerde belirsizlik olması durumunda karayollarından görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Bu alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup gerektiğinde ağaçlandırma çalışması yapılacaktır.İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alamı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek başına bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. Ve 2. Bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir; emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin katı yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir. İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamış yapılarda geçerle olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. Ve 2. Bodrum katlarında uygulanır.21.02.2017 T.T.

Yüklə 104,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə