Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə11/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   65

- suv bırqı: su borusu.

birsi öbür. dahası. - birsi gün: öbür gün. - ol birsi: öbür qi.

bısdır11 basdır. çapıt. paltar.

bısdırmaq11 basdırmaq. sıxıştırmaq. tıqıştırmaq.

bısdırqıç çimri. pinti.

bişəklənmək11 yarım pişmək.

bişgən11 pişmiş.

bişim11 özənli. diqqətli. e’tinalı.

bişirmək11 pişirmək.

bışlaq11 peynir. - bışlaq bişirgən: peynir, patetes, unla yapılan bir yemək. - bışlaq tapqa: peynirin suyunun süzüldüğü masa.

bişman bişman. biçman. boşman. peşman.bükül11.

bişman bükül11. biçman. boşman. peşman.

bişmanlamaq bükülləmək11. biçmanlamaq. boşmanlamaq. peşmanlamaq.

bişmanlanmaq büküllənmək11. biçmanlanmaq. peşmanlanmaq.peşman olmaq.

bişqəqləmək11 bişəklənmək11. yarım pişirmək.

bişqəqləndirmək11 pişirtmək. xaşlandırmaq.

bişqəqlənmək11 yarım pişmək.

bitbiltik11 bildirçin.

bitda11 bitday11. dişi qurt. - bitday qanqın11: cocuqlar üçün it dərisindən yapılan qalpaq.

bitdək11 qəti. sağlam. dayanıqlı.

bıtdır11 kötü. fəna.

bitdirmək bitirmək. tükətmək. yetiştirmək.

bitəkq11 kiçik yama.

bitəlmək11 qapanmaq. yaranın iyiləşməsi.
- qəmə yara bitəlir, avuz yara bitəlməz: qəmə yarası qapanır, söz yarası qapanmaz.

bitəmək11 qapatmaq.

bitən - bitən il: bıtır11. bitir. bildir. geçən yıl.

bitgən11 çiban. abzıraqan11. yılmış. şaşqın.

bitgi bitim11. ösümlük11.

bitgin bitgin. xirə kişi. cılız. çəlimsiz. sılıt11. sıilit. yorqun.

bitginləşmək süldəri tüşmək11. yorulmaq. yıpranmaq.

bitginləştirmək azdırmaq11. zayıflatmaq.

bitginmək yorqunlaşmaq. qavşalmaq11. gəvşəlmək.

bitib tükənmək yorulmaq. soruqmaq11.

bitik kitab
- kitab tış: kitab qapağı.

bitim bərəkət. ürün. hasıl.

bitim11 bitgi.

bitimli11 bərəkətli.

bıtıq qapalı. - bıtıq oram: çıxmaz sokak.

bitiqnlıq zayıflıq. cılızlıq.

bitir bıtır11. bildir. bitən il. geçən yıl.

bıtır11 bitir. bildir. bitən il. geçən yıl. - bıtır köp aqça qapdım: keçəq senə çox para qazandım.

bitirilmək tamamlaşmaq11. tamamlanmaq.

bitirmə şabaş11. sona ərdirmə.

bitirmək boşamaq11. tındırmaq11. tindirmək. həlletmək. bəcərmək. tükətmək. tarqaytmaq11. azaltmaq. tükətmək. qurutmaq. tavusmaq11. tükətmək. abarmaq11. yox etmək. tükətmək. abarmaq11. yox etmək. tükətmək.

bitişik qısıq11. sıxı. yoğun. sıxışıq.

bitişmək qısılmaq11. sığınmaq. sıxışmaq.

bititmək tükəndirmək11.

bitli bittay11. bittöş11.

bitlinlik sılıtlıq11. silitlik. yorqunlıq.

bitmək bəğimək11. tamamlanmaq. sonuclanmaq.

bitmək boşalmaq11. tavusulmaq11. tükənmək. tınmaq11. tügəlmək11. tükənmək. tükənmək11. yetişmək. böyümək. azalmaq. tarqaymaq11. darqaymaq. əsgilmək. tükənmək. boşaymaq11.

bitqi - bir dağ bitgisinin adı: tarış11. - sığırgözü bitgisi. alabay11.

bittay11 bitli.

bıttım etmək sıcaq havalarda qoyun, sığırların başlarını birbirlərinin qarnının altında soxmaları.

bittir11 bittirqoç11. yarasa.

bittirqoç11 bittir11. yarasa.

bitüv11 çiban.

bityaxa bitli.

biy11 bəy. pirəns.
- bəy qengəş: xanlar məhkəməsi.
- bəy törə: xanların işlərin çözən məhkəmə.
- biy börü, biyçə tülkü: bəy qurt, bəy tülkü.

biyaqı11 öncəki. dəminki.

biyaqıça11 öncədən olduğu kimi. dəminki kimi.

biyaqında11 dəmin. biraz öncə.

biyaqındaça11 dəminki kimi.

biyaqından11 bəri. bayaqdan. dəmindən bəri.

biyaqınlay11 önciki kimi. dəminki kimi.

biyarı11 ötəyə. bir tərəfə.
- urub biyarı çartlatdı: vurub ötəyə fırlattı.

biyçə bəyçə. pirənsis. pirəns əşi yaxud qızı.
- avba biyçə: böyük pirənsis.
- biyçə tükürük: ilancıq xəsdəliği.
- üy biyçə: əş. zevcə.

biyə11 qısraq.

biyiklik miyiqlik11. böyüklük. yüksəklik.

biyiq11 miyik11. böyük. yüksək. böyük. yüksək.

bıyıqlı mıyıqlı11. buğlı.

biyləmək11 bəyləmək. bağlamaq. qaptamaq. ələ qeçirmək.

biylik11 bəylik. beyliq. hakimiyət.

biyliq11 öküzlərin qoşulduğu qarasabanın boyunduruğunun qalın yeri.

biyqə11 çox dallı alçaq çalılıq.

biz11 1. biz. 2. böyük iğnə. çuvaldır.
- bizqə: bizə.
- bizini: bizi. bizim.

bizarmaq11 bozarmaq. pozarmaq. ağarmaq.
- tanq bozaradı: dan çözür.

bızıldamaq11 vızıldamaq.

bızırıq11 vızırıq. isal.

böbrək büyrək11.

böbürlənmək böqəqlənmək11. kibirlənmək.

böbürlənmək ərkəksinmək11. qurulmaq. çalım satmaq. omaqlanmaq11. umaqlanmaq. qırıtmaq. nazlanmaq.

böbürlənmək qoşaqlanmaq11. kibirlənmək. nazlanmaq. cilvələnmək.

böcəğ - ipək böcəği: çillə qurt.
- ipək böcəği qozası: qıppa11.
- od böcəği: yanqan qamajaq11.

boçqa11 boqca.

bocurqa11 bodurqu11. qorxuluq.

bodur alçaq. toqal11. ösümsüz11. qısa boylu. qatdır11. sağlam. yapılı. topal11. toqbay11. alçaq. qıcır11. qısa. qıdır11. qısa boylu. maqa11. baqa. tıq11. şişman.

bodurqu11 bocurqa11. qorxuluq.

boğaz boqurdaq11. qırtlaq. solu, nəfəs borusu. qulaq11. sarp dərə.
- boğazında qalmaq: qarılmaq11. səsi qısılmaq.
- boğazında qaçmaq: çaçaymaq11. çeçəmək.

boğmaq buvmaq11. sıxmaq.

boğqal boğul. buval11. boğal. soluq. boyasız. rəngsiz.

boğul boğqal. buval11. boğal. soluq. boyasız. rəngsiz.

boğum cüt. ciq. qoş11. əkləm. bənd.

boğuq 1. qumqo11. qumoq. bəlirsiz. 2. mat. bat. tunaqı11. tunuq11. donuq. donaqı.

böğürmək möngürdəmək11:

böğürmək öqürmək11.

böğürtlən tıqılan11. tiqlən11. diqlən11. tujur11. tucur11.

bol elpək11. çox. zəngin. ergin. fərax. geniş. xirə. xıra. gəvşək. yumuşaq. pörsük.

bolcal11 möhlət. müddət. və’də
- bolcal kəsmək
: və’də vermək.
- bolcal edmək: qərar, möhlət vermək.
- bolcalı yetmək: müddəti dolmaq.
- bolcal salmaq: sürə qoymaq. vaxt tə’yin etmək. və’də vermək. möhlət vermək.

bolcar11 saman. bölük qırıq.

bölçəngi11 əğiq. əğilmiş.
- bölçəngi bolmaq: əğilmək.

böldürgü11 kəsık kəsık. qısa aralıqlarda.

bölək11 qurub. qısım.

böləkləmək11 böləmək. kəsəkləmək11. böləmək. parçalamaq. parçalara ayırmaq. qurublara ayırmaq.

böləmək böləkləmək. kəsəkləmək11. böləmək. parçalamaq. parçalara ayırmaq.

bölənmək11 sarınmaq.

bollaşmaq qaynamaq11. çoxalmaq.

bollu bazımlı11. basımlı. bəsimli. bərəkətlı.

bolluq ozay11. bərəkət. qolaylı11. uyqun. müsait. dincək. töqüdüm11. bərəkət. dinəc. sıncır11. bərəkət. fərax.

bolmaçı11 1. olumsuz. mənfi. 2. yetənəksiz. bəcəriksiz.
- bolmaçı söz: saçma. palavra. abuq sabuq söz.

bolmaq11 olmaq.
- içərgə bolamayam: içəmmirəm.
- ol eşikdən girgənində məndə qopuzqa bolub tura edim: o qapıdan girdiğində mən də qopuzla ilgiləniyordum.

bolmaqan11 olmasın. işə yaramaz. kötü. fəna.

bolmaqança11 olmasınca. çox. pek. qayət. sınırsız.
- qonaqlanı gəlgən ənə bolmaqança quvanıb qurmanlıq etdi: qonaqlarin gəlməsinə çox sevinib qurban kəstirdi.

bölmə 1. bölüm. qısım. şö'bə. 2. duvar.

bölmək ayırmaq. paylamaq11. təqsim etmək. üləşmək11. paylaşmaq. beşiğə yatırmaq, sarmaq.

bolqan11 olan. 1. var. mevcut. 2. həpsi.
- o qanat bolqannı aşab qoyqandı: o yeməklərin həpsini yemiş.

bolsada11 olsada. ama. fəqət.

bölük taxda11. saxla. evlək. kərdi. yanq11. bulut yada dumanın bölünmüş parçası. bölüm. qısımş.
- bölük qırıq: bolcar11. saman.

bölüm bölmə. qısım. şö'bə. üzüm11. qısım. parça.

bolum11 olum. durum. vaziyət.

bolumsuz11 ulumsuz. bilimsiz. bəcəriksiz.

bölüngü11 öğlən vaxtı.

bölünmə almaşuv11. parçalanma. ayrılıq11. ixtilaf. qeçimsizlik. parçalanma.

bölünmək almaşmaq11. parçalanmaq. ayrılmaq.

boluş üy11 kürəkənin qaldı ev.
- boluş ata: boluş üy adı verilən evin yiyəsi.

boluş11 sonuc. nəticə. vaqeyyət.

boluş11 yardım.
- boluş edmək: yardım etmək.

boluşçu11 yardımcı.

boluşluq11 yardım.

boluşlusuça11 olduğu kimi.

boluşmaq11 buluşmaq. yardım etmək.

bön avucaçıx11. mıymıntı. şaşgın. alıq.

boq11 pox. pisliq.
- boq töqmək: kübrələmək.
- burun boq: sümük.
- mal boq: kübrə.

boqaq11 puxağ.

boqaqlı11 şişman. tombul. səmiz.
- boqaqlı tavuq: təpəli tavuq.

boqaz11 boğaz. 1. boqqur11. qırtlaq. hulqum. öngəç11. yemək borusu. 2. körfəz. qoy. - dağ boğazı: ayrı11. 3. qırqı11. qırtlaq.

boqca çulqam11. topaq. paket.

boqciya11 qadın paltarı.

böqək11 1. kibirli. qüstax. 2. qavqaçı.

böqəklik11 çalım. kibir. qurur.

böqəqlənmək11 böbürlənmək. kibirlənmək.

boqlanmaq11 bulanmaq. kirlənmək. bulanışmaq.
: yazda qoban suv buqlandı: yazda quban irmağı bulanır.

boqlavuc11 bir şey daşımaya yarayan dört qollu arac. sedye. təxtirəvan.

boqmaq boğmaq. tunçuqdurmaq11.

boqov buxov. kələpçə. boyuna ayağa taxılan kələpçə.
- buqov salmaq: zəncirə vurmaq.
- şamanlanı buqov: əsgi qaraçay da şaman adlı soyun kəndi kölələrinə taqtığı zəncir.

boqqa taqqa.

boqqur11 qırtlaq. boğaz.

böqsərtmək11 azaltmaq. əksiltmək. tükətmək.

böqsüm11 böqsüm11. böqsün11. gövdə.

böqsün gövdə.

boqulmaq boğulmaq. tıxanmaq. tunuqmaq.

boqulmaq boğulmaq. tunçuqmaq11. tıxanmaq.

boqum bilək. əkləm. məfsəl.

boqun çetək11. dal budaq. sürgün. uzantı. filiz

boquq boğuq. tunaqı11. donaqı. tumaqı. tunuq11. donuq. mat.

böqür böğür. bıqın. qarın. yön11.

boqur11 düğün olan hər nə.

boqurdaq11 boğaz. qırtlaq. solu, nəfəs borusu.
- boqurdaqdan almaq, qısmaq: çarəsiz bıraqmaq. istədiğini yaptırmaq. yaxasına yapışmaq.

böqürmək böğürmək. büvüldəmək.

boqursa11 özsevər. kəndini bəğənmək.

boqutalqı11 düzənsizlik. qarışıqlıq. qarqaşa.
- boqutalqı edmək: qarmaqarıştırmaq.
- bolqannı boqutalqı etgəndilə: hər nərsəni qarıştırmışlar.

bor11 yanqı. eko.

boralı fırtınalı.

boramaq11 fırtına yapmaq.

boran yelquz11. fırtına.
- boran quşu: boranbilgiç11. albatros.
- boran edmək: fırtına yapmaq.

boranbilgiç11 1. albatros. boran quşu. 2. baxıcı.

boranqılan etmək11 boranlatmaq11. fırtına yapmaq.

borbay11 1. güc. quvvət. taqat. 2. dövlət. sərvət.
- borbayı getgən: yoxsul. fəqir.
- borbayım yoqdu: gücüm yoq.

borbay11 oyluq. bacağın dizdən yuxarı olan qısımı.
- borbayları qıyıl: dizlərinin bağı çözülmək.
- borbayları qıymaq: qarşısındakinin gücünü tükətmək.

borbaylı11 mürəffəh. varlı.

borbaysız11 cılız. zayıf. yoxsul.

borc11 1. görəv. 2. önggüc11. ödünc. töləv. - qan töləv: qan davası. qan borcu.

borça11 təzək.

börk qalpaq. baş geyimi.
- börk aqaş: qalpaq qalıbı.
- qoz börk11: yeni doğan bəbək üçün düzənlənən şöləndən oynanan bir oyun.
- börk al desənğ, baş alqan: işini artıqiylə yapmaq.
- börk taqqan11: yeni doğan cocuq üçün düzənlənən şöləndə oynanan bir oyun.
- buxar börk11: astıraqan qalpaq.
- yalpaq börk11: altın, sırma işləməli qadın başlığı.
- cırpa börk11: uzun tüklü qalpaq.
- qala börk11: altın işləməli qadın başlığı.
- gəməği börk: içi tüklü, qırağı kürktən, tək qat dəridən yapılmış qalpaq.
- qiyiz börk: keçədən yapılan şapqa.
- kübə börk: tolqa. miğfər.
- oqa börk: sırma işləməli qadın başlığı.
- təmir börk: tulqa. miğfər.

börkəmək11 köpürmək. çağlamaq.

borqsuramaq11 burqsuramaq. burum burum çıxmaq.

borquldamaq11 foqurdamaq.

borsuq11 porsuq.

börtmək11 köpürmək. çağlamaq.

boru bırqı11.
- nəfəs borusu: tərs tamaq.
- yemək borusu: öngəç11.

börü qurt.
- börü cortuv11: börü yortuv. bıqmadan. yorulmadan. durmadan. mütəmadiyən. dəvamlı.
- iş börü cortuvda baradı: iş durmadan dəvam edir.
- börü atar: qurt avçısı. - börü atar börkündən bəlgili: qurt avçısı qalpağından bəlli olur.
- börü qöz: açıq qəhvərəngi göz.
- börü dərisin görgüztüb, buzov aldırqanca: bir işi qorxutaraq yaptırmaq.
- börü ton: qurt dərisindən kürk.
- börü ton qeymək: çox qızmaq. çox öfgələnmək.

börügöz kəsgin gözlü.

börükəs11 iri yapılı av köpəği.

boş11 qantuluq11. quvaş11. oyuq. kof. quru11. sadə. yalnız. sayaq11. caydaq11. yaydaq. çıplaq. sərsəri. avara. zampara. boşayqan11. gəvşək. çalqan11. yalan. fani. havayi. müfdə. quraq. quru. qursavay11. avara. haylaz. qurulay11. quru. silik. sılıq11. siltik. anlamsız. heç.
- boşboyun: avara. sərsəri.
- boşəmcək: qolay sağılan inək.
- boşu boşuna: boşunaqqa11. yox yerə.
- boş qonuşmaq: yanşamaq11. gəvəzəlik etmək.
- boş vermək: büsürəvsüz edmək11. umusamamaq.
- başı boş: qazaq11. gəzək. avara. salsar. sərsəri.
- boş qəzən: aylanma. darqaşayıd. haylaz.
- içi boş oyuq: içinə bükülmüş. qobu11. kopu. kovpu. kovuk.
- içi boş: qırın11. qab. oyuq.
- bop boş: bomboş. toppa boş11: bomboş.
- boş edmək: başına boş edmək11: azat etmək. sərbəst bıraqmaq. azat etmək.

boşalmaq qotarılmaq11. bitmək.

boşalmış quvuraq11. qurumuş. govulmuş. çox qurumuş. çox zayıf.

boşaltılmaq qotarılmaq11.

boşaltmaq tökmək. qotarmaq11. qantarmaq11. devirmək. təntərmək11.

boşam11 boşat. gəvşək. susta. sust.

boşamaq11 bitirmək.

bosaqa11 eşik.

boşat boşam11. susta. sust. gəvşək.

boşavuz11 gəvəzə. çənəsi düşüq.

boşaymaq11 1. gəvşəmək. 2. zayıflanmaq. gücdən düşmək.
- belibavum boşayqandı: belbağı gəvşəmiş.
- avruqanlı boşayqansa: xəsdə olandan bəri zayıflandın.

boşaymaq11 bitmək.

boşayqan11 boş. gəvşək.

boşaytmaq11 1. gəvşətmək. 2. zayiflatmaq. gücsüz düşürmək.

boşboğaz qalqay11. qanqqıldavuq11. gəvəzə. sandıraqçı11. sandıravuq11. söztəpər11. yanşaq11. palavracı.

boşboğazlıq sandırav11. gəvəzəlik. saçmalama. yanşav11. gəvəzəlik.

boşlamaq11 sərbəst bıraqmaq.

boslu - boylu boslu: ösümlü11. - boylu boslu: əndamlı. görgünclü11. - boylu boslu: görümlü11. əndamlı. iri yapılı.

boşluq quvur11. govur. gor. oyuq. çuxur.

boşman bükül11. biçman. bişman. peşman.

boşmanlamaq bükülləmək11. biçmanlamaq. bişmanlamaq. peşmanlamaq.

boşqa qalay11. bidon. küp.

boşsan11 qantal. uyuşuq. alıq.

bostan qatıvuç11.

bostu- qəsti11 qıyın. xoşnudsuzluq.

bostu11 qıyın. küsgük. xoşnudsuzluq. məmnuniyyətsizlik.
- bostu edmək: qıyın etmək. məmnuniyyətsiz – liğini göstərmək.

bostulanmaq11 küsükmək. üz asmaq. gücənmək. somurtmaq. qaş çatmaq.

boşun qalaq11. havayi. avara.

boşuna boşunaqa11:

boşunaqa11 boşuna.

boşunaqqa11 yox yerə. boşu boşuna.

bota11 önlük. şal. böyük başörtüsü. (sıx toxunmuş yün qumaştan yapılan)

boy uruy11. uruq. qəbilə. izqil11. soy. döl. nəsil. quşaq. qısa boylu. alaşa11. alçaq. yüksək olmayan. quma11. soy. sinif. qəbilə.
- qısa boylu: qıdır11. bodur.
- sırıq kimi uzun boylu: ulluqay11. iri yapılı. dev anası.
- boylu boslu: ösümlü11.
- boy duva: cin çarpmasından qoruması amacıyla cocuqların beşiğinə taxılan musqa.
- qısa boylu: ösümsüz11. bodur.
- saç boyası: qaşlavuş11.
- sırıq kimi uzun boylu: saldır. şaldir11.
- uzun boylu: örikinə11. uzun.
- uzun boylu: qıla11. sırıq.

Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə