Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə12/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65

- boy bermək: uymaq. təslim olmaq.
- boylu boslu: qaramlı11. əndamlı. yaxışıqlı. heybətli. sanlı11. şanlı. iri yapılı. quvvətli.
- boy salmaq: təslim olmaq.

boya - canlı rəng: cinqil11. parlaq. gözalıcı. - qarışıq rənglı. ala-qula11. alacalı. alacalı bulacalı.

boyama - göz boyama: tobalaq11. aldatmaca.

boyamaq11 bulatmaq. kirlətmək. pislətmək.

boyasız buval11. boğal. boğul. boğqal. soluq. rəngsiz.

boyav rəng. boya.

boyavlu rəngli.

boylamaq11 tabe’ qılmaq. əmri altına almaq.

böylə türslü11. bu şəkildə.

böyləcə alay bilə. o şəkildə.

boylu - boylu boslu: əndamlı. görgünclü11. görümlü11. iri yapılı.
- sırıq kimi uzun boylu. qılla11.
- sırıq kimi uzun boylu: qonda11. iri yapıl.

boysunmaq11 uymaq. bağımlı olmaq.

böyük alamat11. möhtəşəm. balapan11. qorda11. iri. tamada. başçı. başkan. öndər. tutey. dudey11. yücə. ulu. hakim. üstün. biyiq11. yüksək. biyik. miyik11.
- böyük qab: sahan11. saqan. sehin.
- böyük həcimli: buqar11. böyükara. buxara. geniş.
- daha böyük: daha quvvətli. abatarlaq11. daha gür.
- ən böyük: çıng ullu.
- böyük nənə: yaşlı qadın: əmmə. amma11. nənə. - böyük cocuq: ilk cocuq. caca11. çaça. ilkə. ilkin.

böyükara buxara. buqar11. geniş. böyük həcimli.

böyüklük miyiqlik11. biyiklik. yüksəklik. tamadalıq. başçılıq. başkanlıq. öndərliq.

böyümə aynıv11. gəlişmə. zənginləşmə. dirilmə. canlanma. ösüm11. gəlişmə.

böyümək artmaq. çoğalmaq. çaqmaq11. - anı üydəkisi çaqqandı: onun ailəsi büyüdü.

böyümək bitmək. yetişmək. örçümək11. yetişmək. ösmək11. gəlişmək. ullaymaq11. qocalamaq

boyun­11 qonqa11. gərdən.
- boyun eğmək: sıyınmaq11. uyuşmaq. dinləmək. itaət etmək.
- boyun ciq: ənsə kötü.
- boyun sulda: ənsə kötü.
- suv boynu: çay qıyısı.
- boynuna almaq: üstlənmək.

boyunçaq11 qolay.

boyunduruq qıpqın11. kəndisini əmən inəği önləmək üçün boynuna taxılan taxda.

boyunduruq11 inəğin kəndisini əmməməsi üçün taxılan bir tər ağızlıq.

boyunsaq11 öküzləri qağnıya bağlayan boyunduruq.

böyütmək ayaqlandır11. qücləndirmək. ösdürmək11.

böyüyən - çabuq büyüyən: çabuq yetişən: ösümlü11.

boz kül rəngi.

böz11 bez.

boza alkollu qafqaz içgisi.
- çabuq yapılan boza: ütgümüc11.
- salat boza: alkol dərəcəsi yüksək boza.

boza bura11. içgi.

bozabıdır11 təmbəl. avara.

bozalanmaq11 kirlənmək.

bozara11 pozara. xəsdəlik. kəsəl.

bozarmaq bozqılanmaq11. pozarmaq. bizarmaq11. ağarmaq.

bozarmış qırqı11. tutuq.

bozğıl11 boza çalan.

bozğıldım külsim. boza çalan.

bozğıllamaq kirlətmək.

bozlanmaq külrəngi olmaq.

bozqılanmaq11 bozarmaq.

bozqır qulatüz11. qır.

bozqurd butda11.

buçqaq11 1. tulumun alt tərəfində iplə sıxılan dəlik. 2. qırağ. 3. şalvar paçası.
- buçqaqına tənq etməmək: kişi yerinə qoymamaq.
- buçqaqdan quyqança yavmaq: bardaqtan boşanırcasına yağmaq.
- buçqaqdan baraqança barmaq: bardaqtan boşanırcasına yağmaq.

buçqaq11 paça. - kiştik buçqaqımdan tartdı: pişik paçamdan çəkti.

buçuq edmək buşto edmək11. biçik edmək. buştamaq. biçtəmək. doğramaq.

budala qalbara11. ağılsız. aylaq. avara. sança11. sanaç. alıq. saf. təltək11. sərsəm. aptal. təlisiman11. abtal. yeq11. axmaq. sərsəm. ağılsız. yeqbaş11. axmaq. alıq. qafasız.

budala qonda11. alıq. sapaq. səfeh. qontabaş11. qonta11. axmaq. dəli. qaçıq.

budalalıq etmək sançalanmaq11. sanaçlanmaq. cocuq kimi hoplayıb zıplamaq. sançalıq11. sanaçlıq. səfehlik. təntəklik11. axmaqlıq. sərsəmlik. qanquyluq11. darqafalıq.

budallıqla sançasına11. axamaxlıqla. abtallıqla.

budanmaq butalmaq11:

budaq ağac budağı. quşqamış11.

buday11 buğday.
- qara buday: çavdar.

budu11 1. dağlardan yetişən yumuşaq bir ot türü. 2. qışda yaşıl qalan bir tür saman.

buduman11 iləri.
- buduman bolmaq: iləri atılmaq.
- buduman edmək: iləri fırlanmaq.

buduq11 1. nərsəni bağlamaya yarayan bükülmüş çubuq. 2. qızağın bir parçası.

budvar11 zayıf. kəslli.

buğav11 (buğ < met > ğub) ğubar < bukmaq. bükmək. boğmaq). nərsənin üstünə qonan tozlu tozanaqlı, bulutlu şeh, topraq.

buğlı mıyıqlı11. bıyıqlı.

buğulanmaq tərləmək11.

buğumçu11 saxlambaç. saxlanbaç. görəbə.

bügün- bügeçə11 qısa zaman içində.
- mən anı bügün-bügəçə görürgə gərəkmə: mənim onu həmən görməm lazım.
- bügün-bügəçədə11: şimdi də. indilikdə. halən.

bujuqqu11 sümüklü. fırtıqlı.

bukav buvaq11. (< bukmaq). bulutlu, qapalı nərsə, hava.

bukduq buşduq11. çaput. paçavra.

buklə saylam11. lülə.

bukman buşman11. üzüntü. tasa. kədər

bükmək uvadıq etdmək. ovaduq edmək. çevirmək. qaplanmaq11. qıvrılmaq. qayırmaq11. çevirmək. qıvırmaq. qıysaytmaq11. əğmək. - dodaq bükmək: yüz əkşitmək.

buksu buşqu11. talaş.

bükük buruş11. əğri.

bükülmək qıysaymaq11. əğilmək.

bükülmüş qatlanqan. bükülü.

bükülü qatlanqan. bükülmüş.

büküv buşuv11. üzüntü. kədər.

bulaca - alacalı bulacalı: ala-qula11. alacalı. qarışıq rənglı.

bulamac tıldan11. ləpə.

bulamuq şorba.

bulan11 alageyik.

bulanıq aşlı. aşüqü11.batığ.

bulanışmaq boqlanmaq11. bulanmaq. kirlənmək.

bulanmaq boqlanmaq11. kirlənmək. bulanışmaq.

bulaq11 qaynaq. pinar.

bulaşmaq (xəsdəlik) tiymək11. toxunmaq. dəğmək. talıqmaq11. yuqmaq.

bulaştırmaq caqmaq11. yaqmaq. sürmək.

bulatmaq boyamaq11. kirlətmək. pislətmək.

bulçuq11 dənə. qar dənəsi.

bulçuq11 filiz. ağacın yeni sürən dalı.

bulcutmaq11 bullandırmq. oyalamaq.
- sözqə bulcutmaq: lafa tutmaq.

bulda11 əl, ayağın üst bölümü.

bulduq anız. əkin kəsiltiktən sonra tarlada qalan sapları.

büldürğu11 düzənsiz. qarışıq.

büldürgü11 kəkələmə.
- tili büldürgü edmək: kəkələmək.

buldurmaq tapdırmaq11.

büldürmək11 dili dolaşmaq. qonuşamamaq. kəkələmək.
- əsirgəndən tili büldürədi: sərxoşluqtan dili dolaşir.

bullandırmq bulcutmaq11. oyalamaq.

bulmaya çalışmaq istimləmək11. izləmləmək. tə'qib etmək. araştırmaq.

bulqam11 atılma. atlam. həmlə.

bulqama11 vıcıq vıcıq. qarma qarşıqlıq.

bulqamaq11 qarıştırmaq.

bulqamaq11 sallamaq.
- qol bulqa: əl sallamaq.
- quyruq bulqa: quyruq sallamaq.

bulqur yarma11.

bulucumaq11 1. oyalanmaq. 2. gecikmək.

bulucuv11 oyalanma. gecikmə.

bulunmamaq qıtlanmaq11. qıt olmaq. az olmaq.

buluşmaq tapışmaq. birləşmək.

bunalmaq tunçuqmaq11.

bunama sərliq11.

bunamaq sərlənmək11. səriqmək11.

bunaq sərik. sər11. diqqətsiz. dalqın.

buq11 saxlanbaç oyunu.

buqa - gənc buğa: buqaçar11. tosun.

buqaçar11 gənc buğa. tosun.

buqaqaturmaq11 boğa ilə cütləşmək.

buqaqaturu iki yaşında dişi dana.

buqar buxar. tilpuv. dilpuv. nəfəs.

buqar11 1. böyükara. buxara. geniş. böyük həcimli. 2. ayının tabu adı. 3. obur. qarımpa.
- buqar kəsi toysada, qözü toymaz: obur özü doysada gözü doymaz.

büqəmək11 bükəmək. qatlamaq.

büqet büket. baylam11. bağlam.
- qoqqa11, qans baylam: çiçək büketi.

büqlənmək büklənmək11. qatlanmaq.

büqmək bükmək. burmaq11. çevirmək. döndürmək. çüyürmək11. çevirmək. burmaq.

büqmək bükmək11. əğmək. döndürmək.
- ayaq bükmək: oynamaq.
- toyqa yığılqanlar tavlu yaşnı ayaq bükgənənə seyirsinib qaraydılar: düğünə gələnlər dağlı gəncin oyun etməsini heyranlıqla seyrədiyorlar.

buqovlanmaq11 kələpçələnmək. ayağından zəncirə vurulmaq.

buqoy11 dağlardaki geniş, dərin çatlaqlar.

büqqanmaq11 qaçınmaq. - yumuşqa iygən yaşlarıbız işdən birəm-birəm sılcırab buqqandılar: qulluq etməyə göndərdiğimiz gənclər iştən birər birər qaçıb saxlanmışlar.

büqtür büktür. bıktır. bıdır11. göbək. qarın.

buqu11 toz.
- buqu qondurma, qaqdırmaq: toz qondurmamaq.
- buqunu qozqamaq: tozları qaldırmaq.
- buqusun qaqmaq: azarlamaq. paylamaq.

büqül bükül11. bişman. boşman. peşman. - bükül bolmaq: büküllənmək. peşman olmaq. suçunu itiraf etmək.

buqulatmaq11 tozutmaq. tozu dumana qatmaq.

büqülləmək bükülləmək11. biçmanlamaq. bişmanlamaq. boşmanlamaq. peşmanlamaq.

büqüllənmək büküllənmək11. biçmanlanmaq. bişmanlanmaq. peşmanlanmaq.peşman olmaq.

büqülmək11 əğilmək.

buquluc11 saxlanbac. gizlinbac (oyun).

buqunçaq11 saxlambac. gizlinpac.

buqunçaq11 saxlanbac. gizlinbac (oyun).

buqunmaq11 saxlanmaq.

büqüq yantaqay11. əğri. yan yatmış. bükük.

buquq11 evin çatısını tutan ana girişin altındaki dirək.

büqüş büküş. büyüş11. köşə. kövşə.

büqüşli büküşli. büyüşlü. qövşəli. kövşəli. köşəli.

buqusunmaq11 azarlamaq.

bur mor. kəkrə. gəs.

bura11 boza. içgi.

burç11 qarabibər.

burçaq11 burçaqcıq. incə dolu dənəsi. kiçik dolu parçası. noxud lobyə türü bitgilər.

burçaqcıq burçaq11. incə dolu dənəsı.

bürçə qans11 kəkik.

bürçə11 birə. - bürçə ot: papatya.

burçu11 baxca duvarı.

bürçük 1. tumurcuq. tomurcuq. sürgün. 2. top. dənə. 3. dəridə araya gələn qabartılar, töküntülər.
- bürçük edmək: tomurcuqlanmaq. sürgün vermək.

burcuq qın11. bürgək. burcuq. bəzilyə kimi göylərin dənəsi. lobya. fasulyə.

bürçüqlənmək11 tomurcuqlanmaq. sürgün vermək.

bürçüqlü11 tomurcuqlu.

burdum11 tipi. qar fırtanası.
- burdum edmək: tipi yapmaq. fırtına yapmaq.

burdurmay11 burmadan. dosdoğru. çevirmədən.
- söznü burdurmay aytmaq: sözü dosdoğru söylə.

bürək11 börək.
- ətəqin bürək başında qayırmaq: qafqas ərkək paltarının ətəklərini qıvıraraq böğrünə soxmaq.

bürgək burcuq. qın11. bəzilyə kimi göylərin dənəsi. lobya. fasulyə.

bürk bürkə. ton11. kürk.

bürkə bürk. ton11. kürk.

burmaq çüyürmək11. çevirmək. bükmək.

burmaq11 çevirmək. bükmək. döndürmək.
- art burmaq11: dostluğu pozmaq.
- qarnı burmaq: qarnı ağırmaq.
- sırt burmaq: dostluğu pozmaq. sırt çevirmək.

burna burnu. burunku.

burnu burunku. burna.

burqan saç11 dalqalı saç.

bürqgüc11 çiçək sulamaq üçün süzgəçli kova. abpaş.

bürqmək bürkmək11. saçmaq. sərpmək. bir kərədə sərpilən su yada sıvı.

burqsuramaq borqsuramaq11. burum burum çıxmaq.

burqu11 kiçik. azıcıq. mini mini. kiçik parça. zərrə.
- burqu çapıy: kiçik cocuq.

burquc 1. maqqab. 2. tornavıq.

burqulamaq11 ufalamaq. parçalamaq.

burqulanmaq11 qıvrılmaq.

bürqüvçü bürqüvçü11. mürsif. savurqan.

burşaq buruş baş. qalınqafa. tikbaşlı. tərs.

burşu- çursu11 buruşuq. qırışıq.
- geyimlərim mən ala bilə yuqlaqanca, buruşu-çursu edilə: paltarların sanqi onlara uyumuşum kimi buruşuq-qırışıq idilər.

burşu11 1. qırışıq. buruşuq. 2. xərmən savrulduğunda taxılın yellə uçuşan qabuq, artıqları.

burşulandırmaq11 buruşturmaq. qırıştırmaq. əzmək.

burşulanmaq11 buruşmaq. qırışmaq. əzilmək.

bürsüqün11 birisigün.

bürtüq11 dənə. gözdə çıxan arpacığ. itdirsəyi.
- buday bürtüq: büğday dənəsi.
- qum bürtük: qum dənəsi.

bürümək çörgəmək11. sarmaq.

burun11 1. cuq11. tumuq. üz. yüz.
- qısa burunlu: çortburun11.
- iri burunlu: qoppan burun.
- burunqu yıl11: qabağ il. əvvəlqi il.
- burun tavuq11: dan sökərkən ötən xoruz.
- quma burun11: burunundan qonuşan.
- burunundan gələn səs: qumqa tavuş. - burunundan qonuşan: qumqa11.
- burunu salınmaq: tut yemiş bülbülə dönmək.
- burnuna ötüb qalmaq: burnun şişirtmək. öfgələnmək.
- burun kir: sümük. fırtıq.
- burun süyəkləri turmaq: aşırı yorulmaq.
- burun süyəklərin turquzmaq: yormaq. gücsüz qılmaq.
- quş burun: qaqa, kəmərli, əğri burun.
2. əsgi. öncələri. əsgidən.
- burun, qaraçayda qoy köp bolqandı: əsgidən qaraçay da qoyun çoqmuş.
- burundan qalqan: əsgiyə ait. əsgidən qalan.
- burundan qalqan tav adətlə endi unutula təbrəgəndilər: əsgidən qalan dağ gələnəkləri artıq unutulmaya başlamış.
- alqı burun11: ilk öncə.

burunçaq11 ənsə kökü.

burunduq11 1. yular. 2. it yada başqa heyvanların ısırmamaları üçün ağızlarına taxılan ağızlıq.

burunduruq11 dəvə burunluğu.

burunku burnu.. burna.

burunlu - əğri burunlu: qılcaburun11.
- qaqa burunlu: quntburun11.

burunluq - dəvə burunluğu: burunduruq11.

bürünmək çörgəlmək11. sarılmaq. dolanmaq.

burunqu11 önciki. əsgi.

burunqula11 burnala. yaşlılar.

burunqular11 yaşlılar.

burunsalıq qammos11. gəm. heyvanın ağzına geçirilən iptən yapılma gəm. dişindiriq. dişindiriq. gəm. - heyvanlar üçün çubuqtan örülmüş burunsalıq: qummos11.

buruq əkşi. kəkrəmsi. qalın11. - yolun buruq, virajlı bölümü: cinqiriq11.

buruş11 1. əğri. bükük. 2. qırış. qırıt.kaprisli. nazlı. 3. tərs. qanmaz. danqaz. söz haqqı tanımayan.
- buruş öküz tərsinə tartar: tərs öküz tərs tərəfə çəkər.
- buruş baş burşaq. qalınqafa. tikbaşlı. tərs.

buruşab buruş baş. burşaq. qalınqafa. tikbaşlı. tərs.

buruşmaq burşulanmaq11. qırışmaq. əzilmək. cıyırılmaq11. yığrılmaq. qolpulanmaq11.

buruşturçaq cıyırmaq11. yığırmaq. eğmək. pozmaq.

buruşturmaq burşulandırmaq11. qırıştırmaq. əzmək. cıyırıştırmaq. yığrıştırmaq. qırıştırmaq. qolpulandırmaq11.

buruşuq burşu11. qırışıq. qolpu11. qırışıq. yıyrıq11. yığrıq. qırşıq.

buruv11 buvur. duvar. çit.

busaq11 qavaq ağacı.

buşduq11 bukduq. çaput. paçavra.
- buşduq edmək: içinə tıqıştırmaq.

buşduqlamaq11 biçtikləmək. çıtıqləmək. parça qoparmaq.

büskü11 püsgü. pılıpırtı.

buşman11 bukman. üzüntü. tasa. kədər.
- buşman bolmaq: üzgün, tasalı, kədərli olmaq.
- buşman edmək: üzmək.

busqaq11 parça.

busqaqlamaq11 parçalamaq.

buşqay11 utanmaz. həyasız. qüstax.

buşqu11 buksu. talaş.

busqul11 bez.

busqulbaş11 qadın.

busqultikə11 qırtıq-pırtıq.

buştamaq buşto edmək11. buçuq edmək. biçik edmək. biçtəmək. doğramaq.

buşto edmək11 buçuq edmək. biçik edmək. buştamaq. biçtəmək. doğramaq.
- qırcınnı ayranqa buştu etib aşarqa beq süyəmə: əkməği yoğurda doğrayıb yeməyə çox sevirəm.

busu11 gəvşək. pörsümüş. yumuşaq. əzik.

büsürəmək11 bəğənmək. xoşuna getmək. məmnun olmaq. minnətdar qalmaq.

büsürəv11 minnət. şükran. təşəkkür.
- büsürəv edmək: minnəttar qalmaq.

büsürəvsüz edmək11 umusamamaq. boş vermək.

busurman11 müslüman.

buşuv11 büküv. üzüntü. kədər.
- buşuv edmək: üzülmək.

but11 bacaq.
- iki butun at edmək: yaya dolaşmaq.

but11 bud11. qurt.qurdun gizli, babu adı.

butalmaq11 budanmaq.

butamaq11 budamaq.

butaq11 dal.

butaqlanmaq - dallanıb budaqlanmaq: çetəqlənmək11. uzamaq. qollara ayrılmaq.

butaqlı11 geyik.

butda11 bozqurd.

bütəv11 bütün.

butquz11 donuq. mat. solqun rəngli.

bütün sağ11. sağlam. tam. savlay11. sağday. tamam. tamamən. tamamən. həp. taza11. tamamiylə. qayət. pek. tügəl11. tamamən. - bütün olaraq:savdan11 (< sağ: bütün). tam olaraq. - bütün olaraq: qutrumullay11.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə