T. T. ÜMraniye 1/1000 ÖLÇekli revizyon uygulama imar plani plan notlari plan hüKÜmleri yapi düzeniYüklə 82,94 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü82,94 Kb.

15.03.1999 T.T. ÜMRANİYE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

PLAN HÜKÜMLERİ


YAPI DÜZENİ


 1. İNŞAAT NİZAMI AYRIK OLAN YAPI ADALARINDA:

Bitişik veya İkiz nizamda yapılmış bina veya 12 metreden daha dar cepheli parsel varsa birkaç parsel birlikte değerlendirilerek cephe genişliği 30 metreyi geçmeyen bloklar teşkil edilebilir.
 1. İNŞAAT NİZAMI İKİZ OLAN YAPI ADALARINDA:

2-1.Bitişik nizam yapılmış bina veya 7 metreden daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirerek cephe genişliği 30 metreyi geçmeyen bloklar teşkil edilebilir.

2-2.Adadaki bir yoldan cephe alan parsel sayısı tek ise blok cephesi 30 metreyi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil edebilir veya tek kalan parsele ayrık nizam uygulanabilir.

3-1.Ayrık, ikiz veya blok nizam verilmiş adalarda iki yan komşu sınırında bitişmiş bina bulunan bir parsel varsa bu parsele bitişik nizam uygulanarak blok teşkil edilebilir.Böylece teşkil eden blok boyu ada için verilen nizamın maksimum blok boyunu geçebilir. Ancak bu hükümden yararlanmak amacıyla bitişik teşekkül etmiş yapılar arasındaki parsellerin tevhidine izin verilemez.
 1. İkiz veya blok nizam verilen adalarda köşe başı parsellerde blok başı uygulanır.Ancak köşe başı parsellerde bu nizama aykırı teşekkül etmiş bina var ise teşekkül ve parselasyon durumuna göre blok şekli tayin edilir.
 1. İnşaat Nizamı Bitişik olan yapı adalarında adanın dar kenarında sadece iki parsel var ise, köşe başı parsellerde blok başı uygulanacaktır. Ancak bitişik iki köşe başı parselden birinde bitişik nizam teşekkül var ise öteki köşe başı parselde de teşekküle uyulacaktır.
 1. Bitişik nizam veya blok nizam verilmiş adalarda ayrık nizam teşekkül etmiş parsel var ise, bu parsele, bitişik komşu parsellerden 3 metre yan bahçe mesafesi bırakılarak blok başı uygulama yapılır.Teşekkül etmiş bina blok başı durumunda ise bu uygulama sadece mevcut binanın komşuya bitişik olmayan cephe tarafındaki parselde uygulanır.


PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ


 1. İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yeni yapılacak ifrazlarda elde edilecek parsellerin asgari ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1.İnkılap, Atatürk ve Çakmak Mahallelerinde konut planlama alanlarında ada orta çizgileri çizilmiş olup, parsel cephesi İstanbul İmar Yönetmeliğine tabidir.


7.2.Diğer bölgelerde parsel cephe genişlikleri ve derinlikleri İstanbul İmar Yönetmeliğine tabi olmak şartı ile;
Ticaret ve Hizmet Alanlarında 300 m²’den

Küçük Sanayi Alanlarında 500 m²’denSanayi Alanlarında 3000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz. 1. Ümraniye İmar planı ile getirilen ön bahçe mesafelerine aykırı olarak teşekkül etmiş muhafazası gerekli yapı bulunan adalarda planla getirilen ön bahçe mesafesine uyulmadan mevcut teşekkül istikametine göre uygulama yapılabilir.
 1. Arka bahçe mesafelerinde adalar üzerinde yazılmış olan ölçülere uyulur.Ancak parselin iki yan bitişik tarafında plan şartlarına göre muhafazası mümkün daha derin bina varsa arka bahçe mesafesi 3 metrenin altına düşmemek kaydıyla iki yan komşudaki teşekküle uyulacaktır.İmar planında arka bahçe mesafeleri belirlenmeyen yerlerde İstanbul İmar Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır.BİNA CEPHE VE DERİNLİKLERİ


 1. Planda (kadastral 151 pafta) 244 EAIIA, 244EAIIB, 244 EAIIC, 244EAIID, paftalarındaki yapı adalarındaki yapı adalarına tek bir daire içinde yapı düzeni belirlenmiş olup 1076, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1074, 1073, 1069, 1070, 1075, 1071, 1066, 1065, 1055 nolu adalarda bina derinliği 15 metreyi geçemez.1068, 1067, 1066, 1063 nolu adaların Suiş Caddesi nden ve Tantavi Sokaktan cephe alan parsellerde derinlik 10 metreyi geçemez.1062 nolu adada Hisar Sokağa bakan parsellerde derinlik 7 14 metreyi geçemez.Diğer bölgelerde bina cephe ve derinlikleri İstanbul İmar yönetmeliği hükümlerine tabidir.
 1. Planda ölçülendirilmesi verilerek kitle düzenlenmiş alanlarda, kitle ölçülerine uyularak üzerinde yazılı H yüksekliği uygulanacaktır.Ölçülendirilmesi unutulmuş bloklarda plan üzerinden uygulama yapılacaktır. 26.02.1976 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Atakent Mevzii İmar Planından gelen bloklar şematik olup iskan edilebilir inşaat alanının ve kat adetinin aşılmaması ve çekme mesafelerine uyulması kaydıyla blok şekilleri yeniden belirlenerek uygulama yapılabilir. (16.02.2016 t.t.) 1. Planda bir daire içinde inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise bu şartlara uyulur.
 1. Ada içinde sadece inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise İstanbul İmar Yönetmeliğine göre uygulama yapılır.İmar planı ile bitişik nizam olarak verilen adalarda parselin yol ve ada içi otoparklarından cephe alan kısımlarından ve park ile yeşil alandan cephe alan kısımlarında bahçe mesafeleri teşekkülü esas alınarak 3 metreye kadar düşürülebilir. 1. TİCARET MERKEZLERİNDE


14.1.Yapılacak olan binalarda, bütün katlar ticaret olarak kullanılacaktır.
14.3.Bodrum Katlarda ön bahçe mesafeleri hariç olmak üzere yan ve arka bahçe mesafeleri de kullanılarak kapalı otopark yapılabilir.


 1. KONUT+TİCARET ALANLARINDA(ZEMİN KAT TİCARET, ÜSTKATLAR KONUT)


15.1.Konut+Ticaret (Zemin Kat Ticaret, Üst Katlar Konut) olarak verilmiş yapı adalarında, planla getirilmiş yapı nizamı içerisinde kalmak koşuluyla ancak, zemin katta ticaret kullanımı verilecektir. İstanbul İmar Yönetmeliğinin 7.06.3. Maddesi uygulanmaz.
15.2. Bodrum Katlarda ön bahçe mesafeleri hariç olmak üzere yan ve arka bahçe mesafeleri de kullanılarak kapalı otopark yapılabilir.
15.3. Ticaret+Konut Alanlarının 1. Normal Katlarında zemin katla irtibatlı ticari birimler yer alabilir. (16.02.2016 t.t.)


 1. Ayrık ve ikiz nizam uygulanan yapı adalarında iki yan komşu parselde mevcut yapı bulunması halinde planla getirilen yan bahçe mesafeleri düşüldükten sonra bina cephesi 6 metreyi sağlamayan parsellerde, cephe şartı 6 metreyi sağlayacak şekilde bahçe mesafeleri 2 metreye kadar düşürülebilir.
 1. MÜKTESAP HAKLAR:17.1.Bu plan tastik hudutları içerisinde kalan ve plan tastik tarihinden önce meriyette bulunan mevzii imar planları ile getirilen yapılanma hükümleri (imar istikametleri ve kamuya ayrılan alanlar hariç)bu plan ve plan notları ile bozulması halinde mevzii imar planıyla getirilen yapılanma hükümleri geçerlidir.)


 1. JEOLOJİK ÖNLEMLER:


18.1.J3-J4 olarak tanımlanan alanlarda 5 kattan sonra jeoteknik inceleme ile temel derinliği, temel tipi ve zeminin emliyet gerilmesinin belirlenmesinden belediyesince uygun görülmesinden sonra inşaat uygulaması yapılacaktır.
18.2.Bu plan notlarında bahsi geçen muhafazası gerekli yapı değimiyle yüksekliği min.H=6.50 m. olan ve inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış veya halen o yerde uygulanan plan ve yönetmelik hükümlerine göre aynen veya statik sistemi değiştirilmeksizin ek ve değişiklik yapmak suretiyle korunması gereken bina ile 2981/3290 sayılı yasa hükümlerine göre ruhsat ve iskan almış yapılar kastedilir.
18.3.Bu plan notlarında bahsi geçen mevcut teşekkül deyimi ile bir imar adasında aynı yoldan cephe alan parsel sayısının çoğunluğunun üzerinde muhafazası gerekli yapı bulunması anlaşılacaktır.
18.4.T.E.K Resmi ve askeri alanlarda yapılması öngörülen idari tesislere ek olarak tesiste görevli personel için gerekli lojman, sağlık ve sosyal tesisler avan projeye göre yapılacaktır.


 1. KOT VERİLMESİ
 1. 12,50 m.nin altındaki (12,50 m.hariç) bir yolun iki kenar hattı kısa kesik çizgilerle muhafaza edilmiş olmakla beraber plana yazılmış yol genişliği ile çizilmiş yol genişliği arasında farklılık (eksiklik veya fazlalık) varsa bu taktirde uygulamada imar planındaki muhafaza ifadesini itibar edilerek plan üzerinden ölçü alınarak yol genişliği tespit edilecektir. 1. Onaylı İmar planlarında mevcut olarak gözüken yol kenar hatları ile kadastral yol kenar hatları arasında çeşitli maddi hatlardan kaynaklanan 2 metreye kadar olan kaymalarda, imar planındaki yolun doğrultusu ve genişliği değiştirilmeden uygulamada kadastral yol hizalarına uyulacaktır.
 1. Bölgede hiçbir mevcut ağaç kesilmeyecek. Kesilecek her ağacın kararını ancak Belediye verecektir.Çakmak mahallesinde Harita Müdürlüğünce ağaç revizyonu yapıldıktan sonra bloklar yerleştirilerek uygulama yapmaya Belediye yetkilidir. 1. Y+İŞ.M.”(YÖNETİM+İŞMERKEZİ)ALANLARINDA:


23.1. Birden fazla yapı(Blok) yapılabilir.

Bu Alanlarda;

-Hizmet Sektörüne ait bürolar

-Gazino+Lokanta

-Çarşı

-Çok katlı mağazalar-Bankalar

-Sinema+Tiyatrolar

-Kültürel ve Sosyal Tesisler

-Yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar birlikte veya ayrı ayrı yer alabilir.


23.2.max.KAKS(E) = 1,50 (Hesaplama brüt parsel üzerinden) yapılacaktır.

Max.H = Serbest


23.3.Ortak Hacimler ve kapalı otoparklar için bina yaklaşma sınırları içinde kalmak ve yol bağlantıları sağlanmak koşulu ile birden fazla bodrum kat yapılabilir.Bu alanlar yapı emsaline dahil edilmeyecektir.
23.4.İPTAL
23.5.Yapılara kot, yapının oturduğu tabii zemin orta noktasında verilecektir.
23.6.Yapım tekniği ve mimari projelendirmede İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen blok boyutlarından daha büyük bloklar yapılabilir.
23.7.Yapılar kat yükseklikleri farklı olan gruplar halinde yapılabilir.
23.8.Ada ölçeğinde ifraz yapılacaktır.Ancak içerisinde birden fazla mülkiyet bulunan yapı adalarında mülkiyet sınırları dikkate alınarak ve ifraz hattı belirlenerek bina yaklaşma sınırları getirilmiş olup ifraz bu bina yaklaşma sınırına göre yapılacaktır. Başka bölünmelere izin verilmeyecektir.
23.9.Açık ve kapalı çıkmalar emsal hesabına dahil edilecektir.
23.10.Yapı adalarında, yapıların taban alanları dışında kalan alanlarının en çok her 25 m² için 1 ağaç dikilmeden iskan izni verilemez.
23.11.İmar Kanunu’nun 23.maddesi uygulanacaktır.

23.12.Kadastro parseli içerisinde kalan teknik ve sosyal altyapı (Yol-Otopark-Yeşil Alan- Okul v.b.) alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
23.13.Yerleşim projesinde yola bakan ve yol boyunca bina yaklaşma sınırları içerisinde kamu eline geçmeyecek olan açık otoparklar düzenlenecektir.


 1. TİCARET+HİZMET (T+H) ALANLARINDA:


24.1.max.E= 1,50
24.2.max.H= 4 KAT (Kat yükseklikleri İstanbul İmar Yönetmeliğine tabi değildir.)
24.3.1000 m² den küçük ve ifraz edilmiş parsellerde 1000 m² sağlanması koşuluyla uygulama yapılacaktır.
24.4.1000 m² den büyük alanlar, bir parsel bir ada olarak düzenlenmiştir.Tekrar ifraz edilemez.
24.5.Emsal hesaplanması brüt parsel üzerinden yapılacaktır.
24.6.Bu alanlarda;

-Bürolar

-Gazino, lokanta, çık katlı binalar

-Bankalar

-Oteller

-Sinema, Tiyatro, Kültürel Tesis

-Yönetimle ilgili tesisler

-Sağlık Tesisleri

-Yönetim+İş Merkezi

-Rezidans ( Katların tamamı ya da bir kısmı )


24.7.Açık ve kapalı otoparklar kendi bünyeleri içerisinde karşılanacaktır.
24.8.Yapılar oturdukları tabi zemin ortalamasında kot alacaktır.


 1. TİCARET+HİZMET /1(T+H/1)ALANLARINDA


25.1.Planda ebatlandırılmış kütleler uygulanacaktır.
25.2.Kütle biçimleri için serbest mimari çözümler getirilebilir.
25.3.Yapılar oturdukları tabi zemin ortalamasından kot alacaktır.
25.4.max.H= 4 KAT (Kat yükseklikleri İstanbul İmar Yönetmeliğine tabi değildir.)
25.5.Kapalı çıkma yapılamaz.
25.6.Açık ve kapalı otoparklar parsel bünyesi içerisinde karşılanacaktır.
25.7.Ön bahçe mesafesi hariç olmak üzere yan ve arka bahçe mesafelerinin toprak altları, bodrum katı ile birlikte otopark olarak düzenlenebilir.
25.8.Bu alanlarda T+H alanlarındaki fonksiyonlar yer alabilir.
25.9. İPTAL 1. U” VE U/1 LEJANTLI ALANLARDA


26.1. max.TAKS= 0,30
26.2. max.KAKS= 1,50
26.3. H = SERBEST
26.4. Emsal net parsel üzerinden hesaplanacaktır.
26.5. Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir.
26.6. Yapılarda kot; Her yapının oturduğu tabi zemin ortalamasıdır.
26.7. Bu lejantlı alanlarda ticari alanlar varsa max.TAKS= 0,30, max.KAKS=1,25, H=Serbest ve Avan projesine göre uygulama yapılacaktır.


 1. U/1 İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA:

İPTAL 1. L” LOKAL TİCARET ALANLARINDA


28.1.Blok Düzenlemesi Yapılacaktır.
28.2. Vaziyet planlarında gerekli özel otopark alanları ayrılmadan ve gerçekleştirilmeden iskan ruhsatı verilemez.
28.3. Avan projesine göre belediyesince uygulama yapılacaktır.
28.4. max.KAKS= 0,50

max. H = 7,50 m.( 1- bir kat)
 1. Kütle ölçüleri verilmiş ticaret alanlarında ölçülendirilmiş kütleler uygulanacaktır.
 1. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARINDA
  1. 1966 onanlı sanayi planında belirtilen III.Grup sanayi türleri yer alacaktır.
  1. Bu alanda birden fazla saçaklı yapı yapılması halinde en üstteki saçak kotu seviyesi 7,50m.yi geçemez ve yapılar bir kattan fazla olamaz.  1. Bu alanda oto sanayi iş kolları yer alacaktır.
  1. H=5,50 m.dir.( Bir Kat)
 1. SANAYİ ALANLARINDA (2.SINIF SANAYİ)
  1. 3000 m² den küçük ifraz yapılamaz.

  2. Ancak karayolu kenarına rastlayan parsellerde kamulaştırma sınırından sonra geri kalan parsel büyüklüğü 15m.nin altına düşülmeden ve tevhid edilmeden kalan parselde uygulama yapılacaktır.
  1. II.Sınıf sanayi tesisleri yer alacaktır.  1. 1996 onanlı İstanbul Sanayi Planında belirtilen 1.Grup sanayi tesisleri yer alamazlar.
  1. Planda yaklaşma sınırları çizilmeyen parsellerde ön bahçe 10,00 m., arka bahçe 10,00 m., yan bahçe 5,00 m. olarak uygulanacaktır.  1. TAKS= 0,50, KAKS= 2,00
 1. NATO PETROL BORU HATTI:


32.1.NATO Petrol Boru Hattını dik olarak kesmesi zorunlu yol bulunduğu taktirde Milli Savunma Bakanlığı NATO Enformasyon Daire Başkanlığından alınacak yol geçişi tip projesine göre uygulama yapılacaktır.


 1. R.T.D. ALANLARI:
  1. Özel proje alanlarıdır.
  1. Bu alanlarda raylı sistemin gerektirdiği teknik ve idari foksiyonlar ile meydan ve durak fonksiyonlarını destekleyici kalıcı olmayan yapılar yapılabilir. 1. K.T.” ( KÜÇÜK SANAYİYE İLİŞKİN TİCARET) İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA:
  1. Küçük sanayiye ilişkin yedek parça satış ve büro üniteleri yer alacaktır.
  1. Max.H= 5 KAT  1. Planda belirlenen blokların yapılacak zemin kattan sonraki katlarda İstanbul İmar Yönetmeliğinin belirlediği çıkmalar kütlenin üç kenarında yapılabilir.
 1. İ.S.K.İ. İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA:
  1. Yol, yeşil ve yapı adalarında kalan ve isale hattı güzergahında imar uygulaması ancak İ.S.K.İ görüşü alındıktan sonra yapılacaktır.
  1. İptal 1. V” İLE GÖSTERİLEN VADİ TABANI GÜZERGAHLARINDA:


36.1.Yapı adlarında yapılacak olan yapılar(Kamu-Özel), Atık su ve yüzeysel suların akışını sağlamak için vadi tabanı güzergahına sağından ve solundan 10.00 mt.den az yaklaşamaz.


 1. Ç.O.A.(ÇOCUK OYUN ALANLARI)İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA:
  1. Yapı adalarının ortalarında çocuk oyun alanı olarak düzenlenen yeşil alanlar kamu eline geçmeden kamu kullanımına açık olacaktır.


İLAVE PLAN NOTLARI


 • A ile Gösterilen Güzergahlar ; Planda A harfi ile gösterilen güzergahlar olup, İ.S.K.İ adına kanalizasyon geçişi için ayrılmıştır. Bu kısımlarda inşaat yapılamaz.
 • S” işaretli parselin ön bahçe mesafesi alınacak cephesini gösterir. • Y” işaretli yerlerde bahçe çekme mesafesi sıfırdır.


 • İstanbul Otopark yönetmeliğine uyulacaktır.
 • Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir. • Emsale tabi alanlarda TAKS net parsel üzerinden hesaplanacaktır.

- TAKS ve KAKS’ a tabi alanlarda ; kamuya ayrılan alanların imar kanunu’ nun 18. maddesine göre ayrılması gereken %35 %40 oranındaki ortaklık payı alanından fazla olması halinde %35’ in %40’ın üzerinde kalan kısımlar kamulaştırılır.Brüt parsel alanının %35’ ine %40’ına kadar olan terklerde , terk edilen kısımlar Belediyenin talebi üzerine parsel sahibi tarafından bedelsiz olarak kamuya terk edildiği takdirde , aşağıdaki şekilde inşaat emsaline (KAKS’a) dahil edilir. TAKS ve KAKS’ a tabi alanlarda Emsal Hesabı :E = KAKS X Brüt parsel alanı X 0,65 0,60 formülüne göre hesaplanacaktır.
- A 5-3 üzerinde yapılanma şartları bu şekilde belirlenmiş alanlarda 5 kattan sonra ( zemin + 4 normal kat ) sonraki müteakip her kat için yan ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m. ilave edilir. (16.02.2016 t.t.) • Üzerinde Ruhsatlı ve ruhsatına uygun bina bulunan ve planda yola tecavüzlü olmayan parsellerde imar planı daha fazla kat adedi veya KAKS değeri getirilmişse bu gibi yapıların üzerine statik koşulların elverdiği ölçüde kat ilavesi yapılabilir. • Yola cephesi olup adaların büyüklüğü sebebiyle 6m. veya 7 m.lik ikinci bir yaya yolu konan parsellerde 1984 t.t.planda(Y) mevcut iken bu planda unutulan yerlerde (Y) varmış gibi uygulama yapılacaktır.
 • Yola cephesi olup, adaların büyüklüğü sebebiyle 7 mt., 6 mt ve daha dar ikinci bir yaya yolu konan parsellerde çevresi ile beraber inceleyip, (Y) varmış gibi uygulama yapmaya ya da “Y” işareti olan yerlerde uygun olması halinde bahçe çekme mesafesinin uygulanmasında ilçe Belediye Başkanlığı yetkilidir.
 • Planda çizilen yol istikamet çizgileri ile yol genişliğinin farklı olması halinde çevresi ile incelenip hangisinin uygulanacağına Belediye karar verecektir.Ayrıca uygulama aşamasında yolların mülkiyet sınırına ve korunacak ağaç, duvar, yapı ve kuyulara bağlı olarak 2m.ye kadar kayma yapması durumunda yapılacak düzeltme için plan değişikliği zorunlu olmayıp Belediyenin uygun görmesi halinde yol daraltılmadan uygulama yapılacaktır.
 • Plan bütününde konan ve derinliği en az 5,00 m. olan ve Kamuya terk edilmeyip parselin arka bahçesi olan çocuk oyun alanında çevresiyle birlikte incelenip çekme mesafesinin 0,00 m. olması ve kapalı çıkma yapılmasına Belediye Başkanlığı yetkilidir. • Planda emsal değeri olmayan ayrık ve ikiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhit edilmesi halinde tevhitten sonra meydana gelen imar parsellerindeki inşaat alanı tevhitten önceki her parsel için plan ile verilen inşaat alanları toplamını geçemez ancak TAKS:0,25, H= Serbest uygulaması yapılması halinde inşaat alanları toplamı 1,30 ile çarpılarak uygulama yapılacak olup bu uygulama tevhitten sonra oluşan imar parselinin 700 ile 2000 m² olması durumunda geçerlidir. Planda emsal değeri olmayan ayrık ve ikiz nizam yapı adalarında yer alan Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut, Konut Alanlarında en az iki parselin tevhit edilmesi halinde tevhitten sonra meydana gelen imar parsellerindeki inşaat alanı tevhitten önceki her parsel için plan ile verilen inşaat alanları toplamını geçemez. (16.02.2016 t.t.)
 • T+H/1 alanlarında blokların parsellerine isabet eden kısımlarının büyüklüğü, şekli ile parselin ebatlarının uygun olması halinde parseller tek başına uygulama yapabilir. Bunun sağlanmadığı durumlarda bloklara isabet eden parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz.


17.04.2012 t.t. Ümraniye Revizyon 1/1000 Uygulama İmar Planı Notları Tadilatı

 • İmar Planı Kapsamında, İçerisinde “Çocuk Oyun Alanı” Ayrılan Adalarda, Tevhit Olmak Yoluyla 1000 M² Şartını Sağlayıp, Buna İlişkin Plan Notundan Faydalanabilen Parsellerde, Plan Bütününde Donatı Alanlarının Bütünlüğü Gözetilerek Parsellere İsabet Eden Çocuk Oyun Alanının Aynı Parsel İçinde Kalmak Ve Büyüklüğünü Azaltmamak Şartıyla Yerini Değiştirmeye İlçe Belediye Başkanlığı Yetkilidir. Bundan Faydalanarak Çocuk Oyun Alanının Şekli Değişen Yerlerde Arka Bahçe Mesafesi 5 Kattan Sonra Gelen İlave Çekmeler Hariç En Az 4 mt. Olacaktır. • Plan Tasdik Sınırı İçerisinde Ayrılan Park, Çocuk Bahçesi, Bölge Parkı V.B. Yeşil Alanlar İle Meydan Alanlarının Zemin Altının, Jeolojik Ve Jeoteknik Koşullarının El Vermesi Halinde, Yer Altı Otoparkı Olarak Düzenlenmesine İlçe Belediye Başkanlığı Yetkilidir.
 • Ticaret Merkezlerinde; Yapılacak Olan Binalarda Bütün Katlar Ticaret Olarak Kullanılacaktır. Parsel Malikinin Talebi Halinde Zemin Katlar Dışındaki Katlarda çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak konut yapılmasına Belediyesi yetkilidir.

Planda Emsal Değeri Olmayan Yapı Adalarında ;


- Ayrık Ve İkiz Nizam İki Katın Üzerindeki Ayrık, İkiz ve Ayrık - İkiz Kitle Nizam Yapılaşma Lejantına Sahip Yapı Adalarında En Az İki Parselin Tevhidi Sonucu 1000 M²’Den Büyük Parseller Oluşturulması Durumunda İnşaat Alanı Hesabı Ayrık Nizam Yapı Adalarında 1.30, İkiz Nizam Yapı Adalarında 1.20 Değer İle Çarpılarak Uygulama Yapılır. Bu Alanlarda Maks.Taks:0,30 H: 50,50 m. (15 kat) Uygulaması Yapılır. İnşaat Alanı Hesabı Parsellerin Simge Halindeki Bir Bodrum Kat+Zemin Kat+Normal Kat+Çatı Arası Piyesi Alanlarının ( Çatı Arası Piyesinin Alanı Normal Kat Alanının %30’u Olarak Hesaba Dahil Edilecektir.) Toplamı Dikkate Alınarak Yapılacaktır. Bu hesapta bodrum kat alanı zemin kat alanına eşit kabul edilecektir. Yapı Adasının Tamamının Tevhit Edilmesi Durumunda 1000 M² Şartı Aranmaksızın Uygulama Yapılabilir. Bu nottan önce verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut Ve Konut Parselinin Tevhit Edilmesi Durumunda Katların Tamamı Konut Yapılabilir. Bu uygulamalarda %50 Taban Oturumunu Aşmamak Kaydıyla Zemin Katta Çarşı Bloğu Oluşturmaya İlçe Belediye Başkanlığı Yetkilidir. (T.T: 15.05.2015)
- Ayrık Ve İkiz Nizam Yapı Adalarındaki Net Parsel Alanı 700 M² Ve Üstündeki Parsellerde Planda Çekme Mesafeleri Ve Kat Yüksekliği İle Sağlanan Toplam İnşaat Alanını Geçmemek Şartıyla Max Taks=0.30, H=50,50 m. (15 kat) Olarak Uygulama Yapılabilir.
- Planda konut alanında kalan Bl İle Belirtilen Ve Tevhit Edilmeksizin 1000 M²’Den Büyük Ayrık Nizam Yapılaşma Lejantına Sahip Parsellerde, Planda Çekme Mesafeleri Ve Kat Yüksekliği İle Sağlanan Toplam İnşaat Alanını Geçmemek Şartıyla Taks:0,30 H: 50,50 m. (15 kat) Uygulaması Yapılabilir. En az iki parselin tevhidi sonucu 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması durumunda ayrık nizam şartları geçerlidir. (16.02.2016 t.t.)
- Bina Dar Kenarı 8 Mt.’Den Az Olamaz, 5 Kattan Sonraki Her Kat İçin Arka Ve Yan Bahçe Mesafelerine 50 Cm. İlave Edilir. Ön Bahçe Mesafesi 3 Mt.’Nin Altında Olan Parsellerde H: 50,50 (15 kat) Uygulamasının Yapılması Durumda Minimum Ön Bahçe Mesafesi 3 Mt. Olacaktır.
- Bina dar kenarı haricinde blok ebatları ve bina Yükseklikleri Çevre Yapılanma Şartlarına Göre İlçe Belediyesi Tarafından onaylanacak avan proje ile belirlenecektir.
- İskan Edilen Katlarda Yangın Merdiveni Hariç Hiçbir Alan Minha Edilmeyecektir.


 • Bu Alanlarda Otopark İhtiyacının Parsel Bünyesinde Karşılanması Zorunludur.
 • Cadde boyunca istikametin sağlanabilmesi için mevcut sokaklarda verilen ve uygulanmış olan çekme mesafelerinin teşekkül alınarak cadde çekme mesafelerinin belirlenmesinde İlçe Belediyesi yetkilidir. Plandaki çekme mesafeleri nedeniyle yapılaşamayan parsellerde planda verilen çekme mesafelerine uyulması ve bağımsız bölüm şartlarını sağlamak kaydıyla cephe ve derinlik şartlarını belirlemeye Belediyesi yetkilidir.14.07.2012 t.t. Ümraniye Revizyon 1/1000 Uygulama İmar Planı Notları Tadilatı

Planda emsal değeri olmayan ayrık ya da ikiz nizam yapı adalarında en az iki parselin tevhidi sonucu 1000 m² ’den büyük parsel oluşturulması durumunu sağlayan parsellere plan notları ile verilen ilave yapılanma hakkı; Atatürk mahallesi , 152 Pafta 1056-1057-1058-1059-1060-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075 Adalar ve 1054 Ada 31-32-2-91-36-37-39-40-41-38-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-77-78-79-80-81-71-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-89-88-27 Parseller , 1068 Ada 1-34-33-32-31-30-29-28 Parseller; 1076 Ada 46-47-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-38-39-20-21-22; 1061 Ada 1-18-17-16-15-14-13-20 Parseller ile 1067 Adada yer alan ayrık nizam yapılanma şartlarına sahip 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-49-81-83-84-54-56-58-61-64-65-66-86-88-70-71-72-73 Parsellerde geçerli değildir.
Atatürk Mahallesi , 152 Pafta 1056-1057-1058-1059-1060-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075 Adalar ve 1054 Ada 31-32-2-91-36-37-39-40-41-38-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-77-78-79-80-81-71-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-89-88-27 Parseller , 1068 Ada 1-34-33-32-31-30-29-28 Parseller; 1076 Ada 46-47-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-38-39-20-21-22; 1061 Ada 1-18-17-16-15-14-13-20 Parseller ile 1067 Adada yer alan ayrık nizam yapılanma şartlarına sahip 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-49-81-83-84-54-56-58-61-64-65-66-86-88-70-71-72-73 Parseller bu plan ile verilen H: Avan Proje (Hmax:10 Kat ve Hmax: 15 Kat) uygulamasından faydalanamaz. (16.02.2016 t.t.)

15/05/2015 t.t. Plan ile Belirlenen Alanda 10 Kat Sınırlaması Getirilmesine İlişkin Plan Tadilatı Notu.
Plan onama sınırı içinde yüksek yapıya dönen parsellerde kendi plan ve plan notu olanlar hariç kat yüksekliği Max. H: 36,50 m (10 Kat)’dir.


 • Planda park, oyun alanı, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alan olarak planlanan alanlarda ilçe belediyesince onaylanacak vaziyet planına göre İGDAŞ, AYEDAŞ’a ait altyapı tesisleri (trafo, vana odası, regülatör gibi) yapılabilir. (21/04/2017 t.t.)


22/04/2016 T.T. ÜMRANİYE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ENERJİ NAKİL HATLARINA İLİŞKİN PLAN TADİLATI PLAN NOTLARI:


 1. İmar hakkı transferi plan tasdik sınırı içerisinde enerji nakil hattı koruma kuşağından etkilenen ve planda yapı yasaklı alan (park alanı, aktif ve pasif yeşil alan, jeolojik sakıncalı alan, yol alanı v.b.) olarak planlanan parselleri ve parsel kısımlarını içermektedir.

 2. Parsel sahibinin talebi ve Belediyenin uygun görmesi halinde enerji nakil hattı koruma kuşağı altında pilon yeri çevresinde kalan ve bu nedenle yapılaşması kısıtlanan konut parsellerinin imar hakları ENH koruma kuşağı dışında başka parsellere transfer edilebilir. Bu alanlarda Transfer Emsali:1,70'dir. Emsal hakkı başka parsellere transfer edilen "Konut Alanı" lejantındaki parsellerin plana "Park Alanı" olarak işlenmesi ve kamuya terkini zorunludur.

 3. İmar hakkı kendi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bölge içerisinde konut alanları veya konut+ticaret alanlarında kullanılabilir.

 4. H:Avan Proje (HMAX: 10 kat ve HMAX:15 kat) uygulaması yapılan parsellerde emsal transferi yapılamaz.

 5. İmar hakkı transferine konu edilecek alanlar, kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

 6. İmar hakkı transferi ile kamuya terk edilen alanlar başka amaçla kullanılamaz.

 7. Kamu parsellerinde imar hakkı transferi yapılamaz.

 8. İmar hakkı transferinden yararlanacak olan parsellerde; imar uygulaması görmemiş ise parsel yüzölçümünün %60’ı, imar uygulaması görmüş ise uygulama öncesi parsel yüzölçümünün %60’ı imar hakkı transferine konu edilebilir.

 9. Transfer edilecek inşaat alanı hesabı, plan üzerinde verilen emsal değerleri üzerinden yapılacak olup kademeli imar artışı söz konusu edilemez.

 10. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırabilir, kullanılmayan imar hakları başka parsel veya parsellerde kullanılabilir.

 11. Parsel sahibinin talebi halinde plan onama sınırı içinde kalan ve planda yapı yasaklı alan, park alanı(yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla Emsal:0,03 H:4,50m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde ticari birimler yapılabilir.

 12. Kısmen yapı yasaklı olan parsellerde; ENH koruma kuşağından etkilenmeyen kısmı, planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde; yapı yasaklı olan kısımlarının %60’ı transfere konu edilerek hesap edilen imar hakkı, bu kısımlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin meri imar planına göre yapılaşabilen kısımlarında kullanabilir veya başka parsellere aynı koşullarda transfer edilir.

 13. Plan onama sınırı içinde kısmen yapı yasaklı olan ve bu kısımlarının tamamı meri imar planına göre bedelsiz terk eden ya da kamulaştırılan parseller imar hakkı transferinden faydalanamaz.

 14. Plan tasdik sınırı içinde açıklanmayan hususlarda Meri Uygulama İmar Planı ve Meri İmar Yönetmeliği ve "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir.


Yüklə 82,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə